Vnosi za leto 2014

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | Đ | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 376.

A

David Antolinc (2014) Uporaba steklenih panelov za potresno varno gradnjo objektov. Doktorska disertacija.

Marko Andrejašič (2014) Analiza stanja veza 7 v Luki Koper s študijo možnosti poglobitve morskega dna. Diplomska naloga.

Miha Ambrožič (2014) Polno nosilni spoji v potresno odpornih stavbah. Diplomska naloga.

Petra Ahačič (2014) Izdelava turističnega spletnega portala občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Haris Alič (2014) Vpliv oglenenja na požarno odpornost lesenih stebrov. Diplomska naloga.

Marko Avbar (2014) Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Martin Avguštin (2014) Evidentiranje nevarnih skal na območju Straže v občini Straža. Diplomska naloga.

Andrej Adamič (2014) Vpliv razpokanosti na varnost betonskih težnostnih pregrad. Diplomska naloga.

Gašper Antolin (2014) Analiza transformacijskih modelov med starim in novim državnim koordinatnim sistemom za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Isak Alijagić (2014) Projekt krožnega križišča 2 na RT 934/6838 Sežana - Lipica. Diplomska naloga.

Klemen Ambrožič (2014) Projekt industrijske hale z mostnim dvigalom. Diplomska naloga.

David Antolinc in Marko Lavrenčič in Violeta Bokan Bosiljkov (2014) Odpadna embalaža kot surovina za gradbene proizvode. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-23-5 (pdf)

Gašper Amon (2014) Dimenzioniranje značilnih elementov nosilne konstrukcije več etažnega poslovnega objekta v Logatcu. Diplomska naloga.

Andrej Andrejaš (2014) Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

B

Nejc Bezak in Matjaž Mikoš (2014) Ocena projektnih pretokov z uporabo univariatnih ter multivariatnih metod s poudarkom na vplivu nadpovprečno mokrega leta. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 103-117. ISSN 1581-0267

Gregor Bilban (2014) Analiza kakovosti določitve položaja v omrežjih postaj GNSS. Magistrsko delo.

Jure Blejec (2014) Upravičenost gradnje nove železniške povezave Zagreb - Maribor - Gradec. Diplomska naloga.

Igor Bizjak (2014) Medmrežni model javne participacije v procesu urbanističnega planiranja. Doktorska disertacija.

Matjaž Bolčina (2014) Nizkohrupne vozne površine. Diplomska naloga.

Gašper Brus (2014) Matrična metoda za obračun del pri gradnji predorov. Diplomska naloga.

Bernarda Bevc Šekoranja in Andrej Pogačnik (2014) Analiza zavarovanih območij narave na svetovni ravni ter primerjava z Evropo in Slovenijo. Geodetski vestnik , 58 (2). str. 254-273. ISSN 0351-0271

Martin Bombač (2014) Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji. Doktorska disertacija.

Mitja Bosnič (2014) Ranljivost slovenske obale za onesnaženje z nafto. Diplomska naloga.

Tadej Birtič (2014) Primerjava metod za vrednotenje rezulatov preskusa abrazijske odpornosti betonov po postopku ASTM C1138. Diplomska naloga.

Alice Bernard in Marie Bourget-Mauger, M in Axel Chifflet in Klara Gabrovšek in Matej Gruden in Eva Kalinšek in Tadej Pavlič in Nina Savić in Charline Schoppach in Klemen Stegu in Nina Troje (2014) Koliščarji na Ljubljanskem barju. Delavnica Prostor in rekreacija 2013/2014.. Delavnica Prostor in rekreacija 2013/2014 . UL, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6823-51-7

Jakša Bakarčić (2014) Analiza kakovosti ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Matjaž Bobnar (2014) Tveganja pri nadzoru gradbenih del. Diplomska naloga.

Matevž Breška (2014) Ponovno umerjanje in primerjava enačb največjega pospeška tal. Diplomska naloga.

Martin Boncelj (2014) Idejna rekonstrukcija štirikrakega križišča v naselju Spodnji Hotič. Diplomska naloga.

Nejc Bedek (2014) Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc. Diplomska naloga.

Klemen Bajc (2014) Potresna analiza montažne armiranobetonske hale. Diplomska naloga.

Sabina Belinc (2014) Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS. Diplomska naloga.

Matjaž Beltram (2014) Analiza metod za dimenzioniranje obročastih ojačitev jeklenih rezervoarjev. Diplomska naloga.

Danijel Benko (2014) Preskušanje reoloških lastnosti svežega betona pri različnih razmerjih apnenčeve moke in kemijskega stabilizatorja. Diplomska naloga.

Gorazd Brglez (2014) Zračno podprte membranske konstrukcije. Diplomska naloga.

Kaja Bahor (2014) Integrirano modeliranje rabe tal in prometa. Diplomska naloga.

Luka Božič (2014) Utrjevanje poškodovanih zidov s steklenimi vrvicami in epoksidnimi smolami. Diplomska naloga.

C

Radoslaw Cellmer in Miroslaw Belej in Sabia Zrobek in Maruška Šubic-Kovač (2014) Karte vrednosti stavbnih zemljišč: metodološki pristop. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 535-551. ISSN 0351-0271

Matija Cej (2014) Analiza in projektiranje prednapete prekladne konstrukcije železniškega mostu. Diplomska naloga.

Patricia Cotič (2014) Sinteza večsenzorskih neporušnih preiskav gradbenih konstrukcijskih elementov z uporabo metod gručenja. Doktorska disertacija.

Matija Colja (2014) Ekološko recikliranje bioloških odpadkov iz gospodinjstva z avtomatskim kompostnikom. Diplomska naloga.

Jan Celar (2014) Idejna rešitev ureditve odseka regionalne ceste R2-411 z ureditvijo križišča s cestami: Cesta na Okroglo, Kranjska cesta in Ulica Toma Zupana. Diplomska naloga.

Urban Cvajnar (2014) Analiza poteka sanacije mosta čez Savo v Dolskem. Diplomska naloga.

Č

Katarina Česnik in Simon Rusjan (2014) Spremljanje dinamike vnosa in spiranja nitratnega dušika na porečju potoka Padež. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 73-84. ISSN 1581-0267

Jure Červek (2014) Odvod padavin z javnih cest - dimenzioniranje objektov po slovenskih in ameriških priporočilih. Diplomska naloga.

Katarina Česnik (2014) Masna bilanca nitratnega dušika v porečju potoka Padež. Diplomska naloga.

Miha Černoša (2014) Analiza izračuna prostornin z različnimi programskimi paketi. Diplomska naloga.

Daniel Čumurdžić (2014) Analiza prosto oblikovanih najemnin v Ljubljani (Slovenija) in Celovcu (Avstrija). Diplomska naloga.

Mojca Čebul (2014) Ocena energetskega potenciala mHE Mešič na Paki. Diplomska naloga.

D

Samo Drobne in Tadej Žaucer in Mojca Foški in Alma Zavodnik Lamovšek (2014) Strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 69-102. ISSN 0351-0271

Samo Drobne (2014) Vpliv recesije na privlačnost mestnih in podeželskih območij Slovenije. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 103-139. ISSN 0351-0271

Tadej Dragan (2014) Novi pristopi pri analiziranju prometne varnosti. Diplomska naloga.

Sanel Djedović (2014) Uporaba referenčnih modelov BIM za večmaterialno projektiranje. Magistrsko delo.

Urška Drešček (2014) Primerjava metod izmere GNSS za ugotavljanje majhnih premikov. Diplomska naloga.

Marko Drljepan (2014) Položaj geodeta v družbi. Diplomska naloga.

Andrej Debelak (2014) Analiza zemljišč za gradnjo stavb v občini Prebold. Diplomska naloga.

Žiga Drofenik (2014) Poslovanje s stanovanjskimi nepremičninami v času recesije. Diplomska naloga.

Klemen Domjan (2014) Energijska bilanca stavbe po metodi kvazistacionarnega stanja in dinamični metodi izračuna. Diplomska naloga.

Peter Dagarin (2014) Raba stranskih produktov izgorevanja premoga za zasipe kanalov in geosond. Diplomska naloga.

Barbara Demšar (2014) Trajnostne oblike turistične ponudbe v naselju Spodnja in Zgornja Sorica. Diplomska naloga.

Đ

Edo Đuvelek (2014) Zasnova in idejna rešitev kanalizacijskega sistema za območje Vnanjih in Notranjih Goric. Diplomska naloga.

F

Niko Fabiani (2014) Analiza položajne točnosti državnega ortofota glede na časovno obdobje njegove izdelave. Diplomska naloga.

Rok Frantar (2014) Napoved povečanja prometa zaradi izgradnje trgovskega centra Qlandia Kranj. Diplomska naloga.

Andrej Fabiani (2014) Dimenzioniranje nosilnih elementov lesene brvi. Diplomska naloga.

Filip Fale (2014) Nadgradnja geodetske mreže na območju Glinščice. Diplomska naloga.

Petra Franko (2014) Vpliv soli na sanacijske omete. Diplomska naloga.

Teja Fajfar (2014) Uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo na različnih lokacijah. Diplomska naloga.

Filip Franc (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostov. Diplomska naloga.

Jure Fakin (2014) Meritve deformacij na daljavo. Diplomska naloga.

Jurij Fajdiga (2014) Evidentiranje priposestvovanega zemljišča v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi. Diplomska naloga.

Blaž Frangež (2014) Trajnostno načrtovanje ruralnih in urbanih cest. Diplomska naloga.

G

Doris Golob in Nina Fabjančič in Aleš Golja (2014) Ureditev rekreacijskih površin na območju Občine Ljutomer. Delavnica Prostor in rekreacija 2012/2013.. Delavnica Prostor in rekreacija . UL, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6823-48-7

Branka Gradišnik (2014) Lokacijske značilnosti slovenskih cerkva izven naselij. Magistrsko delo.

Aleksander Gantar (2014) Izboljšava bivalnih in delovnih pogojev v večnamenski stavbi. Diplomska naloga.

Mojca Gantar (2014) Metode zmanjševanja padavinskega odtoka v urbanem okolju. Diplomska naloga.

Miha Grebenc (2014) Sistemi za upravljanje z voznim parkom. Diplomska naloga.

Tina Golob (2014) Tir na togi podlagi. Diplomska naloga.

Lovro Gorše (2014) Uporaba 3D-tiska v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Primož Goršek (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Mengeš in Komenda. Diplomska naloga.

Vid Grahor (2014) Primerjava prostornin na osnovi podatkov zajema z letalniki. Diplomska naloga.

Jure Gačnik (2014) Projekt štirietažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti. Diplomska naloga.

Jure Gombač (2014) Sonaravna preureditev jezu na reki Reki. Diplomska naloga.

Gregor Golob (2014) Analiza katastrske rabe v k.o. Šentrupert - od Franciscejskega katastra do danes. Diplomska naloga.

Uroš Gantar (2014) Ocena potresne odpornosti zidanega stanovanjskega bloka. Diplomska naloga.

Vesna Grošelj (2014) Rekonstrukcija križišča v Občini Komenda. Diplomska naloga.

József Gaál (2014) Analiza nastanka zemljiškega katastra ob državni meji z Madžarsko. Diplomska naloga.

Milan Grašič (2014) Vpliv osončenosti na energetski potencial stavbe in kvaliteto naravne osvetljenosti prostorov. Magistrsko delo.

Julija Gruden (2014) Razvoj orodja za spremljanje sprememb na nepremični kulturni dediščini. Diplomska naloga.

Helena Gervásio in Paulo Santos in Luís Simões Da Silva in Olivier Vassart in Anne-Laure Hettinger in Valérie Huet (2014) Trajnostno vrednotenje jeklenih konstrukcij. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-24-2

Mohor Gartner (2014) Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv. Diplomska naloga.

H

Andreas Hendrickss in Anka Lisec (2014) Komasacije pri velikih infrastrukturnih projektih v Nemčiji. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 46-68. ISSN 0351-0271

Jasmin Hercegovac (2014) Presoja uspešnosti urbanistično zasnovane obvoznice Rakek. Diplomska naloga.

Sanja Habazin (2014) Analiza vplivnih parametrov na oblikovanje nizkoenergijske stavbe na primeru vzgojnoizobraževalnega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Hercog (2014) Rastlinska čistilna naprava Grborezi. Diplomska naloga.

Dejan Hribar (2014) Analiza vpliva nizkih temperatur na značilnosti bitumeniziranih zmesi za obrabne plasti na voziščih. Doktorska disertacija.

Matevž Hribar (2014) Uporaba ultrazvoka za analizo vpliva naknadnega mehanskega poseganja v strukturo betona. Diplomska naloga.

Ana Hof (2014) Ekonomska in finančna analiza učinkovitosti projektov prometne infrastrukture. Diplomska naloga.

Alja Horvat (2014) Primerjava metod izločanja baznega odtoka in analiza visokovodnih valov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Helena Harej (2014) Vloga satelitske geodezije pri spremljanju in evidentiranju vesoljskih odpadkov. Diplomska naloga.

Matej Hauptman (2014) Analiza sprememb v prostoru na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra za Štajersko. Diplomska naloga.

Peter Hudej (2014) Analiza posplošene tržne vrednosti zemljišč v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Martin Hostnik (2014) Uporaba konvergenčne metode za načrtovanje podpornih ukrepov v predorogradnji. Diplomska naloga.

Peter Hrovat (2014) Prometna varnost po mnenju udeležencev v prometu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Sebina Hasani (2014) Primerjava tehnologij gradnje pregrad iz valjanega betona. Diplomska naloga.

Matic Hunski (2014) Idejna zasnova rekonstrukcije križišča v bližini naselja Mestinje. Diplomska naloga.

Damir Hamzić (2014) Analiza sistemov upravljanja cestnih predorov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Medard Hergold (2014) Mobilne aplikacije za spremljanje treniranja športnikov. Diplomska naloga.

I

Svetlana Ilić (2014) Idejni načrt odvoda onesnaženih voda iz naselij Korte in Parecag. Diplomska naloga.

Katarina Ipavec (2014) Prostorski potenciali in omejitve za gorskokolesarski turizem v občinah Tolmin in Kobarid. Diplomska naloga.

Nika Ilovar (2014) Možne izvedbe polno nosilnih spojev. Diplomska naloga.

J

Alja Jerak (2014) Vpliv urbanističnih kazalnikov na določanje kakovosti bivanja. Diplomska naloga.

Katarina Jurić (2014) Izdelava objektnega kataloga za zajem topografskih podatkov v programu SocetSet. Diplomska naloga.

Blaž Javornik (2014) Analiza delovne mobilnosti v funkcionalnih regijah Slovenije in med njimi. Diplomska naloga.

Vid Jakopin (2014) Analiza tehnologij in tržišča komercialnih satelitov visokih ločljivosti za opazovanje površja Zemlje. Diplomska naloga.

Ana Jeseničnik (2014) Analiza sprememb parcelne strukture ob državni meji v k.o. Koprivna v obdobju 1826-2014. Diplomska naloga.

Dejan Jenko (2014) Modeliranje vzorca prostorskih interakcij v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Nik Janeš (2014) Analiza uporabnosti podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Kočevje. Diplomska naloga.

Martin Jenko (2014) Analiza vsebovane energije v izbranih gradbenih proizvodih. Diplomska naloga.

Uroš Jamnik (2014) Zakoličba stanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Gala Jarc (2014) Dejavniki, ki vplivajo na preživetje Escherichie coli v morskem okolju. Diplomska naloga.

Aleš Jamšek (2014) Ocena potresne odpornosti dvoetažnega poslovnega objekta na območju Kamnika. Diplomska naloga.

Tanja Jordan (2014) Oblikovanje standardne oblike tehnične dokumentacije po PURES 2010. Diplomska naloga.

Maja Jelen (2014) Mešane ruševine v betonu. Diplomska naloga.

Urban Jakop (2014) Postopki in vrste malih čistilnih naprav. Diplomska naloga.

Goran Jotanović (2014) Vpliv izhlapevanja in emulzifikacije na viskoznost razlite nafte na morju. Diplomska naloga.

Matej Jenič (2014) Izračun koordinat stojišča v detajlni izmeri: prosto stojišče z izravnavo ali Helmertovo transformacijo. Diplomska naloga.

Danijel Jelušić (2014) Zasnova 400 kV daljnovodnega stebra. Diplomska naloga.

Aleš Jecl (2014) Načrtovanje učinkovitega izpiranja vodovodnega sistema. Diplomska naloga.

Marko Jovanovski (2014) Zagotavljanje horizontalne togosti s pomočjo trapezne pločevine pri enoetažnih jeklenih objektih. Magistrsko delo.

K

Katarina Kavčič in Mitja Brilly in Mojca Šraj (2014) Regional flood frequency analysis in Slovenia. Geophysical Research Abstracts, 16 . str. 1. ISSN 1607-7962

Jure Klopčič in Janko Logar (2014) Effect of relative orientation of anisotropy planes to tunnel axis on the magnitude of tunnelling displacements. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 71 . str. 235-248. ISSN 1365-1609

Matej Kušar in Jana Šelih (2014) Analysis of bridge condition on state network in Slovenia. Građevinar, 66 (9). str. 811-822. ISSN 0350-2465

Gregor Kolman (2014) Ribe in vzdolžna povezanost vodotokov na porečju Sore. Magistrsko delo.

Katja Klančišar Schneider (2014) Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih območij na primeru občine Trbovlje. Magistrsko delo.

Blaž Kocina (2014) Primerjava različnih nelinearnih metod za določanje potresne odpornosti zidanih konstrukcij. Diplomska naloga.

Andrej Kolarič (2014) Geodetska dela pri izgradnji hladilnega stolpa TEŠ 6. Diplomska naloga.

Mateja Kastelic (2014) Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011. Diplomska naloga.

Tilen Košir (2014) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost stanovanjskih hiš. Diplomska naloga.

Matevž Kocjan (2014) Numerično modeliranje preskusov na leseno steklenih stenastih elementih. Diplomska naloga.

Damjan Koren (2014) Stališče domačinov o nakupu nepremičnin s strani tujih državljanov v občini Kobarid. Diplomska naloga.

Tina Kofol (2014) Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM. Diplomska naloga.

Martina Kostajnšek (2014) Spremembe na področju posredovanja nepremičnin v obdobju recesije. Diplomska naloga.

Uroš Kavdik (2014) Analiza posledic sprememb davka na nepremičnine na primeru dveh lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Klemen Kregar in Mitja Lakner in Dušan Kogoj (2014) Rotacija z enotskim kvaternionom. Geodetski vestnik , 58 (2). str. 231-242. ISSN 0351-0271

Sabina Kolbl (2014) Izboljšava anaerobne presnove blata iz komunalnih čistilnih naprav in lignoceluloznih substratov pri pridobivanju bioplina. Doktorska disertacija.

Davor Krušvar (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Mestni občini Koper. Diplomska naloga.

Boris Košak (2014) Optimizacija rabe vode na gorskih postojankah. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh (2014) Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav v gradbeništvu. Doktorska disertacija.

Matija König (2014) Sistem delotokov kot informacijska podpora podjetjem dejavnim na področju trajnostne gradnje. Doktorska disertacija.

Blaž Kohne (2014) Uporaba programa R za hidrološko modeliranje. Diplomska naloga.

Nejc Krašovec (2014) Obdelava geodetskih meritev v lastnem programskem okolju. Diplomska naloga.

Peter Krupenko (2014) Optimizacija križišča na cesti R2 413 Zbilje-Vodice v km 2,350 v Valburgi. Diplomska naloga.

Jan Kočila (2014) Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS ob uporabi omrežij SIGNAL in CROPOS na območju Razkrižja, Šafarskega in Gibine. Diplomska naloga.

Tilen Koranter (2014) Analiza vpliva zadrževalnikov visokih voda na hidrogram odtoka: primer zadrževalnika visokih voda nad Poljanami nad Škofjo Loko. Diplomska naloga.

Teja Koler-Povh in Matjaž Mikoš in Goran Turk (2014) Institutional repository as an important part of scholarly communication. Library Hi Tech, 32 (3). str. 423-434. ISSN 0737-883

Marjeta Korošec (2014) Primerjava GNSS-izmere vodostaja in simulacije vodostaja na podlagi DMR na delu Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

David Kuzmič (2014) Projektiranje jeklene industrijske hale. Diplomska naloga.

Matija Koželj (2014) Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .Net. Diplomska naloga.

Martin Klun (2014) Temeljenje enodružinske stanovanjske hiše na labilnem pobočju pri Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

Mirko Kosič (2014) Določanje raztrosa potresnega odziva armiranobetonskih stavb. Doktorska disertacija.

Bojan Kuhar (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Dora Kovač (2014) Vpliv pospešil vezanja in lahkega polnila na lastnosti apnenih injekcijskih mešanic. Diplomska naloga.

Anja Kitić (2014) Idejna zasnova kanalskega sistema in čistilne naprave za naselje Lucija. Diplomska naloga.

Sebastjan Kravanja (2014) Razvoj referenčnega modela BIM za izdelavo računskega modela. Diplomska naloga.

Sabina Koplan (2014) Varovanje vodnih virov v občini Črnomelj. Diplomska naloga.

Simon Kopač (2014) Geodetska izmera fasade stavbe. Diplomska naloga.

Dominik Klemenčič (2014) Uporaba napredne metode za preverjanje požarne odpornosti jeklene stavbe. Diplomska naloga.

Žiga Kališnik (2014) Analiza in dimenzioniranje etažne armiranobetonske plošče. Diplomska naloga.

Matej Kušar (2014) Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah. Doktorska disertacija.

Maja Klenovšek (2014) Analiza virov financiranja izgradnje in obnove komunalne infrastrukture v Občini Sevnica. Diplomska naloga.

Daniel Kozelj (2014) Večkriterijska optimizacija umerjanja hidravličnih modelov vodooskrbnih sistemov. Doktorska disertacija.

Teja Koler-Povh in Matjaž Mikoš in Goran Turk (2014) Contribution of the digital repository DRUGG to higher information literacy in the field of civil engineering in Slovenia. V: The Second European Conference on Information Literacy (ECIL), Dubrovnik, Croatia, October 20th-23th: abstracts. Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Information and Communication Sciences, Zagreb, str. 127. ISBN 9789531755252

Špela Kunšič (2014) Možnosti uporabe vakuumske toplotne izolacije v stavbah. Magistrsko delo.

Andrej Kerin (2014) Uporaba posnetkov z brezpilotnega zračnega plovila za izdelavo digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

Aleš Košmrlj (2014) Analiza in dimenzioniranje rebričastih plošč. Diplomska naloga.

Klemen Kestnar (2014) Vpliv gozda na odtoke z dveh eksperimentalnih porečij na Pohorju. Magistrsko delo.

Urban Kristan (2014) Umeščanje hidroenergetskega objekta v prostor. Diplomska naloga.

L

Anka Lisec in Gerhard Navratil (2014) Avstrijski zemljiški kataster: od prvih začetkov do sodobnega zemljiškega informacijskega sistema. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 482-516. ISSN 0351-0271

Alen Lulić (2014) Projektiranje nosilnih elementov konstrukcije iz križno lepljenih lesenih plošč. Diplomska naloga.

Gregor Lovšin (2014) Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti z 2D hidravličnim modelom. Diplomska naloga.

Polona Lovišček (2014) Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS. Magistrsko delo.

Ana Lenarčič (2014) Opis prostorsko-časovne kakovosti državnih fotogrametričnih in kartografskih izdelkov. Diplomska naloga.

Luka Lisjak (2014) Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Marko Lavrenčič (2014) Vpliv delno togih spojev na globalno stabilnost okvirjev. Diplomska naloga.

Grega Lajkovič (2014) Model za poenostavljeno potresno analizo tipične družinske hiše na območju Krškega. Diplomska naloga.

Anja Lešek (2014) Vpliv prostorskega povprečenja vetra na cirkulacijo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Petra Levičar (2014) Analiza izvornih podatkov zemljiškega katastra v izbrani katastrski občini MO Novo mesto. Diplomska naloga.

Timotej Lestan (2014) Uporaba sonaravnih ukrepov pri ureditvi vodotoka. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Lombar (2014) Ocena ranljivosti infrastrukturnih objektov na primeru vodovoda Gora v občini Ajdovščina. Diplomska naloga.

Tine Leban (2014) Rekonstrukcija ceste R204 na odseku (1012) v skupni dolžini 500 metrov. Diplomska naloga.

Edvard Lavrič (2014) Izdelava kartografske dokumentacije načrtovane cestne povezave med Slovenijo in Avstrijo. Diplomska naloga.

Anamarina Ljubić (2014) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi in Dobova. Diplomska naloga.

M

Sebastjan Meža in Žiga Turk in Matevž Dolenc (2014) Component based engineering of a mobile BIM-based Augmented Reality system. Automation in Construction, x (x). x-x. ISSN 0926-5805

Matic Meža (2014) Analiza in projektiranje plošč na stebrih. Diplomska naloga.

Uroš Metličar (2014) Upravljanje in vzdrževanje poslovnih stavb. Diplomska naloga.

Igor Marušič (2014) Celovita obnova toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe na Obali, v pogledu ekonomike in ogljičnega odtisa. Diplomska naloga.

Jože Maver (2014) Reologija svežih samozgoščevalnih betonov in malt z enako razvito površino agregatnih zrn. Diplomska naloga.

Nina Movja (2014) Rekonstrukcija cestne mreže v manjših ruralnih naseljih - primer Dobrovo v Brdih. Diplomska naloga.

Nina Milikič (2014) Analiza potresne odpornosti gradu Grm glede na različne ravni poznavanja konstrukcije. Diplomska naloga.

Maja Marić (2014) Nadgradnja železniške proge na odseku Slovenska Bistrica - Pragersko za hitrost 120 km/h. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo in Jože Panjan in Dušan Žagar (2014) Large-scale oil spill simulation using the lattice Boltzmann method, validation on the Lebanon oil spill case. Marine Pollution Bulletin . str. 1-25. ISSN 0025-326X

Alenka Mlinar (2014) Primerjalna analiza organizacije geodetske dejavnosti v izbranih državah. Diplomska naloga.

Aleš Marjetič in Klemen Kregar in Dušan Kogoj (2014) Geodetsko merjenje dolžin v atletiki. Geodetski vestnik , 58 (2). str. 243-253. ISSN 0351-0271

Teja Melink (2014) Metoda stohastičnih končnih elementov v modeliranju konstrukcij. Doktorska disertacija.

Sandra Mavsar (2014) Izračun osvetlitve različno oblikovanih prostorov. Diplomska naloga.

Janez Mejavšek (2014) Idejna zasnova malega vodnega zbiralnika v vasi Hruševo. Diplomska naloga.

Tomaž Miklavčič (2014) Vpliv programov evropskega teritorialnega sodelovanja na prostorski razvoj. Magistrsko delo.

Sebastjan Meža (2014) Razširjena resničnost kot infrastruktura za izboljšanje komunikacije v gradbenih projektih. Doktorska disertacija.

Matevž Menih (2014) Analiza vpliva izbranega obdobja meritev na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic. Diplomska naloga.

Manica Martinčič (2014) Metodologija za ocenjevanje tveganja porušitve hudourniških pregrad. Diplomska naloga.

Sabina Magyar (2014) Definicija suše in njene posledice. Diplomska naloga.

Metka Majerič (2014) Pregled uvedbe direktive INSPIRE v topografskih bazah Nemčije in Slovenije. Diplomska naloga.

Žiga Miklavec (2014) Vpliv zimskih vrtov na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Metka Mesojedec (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Diplomska naloga.

Meta Možina (2014) Primerjava višin iz lidarskih podatkov in GNSS-višinomerstva na območju Prevalje pod Krimom. Diplomska naloga.

Maja Matič (2014) Poplave na Krasu v Sloveniji leta 2014. Diplomska naloga.

Alen Mangafić (2014) Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS. Diplomska naloga.

Anja Merljak (2014) Strokovne podlage za vrednotenje komunalne infrastrukture na osnovi podatkov zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Urška Mižigoj (2014) Vpliv onesnaževalcev na vodno okolje v Krškem. Diplomska naloga.

Alen Magyar (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Pomurski statistični regiji. Diplomska naloga.

Andraž Muhič (2014) Rekonstrukcija katastrskih načrtov ob meji katastrske občine na območju MO Novo mesto. Diplomska naloga.

Janez Mikec (2014) Zdrs toplotne izolacije pod temeljno ploščo v primeru potresne obtežbe. Diplomska naloga.

Jernej Marot (2014) Avtomatsko zaznavanje izrednih dogodkov. Diplomska naloga.

Anja Mravlje (2014) Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije. Diplomska naloga.

Bor Miška (2014) Analiza izhodišč za urejanje odtočnega režima reke Vipave. Diplomska naloga.

N

Jožica Nose (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig. Diplomska naloga.

O

Tadej Ostanek Jurina in Helena Šoško in Dušan Žagar (2014) Primerjava modelov širjenja nafte na morju po metodah trajektorij in koncentracij. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 43-56. ISSN 1581-0267

Samo Ozvaldič (2014) Samodejen zajem daljnovodov iz podatkov terestričnega in aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Jure Osvald (2014) Faktor prilagoditve oglaševanih na prodajne cene nepremičnin kot podlaga za oceno tržne vrednosti v času recesije. Diplomska naloga.

Jernej Ocepek (2014) Vpliv razvrščanja lesenih lamel na trdnost in deformabilnost lesenih lepljenih nosilcev. Diplomska naloga.

Katja Ogrin (2014) Semantični katalog gradbenih storitev. Diplomska naloga.

Aleš Oblak (2014) Načrt sanacije zemeljskega plazu Planina pod Golico. Diplomska naloga.

Matej Ogrinec (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji samostana v Mali Loki. Diplomska naloga.

Nejc Ogrič (2014) Praktično usposabljanje: Problemi dokumentacije znanja in kompetenc pridobljenih z izkustvenim učenjem. Diplomska naloga.

P

Katarina Ponikvar in Anže Mulec in Miha Ilešič in Katarina Kejžar in Mateja Mele in Nikola Konatar in Tadej Podakar in Danijel Kavčič in Luka Fabjan in Aleš Golja (2014) Krajinski park Ljubljansko barje. Delavnica Prostor in rekreacija 2012/2013.. Delavnica Prostor in rekreacija . UL, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6823-49-4

Robert Pečenko in Tomaž Hozjan in Staffan Svensson (2014) Implementation of fully coupled heat and mass transport model to determine temperature and moisture state at elevated temperatures. TI=11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI) and 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V) and 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), 20-25 July 2014, Barcelona, Spain [Elektronski vir]. .

Manca Petek in Mira Kobold in Mojca Šraj (2014) Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji z uporabo programa R in paketa lfstat. Acta hydrotechnica, 27 (46). str. 13-28. ISSN 1581-0267

Darko Pajević (2014) Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. Diplomska naloga.

Denis Petelin Žerovnik (2014) Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih z empirično raziskavo stanja v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

Nejc Potočnik (2014) Kazalci za sprotno vrednotenje hidrološke suše. Diplomska naloga.

Neža Prosen (2014) Analiza vodnega in obvodnega prostora Ljubljanske Save. Diplomska naloga.

Suzana Pavlič (2014) Zasnova pretočne in recirkulacijske ribogojnice za salmonidne ribe. Diplomska naloga.

Anja Praznik (2014) Simulacije širjenja onesnažil iz rek v Severnem Jadranu po metodi sledenja delcev. Diplomska naloga.

Hana Putrih Jeza (2014) Preiskave izluževanja žlindre iz TE Trbovlje v koloni s tokom vode navzgor. Diplomska naloga.

Matej Pogarčić (2014) Analiza različnih modelov geoida na območju Slovenije. Diplomska naloga.

Gregor Peca (2014) Analiza požarne evakuacijske poti v OŠ Prade. Diplomska naloga.

Tanja Prešeren (2014) Vpliv tokovnega polja na učinkovitost usedanja trdnih delcev v usedalniku s kontinuiranim delovanjem. Doktorska disertacija.

Matija Pegam (2014) Presoja ustreznosti obnove izbranega športno rekreacijskega objekta. Diplomska naloga.

Deanira Polanec (2014) Razvoj geodetskih instrumentov. Diplomska naloga.

Jure Pirc (2014) Študija kakovosti zraka v montažno in klasično grajenem vrtcu. Diplomska naloga.

Martina Perdih (2014) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Tolmin in Kanal. Diplomska naloga.

Ana Potočnik (2014) Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore. Diplomska naloga.

Manca Petek (2014) Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Gašper Polak (2014) Gradbeno - fizikalna in sanitarno - tehnična analiza izbranega objekta. Diplomska naloga.

Luka Pretnar (2014) Primerjava uporabe GNSS-koordinatnih osnov različne kakovosti pri polarni metodi zakoličbe. Diplomska naloga.

Urška Pečovnik (2014) Procesi pri transportu kohezivnih sedimentov. Diplomska naloga.

Karin Ponikvar (2014) Projekt izboljšanja tal pod nasipom na mehkih tleh na HC Koper - Dragonja. Diplomska naloga.

Samo Pergarec (2014) Analiza večnadstropne stavbe pri potresnem vplivu. Diplomska naloga.

Sara Puž (2014) Razvoj turizma v slabše dostopnih podeželskih območjih. Diplomska naloga.

Aljaž Peklaj (2014) Evidentiranje in prostorska analiza skal na območju občine Straža. Diplomska naloga.

Marko Preložnik (2014) Hidravlična analiza reke Savinje skozi Laško s predlogom protipoplavnih ukrepov. Diplomska naloga.

David Pavlin (2014) Primerjava naprednih oksidacijskih procesov pri čiščenju odpadne komunalne vode. Diplomska naloga.

Nejc Prašnikar (2014) Projektiranje 13 nadstropne armiranobetonske poslovno - stanovanjske stavbe za srednjo stopnjo duktilnosti. Diplomska naloga.

Denis Pečečnik (2014) Primerjava med kompaktnimi, grajenimi in rastlinskimi čistilnimi napravami. Diplomska naloga.

Sara Ana Pelko (2014) Uvajanje reverzibilnih pasov v Sloveniji, preveritev na primeru Škofljica. Diplomska naloga.

Jernej Plahuta (2014) Parametrična in povratna analiza gradnje predorov v anizotropnih kamninah s programom UDEC. Diplomska naloga.

Iztok Pavc (2014) Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo. Diplomska naloga.

R

Gašper Rak in Matej Müller in Sašo Šantl in Franci Steinman (2014) Uporaba hibridnih hidravličnih modelov v postopku načrtovanja hidroelektrarn na Spodnji Savi. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 59-70. ISSN 1581-0267

Borut Rostohar (2014) Faktorji, ki vplivajo na investiranje v enostanovanjske hiše v Spodnjeposavski statistični regiji. Diplomska naloga.

Gorana Romčević (2014) Adsorpcijske sposobnosti različnih adsorbentov pri razbarvanju odpadne vode. Diplomska naloga.

Uroš Rozman (2014) Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi. Magistrsko delo.

Andreja Rejec (2014) Analiza določitve transformacijskih parametrov na območju Čepovanske doline. Diplomska naloga.

Miha Rihar (2014) Primerjava sodobnih programskih orodij za modeliranje križišč na primeru križišča v Ljubljani. Diplomska naloga.

Iva Resanović (2014) Začasna in dolgoročna rešitev prometne problematike ulice Ob Koprivnici v Celju. Diplomska naloga.

Žiga Roškar (2014) Izdelava geodetskega načrta iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Jan Ratej (2014) Potresna analiza dvoetažne lesene hiše. Diplomska naloga.

Martina Rakuša (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Diplomska naloga.

Jernej Rojc (2014) Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste. Diplomska naloga.

Gašper Rus (2014) Energetska analiza in izdelava računske energetske izkaznice Osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki. Diplomska naloga.

Ersan Ramadan (2014) Izdelava pripomočkov za praktično dimenzioniranje armiranobetonskih elementov v skladu s standardom EVROKOD 2. Diplomska naloga.

Anže Rus (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Erik Reščič (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v poslovno trgovskem objektu Plan invest v Kopru. Diplomska naloga.

Simon Rankel (2014) Led in oled svetila v urbanističnem oblikovanju ter njihov vpliv na urbane elemente bivalnega okolja. Doktorska disertacija.

Samo Rus (2014) Trajnostno načrtovanje mestnih cest. Diplomska naloga.

S

Nataša Sirnik in Gregor Vilhar in Andrej Širca in Rudolf Rajar in Dušan Žagar in Matjaž Četina (2014) Siporek: program za hitro oceno onesnaženosti vodotoka v primerih razlitij nevarnih snovi. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 117-127. ISSN 1581-0267

Oskar Sterle in Bojan Stopar in Polona Pavlovčič Prešeren (2014) Metoda PPP pri statični izmeri GNSS. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 466-481. ISSN 0351-0271

Klaudija Sapač in Katarina Zabret in Andrej Vidmar in Matej Sečnik in Mitja Brilly (2014) Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 85-102. ISSN 1581-0267

Klaudija Sapač in Mitja Brilly (2014) Stroški varstva pred poplavami v Republiki Sloveniji. Acta hydrotechnica, 27 (46). str. 57-72. ISSN 1581-0267

Matjaž Strajnar (2014) Uporaba programa Plateia za načrtovanje cest in križišč. Diplomska naloga.

Anja Slekovec (2014) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje pri prenovi stavb. Diplomska naloga.

Rok Stenko (2014) Analiza potrebne togosti prečnih ojačitev pri polnostenskih nosilcih. Diplomska naloga.

Matej Stiplošek (2014) Določitev parametrov in analiza kakovosti izdelave modelov stožcev. Diplomska naloga.

Rok Slavec (2014) Analiza planinskih kart Planinske zveze Slovenije v skladu z določili redakcijskega načrta. Diplomska naloga.

Samo Saje (2014) Modeliranje predora z BIM orodji. Diplomska naloga.

Anže Srebovt (2014) Izračun indeksov baznega odtoka (BFI) za vodomerne postaje državnega hidrološkega monitoringa. Diplomska naloga.

Jure Snoj (2014) Ocena potresnega tveganja zidanih stavb. Doktorska disertacija.

Sabina Saje (2014) Uporaba orodij BIM za analizo požarne varnosti. Diplomska naloga.

Marko Smole (2014) Rekonstrukcija križišča med Ižansko cesto, Peruzzijevo ulico in Črno vasjo. Diplomska naloga.

Enej Skuk (2014) Problematika čiščenja odpadnih voda na Krasu. Diplomska naloga.

Klemen Simončič (2014) Izračun hidroenergetskega potenciala potoka Pendirjevka pri Šentjerneju. Diplomska naloga.

Klaudija Sapač (2014) Stroški varstva pred poplavami v Sloveniji. Diplomska naloga.

Teja Snoj (2014) Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršt. Diplomska naloga.

Sandi Stanič (2014) Analiza napetostnega in deformacijskega stanja prednapetega "V" nosilca. Diplomska naloga.

Š

Sašo Šantl in Julio Alterach in Daniel Kozelj (2014) Razvoj informacijskega orodja za ugotavljanje učinkovitega hidroenergetskega potenciala. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 19-30. ISSN 1581-0267

Klemen Špruk (2014) Uporaba odprtokodnega programa Quantum GIS. Diplomska naloga.

Mateja Škerjanec (2014) Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri. Doktorska disertacija.

Maja Šaponja (2014) Modeliranje izhlapevanja nafte po metodi Fingas. Diplomska naloga.

Matic Šketa (2014) Testiranje sistema avtomatskega viziranja tahimetra Leica TCRA1103 plus. Diplomska naloga.

Boštjan Špacapan (2014) Implementacija okvirne direktive o vodah v Sloveniji in na Švedskem. Diplomska naloga.

Tamara Šuligoj (2014) Obnašanje tlačno obremenjenih vzdolžno ojačenih pločevin. Diplomska naloga.

Aleksandar Šašić Kežul (2014) Kartiranje poškodb fasade objekta iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Luka Šošo (2014) Projektna dokumentacija za vzdrževanje železniških prog. Diplomska naloga.

Nataša Štupar (2014) Model odločanja lastnikov nepremičnin pri potresni rehabilitaciji stavb. Diplomska naloga.

Anja Štrus (2014) Analiza izbranih gradbeno - fizikalnih in okoljskih parametrov konstrukcijskih sklopov iz lesa. Diplomska naloga.

Nika Šubic (2014) Vpliv vrste lahkega agregata na lastnosti betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Uroš Šeme (2014) Vzpostavitev geodetske mreže za izdelavo detajlnega načrta nevarnih skal. Diplomska naloga.

Gašper Šmid (2014) Temeljenje stanovanjskih objektov na mehkih tleh Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Matevž Štokelj (2014) Vpliv EAF C žlindre na fizikalno-mehanske lastnosti betona. Diplomska naloga.

Tomaž Šeruga (2014) Sanacija armirano betonske konstrukcije izpustnega kanala Šmartinsko jezero. Diplomska naloga.

Jan Špiler (2014) Toplotna analiza zaščitenih lesenih elementov. Diplomska naloga.

T

Matjaž Tratnik in Franci Steinman in Silvana Batič in Marina Pintar (2014) Evidence in stanje gospodarske javne infrastrukture, primer zadrževalnika Vogršček. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 28-45. ISSN 0351-0271

Karmen Tojnko (2014) Informacijske podlage za določanje najboljše rabe zemljišč v postopku prostorskega načrtovanja. Diplomska naloga.

Ana Tisov (2014) Primerjava merjene in računske energetske izkaznice za objekta Krke, d. d., Novo mesto. Diplomska naloga.

Jurij Theuerschuh (2014) Ohranjanje stavbne dediščine - prispevek k razumevanju metodološkega pristopa. Diplomska naloga.

Petra Triller (2014) Model za oceno potresne odpornosti zidanih hiš na širši lokaciji Škofje Loke. Diplomska naloga.

Mihael Tomšič (2014) Uporaba semantičnih spletnih aplikacij pri trženju gradbenih produktov. Diplomska naloga.

Sonja Truden (2014) Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi tržnimi vrednostmi stanovanjskih hiš na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Karin Tomažič (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objekta. Diplomska naloga.

Anita Turk (2014) Lesni pepel kot sekundarno vezivo v betonu. Diplomska naloga.

Branka Trebušak (2014) Obnašanje vodnih pregrad v primeru izzvane obtežbe. Diplomska naloga.

Miha Tomažič (2014) Projekt poslovne stavbe s prostorskimi momentnimi okvirji. Diplomska naloga.

Damir Turk (2014) Tehnike križanj predvidenih cevovodov z obstoječo infrastrukturo. Diplomska naloga.

U

Tilen Urbančič in Božo Koler in Bojan Stopar in Mojca Kosmatin Fras (2014) Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 11-27. ISSN 0351-0271

Lenart Ugovšek (2014) Rekonstrukcija križišča treh cest: R1 - 255, Črnivec - Radmirje / R1 - 225, Radmirje - Mozirje / R2 - 428, Radmirje - Luče. Diplomska naloga.

Aljoša Umek (2014) Analiza parametrov trajnostnega razvoja na izbranem objektu. Diplomska naloga.

Rok Udir (2014) Vpliv notranjih rezervoarjev vode in vsebnosti vlaken na krčenje betonov visoke trdnosti. Diplomska naloga.

V

Anja Vihar in Mitja Brilly in Mojca Šraj (2014) Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju rek Soče in Vipave. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 119-137. ISSN 1581-0267

Petra Vertelj Nared (2014) Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Simon Vilhar (2014) Možnosti izkoriščanja vodnega potenciala na jezu na Gruberjevem prekopu. Diplomska naloga.

Kristina Vodnjov (2014) Idejne rešitve ureditev križišč in priključkov v naseljih Prelog in Ihan. Diplomska naloga.

Matej Valenčič (2014) Protipoplavni ukrepi na objektih v naselju Miren. Diplomska naloga.

Nejc Vozelj (2014) Variante obvoznice Zgornji Hotič. Diplomska naloga.

Simona Vesel (2014) Vključevanje dodatnih meritev v postopek izboljšave kakovosti katastrskih načrtov. Diplomska naloga.

Nina Vogrič (2014) Avtogeno krčenje, posebnost betonov visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Teja Vrh (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerknica in Loška Dolina. Diplomska naloga.

Primož Vovk (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji Kulturnega doma Hrušica. Diplomska naloga.

Nina Vidic (2014) Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij. Diplomska naloga.

Rok Vogrinčič (2014) Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM. Diplomska naloga.

Petra Vresk (2014) Jeklen most za pešce čez reko Savo v Radečah. Diplomska naloga.

Rok Vodopivec (2014) Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Tomaž Vošner (2014) Analiza rabe zemljišč z uporabo podatkov daljinskega zaznavanja na komasacijskem območju Vihre. Diplomska naloga.

Anja Vihar (2014) Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju Soče in Vipave. Diplomska naloga.

Blaž Vičič (2014) Masovno zajemanje podatkov na prostovoljni osnovi. Diplomska naloga.

Blaž Vidmar (2014) Analiza uporabnosti fotogrametrično določenega oblaka točk za izdelavo 3D modela objekta kulturne dediščine. Diplomska naloga.

Z

Katarina Zabret in Mitja Brilly (2014) Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 139-156. ISSN 1581-0267

Špela Zmrzlikar (2014) Vpis stavbe v kataster stavb in ureditev etažne lastnine. Diplomska naloga.

Jure Zabret (2014) Vpliv vrste karbonatnega agregata na mehanske lastnosti malt. Diplomska naloga.

Daša Zorko (2014) Požarna evakuacijska pot na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Rok Zabret (2014) Optimizacija projekta na osnovi informacijskega modela stavbe 5D. Diplomska naloga.

Sebastijan Zajc (2014) Uporaba brezpilotnih plovil pri množičnem urejanju parcelnih mej. Diplomska naloga.

Matic Zakotnik (2014) Pregled inženirsko bioloških metod v sonaravnem urejanju vodotokov. Diplomska naloga.

Jerneja Završki (2014) BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo. Diplomska naloga.

Žiga Zadnik (2014) Vpliv zasuka reflektorja na izmerjene horizontalne kote, zenitne razdalje in poševne dolžine. Diplomska naloga.

Jernej Zagorc (2014) Vpliv vrste karbonatnega agregata na lastnosti malt in betonov. Diplomska naloga.

Eva Zavrl (2014) Prehod toplote skozi konstrukcijski sklop-primerjava enodimenzionalnega in dvodimenzionalnega izračuna. Diplomska naloga.

Boštjan Zabret (2014) Multisenzorski merilni sistemi in njihova aplikacija v industriji. Diplomska naloga.

Ž

Pavel Žvanut in Rok Vezočnik in Goran Turk in Tomaž Ambrožič (2014) Določitev osenčenosti dolvodne površine betonske pregrade Moste. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 453-465. ISSN 0351-0271

Katja Žilavec (2014) Tehnologije priprave bazenske kopalne vode in ukrepi za zmanjševanje nastanka kloriranih stranskih produktov dezinfekcije (SPD) na primeru Term Sončni park Vivat. Diplomska naloga.

Tomaž Žitek (2014) Pojavljanje nitratov in pesticidov v vodovodnem sistemu Murska Sobota. Diplomska naloga.

Grega Žitko (2014) Projekt pet etažne jeklene poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Nejc Žura (2014) Poplave in premostitveni objekti. Diplomska naloga.

Aljaž Žolnir (2014) Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem. Diplomska naloga.

Gregor Žvokelj (2014) Analiza cen stanovanjskih hiš v izbranih slovenskih in italijanskih lokalnih skupnostih. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 01:53:25 CET.