Vnosi za leto 2016

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Skoči na: 2016 | 12 januar 2016 | 15 januar 2016 | 26 januar 2016 | 29 januar 2016 | 10 februar 2016 | 11 februar 2016 | 15 februar 2016 | 23 februar 2016 | 24 februar 2016 | 10 marec 2016 | 22 marec 2016 | 23 marec 2016 | 24 marec 2016 | 31 marec 2016 | 01 april 2016 | 05 april 2016 | 12 april 2016 | 25 april 2016 | 26 april 2016 | maj 2016 | 05 maj 2016 | 11 maj 2016 | 19 maj 2016 | 23 maj 2016 | 24 maj 2016 | 26 maj 2016 | 30 maj 2016 | junij 2016 | 02 junij 2016 | 03 junij 2016 | 07 junij 2016 | 09 junij 2016 | 10 junij 2016 | 15 junij 2016 | 16 junij 2016 | 17 junij 2016 | 20 junij 2016 | 21 junij 2016 | 22 junij 2016 | 23 junij 2016 | 27 junij 2016 | 28 junij 2016 | 29 junij 2016 | 30 junij 2016 | 01 julij 2016 | 04 julij 2016 | 05 julij 2016 | 07 julij 2016 | 08 julij 2016 | 12 julij 2016 | 13 julij 2016 | 18 julij 2016 | 20 julij 2016 | 22 julij 2016 | 26 julij 2016 | 08 avgust 2016 | 11 avgust 2016 | 16 avgust 2016 | 18 avgust 2016 | 19 avgust 2016 | 22 avgust 2016 | 23 avgust 2016 | 25 avgust 2016 | 29 avgust 2016 | 30 avgust 2016 | september 2016 | 01 september 2016 | 05 september 2016 | 06 september 2016 | 07 september 2016 | 08 september 2016 | 09 september 2016 | 12 september 2016 | 13 september 2016 | 14 september 2016 | 15 september 2016 | 16 september 2016 | 19 september 2016 | 20 september 2016 | 21 september 2016 | 22 september 2016 | 23 september 2016 | 26 september 2016 | 27 september 2016 | 28 september 2016 | 29 september 2016 | 30 september 2016 | 04 oktober 2016 | 10 oktober 2016 | 11 oktober 2016 | 24 oktober 2016 | 26 oktober 2016 | 27 oktober 2016 | 28 oktober 2016 | november 2016 | 11 november 2016 | 17 november 2016 | 21 november 2016 | 23 november 2016 | 30 november 2016 | 05 december 2016 | 08 december 2016 | 12 december 2016 | 14 december 2016 | 15 december 2016 | 16 december 2016 | 27 december 2016
Število vnosov: 580.

2016

Albin Rakar (2016) Izbrana dela, jubilejna monografija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN xx

Mojca Šraj in Matevž Menih in Nejc Bezak (2016) Climate variability impact assessment on the flood risk in Slovenia. Physical Geography, 37 (1). str. 73-87. ISSN 0272-3646 (Print), 1930-0557 (Online)

12 januar 2016

Bernarda Bevc Šekoranja (2016) Uresničevanje načel trajnostnega razvoja v območjih varstva narave z aplikacijo na prostoru Alp. Doktorska disertacija.

15 januar 2016

Tomislav Popit (2016) Mehanizmi transporta in sedimentacijski procesi kvartarnih pobočnih sedimentov na območju Rebrnic. Doktorska disertacija.

26 januar 2016

Nino Filipin (2016) Analiza izvedbe javnega naročila na področju gradenj od priprave razpisne dokumentacije do priprave ponudbe. Diplomska naloga.

Adriana Keleman (2016) Geostatična analiza gradbene jame Tobačna mesto. Diplomska naloga.

29 januar 2016

Darko Pavlović (2016) Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta. Diplomska naloga.

Katarina Vidmar (2016) Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije. Diplomska naloga.

Simon Hvala (2016) Analiza izbranih ukrepov in potek sanacije dvorca Drnča. Diplomska naloga.

Anja Dolšak (2016) Prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika - primer enodružinske hiše. Diplomska naloga.

10 februar 2016

Blaž Hudobivnik (2016) Reševanje močno povezanih inženirskih problemov z uporabo avtomatskega odvajanja. Doktorska disertacija.

11 februar 2016

Darja Šemrov (2016) Časovno načrtovanje železniškega prometa z uporabo metode spodbujevanega učenja. Doktorska disertacija.

15 februar 2016

Rok Marsetič (2016) Uporaba metod spodbujevanega učenja za optimizacijo krmiljenja prometa na cestni arteriji. Doktorska disertacija.

23 februar 2016

Štefan Praznik (2016) Naravni in antropogeni vplivi na hidrosfero v območju Šmarjeških toplic. Diplomska naloga.

Maja Nučič (2016) Možnosti uporabe odvečnega blata iz centralne čistilne naprave Jesenice. Diplomska naloga.

24 februar 2016

Tjaša Dolenc (2016) Amfibijska stavba na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Uroš Žagar (2016) Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov. Diplomska naloga.

Toni Klemenčič (2016) Potresna analiza jeklenih cilindričnih rezervoarjev. Magistrsko delo.

Aljaž Karlovšek (2016) Analiza primernosti razširjenih robnih pasov za cestno kolesarjenje. Diplomska naloga.

10 marec 2016

Irena Rojko (2016) Uporaba diferencialne radarske interferometrije za opazovanje premikov površja. Magistrsko delo.

Eva Primožič (2016) Spremljanje stabilnosti opornega zidu. Magistrsko delo.

22 marec 2016

Nina Pakiž (2016) Analiza implementacije standardov ISO 90001 in ISO 14001 v slovenski gradbeni industriji. Magistrsko delo.

23 marec 2016

Barbara Corn (2016) Idejna študija zapiranja odlagališča Ostri vrh v Logatcu. Magistrsko delo.

Petra Jesenko (2016) Antropogeni in naravni vplivi na Divje in Račevsko jezero. Diplomska naloga.

Uroš Fortun (2016) Ocena vpliva prelivajoče vode, dela kanalizacijskega sistema Črnomlja, v reko Dobličico. Diplomska naloga.

24 marec 2016

Petra Zupan (2016) Ocena sistema za spremljanje in nadzor rednega vzdrževanja državnih cest v Republiki Sloveniji s predlogi za izboljšave. Magistrsko delo.

Miha Lamovec (2016) Primerjava 2D in 3D geotehničnih analiz armiranobetonskih vodnjakov za sanacijo plazu Šmihel. Diplomska naloga.

31 marec 2016

Matej Hafner (2016) Varovanje gradbene jame parkirno garažne hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Slavko Dremelj (2016) Analiza obstoječega dvojno vezanega kozolca po Evrokod standardih. Diplomska naloga.

Saša Tribušon (2016) Analiza poteka izgradnje prizidka doma ostarelih. Diplomska naloga.

01 april 2016

Robert Pečenko (2016) Mehanski odziv ukrivljenih lesenih nosilcev s spremenljivo višino pri požarni obtežbi. Doktorska disertacija.

05 april 2016

Darja Komar (2016) Biodostopnost in geokemične značilnosti recentnega morskega sedimenta iz zaliva Makirina (severna Dalmacija, Republika Hrvaška). Doktorska disertacija.

12 april 2016

Matjaž Knapič (2016) Vpliv spremembe gladinskega vrtišča v akumulacijskih bazenih na obratovanje hidroelektrarn. Magistrsko delo.

25 april 2016

Dinko Zelenbaba (2016) Modeliranje podatkov terestričnega laserskega skeniranja za uporabo v navidezni resničnosti. Magistrsko delo.

France Vesel (2016) Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja. Magistrsko delo.

Jan Možina (2016) Kontrolne meritve žerjavne proge s terestričnim laserskim skeniranjem. Magistrsko delo.

Gregor Čurk (2016) Prenos dokumentacije telekomunikacijskega omrežja v geografski informacijski sistem. Diplomska naloga.

26 april 2016

Sabina Zupančič (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna. Diplomska naloga.

Gregor Furlan (2016) Testiranje instrumenta Meteo Station HM30. Diplomska naloga.

Matjaž Vidmar (2016) Primerjava funkcionalnih regij stalnih selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji. Diplomska naloga.

Bojana Tomc (2016) Rekreativni potenciali reke Kolpe. Diplomska naloga.

Samo Brezočnik (2016) Pregled in uporaba metod določanja sintetičnega histograma padavin. Diplomska naloga.

Gregor Robič (2016) Hidrološka analiza poplav za porečje Ljubljanice. Magistrsko delo.

Andreja Padovnik (2016) Utrjevanje odstopajočih plasti ometov stenske poslikave z nekonstrukcijskim injektiranjem. Doktorska disertacija.

maj 2016

Teja Koler Povh in Goran Turk (2016) Navodila za oblikovanje visokošolskih del na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in navajanje virov - dopolnjena izdaja. Priročnik. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo , Ljubljana.

05 maj 2016

Rok Strušnik (2016) Idejna zasnova kolesarske povezave okoli Zbiljskega jezera. Diplomska naloga.

Marina Filipović (2016) Mehanizacija za vzdrževanje in gradnjo železniških prog. Diplomska naloga.

Jan Hlade (2016) Optimizacija postopka upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb. Diplomska naloga.

Luka Possnig (2016) Projektiranje armiranobetonskega mostu za vpliv potresne obtežbe in ocena potresnega tveganja. Magistrsko delo.

Nejc Bezak (2016) Povezanost fluvialnega premeščanja suspendiranih snovi z drugimi hidrološkimi procesi. Doktorska disertacija.

Valentina Brečko Čebela (2016) Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Litija. Diplomska naloga.

11 maj 2016

Jože Granda (2016) Identifikacija veznih točk in izboljšava položajne natančnosti zemljiško-katastrskega prikaza z membransko metodo v k.o. Črešnjice. Magistrsko delo.

19 maj 2016

Nika Mesner (2016) Analiza možnosti uporabe samodejne klasifikacije podobe za vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk. Magistrsko delo.

23 maj 2016

Klemen Sinkovič (2016) Ocenjevanje potresne odpornosti obstoječih armiranobetonskih objektov. Doktorska disertacija.

24 maj 2016

Franci Pevc (2016) Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji s programom DFLOW. Diplomska naloga.

Blaž Barič (2016) Izdelava zbirke poplavnih dogodkov z uporabo funkcije kopula. Diplomska naloga.

Matej Dornik (2016) Standardizirani padavinski indeks - izračun in analiza za Slovenijo. Diplomska naloga.

Tadej Bizjak (2016) Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije. Diplomska naloga.

Gregor Robič (2016) Vzpostavitev etažne lastnine. Diplomska naloga.

Špela Jerončič (2016) Pregled hidrantnega omrežja in požarne ogroženosti objektov v naselju. Magistrsko delo.

26 maj 2016

Matej Brulc (2016) Upravljanje večstanovanjskih stavb v Mestni občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Simona Berus (2016) Geodetska dela pri rekonstrukciji regionalne ceste Moravče-Tihaboj-Mirna. Diplomska naloga.

Urška Vrankar Dežman (2016) Analiza kakovosti geodetskega načrta izdelanega na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Blaž Klinc (2016) Vpliv lastnosti temeljnih tal in togosti temeljne plošče na statični izračun objekta. Diplomska naloga.

Urban Selan (2016) Zasnova obalne konstrukcije tretjega pomola v Luki Koper. Diplomska naloga.

Sara Vilhar (2016) Izvajanje direktive o Energetski učinkovitosti stavb v EU in možnosti izvedbe skoraj nič-energijskih stavb v Sloveniji. Diplomska naloga.

Gašper Okršlar (2016) Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij. Magistrsko delo.

Brigita Mikulec Bizjak (2016) Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pri umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Magistrsko delo.

30 maj 2016

Jaka Gregorič (2016) Vzpostavitev lastne stalne postaje GNSS in predstavitev rešitev za optimalno določitev položaja. Magistrsko delo.

Tanja Marc (2016) Umeščanje fotovoltaičnih sistemov v prostor na območju kraških vasi Kobjeglave in Tupelč. Diplomska naloga.

Borislav Majkić (2016) Vpliv tehnologije vgradnje na nosilnost sprijemnih sider za primarne konstrukcijske elemente. Magistrsko delo.

junij 2016

Miha Bevcer in Kristina Capuder in Jure Hafnar in Simon Lesjak in Ana Pagon in Neža Pagon in Eva Primožič in Irena Rojko in Rok Urbanija (2016) Ureditev kolesarske steze in pešpoti v Občini Šentrupert. UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN x

02 junij 2016

Anja Zelko (2016) Kapacitetna preveritev dveh križišč v Ivančni Gorici. Diplomska naloga.

Tom Prettner (2016) Načrtovanje izvedbe in ocena stroškov prenove stanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Marko Jarnević (2016) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občinah Črnomelj, Metlika in Semič. Diplomska naloga.

Tadej Ostrouška (2016) Parkirišča z višjim nivojem uslug in variante priključkov na javne ceste. Diplomska naloga.

Maja Tanko (2016) Projekt armiranobetonskega poslovno-trgovskega stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

03 junij 2016

Simon Janc (2016) Primerjava programskih rešitev GEOS in GeoPro na izbranih katastrskih primerih. Diplomska naloga.

Aleš Žel (2016) Analiza postopkov komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Juršinci. Diplomska naloga.

Valens Frangež (2016) Analiza vpliva geometrije aerolaserskega skeniranja na kakovost določitve digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

07 junij 2016

Špela Žnidaršič (2016) Določitev optimalne adiabatne krivulje za masivne betone na HE Brežice. Magistrsko delo.

Janez Kastigar (2016) Analiza nabrekanja temeljnih tal globokega vkopa Dragučova. Magistrsko delo.

09 junij 2016

Eva Strmljan (2016) Energetska analiza in predlog sanacije Zdravstvenega doma Fužine. Diplomska naloga.

Gorazd Fajfar (2016) Primerjava variant cestnih povezav preko prelaza Vršič in izbor optimalne variante. Diplomska naloga.

10 junij 2016

Luka Matjaž (2016) Ukrepi za zmanjševanje verjetnosti pojava poplav. Diplomska naloga.

15 junij 2016

Matjaž Dolenec (2016) Fizikalno kemijske karakteristike blata in možnosti končne dispozicije blata iz Centralne čistilne naprave Kranj. Magistrsko delo.

Zoran Gajski (2016) Analiza možnosti ravnanja z viški zemeljskega materiala na območju slovenske Istre. Magistrsko delo.

16 junij 2016

Mitja Centa (2016) Ugotavljanje koncentracij mikroplastike v slovenskih vodotokih in jezerih. Magistrsko delo.

Samo Drobne (2016) Model vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij. Doktorska disertacija.

17 junij 2016

Matjaž Flerin (2016) Geodetska izmera fasad stavb za namen energetske sanacije. Magistrsko delo.

Miha Rudl (2016) Analiza skladnosti geodetske dokumentacije z zakonodajo. Diplomska naloga.

20 junij 2016

Dušan Ivančič (2016) Ekonomski vidiki urbane zemljiške politike v podporo izvajanju prostorskih aktov na lokalni ravni. Magistrsko delo.

Sara Ahac (2016) Volumska analiza vpliva suhih zadrževalnikov na poplavne razmere v Spodnji Savinski dolini. Diplomska naloga.

Marko Žugelj (2016) Izračun evapotranspiracije z uporabo Penman-Monteith-ove enačbe. Diplomska naloga.

Blaž Bosnar (2016) Zasnova kapljičnega namakalnega sistema za namakanje hmeljišča v sklopu velikega namakalnega sistema. Diplomska naloga.

Žiga Žibert (2016) Sodobni načini prikazovanja hidroloških meritev in napovedi. Diplomska naloga.

Karel Jurjevec (2016) Drenažni sistemi in njihov vpliv na vodni režim. Diplomska naloga.

Jernej Možina (2016) Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik. Diplomska naloga.

21 junij 2016

Domen Aljaž (2016) Rekonstrukcija občinske ceste do vasi Zavrh pod Šmarno goro. Diplomska naloga.

Matjaž Marn (2016) Naloge in obligacije Inženirja v primeru uporabe FIDIC pogodbenih pravil. Diplomska naloga.

Franc Sinur (2016) Idejna študija preureditve in izboljšav cestnih povezav naselja Mokronog. Diplomska naloga.

22 junij 2016

Ernest Sotlar (2016) Možnost uporabe pasivnih oddajnikov pri cestninjenju. Diplomska naloga.

Tadej Novak (2016) Študija variant rekonstrukcije križišča cest R2-445 in R2-446 v Sežani. Diplomska naloga.

Andrej Tepina (2016) Analiza različnih možnosti izvajanja gospodarskih javnih služb v občini Jezersko. Diplomska naloga.

Marko Koren (2016) Načrtovanje in optimiranje linij javnega potniškega prometa. Diplomska naloga.

Lara Velkavrh (2016) Projektiranje mestnih prometnih površin po smernicah NACTO (National Association of City Transport Officials). Diplomska naloga.

Andreja Lah (2016) Vloga in pomen javnosti pri pripravi občinskega prostorskega načrta. Magistrsko delo.

Tina Črnigoj Marc (2016) Razvoj Istrskega podeželja - primer vzpostavitve razpršenega hotela in možnost obnove vasi Padna. Magistrsko delo.

Janez Kranjc (2016) Analiza trga stanovanj v slovenskih mestnih občinah v obdobju od januarja 2007 do junija 2015. Diplomska naloga.

Jan Furlan (2016) Projektiranje kolesarske poti po Vipavski dolini. Diplomska naloga.

23 junij 2016

Martina Bakan (2016) Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tišina. Diplomska naloga.

Tadej Kokalj (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadne vode v krajevni skupnosti Šentlambert, občina Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Barbara Semen (2016) Antropogeni in naravni vplivi v porečju Kokre za občini Jezersko in Preddvor. Diplomska naloga.

Mitja Zupančič (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda v vaseh Jezero, Lukovek in Dolenja Dobrava v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Aleš Mlaker (2016) Izvedba različnih sistemov odvodnje s horizontalno vodenim vrtanjem (HDD). Diplomska naloga.

27 junij 2016

Alenka Lebeničnik (2016) Operativni kataster vodovoda in kanalizacije v okolju GIS. Magistrsko delo.

28 junij 2016

Miha Kastelic (2016) GNSS-izmera divjega odlagališča odpadkov v okolici Gmajnic. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2016) Optimizacija terestričnih geodetskih mrež namenjenih spremljanju premikov. Magistrsko delo.

Andraž Blaznik (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerklje na Gorenjskem in Preddvor. Diplomska naloga.

29 junij 2016

Matjaž Brus (2016) Vpliv podatkov registra nepremičnin na izračun posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Diplomska naloga.

Marko Tomšič (2016) Določitev adicijske konstante mini reflektorjev GMP 111. Diplomska naloga.

Andraž Tomc (2016) Problematika pri izdelavi geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Karmen Grudnik (2016) Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov. Diplomska naloga.

Katja Cergol (2016) Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri. Diplomska naloga.

Boštjan Končan (2016) Projekt lesene hiše. Diplomska naloga.

Matic Roksandić (2016) Energetska analiza tipske enodružinske hiše iz porobetona. Diplomska naloga.

Urška Jerman (2016) Energetska prenova prizidka osnovne šole Loka v skoraj nič-energijsko stavbo. Diplomska naloga.

Mateja Vasić (2016) Vpliv vrste veziva na lastnosti sanacijskih ometov. Diplomska naloga.

30 junij 2016

Bojan Kresal (2016) Vpliv kemijskih dodatkov na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Luka Ortar (2016) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega sklada občine Kobarid. Diplomska naloga.

Boris Tomc (2016) Projektiranje lesenega ostrešja primorske hiše v Zaloščah. Diplomska naloga.

Damjan Alešnik (2016) Analiza funkcionalnosti in uporabnosti modelirnika Tekla Structures za večmaterialno konstruiranje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Tea Kralj Dušević (2016) Toplotna izolacija pod temeljno ploščo in vpliv zmrzali. Diplomska naloga.

Toni Čančar (2016) Uporaba BIM za parametrično analizo izbranih okoljskih trajnostnih vidikov stavb. Magistrsko delo.

Primož Janežič (2016) Ocena požarne varnosti Osnovne šole Toma Brejca Kamnik. Magistrsko delo.

Miha Marinič (2016) Okoljsko vrednotenje fasadnih sistemov. Magistrsko delo.

Aljaž Sitar (2016) Obnašanje stropnega vogalnika modularne enote pri upogibni obremenitvi. Magistrsko delo.

Katarina Konda (2016) Deregulacija normativne ureditve urejanja prostora v Sloveniji. Magistrsko delo.

Bozhin Miovski (2016) Okoljski vpliv zunanjih sten iz naravnih gradiv. Diplomska naloga.

Simona Vodnik (2016) Načrtovanje enodružinske hiše po bioklimatskih načelih. Diplomska naloga.

01 julij 2016

Gašper Karlovšek (2016) Vplivi predhodne zakonodaje na etažno lastnino danes. Diplomska naloga.

Dejan Sedej (2016) Analiza transformacije koordinat med koordinatnima sistemoma D48/GK in D96/TM na manjšem območju. Diplomska naloga.

04 julij 2016

Sara Grobljar (2016) Modeliranje odtočnih razmer na poplavnih urbanih površinah. Diplomska naloga.

Tina Bradan (2016) Izračun in kartografski prikaz geometričnega središča Slovenije. Diplomska naloga.

Peter Žličar (2016) Izdelava aplikacije za vodenje uporabnika po planinskih poteh v Sloveniji. Diplomska naloga.

05 julij 2016

Andrej Hartl (2016) Študija primera organizacije gradbenega inženiringa. Diplomska naloga.

Tomaž Keber (2016) Primerjava sistemov vodenja kakovosti družbe s proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo in gradbene družbe. Diplomska naloga.

07 julij 2016

Simon Makor (2016) Trendi spreminjanja pretokov rek v Sloveniji. Diplomska naloga.

Miha Slivar (2016) Naravni in antropogeni onesnaževalci porečja Glinščice. Diplomska naloga.

Tilen Mavrič (2016) Analiza spreminjanja dejanske rabe na območju naselij Brdice pri Neblem, Šlovrenc in Kozarno. Diplomska naloga.

Sašo Seljak (2016) Betonska vozišča - primerjava različnih regulativ in projektiranje sestave betona. Magistrsko delo.

Tomaž Biščak (2016) Razvoj podeželskih naselij ob upoštevanju tradicije in zahtev submikroregije. Magistrsko delo.

Marko Flis (2016) Vabljenje strank na geodetske storitve in primeri iz prakse. Diplomska naloga.

Matjaž Horvat (2016) Analiza zemljiškega katastra in metode izmere med letoma 1918 in 2000. Diplomska naloga.

Gregor Štancar (2016) Primerjalna analiza gozdnih zemljišč na območju Menine planine določenih po metodah izločanja sestojev in določanja rabe tal. Diplomska naloga.

Dominik Zupan (2016) Analiza in vrednotenje degradiranih urbanih območij na izbranem primeru. Diplomska naloga.

Robert Šeligo (2016) Projektiranje nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Domžalah. Diplomska naloga.

08 julij 2016

Matej Bizjak (2016) Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij velikih razponov. Diplomska naloga.

Marko Mole (2016) Hidrološko modeliranje potoka Mačkov graben s programoma Flo-2D in Hec-HMS. Diplomska naloga.

12 julij 2016

Maja Štajdohar (2016) Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevnega območja. Magistrsko delo.

Aljaž Veternik (2016) Analiza stanovanjskih preferenc kot dejavnikov odločitve o stanovanjskem statusu v Sloveniji. Diplomska naloga.

Mojca Ravnikar Turk (2016) Vpliv laboratorijsko simuliranega staranja bitumnov na njihove lastnosti pri nizkih temperaturah. Magistrsko delo.

Irena Orožen (2016) Dreniranje netlakovanih športnih površin. Diplomska naloga.

Damir Knežević (2016) Analiza najemnin za stanovanja in stanovanjske hiše v slovenskih obalnih občinah. Diplomska naloga.

Boštjan Komočar (2016) Strokovne podlage za razvoj komunalne infrastrukture v občini Brežice. Diplomska naloga.

Jernej Vozelj (2016) Analiza napetostnega stanja okoli predora za elastično in elasto-plastično obnašanje hribine. Diplomska naloga.

13 julij 2016

Matej Kovačič (2016) Obračun stroškov ravnanja z odpadki s pomočjo tehnologije RFID. Magistrsko delo.

18 julij 2016

Elena Samec (2016) Analiza najemnega trga stanovanj v slovenskih mestnih občinah. Magistrsko delo.

Primož Šešok (2016) Analiza dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za industrijsko - poslovni objekt. Diplomska naloga.

Metka Škrabec Šešok (2016) Prikaz postopkov pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo industrijskega objekta. Diplomska naloga.

20 julij 2016

Matic Mohorko (2016) Zasnova malega namakalnega sistema v nasadu jablan na območju Slovenske Bistrice. Diplomska naloga.

22 julij 2016

Dejan Klavs (2016) Zasnova športnorekreacijskih površin v majhnem mestu na primeru Ribnice. Magistrsko delo.

Rok Urbanija (2016) Vzpostavitev metodologije za zajem podrobne urbane rabe prostora. Magistrsko delo.

26 julij 2016

Rok Štefančič (2016) Analiza stabilnosti točk v horizontalni geodetski mreži odlagališča Jazbec. Diplomska naloga.

08 avgust 2016

Valentina Ambrožič (2016) Osnove navigacije v GNSS. Diplomska naloga.

11 avgust 2016

Vesna Muc (2016) Preobrazba javnega mestnega prostora s trajnostnim mestnim prometnim načrtovanjem na primeru Ljubljane. Magistrsko delo.

Igor Tavčar (2016) Ocena načrtovanja in izgradnje kolesarske infrastrukture v Republiki Sloveniji in Italiji. Diplomska naloga.

Jan Pergar (2016) Koncept kolesarskih povezav gorenjske statistične regije. Magistrsko delo.

16 avgust 2016

Nejc Švent (2016) Nosilni elementi iz aluminija. Diplomska naloga.

Rok Strižič (2016) Eksperimentalna analiza obnašanja segmenta stekleno-aluminijastega fasadnega sistema, izpostavljenega ravninski strižni ciklični obtežbi. Diplomska naloga.

Klemen Pokrivač (2016) Uporaba poliesterskih netkanih tekstilij za toplotno izolacijo in zadrževanje kondenza. Diplomska naloga.

18 avgust 2016

Teja Kržišnik (2016) Anaerobna presnova biološko razgradljivih substratov. Diplomska naloga.

Miha Čebulj (2016) Določanje svetlega profila železniške proge in medtirne razdalje. Diplomska naloga.

Aljaž Pasarič (2016) Jekleni železniški mostovi v Sloveniji. Diplomska naloga.

Jasmina Bolčič (2016) Prostorski posegi v območje morja in obalnega pasu med legalnostjo in legitimnostjo. Magistrsko delo.

19 avgust 2016

Alenka Pajtler (2016) Analiza organizacije in dejavnosti Geodetske uprave RS kot del javne geodetske službe. Magistrsko delo.

Marko Dvornik (2016) Izboljšanje učinkovitosti obveščanja uporabnikov o stanju kakovosti pitne vode z uporabo storitve potisnega obveščanja na mobilnih napravah. Diplomska naloga.

Vasja Pavlovič (2016) Sistem BIM za zagotavljanje kakovosti Šprinkler sistemov. Diplomska naloga.

Boris Hočevar (2016) Analiza zaznavanj dejavnikov, ki vplivajo na vrednost stanovanjskih nepremičnin s poudarkom na hrupu. Diplomska naloga.

Andreja Strupi Pavlin (2016) Preureditve nesemaforiziranih križišč v krožna križišča. Magistrsko delo.

Sandi Horvat (2016) Vpliv težkih motornih vozil na okolje. Magistrsko delo.

22 avgust 2016

Nejc Fabijan (2016) Spletna aplikacija za oceno potresne ranljivosti zidanih stavb. Magistrsko delo.

Franci Petrič (2016) Ocena potresne odpornosti poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Miha Zupanc (2016) Potresna analiza 22-etažne armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Jerneja Fridl (2016) Vsebina in načela oblikovanja šolskih zemljevidov. Doktorska disertacija.

23 avgust 2016

Aleš Strupeh (2016) Obdelava blata na čistilni napravi Sevnica in možnost njegove uporabe. Diplomska naloga.

Sašo Haberman (2016) Raziskava možnih tehnoloških procesov čiščenja izcednih vod iz deponij. Diplomska naloga.

Ingrid Grozina (2016) Analiza razpoložljivosti in uporaba vode na porečju Mirne. Diplomska naloga.

Katja Babnik Jeglič (2016) Male hidroelektrarne v precepu med vplivi na okolje in razvojno možnostjo obnovljivih virov energije. Diplomska naloga.

Jakob Šimon (2016) Analiza premeščanja plavin reke Tolminke. Diplomska naloga.

Nikola Bakarič (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Naklo. Diplomska naloga.

Matic Škrbinc (2016) Idejne rešitve odvajanja odpadlih voda za naselja Stanežiče, Dvor, Medno. Diplomska naloga.

Boris Grubar (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Kostanjevice na Krki. Magistrsko delo.

25 avgust 2016

Drago Kitner (2016) Primerjava projektantske ocene stroškov gradnje z dejanskimi - študija primera. Diplomska naloga.

Gregor Mihelič (2016) Stroškovni vidiki priključevanja na javni kanalizacijski sistem. Diplomska naloga.

Aleksandar Tomić (2016) Pregled dokumentacije in dovoljenj med gradnjo stanovanjske hiše. Diplomska naloga.

29 avgust 2016

Nejc Pogačnik (2016) Izgradnja visokovodnega prognostičnega in opozorilnega sistema in zagotavljanje njegove zanesljivosti in operativnosti. Magistrsko delo.

30 avgust 2016

Ivan Maloča (2016) Uporabnost družin za modeliranje betonskih konstrukcij v programu Revit. Diplomska naloga.

Andrej Krapež (2016) Analiza izgradnje zdravstvene postaje Dutovlje. Diplomska naloga.

Tadej Tisovec (2016) Postopek izbire tehnologije izgradnje mostu čez Dobličico v Črnomlju. Diplomska naloga.

Ilija Vuk (2016) Izdelava digitalnega modela reliefa kamnoloma s tehnologijo terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Saša Matijević (2016) Kontrola instrumentalnih pogreškov laserskih sledilnikov in primerjava s tahimetri. Diplomska naloga.

Robert Močnik (2016) Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov. Magistrsko delo.

Andrej Umek (2016) Uporaba poenostavljenih metod za račun valov vsled porušitev pregrad. Diplomska naloga.

Viktor Matjašič (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vaseh Božakovo, Želebej in Rakovec. Diplomska naloga.

Mateja Juvan (2016) Raziskava optimizacije delovanja Centralne čistilne naprave Zagorje ob Savi. Magistrsko delo.

Mojca Hren (2016) Gospodarjenje z nepremičnim premoženjem države na primeru kompleksa Ministrstva za notranje zadeve. Magistrsko delo.

Štefka Grum (2016) Vključitev PP Radovljica v nivelmansko mrežo Slovenije. Diplomska naloga.

september 2016

Darinka Maraž Kikelj in Ksenija Petrić in Rene Lisac in Jasenka Kranjčević in Saša Roškar in Ana Mrđa in Ana Potočnik in Maja Jezernik in David Klepej in Miha Trstenjak (2016) Urbanistično-arhitekturna delavnica Koprivnik 2016. UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN x

Joachim Schöpfel, in Hélène Prost in Cécile Malleret in Primož Južnič in Ana Češarek in Teja Koler-Povh (2016) Dissertations and data. The grey journal, 12 (3). str. 126-148. ISSN 1574-1796

01 september 2016

Jan Mehlin (2016) BIM za proizvodnjo in uporaba programa Dietrich's. Diplomska naloga.

Blaž Krznar (2016) Analiza različnih jeklenih sistemov na zavarovanih plezalnih poteh. Diplomska naloga.

Matej Vidic (2016) Statična analiza strešne konstrukcije spomeniško zaščitenega objekta Šenkova domačija. Diplomska naloga.

Robi Ponjavič (2016) Eksperimentalna analiza vijačenih spojev iz armirane plastike. Diplomska naloga.

Domen Pungerčar (2016) Dimenzioniranje armiranobetonskega konstrukcijskega elementa. Diplomska naloga.

Jure Česnik (2016) Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. Magistrsko delo.

Marko Lavrenčič (2016) Numerične analize padca velikega armirano betonskega zabojnika. Magistrsko delo.

Uroš Ristić (2016) Ocena globine razpok v betonu z metodo Impact Echo. Magistrsko delo.

05 september 2016

Jernej Merljak (2016) Energetska sanacija večstanovanjskega objekta s poudarkom na fasadnem sistemu. Diplomska naloga.

Anže Mrvar (2016) Uspešnost gradnje enostanovanjskih stavb na obrobju Novega mesta. Diplomska naloga.

Luka Podbelšek (2016) Računska analiza zvočne izoliranosti med prostori skladno z aktualno zakonodajo. Diplomska naloga.

Mitja Domajnko (2016) Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja. Diplomska naloga.

Sunčica Ećimović Selak (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič. Diplomska naloga.

Miha Marolt (2016) Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka. Diplomska naloga.

Rock Rijavec (2016) Idejni projekt obnove Sokolskega doma v Ljubljani. Diplomska naloga.

Martin Žagar (2016) Ekonomična debelina toplotnih izolacij in cenovna primerjava med zidano in montažno enodružinsko hišo. Diplomska naloga.

Urška Dolinar (2016) Vpliv viskoznega lezenja na mehansko obnašanje jeklenih konstrukcij v primeru požara. Magistrsko delo.

Primož Bajc (2016) Analiza najbolj gospodarne rabe zemljišča na primeru stanovanjske stavbe v Ljubljani. Diplomska naloga.

Špela Eržen (2016) Primer učinkovite uporabe izkustvenega učenja o vodi v drugi triadi osnovne šole. Magistrsko delo.

Uroš Bratkovič (2016) Vpliv oblike preskušanca in smeri vgrajevanja betona na velikost tlačne trdnosti vlaknastega betona. Diplomska naloga.

Tomaž Kostov (2016) Analiza razvoja gradbenega projekta enostanovanjske stavbe "Hiša Bernardin". Diplomska naloga.

Igor Štupnik (2016) Požarna varnost lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Matjaž Šercelj (2016) Primerjalna analiza možnosti energetske rabe odseka reke Kokre. Diplomska naloga.

Neja Britovšek (2016) Predlog ureditve reke Mislinje med Dovžami in Slovenj Gradcem. Diplomska naloga.

Tanja Tofil (2016) Tehnologije vgradnje in rehabilitacije vodovodnih cevi. Magistrsko delo.

06 september 2016

Janez Goršič (2016) Analiza višin komunalne infrastrukture na območju industrijske cone Rudnik. Magistrsko delo.

Miljenko Hočuršćak (2016) Vodnogospodarske podlage za nadzor obratovanja in vzdrževanja manjših zadrževalnikov. Magistrsko delo.

Matija Uršič (2016) Raziskava stabilnosti parametrov notranje orientacije fotoaparata v brezpilotnem letalnem sistemu in njihov vpliv na položajno točnost izdelkov. Diplomska naloga.

Jernej Moderc (2016) Primerjava podatkov o skupnem vzponu vzdolž posnetih GPS-sledi glede na metodo določitve. Diplomska naloga.

Luka Čad (2016) Industrijska čistilna naprava odpadnih vod nastalih pri proizvodnji sladkorja. Diplomska naloga.

Jasmina Klančnik (2016) Rastlinska čistilna naprava na ekološki kmetiji Kapl. Diplomska naloga.

Andrej Pezdirc (2016) Uporaba izrabljenih gum kot sekundarnega energenta v cementarni. Diplomska naloga.

Andrej Biro (2016) Modeliranje vpliva površinskih vodotokov na gladino podzemne vode Prekmurskega polja. Magistrsko delo.

Primož Rodič (2016) Modelna podobnost in vpliv modelnega merila na prenos rezultatov fizičnega hidravličnega modela na prototip. Magistrsko delo.

07 september 2016

Jerica Rihar (2016) Projektiranje zidanih stavb na ciljno potresno tveganje. Magistrsko delo.

Robert Vrhovnik (2016) Zasnova novega izmenjevalnega formata zapisa podatkov zemljiškega katastra z upoštevanjem smernic LandINFRA. Diplomska naloga.

Gregor Vidovič (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Hoče-Slivnica in Kidričevo. Diplomska naloga.

Tomaž Žavbi (2016) Geodetska dela pri gradnji manj zahtevnih objektov. Diplomska naloga.

Vojko Rozman (2016) Vpliv kakovosti koordinat oslonilnih točk na izračun prostornin iz oblakov točk bližnjeslikovnega fotogrametričnega zajema. Diplomska naloga.

Darijo Ilić (2016) Difuzno obremenjevanje hidrosfere s fosforjem in dušikom s kmetijskih površin v Krajinskem parku Goričko. Doktorska disertacija.

Valentina Kuzma (2016) Identifikacija, analiza in upravljanje tveganj v projektih izgradnje na osnovi javno-zasebnega partnerstva. Magistrsko delo.

Boštjan Volk (2016) Uporaba TBM tehnologije pri gradnje predorov in ocena vplivov na okolje. Magistrsko delo.

08 september 2016

Janez Zakrajšek (2016) Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave. Magistrsko delo.

Špela Križnar (2016) Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev. Diplomska naloga.

Gregor Dežman (2016) Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca. Diplomska naloga.

Sašo Žepuhar (2016) Slamnata kritina nekoč in danes. Diplomska naloga.

Domen Kladnik (2016) Izračun konstante antene instrumenta JAVAD TRIUMPH-LS iz opazovanj GNSS. Diplomska naloga.

Špela Bratina (2016) Terenska izmera za oceno kakovosti državnega ortofota: delovišče pod viaduktom Verd. Diplomska naloga.

Leja Špiler (2016) Primerjava DTK 5 in DMV 5 na območju gozdnih cest s podatki kombinirane GNSS in klasične izmere. Diplomska naloga.

Tadeja Vok (2016) Vpliv različnih pogojev izvedbe statičnih opazovanj GNSS na določitev položaja. Diplomska naloga.

Tamara Žnidaršič (2016) Obdelava skeniranega objekta MHE Melje s programskim paketom Pointsense. Diplomska naloga.

Jana Kermolj (2016) Analiza nakupov nepremičnin tujih državljanov na Krasu. Diplomska naloga.

Janez Hafner (2016) Pomen gradbiščne dokumentacije pri uspešni realizaciji gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Andrej Klemenčič (2016) Tiskanje konstrukcijskih sklopov; iluzija ali stvarnost?. Diplomska naloga.

Armin Muminović (2016) Požarna zaščita jeklenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Maja Šušteršič (2016) Primer celovite prenove pomožnega objekta in okolice. Diplomska naloga.

Dejan Savenc (2016) Aktivna protihrupna zaščita in kombinacija s fotovoltaiko. Diplomska naloga.

Zoran Buzak (2016) Recikliranje biorazgradljivih odpadkov. Diplomska naloga.

Aljoša Nikolić (2016) Ekonomski vidiki ekosistemskih storitev vodotoka. Diplomska naloga.

Domen Vertot (2016) Primerjava metod za račun obremenitev na konstrukcije v obalnem inženirstvu. Diplomska naloga.

Natalija Likar Koselj (2016) Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske. Magistrsko delo.

09 september 2016

Alenka Pezdirc (2016) Primerjava metod dimenzioniranja voziščnih konstrukcij po TSC in nemških smernicah ter izdelava kataloga voziščnih konstrukcij. Diplomska naloga.

Vedran Grgurić (2016) Izdelava elaborata za namene legalizacije zgradb v Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Tadej Kmetec (2016) Kataster stavb in vpis stavbe v solastnini do zemljiške knjige. Diplomska naloga.

Gorazd Ferk (2016) Vpis rekonstruirane lokalne ceste v zemljiški kataster. Diplomska naloga.

Mirko Pervanje (2016) Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra. Diplomska naloga.

Andrej Butala (2016) Analiza izvedbe asfalterskih del rekonstrukcije odseka Ljubljanske obvoznice med izvozoma Celovška in Koseze. Diplomska naloga.

Zoran Vasić (2016) Postavitev jeklene šotorske konstrukcije. Diplomska naloga.

Janez Draksler (2016) Analiza sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč. Diplomska naloga.

Domen Likozar (2016) Analiza projekta sanacije mostu čez Savo v Podnartu. Diplomska naloga.

Erna Gurda (2016) Primerjava tehničnih specifikacij za ceste za zemeljska dela in nevezane plasti v Sloveniji in Hrvaški. Diplomska naloga.

Sabina Granda (2016) Vpliv geološko geotehničnih razmer na gradnjo stanovanjskih hiš. Diplomska naloga.

Tomaž Furlan (2016) Koraki do izdelave načrta šolskih poti z uporabo kontrolnih seznamov. Diplomska naloga.

Matjaž Marsič (2016) Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja. Magistrsko delo.

Lea Divjak Radivojević (2016) Prostorska organizacija planšarskih naselij. Magistrsko delo.

12 september 2016

Andreja Rener (2016) Presoja odvodnjavanja Luke Koper in predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Nejc Jurejevčič (2016) Enoladijska industrijska hala z mostnim dvigalom. Diplomska naloga.

Gregor Nučič (2016) Projekt dvoetažnega poslovno proizvodnega objekta. Diplomska naloga.

Miha Sever (2016) Primerjalna analiza investicije klasične in skoraj nič energijske zidane stanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Tadeja Primožič (2016) Alternativno reševanje sporov v postopku ureditve meje. Diplomska naloga.

Marjan Kne (2016) Vloga notranje dokumentacije v procesu graditve objektov. Diplomska naloga.

Simon Obran (2016) Parcelacija na primeru odseka ceste v občini Kanal ob Soči. Diplomska naloga.

Barbara Đorđević (2016) Geografski informacijski sistem omrežja plinovoda v javnem podjetju Energetika Ljubljana. Diplomska naloga.

Sabina Čović (2016) Prostorska analiza trga stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v letih 2007-2013. Diplomska naloga.

Jakob Grahek (2016) Primerjava globalnega, evropskega in državnega modela geoida na območju Slovenije. Diplomska naloga.

Anita Ulčnik (2016) Primerjava TPS in TLS izmere kontrolne mreže Bavarski dvor. Diplomska naloga.

Jure Košir (2016) Vgradnja gradbenih elementov v cesto. Diplomska naloga.

Kim Žigante (2016) Idejna zasnova oskrbe s pitno vodo vasi Rakitovec. Diplomska naloga.

Đana Vozel (2016) Proces projektiranja železniške infrastrukture do pridobitve pravice za gradnjo. Diplomska naloga.

Aja Golja (2016) Nadzor ravnanja z balastno vodo - indikativne metode. Diplomska naloga.

Anja Dobrovič (2016) Razmejitev obveznosti med Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo pri oskrbi s pitno vodo. Diplomska naloga.

Tomaž Bedek (2016) Geodetska dela pri izgradnji nadvoza Lipovci. Diplomska naloga.

Miha Hočevar (2016) Geodetska izmera zavarovalne mreže točke 0. reda na Kogu. Diplomska naloga.

Saša Ban (2016) Razvoj urbanega sistema v Sloveniji. Diplomska naloga.

Meta Mlakar (2016) Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje. Diplomska naloga.

13 september 2016

Maja Lang (2016) Poplavna nevarnost v naselju zaradi zalednih voda. Diplomska naloga.

Erik Premk (2016) Apneno-cementne injekcijske mešanice z belim cementom. Diplomska naloga.

Gregor Merlin (2016) Vpliv kemijskih in mineralnih dodatkov na reološke lastnosti svežih cementnih malt. Diplomska naloga.

Lovrenc Gregorc (2016) Analiza sanacije cerkve sv. Florjana v Fojani v Goriških brdih. Diplomska naloga.

Elio Gregorič (2016) Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje. Diplomska naloga.

Marko Kunič (2016) Analiza energetskih prihrankov v domovih za starejše občane. Diplomska naloga.

Amela Husić (2016) Umerjanje hidravličnega modela vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Lovrenc Ameršek (2016) Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sevnica. Diplomska naloga.

Aleš Blažič (2016) Analiza vzdolžne povezanosti in ostalih vplivov na ribe v Kamniški Bistrici. Diplomska naloga.

Gregor Udovč (2016) Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjske stavbe, jeklenega nadstreška in AB opornega zidu. Diplomska naloga.

Luka Bele (2016) Obnašanje lesenih stebrov pod vplivom osno-upogibne obremenitve. Diplomska naloga.

Andrej Faletič (2016) Metode za določevanje krčenja cementnih sistemov. Diplomska naloga.

Janja Resman (2016) Vpliv deleža in zrnavosti recikliranega agregata na lastnosti betona. Diplomska naloga.

Jožica Peljhan Korošec (2016) Načrt za družbo brez odpadkov: predelava odpadkov v vire. Magistrsko delo.

Marko Brundula (2016) Gospodarjenje z gospodarsko javno infrastrukturo v lokalni skupnosti. Magistrsko delo.

Barbara Kralj (2016) Analiza nosilne konstrukcije več-etažne zidane stavbe v Novi Gorici. Diplomska naloga.

Martin Štrumbelj (2016) Pametni cestni prehodi za pešce. Diplomska naloga.

Tomaž Žibert (2016) Razsoljevanje kot nov vir pitne vode. Diplomska naloga.

Gabrijela Humerca (2016) Optimizacija oskrbe z vodo počitniške hiše na otoku Silba. Diplomska naloga.

Dragana Rakanović (2016) Raziskava optimalnega ravnanja z odpadki v gospodarski družbi X. Diplomska naloga.

Aleš Klobasa (2016) Spremljanje in napovedovanje prometne varnosti na državnih cestah. Magistrsko delo.

Rok Žnidaršič (2016) Infrastrukturna vrzel kot indikator potreb po investicijah. Diplomska naloga.

Rok Fabjan (2016) Izračun nosilne konstrukcije enostavnega lesenega objekta v Novem mestu. Diplomska naloga.

Jan Kopač (2016) Vpliv premera armaturne palice na sprijemnost z betonom. Diplomska naloga.

Aleš Tičar (2016) Terensko evidentiranje toplotnih mostov z IR kamero in ocean njihovega vpliva na energetsko bilanco. Diplomska naloga.

Kaja Moličnik (2016) Energetska prenova leta 1869 zgrajene domačije. Diplomska naloga.

14 september 2016

Gašper Selak (2016) Vpliv jeklenih vlaken na sprijemnost med armaturo in betonom običajne trdnosti. Diplomska naloga.

Matjaž Povše (2016) Dimenzioniranje lesenega ostrešja gospodarskega poslopja. Diplomska naloga.

Robert Trebušak (2016) Primerjava lastnosti betonskih mešanic iz naravnega in recikliranega agregata. Diplomska naloga.

Nikolaj Šarlah (2016) Izdelava modela georadarskih opazovanj za evidentiranje gospodarske infrastrukture. Doktorska disertacija.

Blaž Anzeljc (2016) Dopolnitev računalniškega programa za račun vodnega udara s pogojem kavitacije. Diplomska naloga.

Darko Mutavčić (2016) Analiza občutljivosti parametrov hidrološkega modela Bolska. Diplomska naloga.

Tanja Mrak (2016) Potencial reke Krke za razvoj rekreativnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Aleš Zaletelj (2016) Idejna zasnova čiščenja odpadne vode na Ajdovški planoti. Diplomska naloga.

Gregor Mihelič (2016) Idejna zasnova tehnično športnega centra za avtomoto dejavnosti. Diplomska naloga.

Robert Smrke (2016) Analiza cestnega omrežja v Novem mestu in bližnji okolici. Diplomska naloga.

Jure Zevnik (2016) Analiza predpisov kažipotne signalizacije na AC in HC. Diplomska naloga.

Špela Bobnar (2016) Masna bilanca kakovostnih parametrov Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Ivan Kumar (2016) Metodologija zajema podatkov o dejanski rabi cest. Diplomska naloga.

Gordana Skenderović (2016) Uporaba adsorpcije in membranske filtracije pri razbarvanju in razgradnji nekaterih vrst industrijskih odpadnih voda. Magistrsko delo.

15 september 2016

Matej Gabrijel (2016) Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Aljoša Žnidar (2016) Umeščanje rekreacijskih poti v naravno okolje. Diplomska naloga.

Luka Jemec (2016) Izdelava modela konstrukcij BIM na osnovi oblakov točk. Diplomska naloga.

Ana Kastelic (2016) Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM. Diplomska naloga.

Nina Poznič (2016) Vpliv togosti zemljin pri majhnih deformacijah na konstrukcije armirane z geomrežami. Diplomska naloga.

Roman Sodja (2016) Preureditev površin cestninskih postaj po uvedbi elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku. Diplomska naloga.

Miha Perčič (2016) Analiza poteka izvedbe gradnje stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Anja Hlačer-Krevl (2016) Uporaba in izkušnje z uporabo litega asfalta. Diplomska naloga.

Polona Lunar (2016) Obratovanje in vzdrževanje zadrževalnikov padavinske odpadne vode na območju avtocestne baze Hrušica. Diplomska naloga.

Matjaž Kolenc (2016) Analiza hidravličnih razmer na odseku mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Diplomska naloga.

Maja Muzica (2016) Zasnova prehoda za vodne organizme na Cajhnovem jezu na Savi. Diplomska naloga.

David Trošt (2016) Razvoj in uporaba metode dinamičnega obremenjevanja v simulacijskih mezoskopskih prometnih modelih. Magistrsko delo.

Doron Hekič (2016) Statična analiza strešne konstrukcije objekta kulturne dediščine aluo na Erjavčevi cesti v Ljubljani. Diplomska naloga.

Simon Brdar (2016) Projektiranje enodružinske stanovanjske hiše v Škofljici. Diplomska naloga.

Tea Poredoš (2016) Meritve kalnosti v vodotokih. Diplomska naloga.

Lucija Prah (2016) Analiza hidravličnih razmer v strmi hudourniški strugi Kuzlovca. Diplomska naloga.

Rok Štesl (2016) Vpliv vrste cementa na sprijemnost med betonom in armaturo. Diplomska naloga.

Naida Sukanović (2016) Analiza metod za preučevanje dinamike upadanja pretokov. Diplomska naloga.

Davor Subotić (2016) Zadostnost predvidenih ukrepov na slovenskem železniškem omrežju. Diplomska naloga.

Igor Nikolič (2016) Analiza prometne varnosti ceste G2-103/1009 Plave-Solkan po metodi RSI. Diplomska naloga.

Sandra Zih (2016) Kronološki pregled zakonodaje o varčevanju z energijo v stavbah na našem prostoru. Diplomska naloga.

Andrej Istenič (2016) Uporaba ilovnatih gradbenih materialov v sodobnem gradbeništvu. Diplomska naloga.

Mitja Bukovec (2016) Celovita sanacija Kulturnega doma v Veliki Loki. Diplomska naloga.

Maša Zupanc (2016) Projektiranje lesene brvi čez avtocesto A2 na odseku Kranj Vzhod - Brnik. Diplomska naloga.

Sandi Ražman (2016) Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Žiga Krofl (2016) Računalniški program za optimalno dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov. Diplomska naloga.

Monika Dolinšek (2016) Degradirana območja v Zasavski regiji. Diplomska naloga.

Maja Kariž (2016) Analiza projekta katastrskih del na mednarodnem mejnem prehodu Sočerga. Diplomska naloga.

Tomaž Svažič (2016) Analiza možnosti energetske izrabe HE Žegar na reki Zrmanji. Diplomska naloga.

Jasna Klobučar (2016) Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš". Diplomska naloga.

Matic Zupančič (2016) Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe. Diplomska naloga.

Uroš Sojer (2016) Vrednotenje kolesarskih povezav med naseljema Šentjakob in Podgorico ter Ljubljano. Diplomska naloga.

Žiga Janež (2016) Pomen standardov v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Aleš Golja (2016) Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti. Doktorska disertacija.

Rok Krevs (2016) Projektiranje lesenega kozolca. Diplomska naloga.

Jaka Dimnik (2016) Uporaba interneta stvari pri upravljanju s svetlobo v prostoru. Diplomska naloga.

16 september 2016

Anton Hajdinjak (2016) Metodologija za izračun najemnine za polaganje optičnih kablov v kanalizacijo javne razsvetljave. Diplomska naloga.

Miran Brence (2016) Uporaba livarskega peska v sestavi asfaltnih zmesi. Magistrsko delo.

Majda Jerman (2016) Prenova toplotnega ovoja zunanjih sten v pogledu prehoda toplote in difuzije vodne pare. Diplomska naloga.

Blaž Ravnikar (2016) Analiza svetlobnega udobja v srednji šoli Domžale. Diplomska naloga.

Jani Kokošin Fon (2016) Študija vpliva oblike stavbe na potencial osončenosti fasadnega ovoja. Diplomska naloga.

Maruša Rot (2016) Energetska bilanca pred in po delni obnovi toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Mirjan Veren (2016) Energetska sanacija vile v Murski Soboti. Diplomska naloga.

Ana Anžič (2016) Energetska sanacija Vile Bled. Diplomska naloga.

Barbara Perovič (2016) Vključevanje javnosti v postopek izdelave državnih prostorskih načrtov. Magistrsko delo.

Mirko Stamenković (2016) Možnost vzpostavitve 3D-katastra stavb na osnovi meritev brezpilotnih letal. Diplomska naloga.

Anja Kranjec (2016) Uporaba katastrskih podatkov za vzpostavitev 3D-katastra. Diplomska naloga.

Nina Bončina (2016) Analiza uporabe stereoparov bližnjeslikovnih aerofotografij za izdelavo geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Nataša Volčanjšek (2016) Pomen in vloga kulturne krajine za urejanje prostora na primeru Bizeljskega. Diplomska naloga.

Matej Polak (2016) Preučevanje zemljiške razdelitve celkov na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Ahmad Farhad Skandary (2016) Analiza občutljivosti za model propadanja tlakov HDM-4. Magistrsko delo.

Yaser Ghafoori (2016) Zasnova in statična analiza ločne pregrade z uporabo programskega orodja SAP2000. Magistrsko delo.

Nina Podvornik (2016) Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje. Magistrsko delo.

19 september 2016

Suzana Plešic (2016) Analiza stanovanjskih najemnin v Mestni občini Maribor. Diplomska naloga.

Jasna Slemenšek (2016) Analiza izgradnje poslovne stavbe s časovnega in stroškovnega vidika. Diplomska naloga.

Robert Vidmar (2016) Analiza razlik med prodajnimi cenami nepremičnin in posplošenimi tržnimi vrednostmi nepremičnin v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Špela Žagar (2016) Mareografska opazovanja za potrebe določitve vertikalnega datuma Slovenije. Diplomska naloga.

Simon Šajn (2016) Izdelava športnoturistične karte kraškega roba nad Ilirsko Bistrico. Diplomska naloga.

Jure Bohanec (2016) Analiza točnosti in natančnosti zenitne troposferske refrakcije GNSS. Diplomska naloga.

Grega Vidmar (2016) Ocena kakovosti določitve koordinat v omrežju SIGNAL na večjih nadmorskih višinah. Diplomska naloga.

Fani Išić (2016) Navigacija GNSS v kopenskem prometu. Diplomska naloga.

Jan Kristjan Juteršek (2016) Zmanjšanje vplivov na okolje pri ravnanju s padavinsko odpadno vodo z javnih cest in javnih površin (parkirišč). Magistrsko delo.

Tatjana Marn (2016) Inducirano prometno povpraševanje kot posledica izboljšav cestne infrastrukture v Sloveniji. Magistrsko delo.

Jaka Gorišek (2016) Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS. Magistrsko delo.

20 september 2016

Katarina Černe (2016) Energetska sanacija izbrane stavbe in predlogi za izboljšanje kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Andraž Mezgec (2016) Vpliv pogodbenih in organizacijskih modelov ter obvladovanja tveganj na uspešnost javno-zasebnih partnerstev. Magistrsko delo.

Jure Šimic (2016) Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na Srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera. Magistrsko delo.

Peter Malenšek (2016) Prilagoditev toplotno neizoliranega ovoja gospodarskega objekta za potrebe bivanja. Diplomska naloga.

Egon Milost (2016) Vpliv cementnih dodatkov na korozijske procese jekla v zelenih betonih. Magistrsko delo.

Marko Djurić (2016) Vzpostavitev reperja za spremljanje stabilnosti iztočnega kanala na jezu v Markovcih. Diplomska naloga.

Blaž Mikl (2016) Analiza degradiranega prostora v izbranih občinah Koroške regije. Diplomska naloga.

Marko Novak (2016) Primerjava različnih metod določitve položaja pri katastrski izmeri. Diplomska naloga.

Alen Šraj (2016) Uporaba ploskovnega ujemanja za ugotavljanje sprememb površja na melišču. Diplomska naloga.

Petra Stropnik (2016) Presoja ekonomsko sprejemljivih izgub v vodooskrbnih sistemih. Magistrsko delo.

Gašper Banovec (2016) Analiza obstoječih algoritmov za generalizacijo digitalnega modela reliefa na primeru uporabe na izbranih področjih v geodeziji in geoinformatiki. Diplomska naloga.

Borut Barlič (2016) Vrednotenje nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi tržnih smernih vrednosti zemljišč. Magistrsko delo.

Luka Drole (2016) Inženirsko biološke ureditve na grajenih razbremenilnikih. Diplomska naloga.

Rok Seifert (2016) Sovprežna povezava jeklenega nosilca in lesene plošče. Diplomska naloga.

Matic Žgur (2016) Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju naselja Rašica. Diplomska naloga.

Renata Gorjup (2016) Vrednotenje položaja medobčinskega središča v občinskih prostorskih načrtih. Magistrsko delo.

Matic Kuhar (2016) Vrednotenje energetske učinkovitosti stavbnega ovoja dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Anže Setnikar (2016) Vpliv energetsko sanacijskih ukrepov na kazalnike računske energetske izkaznice. Diplomska naloga.

Jan Slobodnik (2016) Vpliv naklona zasteklitve na osvetljenost prostorov. Diplomska naloga.

Boštjan Novak (2016) Vloga upravnika pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb. Diplomska naloga.

Sandra Ivančič Katavič (2016) Analiza dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt, ko je investitor lokalna skupnost. Diplomska naloga.

Gregor Kogovšek (2016) Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela. Diplomska naloga.

Irena Lamovšek (2016) Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. Diplomska naloga.

Natalija Duračak (2016) Učinkovito in uspešno izvajanje nadzora v procesu graditve. Magistrsko delo.

Branka Bračič - Železnik (2016) Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja. Magistrsko delo.

Petra Drobež (2016) Analiza možnosti vzpostavitve 3D katastra ob uporabi virov daljinskega zaznavanja. Doktorska disertacija.

Andrej Sedej (2016) Možnost zmanjšanja vnosa emisij delcev v zunanji zrak z nadomestitvijo klasičnega načina gradnje z gradnjo brez izkopa pri gradnji podzemne linijske infrastrukture. Magistrsko delo.

21 september 2016

Suzana Stražar (2016) Optimizacija sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene gradnje z uporabo modelnih pristopov pri njihovem načrtovanju in upravljanju. Magistrsko delo.

Igor Petek (2016) Primerjalna analiza na področju zbiranja komunalnih odpadkov. Magistrsko delo.

Anton Štihec (2016) Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji. Magistrsko delo.

Ana Kovačević Zimerman (2016) Projektiranje armiranobetonske poslovno-stanovanjske stavbe na potresnem območju. Diplomska naloga.

Gorazd Žibert (2016) Vpliv prometno-tehničnih karakteristik voznih pasov na prometno varnost na večnivojskih križiščih. Magistrsko delo.

Gabriel Alejandro Sušnik (2016) Analiza poškodovanega rezervoarja. Diplomska naloga.

Danijela Vulović (2016) Vpliv gradbene mehanizacije na vibracije in posledične poškodbe objektov. Diplomska naloga.

Boštjan Klement (2016) Vpliv bonitete zemljišč na določanje kmetijske namenske rabe. Magistrsko delo.

Mery Lončar Klemenčič (2016) Metodologija za določitev nezazidanih zemljišč za gradnjo stavb in instrumenti za njihovo aktivacijo. Magistrsko delo.

Lučka Čampa (2016) Proces odločanja in izbira tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitev o načinu odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju Šaleške doline. Magistrsko delo.

22 september 2016

Gregor Ivnik Dujovič (2016) Razbremenitev Pake v Velenjsko jezero. Diplomska naloga.

Žiga Ščukovt (2016) Primernost sonaravnih ukrepov za upočasnitev vodnega toka na poplavnih območjih. Diplomska naloga.

Žan Belšak (2016) Ocena kakovosti opazovanj GNSS ob uporabi različnih anten. Diplomska naloga.

Robert Brglez (2016) Modeliranje plimovanja trdne Zemlje pri določanju 3D položaja točk kombinirane geodetske mreže. Diplomska naloga.

Blaž Petovar (2016) Primerjava geoidnih višin v testnem poligonu Krvavec. Diplomska naloga.

Matic Planinšek (2016) Primerjava višin v različnih sistemih višin v izbranem višinskem poligonu. Diplomska naloga.

Klemen Stoporko (2016) Preizkus instrumenta JAVAD TRIUMPH-LS po standardu ISO 17123-8. Diplomska naloga.

Klavdija Kralj (2016) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe na območju Novega mesta. Diplomska naloga.

Matej Lenarčič (2016) Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome na osnovi poenostavljene analize. Diplomska naloga.

Rok Morgan (2016) Tabele nosilnosti vijačenih stikov IPE nosilcev s podaljšano čelno pločevino. Diplomska naloga.

Nejc Povšič (2016) Ocena faktorja dodatne nosilnosti in analiza odnosa med pomiki in poškodovanostjo sten JUBHome. Diplomska naloga.

Andrej Veškovo (2016) Projekt nakupovalnega centra. Diplomska naloga.

Jovan Frank (2016) Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v občini Izola in Piran. Diplomska naloga.

Dani Gabršček (2016) Pripomočki za račun odpornosti priključkov lesenih konstrukcij pri uporabi kovinskih paličnih veznih sredstev. Diplomska naloga.

Martina Lojk (2016) Večetažne lesene konstrukcije. Diplomska naloga.

Jan Perhaj (2016) Dimenzioniranje lesenega nadstreška za avtomobile. Diplomska naloga.

Martin Čakš (2016) Analiza izvedbe rekonstrukcije kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Diplomska naloga.

Nino Špan (2016) Vpeljava novih standardov s področja betona v Betonarni Boštanj. Diplomska naloga.

Anja Vavričuk (2016) Vpliv metakaolina na lastnosti injekcijskih mas na osnovi naravnega hidravličnega apna. Diplomska naloga.

Peter Urh (2016) Komasacije zemljišč na območju tradicionalne parcelne strukture. Diplomska naloga.

Sinja Bandelj (2016) Določanje pripadajočih zemljišč v večstanovanjskih soseskah. Diplomska naloga.

Robert Mohorko Zore (2016) Finančna in časovna analiza izvedbe projekta izgradnje obvoznice. Diplomska naloga.

Rok Avbelj (2016) Lončena peč kot edini vir ogrevanja enostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Andrej Tomažin (2016) Optimizacija predelovalnih procesov v obratu predelave odpadkov. Diplomska naloga.

Rok Rošer (2016) Uporaba optičnih kablov za spremljanje propustnosti energetskih nasipov. Diplomska naloga.

Simon Bračič (2016) Analiza posledic porušitve pregrade Drtijščica. Diplomska naloga.

Luka Majko (2016) Uporaba cementirane zemljine za zaščito visokovodnih nasipov. Diplomska naloga.

Klemen Ozimek (2016) Izvajanje evropske poplavne direktive. Diplomska naloga.

Luka Alič (2016) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega in aktualnega katastra v k.o. Črešnjice. Diplomska naloga.

Maša Dimec (2016) Primerjalna analiza poteka zemljiško-katastrskih mej in značilnih reliefnih linij. Diplomska naloga.

Marko Hribar (2016) Priprava katastrskih podatkov za terensko delo s tabličnim računalnikom. Diplomska naloga.

Anja Kržan (2016) Uporaba terestričnega laserskega skeniranja za izdelavo promocijskega darila. Diplomska naloga.

Dominik Mlakar (2016) Analiza podatkov nove izmere in rekonstrukcija katastrskega načrta. Diplomska naloga.

Stevan Gajić (2016) Uporaba poenostavljenih programov za račun valov vsled porušitve pregrad. Diplomska naloga.

Rok Igličar (2016) Dimenzioniranje vijačenih priključkov steber - temelj. Diplomska naloga.

Žiga Plevel (2016) Analiza jeklenega objekta z upoštevanjem membranskega delovanja stropov med požarom. Diplomska naloga.

Matej Toporiš (2016) Analiza sovprežnega nosilca preko dveh polj. Diplomska naloga.

Aleksander Brenko (2016) Primerjava metod za izračun kapacitete železniških prog. Diplomska naloga.

Jure Starkl (2016) Rekonstrukcija dveh križišč na Viški cesti v Ljubljani. Diplomska naloga.

Ratko Švraka (2016) Analiza in izboljšanje prometne varnosti na odseku Šmartinska cesta-Grablovičeva ulica. Diplomska naloga.

Maja Hutevec (2016) Problematika kalnosti v vodotokih. Diplomska naloga.

Dean Melihen (2016) Idejna zasnova ureditve hudournika Gereš. Diplomska naloga.

Tadej Strnad (2016) Idejna zasnova ureditve razbremenilnega kanala za visoke vode. Diplomska naloga.

Tatjana Kerčmar (2016) Prostorski razvoj turizma na zavarovanem območju na primeru Krajinski park Goričko. Magistrsko delo.

Maša Arnež (2016) Izdelava kartografsko oblikovanega posterja trajnostno razvojnega cilja "Podnebni ukrepi". Diplomska naloga.

Jan Kokalj (2016) Analiza degradiranega prostora izbranih občin Osrednjeslovenske statistične regije. Diplomska naloga.

Blaž Lipuš (2016) Segmentacija oblaka točk z Gaussovo sfero. Diplomska naloga.

Gorazd Prašnikar (2016) Projekt skakalnice v Ljubljani - Kartografska upodobitev območja. Diplomska naloga.

Maja Simoneti (2016) Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih. Doktorska disertacija.

Jan Jež (2016) Postopek ureditve meje v upravnem in sodnem postopku. Diplomska naloga.

Gašper Černigoj (2016) Analiza posledic porušitve pregrade Vogršček. Diplomska naloga.

Žan Sadar (2016) Disipativni elementi v potresno odpornih jeklenih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Ivo Pertot (2016) Idejna zasnova ureditve hudournika/potoka v Šempetru pri Gorici. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh (2016) Vloga knjižničarja pri izgradnji institucionalnega repozitorija: izziv ali nuja?. V: Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije - Upravljanje znanja v knjižnicah , 19. in 20. september 2016, Maribor.

Gordana Kurmanšek (2016) Ocena vpliva zelenih streh na količino padavinskega odtoka. Magistrsko delo.

Matej Blaž (2016) Predlog izboljšanja mreže kolesarskih povezav v mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

23 september 2016

Mateja Kaudek (2016) Problematika urejanja vinogradniških območij in pogoji za legalizacijo zidanic na primeru Mestne občine Novo mesto. Magistrsko delo.

Aleš Jamšek (2016) Projekt mostu čez Kamniško Bistrico. Magistrsko delo.

Jan Mak Bevcl (2016) Ocena preostale življenjske dobe železniškega mostu čez reko Idrijco v Bači pri Modreju. Magistrsko delo.

Andraž Oven (2016) Vpliv vzdolžnega padca na tokovne razmere v ribji stezi. Diplomska naloga.

Gregor Požar (2016) Projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu. Diplomska naloga.

Robert Gregorič (2016) Parametrična študija požarne odpornosti enostavnih lesenih elementov. Diplomska naloga.

Danijel Milanković (2016) Sistematizirana analiza ponudb in izbor podizvajalcev za fasaderska dela. Diplomska naloga.

Pavle Fenjveši (2016) Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome. Diplomska naloga.

Maja Brusnjak Hrastar (2016) Zagotavljanje stanovanj s prenovo malih večstanovanjskih objektov. Magistrsko delo.

Nejc Ošep (2016) Vpliv prekrova na transport radionuklidov iz odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Diplomska naloga.

Miha Maučec (2016) Uporaba membranskih bioreaktorjev na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Jadranka Novoselc (2016) Onesnaženost z adsorbljivimi organskimi halogeni v vodah Dolenjske in Bele krajine. Magistrsko delo.

26 september 2016

Médi Kiss (2016) Uporaba računovodskih izkazov za indikatorski sistem za ocenjevanje gradbenih podjetij. Diplomska naloga.

Vikica Vasileva (2016) Finančna in časovna analiza izvedbe gradnje rezervoarjev za naftne derivate. Diplomska naloga.

Uroš Brumen (2016) Analiza uporabnosti naprednih možnosti ArcGIS tehnologije za modeliranje prometnih omrežij. Diplomska naloga.

Slovenko Henigman (2016) Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti pri izgradnji prometnih infrastrukturnih objektov za primer asfalta. Magistrsko delo.

Anton Rebol (2016) Upravljanje s tveganji in negotovostjo pri evalvaciji naložbenih odločitev v nepremičninskem sektorju. Magistrsko delo.

Irena Papež (2016) Odnos stroke do participacije javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja na lokalni ravni. Magistrsko delo.

27 september 2016

Luka Zadel (2016) Energetska sanacija vrtca v Postojni. Diplomska naloga.

David Burger (2016) Primerjava oblikovanja cen storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Ines Lupše (2016) Analiza regionalnih razvojnih programov razvojnih regij Slovenije programskega obdobja 2014-2020 z vidika prostorskih razsežnosti razvoja. Magistrsko delo.

Monika Rudolf (2016) Pravni režimi in druge omejitve na zemljiščih pri izvajanju agrarnih operacij. Magistrsko delo.

Gregor Klemenčič (2016) Študija možnosti določevanja in evidentiranja funkcionalnih enot stavbnih zemljišč za učinkovitejše izvajanje zemljiške politike. Magistrsko delo.

28 september 2016

Simona Maksimović (2016) Stroškovna analiza asfaltnih zmesi obrabnih plasti. Magistrsko delo.

Darko Kokot (2016) Vpliv prečnega nagiba na torno sposobnost vozne površine. Magistrsko delo.

Janja Ravnikar (2016) Analiza variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v malih občinah na primeru Občine Škocjan. Magistrsko delo.

29 september 2016

Borut Šoba (2016) Problematika umeščanja romskih naselij na primeru Občine Grosuplje. Magistrsko delo.

Samo Jakljič (2016) Kompetence in izobraževanje kadrov na področju komunalnih dejavnosti. Magistrsko delo.

Simon Sevnšek (2016) Analiza namenske rabe zemljišč in izbranih vplivov na razvoj občine po izgradnji avtoceste. Magistrsko delo.

Peter Medved (2016) Prispevek k razvoju metode prostorskega načrtovanja za doseganje ničelne neto pozidave zemljišč. Magistrsko delo.

Alenka Kambič (2016) Ocenjevanje vrednosti služnostne pravice na javnem dobru. Magistrsko delo.

30 september 2016

Samo Zupančič (2016) Uporaba metode preostanka vrednosti za potrebe vrednotenja in presojo naložb v nepremičnine. Magistrsko delo.

Primož Srebot (2016) Model degradacije tira zaradi geometrijskih napak. Magistrsko delo.

Simon Detellbach (2016) Analiza učinka vlaganj in ukrepov na prometno varnost na glavnih in regionalnih državnih cestah v RS. Magistrsko delo.

04 oktober 2016

Ana Benčina (2016) Možnost uporabe in omejitve gradbenih plošč iz odpadne embalaže. Magistrsko delo.

Sebastijan Robič (2016) Uporaba odpadne plastike v betonskih kompozitih. Magistrsko delo.

10 oktober 2016

Jure Žižmond (2016) Projektiranje armiranobetonskih stavb na potresno obtežbo po kriteriju sil z upoštevanjem ciljne zanesljivosti. Doktorska disertacija.

Katarina Bitenc (2016) Izpostavljenost prebivalcev Slovenije svincu v pitni vodi. Doktorska disertacija.

11 oktober 2016

Marijan Gorjup (2016) Uporaba teorije grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnih omrežjih. Magistrsko delo.

24 oktober 2016

Jure Lovšin (2016) Pretvorba modela BIM v energijski model stavbe (BEM). Magistrsko delo.

Dejan Semič (2016) Analiza požarne varnosti Kristalne palače na podlagi optimiziranega modela BIM. Magistrsko delo.

26 oktober 2016

Nuša Brolih (2016) Nepremičninski posredniki kot udeleženci na trgu nepremičnin. Magistrsko delo.

27 oktober 2016

Tjaša Balek (2016) Stroškovna in časovna analiza izgradnje hleva. Diplomska naloga.

Miha Poglajen (2016) Uporaba toplih asfaltnih zmesi in ponovna uporaba asfalta. Diplomska naloga.

Grega Prelovšek (2016) Dopolnjevanje in testiranje programa Vodu za račun vodnega udara v ceveh enotnega prereza. Diplomska naloga.

Lidija Avsenik (2016) Alternativni pomlajevalec kot dodatek za povečanje deleža recikliranega asfalta v asfaltni mešanici. Doktorska disertacija.

28 oktober 2016

Špela Marđetko (2016) Optimizacija izbire ukrepov vzdrževanja za obstoječo stanovanjsko stavbo. Magistrsko delo.

Petra Lovšin (2016) Standardizacija popisov del za področje zgornjega ustroja cest po konceptu parametrizacije. Magistrsko delo.

Lucija Cigelšek (2016) Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS. Magistrsko delo.

Marko Spreicer (2016) Optimizacija opazovanj v geodetski izmeri. Magistrsko delo.

Matej Müller (2016) Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu. Doktorska disertacija.

november 2016

Alma Zavodnik Lamovšek, ed. (2016) Vizija prostorskega razvoja Slovenije do 2050. Študentska prostorsko-planerska delavnica 2016. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-43-3

11 november 2016

Klemen Kregar (2016) Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti. Doktorska disertacija.

17 november 2016

Špela Šega (2016) Analiza in primerjava navigacijskih programov in naprav. Diplomska naloga.

21 november 2016

Ožbe Trušnovec (2016) Izračun vodne bilance z modelom SIMPEL. Diplomska naloga.

23 november 2016

Nina Vogrič (2016) Korelacija med ultrazvočnimi meritvami in meritvami električne prevodnosti cementnih past v zgodnjem hidratacijskem obdobju. Magistrsko delo.

30 november 2016

Jan Ratej (2016) Požarna odpornost lesenih elementov iz križno lepljenih plošč. Magistrsko delo.

05 december 2016

Jasna Smolar (2016) Prepoznavanje lastnosti in trajnostno upravljanje s sedimenti iz vodnih okolij. Doktorska disertacija.

08 december 2016

Anja Torkar (2016) Analiza iztoka podzemne vode na izvirih v fluvioglacialnih medzrnskih vodonosnikih. Doktorska disertacija.

12 december 2016

Zsuzsanna Engi (2016) Hidravlično modeliranje poplavne nevarnosti na izlivnih odsekih vodotokov, oprto na procese zamuljevanja. Doktorska disertacija.

14 december 2016

Matej Mihelič (2016) Rekonstrukcija križišča v naselju Jurjevica in predlog obvozne tovorne poti na odseku Jurjevica - kamnoloma Kot pri Ribnici. Diplomska naloga.

15 december 2016

Žana Flander (2016) Primerjava oblikovanja državnih topografskih kart merila 1 : 25 000 v Sloveniji, Španiji in na Poljskem. Magistrsko delo.

Maja Lavrič (2016) Določevanje vrst drevja v različnih valovnih dolžinah aerolaserskih podatkov. Magistrsko delo.

16 december 2016

Blaž Rupnik (2016) Programsko orodje za račun nosilnosti in togosti spojev steber-prečka po komponentni metodi. Magistrsko delo.

Blaž Štupar (2016) Jeklen most s poševnimi zategami čez reko Krko v Irči vasi. Magistrsko delo.

David Božiček (2016) Zasnova visoko učinkovitega fasadnega ovoja obstoječega poslovnega nebotičnika. Magistrsko delo.

Gašper Gosar (2016) Energetska sanacija stavbnega ovoja s prefabriciranimi lesenimi moduli na primeru doma starejših občanov Petra Uzarja. Magistrsko delo.

27 december 2016

Matjaž Skvarča (2016) Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše. Magistrsko delo.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:53:18 CET.