Vnosi za leto 2015

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Število vnosov: 328.

Matevž Menih in Nejc Bezak in Mojca Šraj (2015) Vpliv podnebne spremenljivosti na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic: primer vodomerne postaje Litija na reki Savi. V: 20. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 29. januar 2015, Ljubljana.

Manca Petek in Mira Kobold in Mojca Šraj (2015) Določanje kazalnikov nizkih pretokov – prikaz na primeru vodomerne postaje Kokra I na reki Kokri. V: 20. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 29. januar 2015, Ljubljana.

Pavel Žvanut in Goran Turk in Andrej Kryžanowski (2015) Effects of Changing Surrounding Conditions on the Thermal Analysis of the Moste Concrete Dam. Journal of Performance of Constructed Facilities . str. 1-9. ISSN 0887-3828 (V tisku)

Tilen Urbančič in Vid Grahor in Božo Koler (2015) Vpliv velikosti mrežne celice in metod interpolacij na izračunano prostornino. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 231-245. ISSN 0351-0271

Dejan Grigillo in Samo Ozvaldič in Anja Vrečko in Mojca Kosmatin Fras (2015) Vektorizacija poteka daljnovodnih vodnikov s houghovo transformacijo iz podatkov aero- in terestričnega laserskega skeniranja. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 246-261. ISSN 0351-0271

Teja Koler Povh in Anka Lisec (2015) Geodetski vestnik na poti boljše mednarodne prepoznavnosti. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 289-319. ISSN 0351-0271

Matjaž Koželj in Jure Slatinšek in Tomaž Ambrožič (2015) Jamomerske meritve pri gradnji jaška NOP II. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 13-27. ISSN 0351-0271

Dejan Paliska in Samo Drobne in Giuseppe Borruso in Massimo Gardina in Daša Fabjan (2015) Analiza tržnih območij treh letališč v zgornjejadranski regiji. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 28-41. ISSN 0351-0271

Radoš Šumrada (2015) Slovenski, evropski in mednarodni standardi za prostorske podatke. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 42-55. ISSN 0351-0271

Matjaž Mikoš in Mojca Lorber in Andreja Istenič Starčič (2015) Varstvo okolja in univerzitetni študij tehnike. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 56-70. ISSN 0351-0271

Aleš Žnidarič in Goran Turk in Eva Zupan (2015) Determination of strain correction factors for bridge weigh-in-motion systems. Engineering Structures, 102 . str. 387-394. ISSN 01410296

Sabina Kolbl in Blaž Stres (2015) Določanje bioplinskega potenciala peletov pšenične slame na laboratorijskem modelnem merilu in njihov vpliv na proces anaerobne presnove. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 49-59. ISSN 1581-0267

Blaž Čermelj (2015) Potresna odpornost varjenih spojev prečka-steber v hibridnih pomičnih in zavetrovanih okvirih. Doktorska disertacija.

Jan Gradišek (2015) Projekt pet etažne jeklene industrijske stavbe v obsegu PGD. Diplomska naloga.

Borut Mihelj (2015) Podpiranje objektov, poškodovanih med potresom. Diplomska naloga.

Jernej Amon (2015) Analiza učinkovitosti ukrepov za odpravo tipičnih toplotnih mostov. Diplomska naloga.

Boštjan Kolmanič (2015) Vodnogospodarske ureditve vodotokov s poudarkom na porečju reke Mure. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2015) Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode. Doktorska disertacija.

Nejc Majoranc (2015) Idejne zasnove ureditve deponije usnjarskih odpadkov Rakovnik. Diplomska naloga.

Gregor Pogačar (2015) Variantni projekt vodovodnega sistema Besnica. Diplomska naloga.

Petra Klinar (2015) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v Občini Jesenice. Diplomska naloga.

Nives Fatkić (2015) Analiza virov financiranja komunalne infrastrukture v MO Velenje. Diplomska naloga.

Mateja Kostadinović (2015) Trajnostno načrtovanje železniške infrastrukture. Diplomska naloga.

Uroš Strmec (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Andreja Jagodic (2015) Analiza konfliktov pri rabi gorskega prostora: primer gorsko kolesarstvo. Magistrsko delo.

Dejan Kastelec (2015) Konstrukcijska gradbena fizika upravne stavbe podjetja KRKA d.d.. Magistrsko delo.

Luka Pajek (2015) Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih. Magistrsko delo.

Kaja Leban (2015) Analiza pridobljenih predmetno-specifičnih kompetenc na univerzitetnem študiju Gradbeništvo - Komunalna smer. Diplomska naloga.

Kristjan Cizara (2015) Primerjava dveh variant odvodnje soseske Novo Naselje in industrijske cone v Vipavi. Diplomska naloga.

Vladimir Perdih (2015) Dopolnitev slovenskega priročnika za projektiranje kolesarskih površin. Diplomska naloga.

Cene Udovič (2015) Metodologija določanja varnosti prehodov za pešce. Diplomska naloga.

Aljaž Mihelič (2015) Prometne površine za mirujoči promet. Diplomska naloga.

Nika Matul (2015) Analiza temperaturnega režima vodotokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Lea Ribič (2015) Verjetnostna analiza pretočnih volumnov s programskim orodjem HEC - SSP. Diplomska naloga.

Tilen Štrus (2015) Finančne posledice operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občini Litija. Diplomska naloga.

Samo Miroševič (2015) Uporaba fizikalno-kemijskih postopkov za doseganje zahtevnih parametrov tehnoloških odpadnih voda pred priključevanjem na komunalni sistem. Diplomska naloga.

Matic Grahek (2015) Rekonstrukcija obstoječega stanja in predlog obvoznice na odseku LC480011 Zagorje - V Zideh. Diplomska naloga.

Davor Korkoski (2015) Vpliv sestave zunanje stene na izpolnjevanje gradbeno fizikalnih zahtev. Diplomska naloga.

Damir Nadarević (2015) Primer izdelave modela 5D BIM. Diplomska naloga.

Marko Cilenšek (2015) Petetažni stanovanjski objekt z jekleno nosilno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Veronika Repanšek (2015) Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve. Magistrsko delo.

Andrej Mihelj (2015) Analiza energetske prenove Osnovne šole Prade. Diplomska naloga.

Elena Terzić (2015) Modeliranje zadrževalnega časa vode v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Lara Flis (2015) Vzpostavitev podatkovnega sistema za potrebe vrednotenja in obračunavanja amortizacije gospodarske javne infrastrukture. Magistrsko delo.

Luka Suzić (2015) Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici. Diplomska naloga.

Lea Žibret (2015) Kinematski in paleonapetostni razvoj NW-SE usmerjenih "dinarskih" prelomov v severozahodnih zunanjih Dinaridih. Doktorska disertacija.

Julijana Jamnik (2015) VPELJAVA GOSPODARJENJA Z VOZIŠČI S PROGRAMSKO OPREMO dTIMS. Magistrsko delo.

Marko Kavčič (2015) Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Zdravko Predovnik (2015) Imenovanje začasnega zastopnika v postopku ureditve meje. Diplomska naloga.

Lovro Smogavec (2015) Uporabnost terestričnega laserskega skeniranja pri izdelavi geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Sandra Poklukar (2015) Pregled metod aerotriangulacije in primer uporabe programa SocetSet. Diplomska naloga.

Erika Brlan (2015) Analiza višin poplavne vode na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Marko Kravos (2015) Grafični vmesnik za določanje požarne odpornosti enostavnih konstrukcijskih elementov skladno s standardi Evrokod. Diplomska naloga.

Rok Kovač (2015) Uklon vzdolžne armature pri potresnem odzivu armiranobetonskih stebrov. Diplomska naloga.

Kaja Zgonc (2015) Raziskava upoštevanja načel HACCP pri vodooskrbnih sistemih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Urška Tršinar (2015) Problematika uvajanja enotne vozovnice v javnem potniškem prometu. Diplomska naloga.

Rok Soklič (2015) Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros-Grasshopper. Diplomska naloga.

Nejc Mohorič (2015) Analiza vzdolžnih padcev hudourniških strug. Magistrsko delo.

Luka Ceglar (2015) Izdelava 3D tiskalnika in preizkus mehanskih lastnosti tiskanih modelov. Diplomska naloga.

Tadej Gutnik (2015) Steklo kot konstrukcijski material. Diplomska naloga.

Miha Berčič (2015) Projekt nadomestne strešne konstrukcije in požarnega stopnišča stavbe UL FGG. Diplomska naloga.

Blaž Bizjak (2015) Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija. Diplomska naloga.

Dušan Ružić (2015) Požarna analiza delno razslojenih ukrivljenih armiranobetonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Filip Žitek (2015) Optimizacija procesa proizvodnje bioplina na Bioplinarni Nemščak s predobdelavo substrata in kombiniranjem z odpadnim blatom. Diplomska naloga.

Jure Intihar (2015) Rekonstrukcija lokalne ceste 111011 na odseku Grosuplje - Ponova vas. Diplomska naloga.

Rok Cedilnik (2015) Določanje temperature tal iz satelitskih posnetkov Landsat. Magistrsko delo.

Toja Požun (2015) Analiza podatkovnega modela in podatkov registra nepremičnin. Magistrsko delo.

Boštjan Pohlin (2015) Projekt štiri etažne poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Andrej Krmelj (2015) Analiza prodajnih cen stanovanj in stanovanjskih hiš na nivoju statističnih regij Slovenije ter izbranih lokalnih skupnosti v letu 2013. Diplomska naloga.

Dejan Radešič (2015) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru Mestne občine Koper, ter občine Ankaran. Diplomska naloga.

Petra Štukovnik (2015) Vpliv okolja na historične materiale z mineralnim vezivom. Doktorska disertacija.

Jure Pirc (2015) Algoritem za združevanje prometnih podatkov, pridobljenih iz točkovnih in linijskih meritev za oceno potovalnih časov na avtocestah. Doktorska disertacija.

Klavdija Mohorič (2015) Predlog prostorske ureditve naselja Okroglo v občini Naklo. Diplomska naloga.

Dani Žorž (2015) Izdelava ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov na območju krajinskega parka Sečoveljske soline. Diplomska naloga.

Samo Remic (2015) Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Gorenjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Primož Megušar (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole. Diplomska naloga.

Sara Resnik (2015) Davek na zemljišče kot alternativni predlog obdavčitve nepremičnin. Diplomska naloga.

Matej Knez (2015) Uporaba virtualnega referenčnega stojišča pri statični in kinematični metodi izmere GNSS. Diplomska naloga.

Andrej Pogačnik, geodet (2015) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Dansko. Diplomska naloga.

Samo Rebernik (2015) Geodetske meritve pri gradnji mikropredorov. Diplomska naloga.

Leja Plesničar (2015) Meritve in izračun izhlapevanja. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2015) Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte. Magistrsko delo.

Tanja Srednik (2015) Projekt konstrukcije iz prednapete membrane. Diplomska naloga.

Špela Prevodnik (2015) Vpliv senčil na osvetljenost prostora. Diplomska naloga.

Jure Eržen (2015) Parametrična študija optimizacije zastekljenih površin ovoja stavbe. Diplomska naloga.

Neža Rus (2015) Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti. Diplomska naloga.

Alma Zavodnik Lamovšek, ed. (2015) Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi - Mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN ISBN 978-961-6884-28-0 (pdf)

Marjana Zajc (2015) Optimizacija nizkofrekvenčnih georadarskih raziskav za karakterizacijo plitvih geoloških struktur. Doktorska disertacija.

Lidija Junc (2015) Tveganja in stroški izvedbe projekta z vidika gradbenega inženiring podjetja. Diplomska naloga.

Grega Lap (2015) Izdelava delavniških načrtov v programu Dietrichs in prenos podatkov na CNC. Diplomska naloga.

Maja Kobetič (2015) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Črnomelj. Diplomska naloga.

Vladimir Vukobratovic (2015) Vpliv nelinearnega potresnega odziva konstrukcij na etažne spektre pospeškov. Doktorska disertacija.

Nataša Zavrtanik (2015) Modeliranje obnašanja asfaltnih zmesi pri višjih temperaturah. Doktorska disertacija.

Sandi Stanjko (2015) Izračun odtoka z manjšega porečja. Diplomska naloga.

Mirsad Rizvić (2015) Dimenzioniranje lesenih stebrov izpostavljenih splošni osno-upogibni obremenitvi. Magistrsko delo.

Tadeja Novak Oljača (2015) Model za določitev omejitve hitrosti na dvopasovnih cestah zunaj naselja na državnem cestnem omrežju. Magistrsko delo.

Jaka Sušnik (2015) Izmenjava živega srebra med sedimentom in vodo v lagunah Grado in Marano. Diplomska naloga.

Gašper Marolt (2015) Predvidljive ceste in ceste, ki odpuščajo napake voznikov. Diplomska naloga.

Vesna Peterlin (2015) 3D vizualizacija prometnih simulacij s programom PTV Vissim. Diplomska naloga.

Jasmina Germelj Drstvenšek (2015) Stroškovna analiza projekta gradnje stavbe Litostroj objekt C. Diplomska naloga.

Tomaž Habjan (2015) Analiza napak na tirnicah. Diplomska naloga.

Bojan Zorman (2015) Primerjava poteka gradnje dveh stanovanjskih objektov v soseski Gaj Preserje. Diplomska naloga.

Jaka Plečko (2015) Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Domen Dolšak (2015) Algoritem za analizo časovne porazdelitve padavin znotraj padavinskega dogodka. Magistrsko delo.

Lenka Zalokar (2015) Analiza poplavnih valov vzdolž reke Save. Diplomska naloga.

Teja Fabjan (2015) Numerično modeliranje mehanskih lastnosti diskontinuitet v razpokani in heterogeni kamninski masi. Doktorska disertacija.

Ana Frankovič (2015) Agregat iz elektrofiltrskega pepela pridobljen po postopku hladnega utrjevanja. Diplomska naloga.

Zvonka Benko (2015) Vpliv kemijskih dodatkov in alkalnega okolja na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic z dolomitno moko. Diplomska naloga.

Grega Logar (2015) Analiza uporabe strojne in programske opreme v gradbenih podjetjih. Diplomska naloga.

Maja Černoša (2015) Leseno stekleni stenasti konstrukcijski elementi. Diplomska naloga.

Marko Starešinič (2015) Uporaba in integracija komponent BIM Tekla Structures za izračun jeklenih spojev. Diplomska naloga.

Neža Germovnik (2015) Zagotavljanje požarne varnosti v večetažnih stanovanjsko - poslovnih lesenih objektih. Magistrsko delo.

Aleksander Gorjup (2015) Študija vpliva zasnove stavbnega ovoja na kvaliteto bivalnega okolja in rabo energije. Magistrsko delo.

Urša Lotrič (2015) Ocena vpliva podnebnih sprememb na razvoj športnega turizma v Triglavskem narodnem parku. Diplomska naloga.

Marko Jaćimović (2015) Vpliv metode za določanje vetrnih valov na emulzifikacijo razlite nafte. Diplomska naloga.

Andraž Marinčič (2015) Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. Diplomska naloga.

Mateja Kopinšek (2015) Zelena delovna mesta - doseganje ekološke podpore na vodnem področju. Diplomska naloga.

Matej Opačić (2015) Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov. Diplomska naloga.

Tadeja Intihar (2015) Izdelava računskih energetskih izkaznic za izbrana stanovanjska objekta. Diplomska naloga.

Maruša Nahtigal (2015) Energetska prenova večstanovanjske stavbe in njen vpliv na osvetljenost bivalnih prostorov. Diplomska naloga.

Alma Zavodnik Lamovšek, ed. (2015) FGG. Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana.. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Katja Berkopec (2015) Prilagoditev spletnih kart pregledovalnikom pametnih telefonov. Diplomska naloga.

Tjaša Gabršček (2015) Analiza geometrije objekta kulturne dediščine iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Anže Grčar (2015) Izbira in kartografski prikaz kolesarske poti EuroVelo 9 čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Tomi Ozmec (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe ocenjevanja kakovosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Bojan Dreu (2015) Izdelava spletne karte z Google Fusion Tables in integracija kart v spletno stran. Diplomska naloga.

Marko Jalovec (2015) Analiza potovalnih časov delovne mobilnosti med občinami Slovenije. Diplomska naloga.

Vesna Zalar Serjun (2015) Karakterizacija in imobilizacija bele žlindre iz procesov sekundarne metalurgije v cementnih kompozitih. Doktorska disertacija.

Lidija Korat (2015) Karakterizacija cementnih kompozitov z mineralnimi dodatki. Doktorska disertacija.

Mateja Klun (2015) Uporaba metode odzivnih ploskev pri analizi hidrotehničnih objektov. Magistrsko delo.

Armin Hodžić (2015) Analiza poteka sanacije stavbe Vila Bianca. Diplomska naloga.

Matija Urbanček (2015) Pristop k sanaciji objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Kancijana. Diplomska naloga.

Jošt Kozelj (2015) Polna opeka normalnega formata, proizvedena s starim postopkom žganja. Diplomska naloga.

Damir Heco (2015) Določanje parametra CN za manjše porečje. Diplomska naloga.

Rok Korošec (2015) Modeliranje vodnega ekosistema Cerkniškega jezera s programskim orodjem Aquatox. Diplomska naloga.

Eva Klemen (2015) Modeli za zagotavljanje strižne odpornosti armiranobetonskih elementov pri obremenitvi s prečno silo. Diplomska naloga.

Urška Bajc (2015) Uklonska nosilnost armiranobetonskih okvirjev med požarom. Doktorska disertacija.

Tadej Ostanek Jurina (2015) Primerjava modelov širjenja nafte v morju po metodah trajektorij in sledenja delcev. Diplomska naloga.

Bojan Zahirović (2015) Faze zasnove in koncipiranja gradbenega investicijskega projekta. Diplomska naloga.

Romina Korenika (2015) Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo. Diplomska naloga.

Klemen Krančič (2015) GNSS - izmera z analizo stanja na izbranem melioracijskem območju. Diplomska naloga.

Nejc Gačnik (2015) Tehnične in tehnološke osnove za zasnovo malega namakalnega sistema. Diplomska naloga.

Uroš Živadinov Štebe (2015) Analiza obstoječega stanja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Diplomska naloga.

Sandi Kaltak (2015) Megaprojekti. analiza izbranih primerov. Diplomska naloga.

Matjaž Zalokar (2015) Prečni objekti na hudournikih. Diplomska naloga.

Nina Blatnik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Tanja Kotar (2015) Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS na osnovi simultanih RTK - meritev. Diplomska naloga.

Aleksander Šabić (2015) Učinki spremembe prometnega režima na Slovenski cesti s posebnim poudarkom na javnem potniškem prometu. Diplomska naloga.

Lejla Salihović (2015) Predlog prostorske ureditve konjeniškega šolskega športnega centra Češča vas v občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Barbara Fortuna (2015) Določitev nastavitev naprav za razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Magistrsko delo.

Saša Otrin (2015) Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Vrhnika. Diplomska naloga.

Matic Pogačnik (2015) Določitev ploskve lokalnega geoida na območju Radovljice. Diplomska naloga.

Mihael Blaž (2015) Idejna zasnova ureditve križišč na območju vzhodnega dela Masarykove ceste. Diplomska naloga.

Ana Vendramin (2015) Primerjava določitve položaja v omrežju SIGNAL pred in po vključitvi GNSS-stalne postaje v Idriji. Diplomska naloga.

Daša Natlačen (2015) Uporaba programa Insight3D za izdelavo 3D modela stavbe. Magistrsko delo.

Matej Majerič (2015) Samodejno iskanje talne cestne signalizacije na ortofotu. Diplomska naloga.

Erik Raspet (2015) Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom. Diplomska naloga.

Neva Siebenreich (2015) Ocena potresne odpornosti stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici s programoma 3Muri in SAP2000. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2015) Priprava injekcijskih mešanic na osnovi dolomitnega polnila za kamnite zidove. Magistrsko delo.

Gabrijela Jankovič (2015) Stroškovna analiza energetske sanacije in konstrukcijske utrditve objekta Tobačne tovarne v Ljubljani. Magistrsko delo.

Maja Jordan (2015) Analiza stanovanjskih najemnin v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Jana Gomboši (2015) Požarna odpornost konstrukcijskih elementov iz nerjavečega jekla. Diplomska naloga.

Katja Benčina (2015) Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta Incom. Diplomska naloga.

Aljaž Škrabar (2015) Ocena kakovosti določitve položaja z različnimi trajanji opazovanj pri RTK-metodi izmere GNSS. Diplomska naloga.

Jure Šuler (2015) Dimenzioniranje in analiza mostnih opornikov iz armirane zemljine. Magistrsko delo.

Anka Snedic (2015) Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe. Magistrsko delo.

Nina Zupan (2015) Energetska učinkovitost stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici 28. Magistrsko delo.

Vanja Lindič (2015) Študija možnosti energetske prenove spomeniško zaščitene stavbe. Diplomska naloga.

Anita Anželak (2015) Terenska izmera na območju gozda za oceno kakovosti višin, določenih z laserskim skeniranjem: delovišče v Radovljici. Diplomska naloga.

Barbara Virant (2015) Energetski in trajnostni vidiki lesene gradnje. Diplomska naloga.

Leon Kogelnik (2015) Izračun volumna nasipa v realnem času izmere z uporabo tehnologije GNSS. Diplomska naloga.

Maja Kozole (2015) Izdelave elaborata za vpis širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško v ZK GJI. Diplomska naloga.

Domen Ovčar (2015) Ocena kakovosti določitve položaja z RTK - metode izmere na višjih nadmorskih višinah. Diplomska naloga.

Andraž Zalar (2015) Idejna rekonstrukcija dveh križišč v mestu Cerknica. Diplomska naloga.

Matic Klančišar (2015) Kinematične terestrične meritve. Diplomska naloga.

Kaja Vršec (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Štajersko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

David Cirman (2015) Uporaba 4D modelov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Blaž Hribar (2015) Študija možnosti energetske prenove večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Maja Jarc (2015) Usklajevanje podatkov zemljiškega katastra in državne meje na Slovensko-Italijanski meji. Diplomska naloga.

Špela Jazbec (2015) Primerjava višin iz GNSS-višinomerstva in iz DMP-ja, izdelanega z malim brezpilotnim letalnikom. Diplomska naloga.

Jan Kuštra (2015) Projekt tri etažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti. Diplomska naloga.

Ana Cvikl (2015) Vodarske strokovne podlage v načrtih zaščite in reševanja ob poplavah Bolske. Diplomska naloga.

Tomaž Pikovnik (2015) Priprava 3D modelov za 3D tisk. Diplomska naloga.

Miha Trstenjak (2015) Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu. Diplomska naloga.

Mateo Turčić (2015) Terestrično lasersko skeniranje prelivne stene MHE Melje za izračun deformacij. Diplomska naloga.

Nenad Bulić (2015) Optimalno dimenzioniranje osno-upogibno obremenjenega armiranobetonskega nosilca. Diplomska naloga.

Sara Poglajen (2015) Primer uporabe BIM za trajnostno načrtovanje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Gašper Slak (2015) Rekonstrukcija križišča Zaloške in Zadobrovške ceste. Diplomska naloga.

Luka Tavčar (2015) Uporaba hibridnih momentnih okvirov na seizmičnih področjih. Diplomska naloga.

Matjaž Zupan (2015) Analiza programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica. Diplomska naloga.

Petra Šoš (2015) Analiza vpliva različnih debelin toplotne izolacije v sistemih inverznih in kombiniranih ravnih streh. Diplomska naloga.

Alen Marković (2015) Varstvo pred požarom v železniškem prometu. Diplomska naloga.

Anže Jerman (2015) Analiza vpliva debeline toplotne izolacije na porabo energije za ogrevanje v odvisnosti od lokacije in oblike objekta. Diplomska naloga.

Tadeja Košir (2015) Zasnova in dimenzioniranje jeklenega razglednega stolpa. Diplomska naloga.

Mateja Uršič (2015) Analiza zvočne zaščite stavbnih ovojev glede na različne nivoje zunanjega hrupa. Diplomska naloga.

Jure Tratar (2015) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objektov. Diplomska naloga.

Andraž Dežman (2015) Sprijemnost med betonom in armaturo. Diplomska naloga.

Urban Kralj (2015) Račun pomikov armiranobetonskih nosilcev. Diplomska naloga.

Sabina Glavič (2015) Topografski prikaz stanja po posegu v prostor. Diplomska naloga.

Klemen Oset (2015) Uporaba satelitskih sistemov GPS in GLONASS v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Tanja Ovsenik (2015) Kontrola oblike hrbtišča Bloudkove velikanke. Diplomska naloga.

Borut Žula (2015) Analiza kakovosti metod za določanje položaja v aktivnih omrežjih GNSS. Diplomska naloga.

Andraž Starc (2015) Vpliv modeliranja razpokanih prerezov na potresnoodporno projektiranje AB stavbe. Diplomska naloga.

Luka Trček (2015) Algoritem za natančen izračun potovalnih časov vlakov. Diplomska naloga.

Luka Puntarić (2015) Pristopi k projektiranju skoraj 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Blaž Jeraj (2015) Energetska bilanca izbrane večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Urša Mrhar (2015) Energetska sanacija na primeru javne stavbe. Diplomska naloga.

Mija Sušnik (2015) Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru. Diplomska naloga.

Rok Hafner (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbrano stavbo. Diplomska naloga.

Almir Redžepagić (2015) Predlog prenove energetsko neučinkovite večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Aleš Bedek (2015) Stroškovna in časovna analiza izgradnje mostu. Diplomska naloga.

Blaž Juvanec (2015) Sprijemnost med vlaknastim betonom in armaturo. Diplomska naloga.

Nac Ermenc (2015) Vpliv horizontalne oddaljenosti od stalne postaje GNSS na točnost določitve položaja. Diplomska naloga.

Dejan Bolarič (2015) Vpliv vzdolžnih ojačitev na obnašanje upogibno obremenjenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Andreja Medved (2015) Določitev kakovosti izbranih oslonilnih točk iz projekta CAS 2012-2014. Diplomska naloga.

Jovana Grubač (2015) Hudourniške poplave. Diplomska naloga.

Andreja Ambrožič (2015) Preračun podatkov elaboratov preteklih katastrskih izmer za izboljšavo kakovosti ZKP. Diplomska naloga.

Nives Šelekar (2015) Vpliv stopnje prekonsolidacije in hitrosti striženja v direktnem strižnem aparatu na strižne karakteristike zemljin. Diplomska naloga.

Ana Čampa (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Kranjsko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Filip Andolšek (2015) Ocena potresne odpornosti družinske hiše na obrobju Ljubljana. Diplomska naloga.

Valentin Hegediš (2015) Analiza možnosti vključitve podatkov preteklih katastrskih izmer v izboljšavo kakovosti ZKP. Diplomska naloga.

Monika Blatnik (2015) Študija koncepta za doseganje skoraj ničenergijske hiše. Diplomska naloga.

Helena Kenda (2015) Analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju francoske izmere. Diplomska naloga.

David Klepej (2015) Primerjalna analiza sistemov prostorsko podatkovne infrastrukture v Sloveniji in na Islandiji. Diplomska naloga.

Katja Ogris (2015) Analiza ukrepov za doseganje minimalnih zahtev za novogradnje in večje prenove v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Diplomska naloga.

Tanja Elsner (2015) Predlog umestitve gorsko-kolesarskih poti v Občini Litija in Šmartno pri Litiji. Diplomska naloga.

Klara Hostnik (2015) Ureditev prometnih površin v naselju Gabrovka. Diplomska naloga.

Matevž Žiberna (2015) Finančna primerjava različnih podpornih konstrukcij pri mostogradnji. Diplomska naloga.

Gregor Strehar (2015) Analiza ureditev iztočnih objektov na vodnih zadrževalnikih. Diplomska naloga.

Jelko Gomboc (2015) Modeliranje transporta kohezivnih sedimentov z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Barbara Ilić (2015) Primerjava različnih sistemov odvodnje v urbanih naseljih. Diplomska naloga.

Aljoša Janežič (2015) Analiza varnosti pregrade Vrhovo. Diplomska naloga.

Andraž Kete (2015) Analiza varnosti sistema pregrad Moste-Završnica. Diplomska naloga.

Simon Lesjak (2015) Načrtovanje ribjih prehodov: primer ureditve ribjega prehoda na Homškem jezu. Diplomska naloga.

Urban Repič (2015) Analiza hidravličnih razmer v strmi strugi na primeru ureditve struge Hotoveljščice. Diplomska naloga.

Miha Tallarini (2015) Analiza varnosti sistema pregrad Mavčiče-Medvode. Diplomska naloga.

Klemen Zimic (2015) Možnosti večnamenske izrabe vode mHE Možnica. Diplomska naloga.

Marko Stermecki (2015) Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE. Diplomska naloga.

Sara Mikec (2015) Primerjava sistemov ravnanja in predelave odpadne embalaže med Slovenijo in Nemčijo. Diplomska naloga.

Jan Škrk (2015) Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca. Diplomska naloga.

Jure Zevnik (2015) Dopolnitve enodimenzijskega matematičnega modela drobrskega toka in snežnih plazov. Diplomska naloga.

Žiga Domadenik (2015) Dimenzioniranje značilnih lameliranih lepljenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Peter Kürbus (2015) Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije konkretnega objekta. Diplomska naloga.

Alja Puš (2015) Dimenzioniranje sestavljenih lesenih stebrov. Diplomska naloga.

Jaš Zakrajšek (2015) Nosilnost in deformabilnost sestavljenih lesenih strižnih sten. Diplomska naloga.

David Krumpestar (2015) Ocena poškodovanosti opečnih sten v odvisnosti od pomikov ter stroški popravila. Diplomska naloga.

Filip Tomažič (2015) Analiza gradbeno fizikalnih lastnosti konstrukcijskih sklepov naravne gradnje. Diplomska naloga.

Matic Kastelic (2015) Analiza poteka izvedbe projekta vzdrževalnih cestnih priključkov. Diplomska naloga.

Tomaž Kralj (2015) Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. Diplomska naloga.

Katja Jagodic (2015) Izračun zgornjega ustroja za podano obremenitev. Diplomska naloga.

Aljaž Petrič (2015) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostu čez Ozlenšček v Ozeljanu. Diplomska naloga.

Katja Novak (2015) Statični račun enodružinske hiše na Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

Matic Šušteršič (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbran objekt. Diplomska naloga.

Jan Cunja (2015) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske plošče. Diplomska naloga.

Klemen Lovenjak (2015) Analiza natančnosti in uporabnosti enofrekvenčnih GNSS-senzorjev. Diplomska naloga.

Viktorija Stojčeska (2015) Primerjalna analiza sistema zemljiškega katastra v Makedoniji in Sloveniji. Diplomska naloga.

Matjaž Podržaj (2015) Zasnova pet etažne poslovne stavbe s poudarkom na potresnem odpornem projektiranju. Diplomska naloga.

Maja Jezernik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primer občin Mežica in Ravne na Koroškem. Diplomska naloga.

Lucijana Radošević (2015) Primeri uporabe BIM za analizo trajnostnih vidikov. Diplomska naloga.

Mateja Bohinc Niculović (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Šenčur in Vodice. Diplomska naloga.

Žan Pavlin (2015) Predlog prostorske ureditve območja Krajevne skupnosti Velike Poljane v Občini Ribnic. Diplomska naloga.

Karin Rkman (2015) Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih. Diplomska naloga.

Andrej Hlača (2015) Preizkus instrumentov Leica TC 605L in Leica TCRP 1201 po standardu ISO 17123-3. Diplomska naloga.

Natali Komadina (2015) Geodetska dela pri legalizaciji nezakonito zgrajenih objektov v Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Ambrož Ložar (2015) Izdelava spletne karte varnih poti za gibalno ovirane osebe na območju ožjega središča Ljubljane. Diplomska naloga.

Maja Mauko (2015) Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije. Diplomska naloga.

Matevž Vertot (2015) Uporaba ločilnih in FILTRSKIH geosintetikov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Staš Brzin (2015) Odločanje med prenovo in novogradnjo mostu čez Kokro pri Preddvoru. Diplomska naloga.

Nina Dugulin (2015) Analiza obstoječe osnovne šole Dobrova z vidika energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Janez Forte (2015) Geotehnične analize in idejna zasnova kolesarskega poligona na območju degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Diplomska naloga.

Domen Kukenberger (2015) Analiza prometne varnosti v okolici Trebnjega. Diplomska naloga.

Enej Truden (2015) Identifikacija možnih vzrokov prekomerne vlažnosti in predlog ukrepov za objekt osnovne šole. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh (2015) Open science in view of scientific journal Geodetski vestnik. V: Scholarly publishing in the context of open science, 24th - 25th september 2015 : PubMet 2015 - the 2nd Conference on Scholarly Publishing in the Context of Open Science : publishing as the most visible channel and metrics and assessment, 24-25 september 2015, Zadar.

Barbara Vodopivec (2015) Interdisciplinarna opredelitev trajnostnega pristopa k varstvu okolja na primeru grajske dediščine. Doktorska disertacija.

Oskar Sterle (2015) Časovno odvisne geodetske mreže in koordinatni sistemi. Doktorska disertacija.

Jelka Helena Kodre (2015) Geotehnične analize kasete za odlaganje bagranega materiala v Luki Koper. Diplomska naloga.

Klemen Petrović (2015) Ogljični odtis produktov in sestavljenih konstrukcijskih sklopov. Diplomska naloga.

Nuša Lazar Sinković (2015) Projektiranje armiranobetonskih okvirnih stavb na osnovi potresnega tveganja in poenostavljenih nelinearnih modelov. Doktorska disertacija.

Anton Hočevar (2015) Uporaba virtualne resničnosti v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Iztok Žuber (2015) Izdelava programa za izračun prostornin zemeljskih del. Diplomska naloga.

Rok Rojko (2015) Optimizacija tehnologij mehanske obdelave odpadkov v Cero Ajdovščina. Diplomska naloga.

Natalija Rupreht (2015) Prehajanje rib v ribji stezi na Ambroževem trgu. Diplomska naloga.

Blaž Hren (2015) Ureditve manjših vodotokov za potrebe zaščite obstoječe infrastrukture. Magistrsko delo.

Aleš Marsetič (2015) Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov. Doktorska disertacija.

Ana Matičič (2015) Opazovanje jamskih vhodov s termalnimi satelitskimi podatki. Magistrsko delo.

Sandi Vrtar (2015) Vpliv energetskih izkaznic stavb na cene nepremičnin. Diplomska naloga.

Blaž Krevh (2015) Določitev vertikalnega gradienta težnosti v stavbi FGG. Diplomska naloga.

Aleksander Ulbin (2015) Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni goriški regiji. Diplomska naloga.

Miran Osterman (2015) Analiza toplotne bilance pred in po energetski obnovi OŠ Fara. Diplomska naloga.

Robert Klemenčič (2015) Vakuumsko okno in problem anodno varjenega gibljivega roba. Diplomska naloga.

Marjan Bradica (2015) Optimizacija izbire in koordinacije podizvajalcev z modelno - lokacijskimi metodami. Diplomska naloga.

Maša Boh (2015) Analiza postopkov urejanja in registriranja nepremičnin v sistemu zemljiške administracije v Sloveniji. Magistrsko delo.

Jernej Nejc Dougan (2015) Uporaba brezpilotnega sistema za zajem prostorskih podatkov in ocena kakovosti klasifikacije fotogrametričnega oblaka točk. Magistrsko delo.

Primož Zelenec (2015) Prednapeta membranska konstrukcija za prekritje kolesarnice. Magistrsko delo.

Jan Hlastec (2015) Obnašanje tlačno obremenjenih enojno simetričnih jeklenih profilov. Magistrsko delo.

Tanja Valcl Fifer (2015) Globinska filtracija na sistemih za obdelavo odpadnih voda. Magistrsko delo.

Tina Golob (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za spremljanje stabilnosti melišča na Potoški planini. Magistrsko delo.

Blaž Zoubek (2015) Vpliv stikov na potresni odziv montažnih armiranobetonskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Nejc Avguštin (2015) Primerjava energetskih bilanc javnih stavb. Diplomska naloga.

Miha Oblak (2015) Načrtovanje stavb z zmanjšanim vplivom na okolje. Diplomska naloga.

Kristjan Svetina (2015) Izdelava računalniškega programa za izračun difuzije vodne pare po standardu SIST EN ISO 13788. Diplomska naloga.

Luka Javornik (2015) Novelacija obratovanja HE Vrhovo z vidika upravljanja s plavinami na območju akumulacije. Magistrsko delo.

Silva Dolenc (2015) Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. Diplomska naloga.

Nuša Mernik (2015) Izdelava energetske izkaznice za tri enostanovanjske stavbe iz treh različnih časovnih obdobij. Diplomska naloga.

Marko Prša (2015) Prosta in odprtokodna programska oprema v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Tomaž Šuštar (2015) Določitev nevertikalnosti zvonika v Črnem Kalu. Diplomska naloga.

Joachim Schöpfel, in Primož Južnič in Hélène Prost in Cécile Malleret in Ana Češarek in Teja Koler-Povh (2015) Dissertations and data(keynote lecture). V: GL17 International Conference on Grey Literature, 1-2 December 2015, Amsterdam.

Domen Tehovnik (2015) Izdelava računske energetske izkaznice dvostanovanjske stavbe in analiza upravičenosti priporočil za energetsko sanacijo. Diplomska naloga.

Alen Anić (2015) Analiza uspešnosti investicijskega projekta stanovanjske stavbe v Koštaboni. Diplomska naloga.

Klemen Podobnik (2015) Uporaba AHP metode pri upravljanju projektnega portfelja z vidika naročnika. Magistrsko delo.

Martina Oder (2015) Ugotavljanje intenzivnosti pritrjevanja bakterij vrste Legionella pneumophila na površine materialov za vodovodne napeljave. Doktorska disertacija.

Jure Klopčič, gradbenik (2015) Razvoj lahkoagregatnega samozgoščevalnega betona z deklariranimi lastnostmi. Magistrsko delo.

Janez Melink (2015) Študija učinkov hkratne izvedbe energetske in konstrukcijske sanacije starejšega objekta na Tomšičevi ulici v Kranju. Magistrsko delo.

Rok Bregar (2015) Uporaba ultrazvočne metode za določitev značilnih parametrov v procesu vezanja cementne paste. Diplomska naloga.

Gregor Kristanc (2015) Energijska sanacija enodružinske hiše z meritvami parametrov notranje klime pred sanacijo. Diplomska naloga.

Boštjan Rogelj (2015) Kritična analiza elementov cenitvenih poročil v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Tadej Cigut (2015) Predlog sanacije vodarne Mrzlek. Diplomska naloga.

Andrej Melihen (2015) Postopek H2O2/UV za odstranjevanje površinsko aktivnih snovi iz vode. Diplomska naloga.

Aleš Preglej (2015) Prednosti in slabosti uporabe polimernih materialov v vodovodnih sistemih. Diplomska naloga.

Meta Kržan (2015) Eksperimentalne in numerične preiskave za določitev kontroliranega odziva večslojne kamnite zidovine. Doktorska disertacija.

Goran Žulič (2015) Projektiranje AB montažne hale s fasadnimi paneli na potresni vpliv. Diplomska naloga.

Miha Ovca (2015) Množična izboljšava zemljiškega katastra s postopkom nove izmere. Diplomska naloga.

Petra Škulj (2015) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občini Ribnica. Diplomska naloga.

Nejc Andrejka (2015) Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta MHE Osolin. Magistrsko delo.

Polona Piltaver (2015) Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015. Diplomska naloga.

Danijel Vinko (2015) Zmožnosti in uporabnost Topcon Hybrid Positioning sistema v detajlni izmeri in detajlni zakoličbi. Magistrsko delo.

Urša Poglajen (2015) Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana. Magistrsko delo.

Alma Zavodnik Lamovšek in Romana Hudin in Polona Pavlovčič Prešeren in Majda Klobasa in Barbara Vodopivec in Maja Weiseissen in Dora Kovač, eds. (2015) FGG. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-35-8

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:54:08 CET.