Vnosi za leto 2015

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 328.

A

Jernej Amon (2015) Analiza učinkovitosti ukrepov za odpravo tipičnih toplotnih mostov. Diplomska naloga.

Anita Anželak (2015) Terenska izmera na območju gozda za oceno kakovosti višin, določenih z laserskim skeniranjem: delovišče v Radovljici. Diplomska naloga.

Andreja Ambrožič (2015) Preračun podatkov elaboratov preteklih katastrskih izmer za izboljšavo kakovosti ZKP. Diplomska naloga.

Filip Andolšek (2015) Ocena potresne odpornosti družinske hiše na obrobju Ljubljana. Diplomska naloga.

Nejc Avguštin (2015) Primerjava energetskih bilanc javnih stavb. Diplomska naloga.

Alen Anić (2015) Analiza uspešnosti investicijskega projekta stanovanjske stavbe v Koštaboni. Diplomska naloga.

Nejc Andrejka (2015) Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta MHE Osolin. Magistrsko delo.

B

Erika Brlan (2015) Analiza višin poplavne vode na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Miha Berčič (2015) Projekt nadomestne strešne konstrukcije in požarnega stopnišča stavbe UL FGG. Diplomska naloga.

Blaž Bizjak (2015) Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija. Diplomska naloga.

Zvonka Benko (2015) Vpliv kemijskih dodatkov in alkalnega okolja na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic z dolomitno moko. Diplomska naloga.

Katja Berkopec (2015) Prilagoditev spletnih kart pregledovalnikom pametnih telefonov. Diplomska naloga.

Urška Bajc (2015) Uklonska nosilnost armiranobetonskih okvirjev med požarom. Doktorska disertacija.

Nina Blatnik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Mihael Blaž (2015) Idejna zasnova ureditve križišč na območju vzhodnega dela Masarykove ceste. Diplomska naloga.

Katja Benčina (2015) Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta Incom. Diplomska naloga.

Nenad Bulić (2015) Optimalno dimenzioniranje osno-upogibno obremenjenega armiranobetonskega nosilca. Diplomska naloga.

Aleš Bedek (2015) Stroškovna in časovna analiza izgradnje mostu. Diplomska naloga.

Dejan Bolarič (2015) Vpliv vzdolžnih ojačitev na obnašanje upogibno obremenjenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Monika Blatnik (2015) Študija koncepta za doseganje skoraj ničenergijske hiše. Diplomska naloga.

Mateja Bohinc Niculović (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Šenčur in Vodice. Diplomska naloga.

Staš Brzin (2015) Odločanje med prenovo in novogradnjo mostu čez Kokro pri Preddvoru. Diplomska naloga.

Marjan Bradica (2015) Optimizacija izbire in koordinacije podizvajalcev z modelno - lokacijskimi metodami. Diplomska naloga.

Maša Boh (2015) Analiza postopkov urejanja in registriranja nepremičnin v sistemu zemljiške administracije v Sloveniji. Magistrsko delo.

Rok Bregar (2015) Uporaba ultrazvočne metode za določitev značilnih parametrov v procesu vezanja cementne paste. Diplomska naloga.

C

Kristjan Cizara (2015) Primerjava dveh variant odvodnje soseske Novo Naselje in industrijske cone v Vipavi. Diplomska naloga.

Marko Cilenšek (2015) Petetažni stanovanjski objekt z jekleno nosilno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Luka Ceglar (2015) Izdelava 3D tiskalnika in preizkus mehanskih lastnosti tiskanih modelov. Diplomska naloga.

Rok Cedilnik (2015) Določanje temperature tal iz satelitskih posnetkov Landsat. Magistrsko delo.

David Cirman (2015) Uporaba 4D modelov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Ana Cvikl (2015) Vodarske strokovne podlage v načrtih zaščite in reševanja ob poplavah Bolske. Diplomska naloga.

Jan Cunja (2015) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske plošče. Diplomska naloga.

Tadej Cigut (2015) Predlog sanacije vodarne Mrzlek. Diplomska naloga.

Č

Blaž Čermelj (2015) Potresna odpornost varjenih spojev prečka-steber v hibridnih pomičnih in zavetrovanih okvirih. Doktorska disertacija.

Maja Černoša (2015) Leseno stekleni stenasti konstrukcijski elementi. Diplomska naloga.

Ana Čampa (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Kranjsko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

D

Domen Dolšak (2015) Algoritem za analizo časovne porazdelitve padavin znotraj padavinskega dogodka. Magistrsko delo.

Bojan Dreu (2015) Izdelava spletne karte z Google Fusion Tables in integracija kart v spletno stran. Diplomska naloga.

Andraž Dežman (2015) Sprijemnost med betonom in armaturo. Diplomska naloga.

Žiga Domadenik (2015) Dimenzioniranje značilnih lameliranih lepljenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Nina Dugulin (2015) Analiza obstoječe osnovne šole Dobrova z vidika energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Dougan (2015) Uporaba brezpilotnega sistema za zajem prostorskih podatkov in ocena kakovosti klasifikacije fotogrametričnega oblaka točk. Magistrsko delo.

Silva Dolenc (2015) Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. Diplomska naloga.

E

Jure Eržen (2015) Parametrična študija optimizacije zastekljenih površin ovoja stavbe. Diplomska naloga.

Nac Ermenc (2015) Vpliv horizontalne oddaljenosti od stalne postaje GNSS na točnost določitve položaja. Diplomska naloga.

Tanja Elsner (2015) Predlog umestitve gorsko-kolesarskih poti v Občini Litija in Šmartno pri Litiji. Diplomska naloga.

F

Nives Fatkić (2015) Analiza virov financiranja komunalne infrastrukture v MO Velenje. Diplomska naloga.

Lara Flis (2015) Vzpostavitev podatkovnega sistema za potrebe vrednotenja in obračunavanja amortizacije gospodarske javne infrastrukture. Magistrsko delo.

Teja Fabjan (2015) Numerično modeliranje mehanskih lastnosti diskontinuitet v razpokani in heterogeni kamninski masi. Doktorska disertacija.

Ana Frankovič (2015) Agregat iz elektrofiltrskega pepela pridobljen po postopku hladnega utrjevanja. Diplomska naloga.

Barbara Fortuna (2015) Določitev nastavitev naprav za razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Magistrsko delo.

Janez Forte (2015) Geotehnične analize in idejna zasnova kolesarskega poligona na območju degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Diplomska naloga.

G

Dejan Grigillo in Samo Ozvaldič in Anja Vrečko in Mojca Kosmatin Fras (2015) Vektorizacija poteka daljnovodnih vodnikov s houghovo transformacijo iz podatkov aero- in terestričnega laserskega skeniranja. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 246-261. ISSN 0351-0271

Jan Gradišek (2015) Projekt pet etažne jeklene industrijske stavbe v obsegu PGD. Diplomska naloga.

Matic Grahek (2015) Rekonstrukcija obstoječega stanja in predlog obvoznice na odseku LC480011 Zagorje - V Zideh. Diplomska naloga.

Tadej Gutnik (2015) Steklo kot konstrukcijski material. Diplomska naloga.

Jasmina Germelj Drstvenšek (2015) Stroškovna analiza projekta gradnje stavbe Litostroj objekt C. Diplomska naloga.

Neža Germovnik (2015) Zagotavljanje požarne varnosti v večetažnih stanovanjsko - poslovnih lesenih objektih. Magistrsko delo.

Aleksander Gorjup (2015) Študija vpliva zasnove stavbnega ovoja na kvaliteto bivalnega okolja in rabo energije. Magistrsko delo.

Tjaša Gabršček (2015) Analiza geometrije objekta kulturne dediščine iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Anže Grčar (2015) Izbira in kartografski prikaz kolesarske poti EuroVelo 9 čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Nejc Gačnik (2015) Tehnične in tehnološke osnove za zasnovo malega namakalnega sistema. Diplomska naloga.

Jana Gomboši (2015) Požarna odpornost konstrukcijskih elementov iz nerjavečega jekla. Diplomska naloga.

Sabina Glavič (2015) Topografski prikaz stanja po posegu v prostor. Diplomska naloga.

Jovana Grubač (2015) Hudourniške poplave. Diplomska naloga.

Jelko Gomboc (2015) Modeliranje transporta kohezivnih sedimentov z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Tina Golob (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za spremljanje stabilnosti melišča na Potoški planini. Magistrsko delo.

H

Tomaž Habjan (2015) Analiza napak na tirnicah. Diplomska naloga.

Armin Hodžić (2015) Analiza poteka sanacije stavbe Vila Bianca. Diplomska naloga.

Damir Heco (2015) Določanje parametra CN za manjše porečje. Diplomska naloga.

Blaž Hribar (2015) Študija možnosti energetske prenove večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Rok Hafner (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbrano stavbo. Diplomska naloga.

Valentin Hegediš (2015) Analiza možnosti vključitve podatkov preteklih katastrskih izmer v izboljšavo kakovosti ZKP. Diplomska naloga.

Klara Hostnik (2015) Ureditev prometnih površin v naselju Gabrovka. Diplomska naloga.

Andrej Hlača (2015) Preizkus instrumentov Leica TC 605L in Leica TCRP 1201 po standardu ISO 17123-3. Diplomska naloga.

Anton Hočevar (2015) Uporaba virtualne resničnosti v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Blaž Hren (2015) Ureditve manjših vodotokov za potrebe zaščite obstoječe infrastrukture. Magistrsko delo.

Jan Hlastec (2015) Obnašanje tlačno obremenjenih enojno simetričnih jeklenih profilov. Magistrsko delo.

I

Jure Intihar (2015) Rekonstrukcija lokalne ceste 111011 na odseku Grosuplje - Ponova vas. Diplomska naloga.

Tadeja Intihar (2015) Izdelava računskih energetskih izkaznic za izbrana stanovanjska objekta. Diplomska naloga.

Barbara Ilić (2015) Primerjava različnih sistemov odvodnje v urbanih naseljih. Diplomska naloga.

J

Andreja Jagodic (2015) Analiza konfliktov pri rabi gorskega prostora: primer gorsko kolesarstvo. Magistrsko delo.

Julijana Jamnik (2015) VPELJAVA GOSPODARJENJA Z VOZIŠČI S PROGRAMSKO OPREMO dTIMS. Magistrsko delo.

Lidija Junc (2015) Tveganja in stroški izvedbe projekta z vidika gradbenega inženiring podjetja. Diplomska naloga.

Marko Jaćimović (2015) Vpliv metode za določanje vetrnih valov na emulzifikacijo razlite nafte. Diplomska naloga.

Marko Jalovec (2015) Analiza potovalnih časov delovne mobilnosti med občinami Slovenije. Diplomska naloga.

Gabrijela Jankovič (2015) Stroškovna analiza energetske sanacije in konstrukcijske utrditve objekta Tobačne tovarne v Ljubljani. Magistrsko delo.

Maja Jordan (2015) Analiza stanovanjskih najemnin v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Maja Jarc (2015) Usklajevanje podatkov zemljiškega katastra in državne meje na Slovensko-Italijanski meji. Diplomska naloga.

Špela Jazbec (2015) Primerjava višin iz GNSS-višinomerstva in iz DMP-ja, izdelanega z malim brezpilotnim letalnikom. Diplomska naloga.

Anže Jerman (2015) Analiza vpliva debeline toplotne izolacije na porabo energije za ogrevanje v odvisnosti od lokacije in oblike objekta. Diplomska naloga.

Blaž Jeraj (2015) Energetska bilanca izbrane večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Blaž Juvanec (2015) Sprijemnost med vlaknastim betonom in armaturo. Diplomska naloga.

Aljoša Janežič (2015) Analiza varnosti pregrade Vrhovo. Diplomska naloga.

Katja Jagodic (2015) Izračun zgornjega ustroja za podano obremenitev. Diplomska naloga.

Maja Jezernik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primer občin Mežica in Ravne na Koroškem. Diplomska naloga.

Luka Javornik (2015) Novelacija obratovanja HE Vrhovo z vidika upravljanja s plavinami na območju akumulacije. Magistrsko delo.

K

Teja Koler Povh in Anka Lisec (2015) Geodetski vestnik na poti boljše mednarodne prepoznavnosti. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 289-319. ISSN 0351-0271

Matjaž Koželj in Jure Slatinšek in Tomaž Ambrožič (2015) Jamomerske meritve pri gradnji jaška NOP II. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 13-27. ISSN 0351-0271

Sabina Kolbl in Blaž Stres (2015) Določanje bioplinskega potenciala peletov pšenične slame na laboratorijskem modelnem merilu in njihov vpliv na proces anaerobne presnove. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 49-59. ISSN 1581-0267

Boštjan Kolmanič (2015) Vodnogospodarske ureditve vodotokov s poudarkom na porečju reke Mure. Diplomska naloga.

Petra Klinar (2015) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v Občini Jesenice. Diplomska naloga.

Mateja Kostadinović (2015) Trajnostno načrtovanje železniške infrastrukture. Diplomska naloga.

Dejan Kastelec (2015) Konstrukcijska gradbena fizika upravne stavbe podjetja KRKA d.d.. Magistrsko delo.

Davor Korkoski (2015) Vpliv sestave zunanje stene na izpolnjevanje gradbeno fizikalnih zahtev. Diplomska naloga.

Marko Kavčič (2015) Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Marko Kravos (2015) Grafični vmesnik za določanje požarne odpornosti enostavnih konstrukcijskih elementov skladno s standardi Evrokod. Diplomska naloga.

Rok Kovač (2015) Uklon vzdolžne armature pri potresnem odzivu armiranobetonskih stebrov. Diplomska naloga.

Andrej Krmelj (2015) Analiza prodajnih cen stanovanj in stanovanjskih hiš na nivoju statističnih regij Slovenije ter izbranih lokalnih skupnosti v letu 2013. Diplomska naloga.

Matej Knez (2015) Uporaba virtualnega referenčnega stojišča pri statični in kinematični metodi izmere GNSS. Diplomska naloga.

Maja Kobetič (2015) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Črnomelj. Diplomska naloga.

Mateja Kopinšek (2015) Zelena delovna mesta - doseganje ekološke podpore na vodnem področju. Diplomska naloga.

Lidija Korat (2015) Karakterizacija cementnih kompozitov z mineralnimi dodatki. Doktorska disertacija.

Mateja Klun (2015) Uporaba metode odzivnih ploskev pri analizi hidrotehničnih objektov. Magistrsko delo.

Jošt Kozelj (2015) Polna opeka normalnega formata, proizvedena s starim postopkom žganja. Diplomska naloga.

Rok Korošec (2015) Modeliranje vodnega ekosistema Cerkniškega jezera s programskim orodjem Aquatox. Diplomska naloga.

Eva Klemen (2015) Modeli za zagotavljanje strižne odpornosti armiranobetonskih elementov pri obremenitvi s prečno silo. Diplomska naloga.

Romina Korenika (2015) Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo. Diplomska naloga.

Klemen Krančič (2015) GNSS - izmera z analizo stanja na izbranem melioracijskem območju. Diplomska naloga.

Sandi Kaltak (2015) Megaprojekti. analiza izbranih primerov. Diplomska naloga.

Tanja Kotar (2015) Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS na osnovi simultanih RTK - meritev. Diplomska naloga.

Leon Kogelnik (2015) Izračun volumna nasipa v realnem času izmere z uporabo tehnologije GNSS. Diplomska naloga.

Maja Kozole (2015) Izdelave elaborata za vpis širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško v ZK GJI. Diplomska naloga.

Matic Klančišar (2015) Kinematične terestrične meritve. Diplomska naloga.

Jan Kuštra (2015) Projekt tri etažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti. Diplomska naloga.

Tadeja Košir (2015) Zasnova in dimenzioniranje jeklenega razglednega stolpa. Diplomska naloga.

Urban Kralj (2015) Račun pomikov armiranobetonskih nosilcev. Diplomska naloga.

Helena Kenda (2015) Analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju francoske izmere. Diplomska naloga.

David Klepej (2015) Primerjalna analiza sistemov prostorsko podatkovne infrastrukture v Sloveniji in na Islandiji. Diplomska naloga.

Andraž Kete (2015) Analiza varnosti sistema pregrad Moste-Završnica. Diplomska naloga.

Peter Kürbus (2015) Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije konkretnega objekta. Diplomska naloga.

David Krumpestar (2015) Ocena poškodovanosti opečnih sten v odvisnosti od pomikov ter stroški popravila. Diplomska naloga.

Matic Kastelic (2015) Analiza poteka izvedbe projekta vzdrževalnih cestnih priključkov. Diplomska naloga.

Tomaž Kralj (2015) Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. Diplomska naloga.

Natali Komadina (2015) Geodetska dela pri legalizaciji nezakonito zgrajenih objektov v Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Domen Kukenberger (2015) Analiza prometne varnosti v okolici Trebnjega. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh (2015) Open science in view of scientific journal Geodetski vestnik. V: Scholarly publishing in the context of open science, 24th - 25th september 2015 : PubMet 2015 - the 2nd Conference on Scholarly Publishing in the Context of Open Science : publishing as the most visible channel and metrics and assessment, 24-25 september 2015, Zadar.

Jelka Helena Kodre (2015) Geotehnične analize kasete za odlaganje bagranega materiala v Luki Koper. Diplomska naloga.

Blaž Krevh (2015) Določitev vertikalnega gradienta težnosti v stavbi FGG. Diplomska naloga.

Robert Klemenčič (2015) Vakuumsko okno in problem anodno varjenega gibljivega roba. Diplomska naloga.

Jure Klopčič, gradbenik (2015) Razvoj lahkoagregatnega samozgoščevalnega betona z deklariranimi lastnostmi. Magistrsko delo.

Gregor Kristanc (2015) Energijska sanacija enodružinske hiše z meritvami parametrov notranje klime pred sanacijo. Diplomska naloga.

Meta Kržan (2015) Eksperimentalne in numerične preiskave za določitev kontroliranega odziva večslojne kamnite zidovine. Doktorska disertacija.

L

Kaja Leban (2015) Analiza pridobljenih predmetno-specifičnih kompetenc na univerzitetnem študiju Gradbeništvo - Komunalna smer. Diplomska naloga.

Grega Lap (2015) Izdelava delavniških načrtov v programu Dietrichs in prenos podatkov na CNC. Diplomska naloga.

Grega Logar (2015) Analiza uporabe strojne in programske opreme v gradbenih podjetjih. Diplomska naloga.

Urša Lotrič (2015) Ocena vpliva podnebnih sprememb na razvoj športnega turizma v Triglavskem narodnem parku. Diplomska naloga.

Vanja Lindič (2015) Študija možnosti energetske prenove spomeniško zaščitene stavbe. Diplomska naloga.

Simon Lesjak (2015) Načrtovanje ribjih prehodov: primer ureditve ribjega prehoda na Homškem jezu. Diplomska naloga.

Klemen Lovenjak (2015) Analiza natančnosti in uporabnosti enofrekvenčnih GNSS-senzorjev. Diplomska naloga.

Ambrož Ložar (2015) Izdelava spletne karte varnih poti za gibalno ovirane osebe na območju ožjega središča Ljubljane. Diplomska naloga.

Nuša Lazar Sinković (2015) Projektiranje armiranobetonskih okvirnih stavb na osnovi potresnega tveganja in poenostavljenih nelinearnih modelov. Doktorska disertacija.

M

Matevž Menih in Nejc Bezak in Mojca Šraj (2015) Vpliv podnebne spremenljivosti na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic: primer vodomerne postaje Litija na reki Savi. V: 20. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 29. januar 2015, Ljubljana.

Matjaž Mikoš in Mojca Lorber in Andreja Istenič Starčič (2015) Varstvo okolja in univerzitetni študij tehnike. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 56-70. ISSN 0351-0271

Borut Mihelj (2015) Podpiranje objektov, poškodovanih med potresom. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2015) Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode. Doktorska disertacija.

Nejc Majoranc (2015) Idejne zasnove ureditve deponije usnjarskih odpadkov Rakovnik. Diplomska naloga.

Aljaž Mihelič (2015) Prometne površine za mirujoči promet. Diplomska naloga.

Nika Matul (2015) Analiza temperaturnega režima vodotokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Samo Miroševič (2015) Uporaba fizikalno-kemijskih postopkov za doseganje zahtevnih parametrov tehnoloških odpadnih voda pred priključevanjem na komunalni sistem. Diplomska naloga.

Andrej Mihelj (2015) Analiza energetske prenove Osnovne šole Prade. Diplomska naloga.

Nejc Mohorič (2015) Analiza vzdolžnih padcev hudourniških strug. Magistrsko delo.

Klavdija Mohorič (2015) Predlog prostorske ureditve naselja Okroglo v občini Naklo. Diplomska naloga.

Primož Megušar (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole. Diplomska naloga.

Gašper Marolt (2015) Predvidljive ceste in ceste, ki odpuščajo napake voznikov. Diplomska naloga.

Andraž Marinčič (2015) Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. Diplomska naloga.

Matej Majerič (2015) Samodejno iskanje talne cestne signalizacije na ortofotu. Diplomska naloga.

Alen Marković (2015) Varstvo pred požarom v železniškem prometu. Diplomska naloga.

Urša Mrhar (2015) Energetska sanacija na primeru javne stavbe. Diplomska naloga.

Andreja Medved (2015) Določitev kakovosti izbranih oslonilnih točk iz projekta CAS 2012-2014. Diplomska naloga.

Sara Mikec (2015) Primerjava sistemov ravnanja in predelave odpadne embalaže med Slovenijo in Nemčijo. Diplomska naloga.

Maja Mauko (2015) Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije. Diplomska naloga.

Aleš Marsetič (2015) Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov. Doktorska disertacija.

Ana Matičič (2015) Opazovanje jamskih vhodov s termalnimi satelitskimi podatki. Magistrsko delo.

Nuša Mernik (2015) Izdelava energetske izkaznice za tri enostanovanjske stavbe iz treh različnih časovnih obdobij. Diplomska naloga.

Janez Melink (2015) Študija učinkov hkratne izvedbe energetske in konstrukcijske sanacije starejšega objekta na Tomšičevi ulici v Kranju. Magistrsko delo.

Andrej Melihen (2015) Postopek H2O2/UV za odstranjevanje površinsko aktivnih snovi iz vode. Diplomska naloga.

N

Damir Nadarević (2015) Primer izdelave modela 5D BIM. Diplomska naloga.

Tadeja Novak Oljača (2015) Model za določitev omejitve hitrosti na dvopasovnih cestah zunaj naselja na državnem cestnem omrežju. Magistrsko delo.

Maruša Nahtigal (2015) Energetska prenova večstanovanjske stavbe in njen vpliv na osvetljenost bivalnih prostorov. Diplomska naloga.

Daša Natlačen (2015) Uporaba programa Insight3D za izdelavo 3D modela stavbe. Magistrsko delo.

Katja Novak (2015) Statični račun enodružinske hiše na Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

O

Matej Opačić (2015) Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov. Diplomska naloga.

Tomi Ozmec (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe ocenjevanja kakovosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Tadej Ostanek Jurina (2015) Primerjava modelov širjenja nafte v morju po metodah trajektorij in sledenja delcev. Diplomska naloga.

Saša Otrin (2015) Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Vrhnika. Diplomska naloga.

Domen Ovčar (2015) Ocena kakovosti določitve položaja z RTK - metode izmere na višjih nadmorskih višinah. Diplomska naloga.

Klemen Oset (2015) Uporaba satelitskih sistemov GPS in GLONASS v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Tanja Ovsenik (2015) Kontrola oblike hrbtišča Bloudkove velikanke. Diplomska naloga.

Katja Ogris (2015) Analiza ukrepov za doseganje minimalnih zahtev za novogradnje in večje prenove v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Diplomska naloga.

Miran Osterman (2015) Analiza toplotne bilance pred in po energetski obnovi OŠ Fara. Diplomska naloga.

Miha Oblak (2015) Načrtovanje stavb z zmanjšanim vplivom na okolje. Diplomska naloga.

Martina Oder (2015) Ugotavljanje intenzivnosti pritrjevanja bakterij vrste Legionella pneumophila na površine materialov za vodovodne napeljave. Doktorska disertacija.

Miha Ovca (2015) Množična izboljšava zemljiškega katastra s postopkom nove izmere. Diplomska naloga.

P

Manca Petek in Mira Kobold in Mojca Šraj (2015) Določanje kazalnikov nizkih pretokov – prikaz na primeru vodomerne postaje Kokra I na reki Kokri. V: 20. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 29. januar 2015, Ljubljana.

Dejan Paliska in Samo Drobne in Giuseppe Borruso in Massimo Gardina in Daša Fabjan (2015) Analiza tržnih območij treh letališč v zgornjejadranski regiji. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 28-41. ISSN 0351-0271

Gregor Pogačar (2015) Variantni projekt vodovodnega sistema Besnica. Diplomska naloga.

Luka Pajek (2015) Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih. Magistrsko delo.

Vladimir Perdih (2015) Dopolnitev slovenskega priročnika za projektiranje kolesarskih površin. Diplomska naloga.

Zdravko Predovnik (2015) Imenovanje začasnega zastopnika v postopku ureditve meje. Diplomska naloga.

Sandra Poklukar (2015) Pregled metod aerotriangulacije in primer uporabe programa SocetSet. Diplomska naloga.

Toja Požun (2015) Analiza podatkovnega modela in podatkov registra nepremičnin. Magistrsko delo.

Boštjan Pohlin (2015) Projekt štiri etažne poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Jure Pirc (2015) Algoritem za združevanje prometnih podatkov, pridobljenih iz točkovnih in linijskih meritev za oceno potovalnih časov na avtocestah. Doktorska disertacija.

Andrej Pogačnik, geodet (2015) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Dansko. Diplomska naloga.

Leja Plesničar (2015) Meritve in izračun izhlapevanja. Diplomska naloga.

Špela Prevodnik (2015) Vpliv senčil na osvetljenost prostora. Diplomska naloga.

Vesna Peterlin (2015) 3D vizualizacija prometnih simulacij s programom PTV Vissim. Diplomska naloga.

Jaka Plečko (2015) Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Matic Pogačnik (2015) Določitev ploskve lokalnega geoida na območju Radovljice. Diplomska naloga.

Tomaž Pikovnik (2015) Priprava 3D modelov za 3D tisk. Diplomska naloga.

Sara Poglajen (2015) Primer uporabe BIM za trajnostno načrtovanje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Luka Puntarić (2015) Pristopi k projektiranju skoraj 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Alja Puš (2015) Dimenzioniranje sestavljenih lesenih stebrov. Diplomska naloga.

Aljaž Petrič (2015) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostu čez Ozlenšček v Ozeljanu. Diplomska naloga.

Matjaž Podržaj (2015) Zasnova pet etažne poslovne stavbe s poudarkom na potresnem odpornem projektiranju. Diplomska naloga.

Žan Pavlin (2015) Predlog prostorske ureditve območja Krajevne skupnosti Velike Poljane v Občini Ribnic. Diplomska naloga.

Klemen Petrović (2015) Ogljični odtis produktov in sestavljenih konstrukcijskih sklopov. Diplomska naloga.

Marko Prša (2015) Prosta in odprtokodna programska oprema v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Klemen Podobnik (2015) Uporaba AHP metode pri upravljanju projektnega portfelja z vidika naročnika. Magistrsko delo.

Aleš Preglej (2015) Prednosti in slabosti uporabe polimernih materialov v vodovodnih sistemih. Diplomska naloga.

Polona Piltaver (2015) Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015. Diplomska naloga.

Urša Poglajen (2015) Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana. Magistrsko delo.

R

Lea Ribič (2015) Verjetnostna analiza pretočnih volumnov s programskim orodjem HEC - SSP. Diplomska naloga.

Veronika Repanšek (2015) Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve. Magistrsko delo.

Dušan Ružić (2015) Požarna analiza delno razslojenih ukrivljenih armiranobetonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Dejan Radešič (2015) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru Mestne občine Koper, ter občine Ankaran. Diplomska naloga.

Samo Remic (2015) Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Gorenjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Sara Resnik (2015) Davek na zemljišče kot alternativni predlog obdavčitve nepremičnin. Diplomska naloga.

Samo Rebernik (2015) Geodetske meritve pri gradnji mikropredorov. Diplomska naloga.

Neža Rus (2015) Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti. Diplomska naloga.

Mirsad Rizvić (2015) Dimenzioniranje lesenih stebrov izpostavljenih splošni osno-upogibni obremenitvi. Magistrsko delo.

Erik Raspet (2015) Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2015) Priprava injekcijskih mešanic na osnovi dolomitnega polnila za kamnite zidove. Magistrsko delo.

Almir Redžepagić (2015) Predlog prenove energetsko neučinkovite večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Urban Repič (2015) Analiza hidravličnih razmer v strmi strugi na primeru ureditve struge Hotoveljščice. Diplomska naloga.

Lucijana Radošević (2015) Primeri uporabe BIM za analizo trajnostnih vidikov. Diplomska naloga.

Karin Rkman (2015) Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih. Diplomska naloga.

Rok Rojko (2015) Optimizacija tehnologij mehanske obdelave odpadkov v Cero Ajdovščina. Diplomska naloga.

Natalija Rupreht (2015) Prehajanje rib v ribji stezi na Ambroževem trgu. Diplomska naloga.

Boštjan Rogelj (2015) Kritična analiza elementov cenitvenih poročil v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

S

Uroš Strmec (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Luka Suzić (2015) Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici. Diplomska naloga.

Lovro Smogavec (2015) Uporabnost terestričnega laserskega skeniranja pri izdelavi geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Rok Soklič (2015) Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros-Grasshopper. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2015) Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte. Magistrsko delo.

Tanja Srednik (2015) Projekt konstrukcije iz prednapete membrane. Diplomska naloga.

Sandi Stanjko (2015) Izračun odtoka z manjšega porečja. Diplomska naloga.

Jaka Sušnik (2015) Izmenjava živega srebra med sedimentom in vodo v lagunah Grado in Marano. Diplomska naloga.

Marko Starešinič (2015) Uporaba in integracija komponent BIM Tekla Structures za izračun jeklenih spojev. Diplomska naloga.

Lejla Salihović (2015) Predlog prostorske ureditve konjeniškega šolskega športnega centra Češča vas v občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Neva Siebenreich (2015) Ocena potresne odpornosti stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici s programoma 3Muri in SAP2000. Diplomska naloga.

Anka Snedic (2015) Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe. Magistrsko delo.

Gašper Slak (2015) Rekonstrukcija križišča Zaloške in Zadobrovške ceste. Diplomska naloga.

Andraž Starc (2015) Vpliv modeliranja razpokanih prerezov na potresnoodporno projektiranje AB stavbe. Diplomska naloga.

Mija Sušnik (2015) Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru. Diplomska naloga.

Gregor Strehar (2015) Analiza ureditev iztočnih objektov na vodnih zadrževalnikih. Diplomska naloga.

Marko Stermecki (2015) Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE. Diplomska naloga.

Viktorija Stojčeska (2015) Primerjalna analiza sistema zemljiškega katastra v Makedoniji in Sloveniji. Diplomska naloga.

Oskar Sterle (2015) Časovno odvisne geodetske mreže in koordinatni sistemi. Doktorska disertacija.

Kristjan Svetina (2015) Izdelava računalniškega programa za izračun difuzije vodne pare po standardu SIST EN ISO 13788. Diplomska naloga.

Joachim Schöpfel, in Primož Južnič in Hélène Prost in Cécile Malleret in Ana Češarek in Teja Koler-Povh (2015) Dissertations and data(keynote lecture). V: GL17 International Conference on Grey Literature, 1-2 December 2015, Amsterdam.

Š

Radoš Šumrada (2015) Slovenski, evropski in mednarodni standardi za prostorske podatke. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 42-55. ISSN 0351-0271

Tilen Štrus (2015) Finančne posledice operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občini Litija. Diplomska naloga.

Petra Štukovnik (2015) Vpliv okolja na historične materiale z mineralnim vezivom. Doktorska disertacija.

Aleksander Šabić (2015) Učinki spremembe prometnega režima na Slovenski cesti s posebnim poudarkom na javnem potniškem prometu. Diplomska naloga.

Aljaž Škrabar (2015) Ocena kakovosti določitve položaja z različnimi trajanji opazovanj pri RTK-metodi izmere GNSS. Diplomska naloga.

Jure Šuler (2015) Dimenzioniranje in analiza mostnih opornikov iz armirane zemljine. Magistrsko delo.

Petra Šoš (2015) Analiza vpliva različnih debelin toplotne izolacije v sistemih inverznih in kombiniranih ravnih streh. Diplomska naloga.

Nives Šelekar (2015) Vpliv stopnje prekonsolidacije in hitrosti striženja v direktnem strižnem aparatu na strižne karakteristike zemljin. Diplomska naloga.

Jan Škrk (2015) Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca. Diplomska naloga.

Matic Šušteršič (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbran objekt. Diplomska naloga.

Tomaž Šuštar (2015) Določitev nevertikalnosti zvonika v Črnem Kalu. Diplomska naloga.

Petra Škulj (2015) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občini Ribnica. Diplomska naloga.

T

Elena Terzić (2015) Modeliranje zadrževalnega časa vode v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Urška Tršinar (2015) Problematika uvajanja enotne vozovnice v javnem potniškem prometu. Diplomska naloga.

Miha Trstenjak (2015) Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu. Diplomska naloga.

Mateo Turčić (2015) Terestrično lasersko skeniranje prelivne stene MHE Melje za izračun deformacij. Diplomska naloga.

Luka Tavčar (2015) Uporaba hibridnih momentnih okvirov na seizmičnih področjih. Diplomska naloga.

Jure Tratar (2015) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objektov. Diplomska naloga.

Luka Trček (2015) Algoritem za natančen izračun potovalnih časov vlakov. Diplomska naloga.

Miha Tallarini (2015) Analiza varnosti sistema pregrad Mavčiče-Medvode. Diplomska naloga.

Filip Tomažič (2015) Analiza gradbeno fizikalnih lastnosti konstrukcijskih sklepov naravne gradnje. Diplomska naloga.

Enej Truden (2015) Identifikacija možnih vzrokov prekomerne vlažnosti in predlog ukrepov za objekt osnovne šole. Diplomska naloga.

Domen Tehovnik (2015) Izdelava računske energetske izkaznice dvostanovanjske stavbe in analiza upravičenosti priporočil za energetsko sanacijo. Diplomska naloga.

U

Tilen Urbančič in Vid Grahor in Božo Koler (2015) Vpliv velikosti mrežne celice in metod interpolacij na izračunano prostornino. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 231-245. ISSN 0351-0271

Cene Udovič (2015) Metodologija določanja varnosti prehodov za pešce. Diplomska naloga.

Matija Urbanček (2015) Pristop k sanaciji objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Kancijana. Diplomska naloga.

Mateja Uršič (2015) Analiza zvočne zaščite stavbnih ovojev glede na različne nivoje zunanjega hrupa. Diplomska naloga.

Aleksander Ulbin (2015) Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni goriški regiji. Diplomska naloga.

V

Vladimir Vukobratovic (2015) Vpliv nelinearnega potresnega odziva konstrukcij na etažne spektre pospeškov. Doktorska disertacija.

Ana Vendramin (2015) Primerjava določitve položaja v omrežju SIGNAL pred in po vključitvi GNSS-stalne postaje v Idriji. Diplomska naloga.

Barbara Virant (2015) Energetski in trajnostni vidiki lesene gradnje. Diplomska naloga.

Kaja Vršec (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Štajersko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Matevž Vertot (2015) Uporaba ločilnih in FILTRSKIH geosintetikov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Barbara Vodopivec (2015) Interdisciplinarna opredelitev trajnostnega pristopa k varstvu okolja na primeru grajske dediščine. Doktorska disertacija.

Sandi Vrtar (2015) Vpliv energetskih izkaznic stavb na cene nepremičnin. Diplomska naloga.

Tanja Valcl Fifer (2015) Globinska filtracija na sistemih za obdelavo odpadnih voda. Magistrsko delo.

Danijel Vinko (2015) Zmožnosti in uporabnost Topcon Hybrid Positioning sistema v detajlni izmeri in detajlni zakoličbi. Magistrsko delo.

Z

Kaja Zgonc (2015) Raziskava upoštevanja načel HACCP pri vodooskrbnih sistemih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Marjana Zajc (2015) Optimizacija nizkofrekvenčnih georadarskih raziskav za karakterizacijo plitvih geoloških struktur. Doktorska disertacija.

Nataša Zavrtanik (2015) Modeliranje obnašanja asfaltnih zmesi pri višjih temperaturah. Doktorska disertacija.

Bojan Zorman (2015) Primerjava poteka gradnje dveh stanovanjskih objektov v soseski Gaj Preserje. Diplomska naloga.

Lenka Zalokar (2015) Analiza poplavnih valov vzdolž reke Save. Diplomska naloga.

Vesna Zalar Serjun (2015) Karakterizacija in imobilizacija bele žlindre iz procesov sekundarne metalurgije v cementnih kompozitih. Doktorska disertacija.

Bojan Zahirović (2015) Faze zasnove in koncipiranja gradbenega investicijskega projekta. Diplomska naloga.

Matjaž Zalokar (2015) Prečni objekti na hudournikih. Diplomska naloga.

Nina Zupan (2015) Energetska učinkovitost stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici 28. Magistrsko delo.

Andraž Zalar (2015) Idejna rekonstrukcija dveh križišč v mestu Cerknica. Diplomska naloga.

Matjaž Zupan (2015) Analiza programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica. Diplomska naloga.

Klemen Zimic (2015) Možnosti večnamenske izrabe vode mHE Možnica. Diplomska naloga.

Jure Zevnik (2015) Dopolnitve enodimenzijskega matematičnega modela drobrskega toka in snežnih plazov. Diplomska naloga.

Jaš Zakrajšek (2015) Nosilnost in deformabilnost sestavljenih lesenih strižnih sten. Diplomska naloga.

Primož Zelenec (2015) Prednapeta membranska konstrukcija za prekritje kolesarnice. Magistrsko delo.

Blaž Zoubek (2015) Vpliv stikov na potresni odziv montažnih armiranobetonskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Ž

Pavel Žvanut in Goran Turk in Andrej Kryžanowski (2015) Effects of Changing Surrounding Conditions on the Thermal Analysis of the Moste Concrete Dam. Journal of Performance of Constructed Facilities . str. 1-9. ISSN 0887-3828 (V tisku)

Aleš Žnidarič in Goran Turk in Eva Zupan (2015) Determination of strain correction factors for bridge weigh-in-motion systems. Engineering Structures, 102 . str. 387-394. ISSN 01410296

Lea Žibret (2015) Kinematski in paleonapetostni razvoj NW-SE usmerjenih "dinarskih" prelomov v severozahodnih zunanjih Dinaridih. Doktorska disertacija.

Filip Žitek (2015) Optimizacija procesa proizvodnje bioplina na Bioplinarni Nemščak s predobdelavo substrata in kombiniranjem z odpadnim blatom. Diplomska naloga.

Dani Žorž (2015) Izdelava ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov na območju krajinskega parka Sečoveljske soline. Diplomska naloga.

Uroš Živadinov Štebe (2015) Analiza obstoječega stanja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Diplomska naloga.

Borut Žula (2015) Analiza kakovosti metod za določanje položaja v aktivnih omrežjih GNSS. Diplomska naloga.

Matevž Žiberna (2015) Finančna primerjava različnih podpornih konstrukcij pri mostogradnji. Diplomska naloga.

Iztok Žuber (2015) Izdelava programa za izračun prostornin zemeljskih del. Diplomska naloga.

Goran Žulič (2015) Projektiranje AB montažne hale s fasadnimi paneli na potresni vpliv. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:54:14 CET.