Vnosi za leto 2013

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Število vnosov: 389.

Alma Zavodnik Lamovšek in Simon Kušar in Andreas Dillinger in Mojca Vilfan, eds. (2013) International Student Workshop Tracking the Ljubljana Urban Region 2012/2013. Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-12-9 ; 978-961-6884-13-6 (ePub) ; 978-961-6884-14-3 (pdf)

Murčo Obućina in Goran Turk in Ejub Džaferović in Jože Resnik (2013) Influence of Gluing Technology on Physical and Mechanical Properties of Laminated Veneer Lumber. Drvna industrija, 64 (1). str. 33-38. ISSN 00126772

Klemen Kregar in Goran Turk in Dušan Kogoj (2013) Statistical testing of directions observations independence. Survey Review, 45 (329). str. 117-125. ISSN 0039-6265

Anja Vrečko in Tomaž Ambrožič (2013) Deformacijska analiza po postopku Fredericton. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 479-497. ISSN 0351-0271

Simona Savšek (2013) Pomen testiranja hipotez v deformacijski analizi. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 465-478. ISSN 0351-0271

Aleš Marjetič (2013) Datumska odvisnost deformacij in rotacij geodetske mreže. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 447-464. ISSN 0351-0271

Mateja Kos in Radoš Šumrada (2013) Primera izvajanja direktive INSPIRE in izvedbe sistema metapodatkov v Sloveniji in Švici. Geodetski vestnik , 57 (1). str. 25-45. ISSN 0351-0271

Matjaž Mikoš (2013) Upravljanje gorskih nevarnosti in tveganj v zavarovanih območjih: primer Triglavskega narodnega parka, Slovenija. Geodetski vestnik , 57 (1). str. 112-124. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Tina Rajar in Anka Lisec (2013) Dinamika selitev in delovne mobilnosti v urbana središča Slovenije, 2000–2011. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 313-332. ISSN 0351-0271

Oskar Sterle in Bojan Stopar in Polona Pavlovčič Prešeren (2013) Modeliranje ionosferske refrakcije za izboljšavo absolutnega GNSS-položaja s kodnimi instrumenti: priprava na 24. sončev cikel.. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 9-24. ISSN 0351-0271

Edin Mazić in Nedim Tuno in Simona Savšek in Dušan Kogoj (2013) Optimalna dolžina vizure digitalnega nivelirja Leica Geosystems DNA03. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 233-244. ISSN 0351-0271

Marjan Čeh in Domen Smole in Tomaž Podobnikar (2013) Semantični splet in koncept globalne geo-ontologije. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 513-522. ISSN 0351-0271

Jaroš Obu in Tomaž Podobnikar (2013) Algoritem za prepoznavanje kraških kotanj na podlagi digitalnega modela reliefa. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 260-270. ISSN 0351-0271

Tina Cimprič in Alma Zavodnik Lamovšek in Anka Lisec (2013) Analiza višine plačila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji po letu 1979. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 561-577. ISSN 0351-0271

Alenka Fikfak in Ilka Čerpes in Mojca Foški in Gašper Mrak, eds. (2013) Osredinjenje kraja Brezovica - Urbanistično arhitekturna delavnica. Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Občina Brezovica, Ljubljana. ISBN ISBN 978-961-6823-39-5 (Fakulteta za arhitekturo, pdf)

Anka Lisec in Tomaž Primožič in Marina Pintar in Dominik Bovha in Miran Ferlan in Anton Prosen in Radoš Šumrada in Marjan Čeh (2013) Analiza stanja in izzivi na področju komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Geodetski vestnik , 57 (4). str. 673-690. ISSN 0351-0271

Radoš Šumrada (2013) Prostovoljno množično zajemanje prostorskih podatkov. Geodetski vestnik , 57 (4). str. 691-701. ISSN 0351-0271

Katja Šušteršič in Tomaž Podobnikar (2013) Prostorski ETL za boljšo medopravilnost v GIS. Geodetski vestnik , 57 (4). str. 719-733. ISSN 0351-0271

Simon Starček, in Dušan Petrovič (2013) Prostorsko-časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975–2012. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 544-560. ISSN 0351-0271

Domen Dolšak in Mojca Šraj (2013) Izdelava Huffovih krivulj in njihova analiza za izbrane padavinske postaje v Sloveniji. V: 18. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 29. januar 2013, Ljubljana.

Jana Šelih in Aleksander Srdić in Lucila M.S. Campos in Anderea C. Trierweiller (2013) Enivironmental management in project oriented companies. Book of abstracts / 11th International Conference Organization, Technology and Management in Construction, 28-30 September, 2013, Dubrovnik, Croatia . str. 398-407.

Vahida Žujo in Marko Ćećez in Jana Šelih in Matej Kušar (2013) Multi criteria assessment of residential units. Book of abstracts / 11th International Conference Organization, Technology and Management in Construction, 28-30 September, 2013, Dubrovnik, Croatia . str. 492-498.

Klara Jarni in Boris Kompare in Darko Drev in Tjaša Griessler Bulc in Aleksandra Krivograd-Klemenčič (2013) Vpliv naprednih oksidacijskih procesov (AOPs) na biorazgradljivost komunalne odpadne vode za njeno ponovno uporabo v tekstilni industriji. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 1-13. ISSN 1581-0267

Mojca Šraj in Nejc Bezak in Mitja Brilly (2013) Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcije kopula. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 37-48. ISSN 1581-0267

Leopold Vrankar in Nicolas Ali Libre in Leevan Ling in Goran Turk in Franc Runovc (2013) Solving moving-boundary problems with the wavelet adaptive radial basis functions method. Computers & Fluids, 86 . str. 37-44. ISSN 00457930

Nejc Bezak in Mojca Šraj in Simon Rusjan in Mojca Kogoj in Andrej Vidmar in Matej Sečnik in Mitja Brilly in Matjaž Mikoš (2013) Primerjava dveh sosednjih eksperimentalnih in hudourniških porečij: Kuzlovec in Mačkov graben. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 85-97. ISSN 1581-0267

Urban Čepon in Renato Babič in Boris Kompare in Tjaša Griessler Bulc (2013) Analiza delovanja malih čistilnih naprav za odpadno vodo pri planinskih kočah. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 71-84. ISSN 1581-0267

Katarina Zabret (2013) Vpliv značilnosti drevesnih vrst na prestrezanje padavin. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 112-116. ISSN 1581-0267

Sabina Kolbl in Blaž Stres (2013) Določanje bioplinskega potenciala peletov pšenične slame na laboratorijskem modelnem merilu in njihov vpliv na proces anaerobne presnove. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 49-59. ISSN 1581-0267

Urban Čepon in Renato Babič in Boris Kompare in Tjaša Griessler Bulc (2013) Analiza delovanja malih čistilnih naprav za odpadno vodo pri planinskih kočah. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 71-84. ISSN 1581-0267

Nejc Bezak in Mojca Šraj in Simon Rusjan in Mojca Kogoj in Andrej Vidmar in Matej Sečnik in Mitja Brilly in Matjaž Mikoš (2013) Primerjava dveh sosednjih eksperimentalnih hudourniških porečij: Kuzlovec in Mačkov graben. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 85-97. ISSN 1581-0267

Katarina Zabret (2013) Vpliv značilnosti drevesnih vrst na prestrezanje padavin. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 99-116. ISSN 1581-0267

Dušan Žagar in Elvira Džebo in Gregor Petkovšek (2013) Primerjava modelov MIKE3 in PCFLOW3D: simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 117-133. ISSN 1581-0267

Klara Jarni in Boris Kompare in Tjaša Griessler Bulc in Aleksandra Krivograd Klemenčič in Darko Drev (2013) Effect of advanced oxidation processes (AOPs) on the biodegradability of municipal wastewater for its reuse in the textile industry. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 1-13. ISSN 1581-0267

Mojca Šraj in Nejc Bezak in Mitja Brilly (2013) Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcije kopula. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 37-48. ISSN 1581-0267

Franc Zajamšek (2013) Enotni informacijski sistem občinskih cest. Magistrsko delo.

Gašper Jarc (2013) Podpora nadzornega sistema predelave odvečnega blata čistilnih naprav v trdno gorivo. Diplomska naloga.

Benjamin Bogovič (2013) Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji. Diplomska naloga.

Sandi Ostanek (2013) Projektiranje in analiza porabe energije v vrstnih hišah na Primorskem. Diplomska naloga.

Primož Murn (2013) Določanje učinkovitosti aktivne termografije za zaznavanje anomalij v betonskih konstrukcijskih elementih. Diplomska naloga.

Matija Kolarič (2013) Večfrakcijski pristop k modeliranju transporta plavin. Diplomska naloga.

Jure Rupnik (2013) Stopnja tveganja na glavnih državnih cestah po metodologiji EuroRAP. Diplomska naloga.

Marko Ahčin (2013) Primerjava merjene in računske porabe toplote za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah na Jesenicah. Diplomska naloga.

Uroš Murn (2013) Analiza trga stavbnih zemljišč v Mestni občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Darko Čavić (2013) Uporaba ekspandiranega polistirena (EPS) pri geotehničnih gradnjah. Diplomska naloga.

Monika Vitulić (2013) Analiza stanovanjske politike v Republiki Hrvaški pred in po letu 1991. Diplomska naloga.

Tina Ajdovnik (2013) Vzpostavitev geodetske mreže za kontrolo stabilnosti hidroelektrarne Krško. Diplomska naloga.

Jurij Nemanič (2013) Primerjava internetnih GIS rešitev za potrebe občinskih uprav. Diplomska naloga.

Katja Božič (2013) Možnost 3D modeliranja stavb iz katastra stavb. Diplomska naloga.

Andrej Pogačnik (2013) Predlog za spremembo urbanega sistema Slovenije. Geodetski vestnik , 57 (1). str. 97-111. ISSN 0351-0271

Laura Bratina (2013) Načrtovanje asfaltnih voziščnih konstrukcij na parkirnih površinah. Diplomska naloga.

Davor Kvočka (2013) Emulzifikacija nafte in izdelava modela EMU. Diplomska naloga.

Miha Hren (2013) Spletni vmesnik za izvajanje računskih analiz v visoko-prepustnem računskem okolju. Diplomska naloga.

Manca Jenič (2013) Investicijska presoja objekta in bivalne potrebe seniorjev. Diplomska naloga.

Sabina Huč (2013) Analiza požarne varnosti enostanovanjskih vrstnih hiš. Diplomska naloga.

Katjuša Majerič (2013) Uporabnost programske opreme Autodesk za potrebe Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Domen Verderber (2013) Študija možnosti uporabe arhivskih gradiv franciscejskega katastra za analizo sprememb v prostoru. Diplomska naloga.

Blaž Poček (2013) Analiza pravnega okvirja ter primerjava sistemov zemljiškega katastra v Avstriji in Sloveniji. Diplomska naloga.

Mitja Mavsar (2013) Zemljiška politika v občini Žužemberk. Diplomska naloga.

Janja Cekuta (2013) Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada na primeru sofinanciranja projekta s področja varstva okolja. Diplomska naloga.

Mitja Jurgele (2013) Analiza cene življenjskega cikla voziščne konstrukcije. Magistrsko delo.

Jerneja Kolšek (2013) Požarna analiza dvoslojnih kompozitnih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Tamara Rigler (2013) Togost in nosilnost vijačenih spojev. Diplomska naloga.

Sara Piculin (2013) Vpliv togosti prečnih ojačitev na obnašanje polnostenskih nosilcev. Diplomska naloga.

Aleksandra Aubreht (2013) Dejavniki, ki vplivajo na prisotnost metil-živega srebra v vodnem stolpcu Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Miha Govejšek (2013) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Velike Lašče. Diplomska naloga.

Marjan Moderc (2013) Analiza občutljivosti hidravličnega modeliranja za hrapavost poplavnih površin. Diplomska naloga.

Mirjana Špalir (2013) Analiza spremembe rabe zemljišč v podravski statistični regiji in na izbranih komasacijskih območjih v obdobju 2002 - 2012. Diplomska naloga.

Rok Kržan (2013) Analiza in projektiranje večetažne poslovne stavbe v Celju. Diplomska naloga.

Peter Banovec (2013) Analiza nosilne konstrukcije večetažne stavbe v Črnomlju. Diplomska naloga.

Luka Gramc (2013) Poenostavljen račun povesov AB konstrukcij. Diplomska naloga.

Karmen Firšt Grmšek (2013) Analiza poteka gradnje izbranega hidrotehničnega objekta. Diplomska naloga.

Tanja Strnad (2013) Racionalna raba stavbnih zemljišč v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Žiga Vovk (2013) Zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju (ZDPR). Diplomska naloga.

Tamara Gostiša (2013) Analiza vplivnih dejavnikov oblikovanja nič-energijske stavbe. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh in Goran Turk in Primož Južnič (2013) Does the Open Access Business Model Have a Significant Impact on the Citation of Publications? Case Study in the Field of Civil Engineering. V: Journal Publishing in Developing, Transition, and Emerging Countries. 5th Belgrade International Open Access Conference., 18-19. May 2012, Belgrade, Serbia.

Marko Sakelšek (2013) Ocenjevanje vrednosti zemljišč v postopkih pridobivanja zemljišč za gradnjo avtocestnega omrežja. Diplomska naloga.

Anka Ilc (2013) Nelinearna analiza masivnega betona pri postopni gradnji. Doktorska disertacija.

Jure Zavrtanik (2013) Upravljanje individualnih investitorskih pobud pri načrtovanju poselitev v razpršenem mestu. Doktorska disertacija.

Mojca Vrbančič (2013) Ravnanje s centratom iz obdelave blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana. Magistrsko delo.

Peter Češarek (2013) Dinamika prostorskih linijskih elementov z interpolacijo deformacijskih količin. Doktorska disertacija.

Tomaž Šturm (2013) Uporaba tehnologije GIS za napovedovanje pojavljanja gozdnih požarov v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Matija Polajnar (2013) Upravljanje večstanovanjskih stavb v različnih družbeno-ekonomskih sistemih. Magistrsko delo.

Andjelka Stanić (2013) Optimizacija jeklenih vitkih elementov z odprtinami. Diplomska naloga.

Štefan Markič (2013) Napoved največjega pospeška tal ob potresu z uporabo programa za strojno učenje enačb Lagramge. Diplomska naloga.

Pavel Mlaker (2013) Načrtovanje avtocestnih vozlišč s presojo variant z vidika prometne uspešnosti in varnosti - primer preureditve priključka Ljubljana Rudnik. Diplomska naloga.

Matic Dovč (2013) Sistemi vodenja prometa vlakov in interoperabilnosti. Diplomska naloga.

Damjan Špeglič (2013) Občutljivostna analiza kamnitih zidov z uporabo georadarja. Diplomska naloga.

Katja Mikec (2013) Končna ureditev plazu Slano blato. Diplomska naloga.

Ditka Čakš (2013) Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na vpliv vetra. Diplomska naloga.

Jožef Klepec (2013) Vpliv vodocementnega razmerja in količine superplastifikatorja na reološke lastnosti svežih cementnih malt. Diplomska naloga.

Petra Pergar in Matija Polajnar (2013) Odločitveni model povezovanja računovodske in tehnične evidence gospodarske javne infrastrukture. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 286-298. ISSN 0351-0271

Lavra Babič (2013) Priprava, načrtovanje in izvedba projekta za namen dokumentiranja arhitekturnih objektov. Diplomska naloga.

Kaja Kandare (2013) Ekstrakcija oblike debla drevesa iz terestričnega laserskega oblaka točk z uporabo algoritma RANSAC. Diplomska naloga.

Karla Košir (2013) Preučevanje deleža prodiranja aerolaserskih žarkov skozi vegetacijo na izbranih primerih. Diplomska naloga.

Mihaela Ovčjak (2013) Problematika evtrofnosti in sanacije nenaravnih jezer. Diplomska naloga.

Martin Jazbec (2013) Analiza razpoložljivosti in rabe vodnih virov na porečju Rižane. Diplomska naloga.

Petra Ivančič (2013) Problemi z napihnjenim blatom na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Nataša Šalamon (2013) Določitev optimalnega geodetskega datuma v položajni geodetski mreži HE Formin. Diplomska naloga.

Urša Hribernik (2013) Obogatitev 3D modelov stavb z okni iz podatkov aerolaserskega skeniranja poševnega pogleda in fasadnih tekstur. Diplomska naloga.

Danijel Taradi (2013) Trženje stanovanjskih nepremičnin. Diplomska naloga.

Miha Vadnjal (2013) Možnosti nadvišanja pregrade Klivnik. Diplomska naloga.

Ingrid Car (2013) Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica. Diplomska naloga.

Alja Arrigler (2013) Študij utrditvenih ukrepov za kamnite zidove. Diplomska naloga.

Davor Cvek (2013) Rekonstrukcija ceste z uporabo hladne reciklaže z elektrofiltrskim pepelom. Diplomska naloga.

Špela Praček (2013) Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora. Diplomska naloga.

Nejc Gašperič (2013) Vpliv zrnavostne sestave agregata in vrste superplastifikatorja na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Aleš Paščinski (2013) Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih. Diplomska naloga.

Lucija Bonisegna (2013) Zasnova ranžirnih postaj na železniškem omrežju. Diplomska naloga.

Uroš Šavora (2013) Tirnica, ključni element zgornjega ustroja železniških prog. Diplomska naloga.

Jaka Dujc in Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović (2013) Stress-hybrid quadrilateral finite element with embedded strong discontinuity for failure analysis of plane stress solids. International journal for numerical methods in engineering, 94 (12). str. 1075-1098. ISSN 0029-5981

Gregor Trtnik in Marko Ivan Valič in Goran Turk (2013) Measurement of setting process of cement pastes using non-destructive ultrasonic shear wave reflection technique. NDT & E International, 56 . str. 65-75. ISSN 09638695

Mitja Jakše (2013) Program za dimenzioniranje AB prereza na osno - upogibno in strižno obremenitev. Diplomska naloga.

Adis Čović (2013) Spreminjanje stroškov gradnje enostanovanjskih hiš glede na lokacijo in čas gradnje. Diplomska naloga.

Sonja Likar (2013) Analiza nakupa nepremičnin na območju Upravne enote Tolmin s strani tujih državljanov po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Magistrsko delo.

Simona Perme (2013) Kapaciteta krožnega križišča z upoštevanjem izvoznega toka. Magistrsko delo.

Katarina Kavčič (2013) Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji. Diplomska naloga.

Gregor Podkrajšek (2013) Račun masnih nihanj v vodostanih. Diplomska naloga.

Boštjan Okorn (2013) Prikaz stanja prostora za naselji Zgornja in Spodnja Sorica v občini Železniki. Diplomska naloga.

Dejan Papič (2013) Analiza osončenosti turističnega naselja pri Tolminu. Diplomska naloga.

Uroš Sebastjan Belak (2013) Projektiranje integralnega cestnega nadvoza. Diplomska naloga.

Bojan Bogdan (2013) Znižanje nivoja podzemne vode na primeru gradbene jame Tobačna mesto v Ljubljani. Diplomska naloga.

Anže Babič (2013) Upogibne preiskave in modeliranje lameliranega stekla. Diplomska naloga.

Rok Pevec (2013) Tehnologija proizvodnje in analiza uporabe gumiranega asfalta. Diplomska naloga.

Marko Kolenac (2013) "Celovita" energetska izkaznica. Diplomska naloga.

Aleš Blumauer (2013) Preusmeritev tovornega prometa s cest na železnice. Diplomska naloga.

Nataša Lazarević (2013) Zasnova hitre proge Divača - Ljubljana in koncept varnosti v predorih. Diplomska naloga.

Boštjan Vidmar (2013) Oblikovanje trirazsežnih kartografskih znakov za vzpostavitev abstraktne 3D upodobitve mesta Prage. Diplomska naloga.

Aleksandra Draksler (2013) Izdelava lentikularne karte dela Julijskih Alp. Diplomska naloga.

Ana Hostnik (2013) Analiza postopkov obdelave podatkov terestričnega laserskega skeniranja v programu RiSCAN PRO. Diplomska naloga.

Marjana Malnar (2013) Izdelava trirazsežnega modela mesta Kostanjevica na Krki in prikaz poplavljanja reke Krke. Diplomska naloga.

Samo Kumar (2013) Vzpostavitev in kalibracija mobilnega laserskega sistema. Diplomska naloga.

Tina Lombar (2013) Analiza prisotnosti vodne pare v ozračju iz opazovanj GNSS. Diplomska naloga.

Špela Vrhovec (2013) Zatiranje legionel: termična dezinfekcija omrežja pitne vode v bolnišnici. Diplomska naloga.

Dejan Kozakiv (2013) Vpliv vegetacije na vodno bilanco porečja. Diplomska naloga.

Miha Žlindra (2013) Analiza količine tujih voda na območju IOC Trzin. Diplomska naloga.

Blaž Kogovšek (2013) Primerjava med vodarstvom v Sloveniji in Avstriji. Diplomska naloga.

Katja Čerkez (2013) Analiza stroškov rabe vode v izbranih lokalnih skupnostih. Diplomska naloga.

Matjaž Ozbič (2013) Problematika čiščenja in dispozicija blata na Krasu. Diplomska naloga.

Miha Klemenčič (2013) Primerjava podtlačne kanalizacije z gravitacijsko kanalizacijo v naselju Ponikve. Diplomska naloga.

Žan Gojčič (2013) Primerjava zakoličevanja točk z različnimi metodami. Diplomska naloga.

Klemen Škrlec (2013) Fotogrametrični zajem stavb v različnih stopnjah podrobnosti. Diplomska naloga.

Barbara Fröhlich (2013) Kontrola vzpostavitve geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov. Diplomska naloga.

Jaka Gorišek (2013) Uporaba sodobnih elektronskih tahimetrov za porabe geodezije v inženirstvu. Diplomska naloga.

Špela Jerončič (2013) Požarna analiza osnovne šole Vič. Diplomska naloga.

Ueli Camathias (2013) Seismic Performance Evaluation of a Historic Unreinforced Masonry Building Structure. Magistrsko delo.

Tea Hrovat (2013) Vpliv napak pri proizvodnji asfaltnih zmesi na poškodbe vgrajenih asfaltnih plasti. Magistrsko delo.

Anže Rezar (2013) Primerjava metod optimizacije semaforjev na odprti cestni mreži. Diplomska naloga.

Gašper Lužar (2013) Podrobna analiza vpliva geometrijskih nepopolnosti na nosilnost vzolžno ojačanih pločevin. Diplomska naloga.

Matej Prevc (2013) Nosilne jeklene konstrukcije za skladiščne šotorske objekte. Diplomska naloga.

Žiga Frantar (2013) Projekt jeklene industrijske hale. Diplomska naloga.

Tina Fink (2013) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

Martin Tisovnik (2013) Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže. Diplomska naloga.

Barbara Kukovec (2013) Analiza projektov preskrbe prebivalcev s pitno vodo na desnem bregu Mure-Sistem C. Diplomska naloga.

David Pukšič (2013) Analiza in dimenzioniranje plošče na stebrih. Diplomska naloga.

Toni Klemenčič (2013) Analiza obnašanja leseno steklenega panela pri horizontalni obtežbi. Diplomska naloga.

Peter Lamovec (2013) Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja. Doktorska disertacija.

Aleš Zupan (2013) Navezava Jadransko - Jonske prometne osi na avtocesto A1 proti osrednji Sloveniji. Diplomska naloga.

Darko Beg in Franc Sinur (2013) Popravek k diplomski nalogi: »Stabilnostna analiza jeklene strehe športne dvorane v Stožicah«, ki jo je izdelala Tina Pavlič (zagovor: 22.09.2012). Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. (Oddano)

Teja Koler Povh in Primož Južnič in Goran Turk (2013) Impact of open access on citation of scholarly publications in the field of civil engineering. Scientometrics, 98 . str. 1033-1045. ISSN 0138-9130

Teja Koler Povh in Goran Turk in Matjaž Mikoš (2013) The world OA iniciative for scientific communication in civil engineering and institutional repository as its answer – the case study of Slovenia. V: 79th IFLA World Library and Information Congress : Future libraries : Infinite Possibilities, 17-23 August 2013, Singapore.

Teja Koler Povh in Goran Turk in Matjaž Mikoš (2013) Iniciativa odprtega dostopa v znanstvenem komuniciranju na področju gradbeništva in institucionalni repozitorij kot odziv nanjo – primer repozitorija DRUGG. Posterska predstavitev na 79. kongresu IFLA. Slovenska različica.. V: 79th IFLA World Library and Information Congress : Future Libraries : Infinite Possibilities, 17-23th August 2013, Singapore. (Oddano)

Teja Koler Povh in Goran Turk in Matjaž Mikoš (2013) The world OA iniciative for scientific communication in civil engineering and institutional repository as its answer – the case study of Slovenia. Poster presentation at 79th IFLA Congress.. V: 79th IFLA World Library and Information Congress : Future Libraries : Infinite Possibilities, 17-23th August 2013, Singapore. (Oddano)

Simona Golčman Ribič (2013) Vpliv volumske deformacije pri različnih napetostnih stanjih na strižno trdnost kemične sadre. Magistrsko delo.

Ana Benčina (2013) Uporaba ruševin s področja stare cinkarne v betonskih kompozitih. Diplomska naloga.

Barbara Novak (2013) Račun hidrodinamičnih količin v Tržaškem zalivu zaradi spremenljivih meteoroloških parametrov. Diplomska naloga.

Sebastijan Robič (2013) Uporaba bele žlindre v betonskih kompozitih. Diplomska naloga.

Peter Vidmar (2013) Idejna zasnova ceste čez Macesnikov plaz. Diplomska naloga.

Andrej Gričar (2013) Presoja finančnih posledic operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Pierre Delage, ed. (2013) Challenges and innovations in geotechnics. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Presses des Ponts, Paris. ISBN ISBN 978-2-85978-478-2 (édition complète) ISBN 978-2-85978-474-4 (vol. 1) ISBN 978-2-85978-475-1 (vol. 2) ISBN 978-2-85978-476-8 (vol. 3) ISBN 978-2-85978-477-5 (vol. 4)

Ivana Burcar Dunović in Vjeran Mlinarić in Ivica Završki, eds. (2013) Organization, technology and management in construction. 11. international conference. University of Zagreb, Zagreb.

Gregor Trtnik in Goran Turk (2013) Influence of superplasticizers on the evolution of ultrasonic P-wave velocity through cement pastes at early age. Cement and Concrete Research, 51 . str. 22-31. ISSN 00088846

Zlato Bešič (2013) Razmerje med prodajno ceno in odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v občini Litija. Diplomska naloga.

Toni Čančar (2013) Projektiranje prekladne konstrukcije armiranobetonskega grednega mostu v skladu z EVROKOD standardi. Diplomska naloga.

Jan Mak Bevcl (2013) Predlog rekonstrukcije križišča na cesti G1-4/1260 v KM 0,150 v Gornjem Doliču. Diplomska naloga.

Rok Goltnik (2013) Pregled izhodišč hidrologije od Da Vincija do danes. Diplomska naloga.

Anja Žogan (2013) Analiza nizkih pretokov vodotokov porečja Ljubljanice. Diplomska naloga.

Matej Sečnik (2013) Razvoj hidrometričnega sistema na Ljubljanici v realnem času. Diplomska naloga.

Nejc Štukl (2013) Zasnova metodologije za implementacijo mestnega kompostiranja na lokalni ravni v RS. Diplomska naloga.

Gregor Robič (2013) Hidravlično modeliranje obratovanja črpalk na cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Nuša Brolih (2013) Analiza fizičnih kazalcev opremljanja stavbnih zemljišč v izbranih ureditvenih območjih. Diplomska naloga.

Rok Korelič (2013) Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper. Diplomska naloga.

Matija Dragoš (2013) Objektna klasifikacija fotogrametrično določenega oblaka točk. Diplomska naloga.

David Božiček (2013) Geometrija lupinastih konstrukcij. Diplomska naloga.

Marijan Gorjup (2013) Zgodovinski pregled in trenutno stanje vodopreskrbe v vodovodnem sistemu Kranj. Diplomska naloga.

Petra Žnidaršič (2013) Meritve vodoodbojnosti in infiltracije tal. Diplomska naloga.

Jure Berkopec (2013) Presoja možnih rešitev križišča regionalne ceste R2-419/1203 in lokalne cest LC 295040 v naselju Straža. Diplomska naloga.

Ana Kragelj (2013) Palične lupinaste konstrukcije. Diplomska naloga.

Janez Kastigar (2013) Računske analize posedkov tal s programom Settle 3D. Diplomska naloga.

Tomaž Šabec (2013) Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na temperaturni vpliv. Diplomska naloga.

Anita Treven (2013) Analiza daljnovodnih vodnikov. Diplomska naloga.

Monika Pikelj (2013) Ocena potresne odpornosti Hale Tivoli. Diplomska naloga.

Martin Česnik (2013) Razvoj voznega cikla za urbano območje Ljubljane na osnovi dejanskih meritev. Diplomska naloga.

Maja Pavlin (2013) Ocena tržne vrednosti enostanovanjske hiše na različnih lokacijah. Diplomska naloga.

Staš Dobrila (2013) Vzpostavitev terestrične mikro mreže v okolici male HE na jezu Markovci. Diplomska naloga.

Tjaša Sovič (2013) Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Mirna Peč. Diplomska naloga.

Tina Muhič (2013) Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Medvode. Diplomska naloga.

Rok Bertoncelj (2013) Mehanska analiza valjane betonske pregrade. Diplomska naloga.

Nina Kepic (2013) Analiza razvoja cen zemljišč v Občini Ig. Diplomska naloga.

Nuša Pintar (2013) Vpliv zasnove fasadnega ovoja na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Rok Kurinčič (2013) Statična analiza plezalne stene. Diplomska naloga.

Jaka Brezočnik (2013) Lesene skeletne nosilne konstrukcije iz hlodov. Diplomska naloga.

Jure Lovšin (2013) Vpliv odprtin na osvetljevanje prostorov. Diplomska naloga.

Dejan Semič (2013) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonskih nosilnih elementov poslovno trgovskega objekta v Ljubljani. Diplomska naloga.

Petra Cvetko (2013) Meritve pretokov vodotoka z dvema različnima instrumentoma. Diplomska naloga.

Matej Radinja (2013) Postopki investicijske presoje za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Diplomska naloga.

Tanja Tofil (2013) Vpliv parametrizacije vetrnih valov na strižne napetosti ob dnu. Diplomska naloga.

Bojan Jakše (2013) Analiza izrednih dogodkov na državni cestni mreži. Diplomska naloga.

Nejc Fabijan (2013) Spletna aplikacija za poenostavljeno oceno ranljivosti objekta na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

Blaž Prosen (2013) Obvoznica na relaciji Horjul - Koreno (JP 568051, plaz križišče Koreno Prošca). Diplomska naloga.

Peter Pekolj (2013) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe v Posočju. Diplomska naloga.

Anže Kumar (2013) Idejna študija kolesarske poti okoli Kamnika. Diplomska naloga.

Špela Marđetko (2013) Optimalna rešitev križišča - Orožnova ulica, Hofbauerjeva ulica, cesta v Loke - v Mozirje. Diplomska naloga.

Matej Matos (2013) Parametri izbire elementov prečnega profila dvopasovne ceste. Diplomska naloga.

Andraž Vožič (2013) Kolesarska pot Dravograd - Muta na južni strani Drave. Diplomska naloga.

Maja Weisseisen (2013) Vpliv okolja na stanje objektov stavbne dediščine na Gorenjskem. Diplomska naloga.

Matej Indof (2013) Rekonstrukcija križišč lokalnih cest LC012020, LC012050, LK013581 in JO513550. Diplomska naloga.

Nina Pečar (2013) Presoja najema enosobnega stanovanja glede na različno oddaljenost od Ljubljane. Diplomska naloga.

Luka Miklavčič (2013) Sonaravni ukrepi za upočasnitev vodnega toka. Diplomska naloga.

Klemen Pahulje (2013) Analiza sproščanja in odplavljanja zemljin s porečja. Diplomska naloga.

Petra Lovšin (2013) Tehnologije izvedbe gradbene jame z vrha navzdol. Diplomska naloga.

Alenka Mohorič (2013) Upravljanje večstanovanjskih stavb v občini Škofja Loka. Diplomska naloga.

Lavra Borovnik (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo v občini Mislinja. Diplomska naloga.

Natalija Novak (2013) Ocena tržne vrednosti komunalno opremljenih stavbnih zemljišč v mestni občini Slovenj Gradec. Diplomska naloga.

Nika Puc (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo v občini Prevalje. Diplomska naloga.

Jure Stramec (2013) Fotogrametrično dokumentiranje objektov kulturne dediščine lokalnega pomena - primer kmetije Sgerm. Diplomska naloga.

Jasmina Šantl (2013) Zemljiška politika v občini Radlje ob Dravi. Diplomska naloga.

Jasmina Erjavec (2013) Analiza učinkov komasacij na izbranem komasacijskem območju v okolju GIS. Diplomska naloga.

Žana Flander (2013) Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Gorazd Furlanič (2013) Vsebinska analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju Primorske. Diplomska naloga.

Urška Ivančič (2013) Analiza parcelnega vzorca "sklenjenih prog" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

David Merlin (2013) Analiza sprememb v prostoru na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra za Kranjsko. Diplomska naloga.

Teja Mikelj (2013) Analiza geometrijskih lastnosti odboja laserskega žarka od površine krogle. Diplomska naloga.

Tanja Petrin (2013) Analiza možnosti določitve premikov zemeljskega površja med in po potresih na osnovi opazovanj GNSS. Diplomska naloga.

Anže Pregrad (2013) Modeliranje funkcionalnih regij s pomočjo podatkov gostote prometa. Diplomska naloga.

Janez Šimic (2013) Analiza izvajanja geodetsko inženirskih del v geodetskih podjetjih. Diplomska naloga.

Danijel Pavlič (2013) Analiza prometno-tehničnih elementov montažnih krožišč na posameznih primerih. Diplomska naloga.

Jure Turk (2013) Armiranobetonske lupinaste konstrukcije. Magistrsko delo.

Damjan Podgorelec (2013) Vpliv stopnjevanja sprejemljivega potresnega tveganja na armiranobetonsko okvirno konstrukcijo. Magistrsko delo.

Urša Bajec (2013) Analiza sprememb v prostoru v katastrski občini Postojna na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra. Diplomska naloga.

Marko Spreicer (2013) Testiranje višjih stopenj avtomatizacije univerzalnih tahimetrov. Diplomska naloga.

Klemen Stropnik (2013) Prostorska analiza trga kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007-2011. Diplomska naloga.

Urh Tržan (2013) Testiranje natančnosti sistema avtomatskega prepoznavanja tarče Leica ATR. Diplomska naloga.

Teja Penko (2013) Ocena potresne odpornosti zidanega objekta Mala vas. Diplomska naloga.

Adis Sinanović (2013) Brv čez Gruberjev prekop. Diplomska naloga.

Nika Gerbec (2013) Projekt visečega mostu za pešce preko reke Tolminke. Diplomska naloga.

Pavel Janko (2013) Izdelava dodatnih podlog v načrtih zaščite in reševanja Občine Mozirje. Diplomska naloga.

Miha Kračun (2013) Poplavne nevarnosti na območju reke Hudinje z uporabo poplavnih scenarijev. Diplomska naloga.

Barbara Legat (2013) Vpliv podnebnih sprememb na verjetnost pojava poplav v porečju Save v Sloveniji. Diplomska naloga.

Janij Oblak (2013) Mehanizacija, ukrepi in postopki upravljanja z rinjenimi plavinami. Diplomska naloga.

Mateja Ribnikar (2013) Analiza karakterističnih vrednosti merjenih pretokov. Diplomska naloga.

Špela Tomažič (2013) Izmenjava živega srebra med vodo in zrakom v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Neven Verdnik (2013) Hidravlične lastnosti Meže pri Ravnah na Koroškem. Diplomska naloga.

Nejc Zupančič (2013) Vpliv vegetacije na odtoke v urbanem okolju. Diplomska naloga.

Damjan Lisec (2013) Vpliv notranjih rezervoarjev vode v betonih visoke trdnosti na krčenje zaradi sušenja. Diplomska naloga.

Simon Frank (2013) Poročilo o spremljanju učinkov investicije kot sestavni del vodenja gradbenih projektov. Diplomska naloga.

Bojan Fink (2013) Požarna odpornost jeklene stavbe. Diplomska naloga.

Tadeja Zupančič (2013) Anaerobni postopki čiščenja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Martin Rus (2013) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske nosilne konstrukcije tri-etažne poslovne stavbe v Ribnici. Diplomska naloga.

Grega Drčar (2013) Vpliv notranjih rezervoarjev vode na krčenje betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Denis Bojanc (2013) Projekt mostu za pešce pri Ribjem trgu. Diplomska naloga.

Luka Kocman (2013) Analiza in dimenzioniranje nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu. Diplomska naloga.

Sanja Kvrgić (2013) Poškodovanost zidanih stavb zaradi potresov v Posočju. Diplomska naloga.

Blaž Lipej (2013) Vpliv konfiguracije polnil na parametre potresnega odziva armiranobetonskega okvira. Diplomska naloga.

Dijana Maleš (2013) Vpliv zrnavostne strukture lahkega agregata na zgodnje avtogeno krčenje betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Sašo Seljak (2013) Idejna zasnova rekonstrukcija križišča Lucija. Diplomska naloga.

Anže Matko (2013) Projekt jeklenega prostoležečega cestnega mostu z razponom 25m. Diplomska naloga.

Luka Novak (2013) Analiza armiranobetonskih okvirjev s polnili na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

Miha Povše (2013) Projektiranje armiranobetonskih okvirov na potresnih območjih. Diplomska naloga.

Uroš Ristić (2013) Ocena potresne odpornosti zidanega objekta v Zgornjem Posočju. Diplomska naloga.

Matic Skalja (2013) Projekt prostoležečega sovprežnega cestnega mostu v obsegu PGD. Diplomska naloga.

Gregor Svetina (2013) Idejna rešitev ureditve dveh križišč pri naselju Hrušica. Diplomska naloga.

Lucija Stermšek (2013) Vpliv dodatkov na lastnosti injekcijskih mas z apnenim vezivom. Diplomska naloga.

Domen Logar (2013) Študija prometne varnosti križišča G1 - 4, odsek 1258 Otiški vrh - Sl. Gradec/G1 - 4, odsek 1445 Sl. Gradec / LZ 378021 Glavni trg - Murko. Diplomska naloga.

Uroš Trošt (2013) Dimenzioniranje medetažne AB plošče osnovne šole v Ajdovščini. Diplomska naloga.

Petra Zupan (2013) Varianta priključevanja vzhodne obvoznice mesta Kranj na AC Kranj - Ljubljana. Diplomska naloga.

Klemen Vidonja (2013) Ureditev kolesarske poti Velenje - Mislinja. Diplomska naloga.

Katja Vidic (2013) Okoljski vidiki v gradbeni industriji. Diplomska naloga.

Mihael Legen (2013) Požarna odpornost jeklene poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Blaž Rupnik (2013) Projekt tri-etažne poslovne stavbe s sovprežnimi stebri in nosilci. Diplomska naloga.

Aleksander Šašo (2013) Spremljanje stanja vegetacije na osnovi podatkov daljinskega zaznavanje. Diplomska naloga.

Blaž Vidmar (2013) Prikaz zemljiškega katastra in katastra stavb v Google Earth. Diplomska naloga.

Anita Ferlin (2013) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Novo mesto in Mirna peč. Diplomska naloga.

Timotej Čižek (2013) Gradbeniške aplikacije za iOS. Diplomska naloga.

Vesna Dukić (2013) Razmerje med energetsko učinkovitostjo, tržno vrednostjo in stroški energetske prenove hiše v Bovcu. Diplomska naloga.

Gašper Gosar (2013) Projektiranje in sodelovanje z generičnimi aplikacijami v oblaku. Diplomska naloga.

Barbara Miko (2013) Prenova stavbe v skoraj nič energijsko hišo. Diplomska naloga.

Matjaž Skvarča (2013) Primerjalna študija maksimalne dovoljene energije za ogrevanje glede na lokacijo po PURES 2010. Diplomska naloga.

Gašper Rak (2013) Hidravlična analiza vpliva rabe prostora na poplavnih območjih na potovanje poplavnih valov. Magistrsko delo.

Ines Ahmić (2013) Investiranje v nepremičninske projekte v družbi PV Invest d.o.o.. Diplomska naloga.

Urška Bačar (2013) Delotoki za optimalne odločitve pri načrtovanju gradnje. Diplomska naloga.

Daša Božić (2013) Stanovanjska gradnja in varstvo kmetijskih zemljišč v občini Postojna. Diplomska naloga.

Grega Rodman (2013) Geotehnična analiza za projekt gradbene jame v Ljubljani. Diplomska naloga.

Anej Srebovt (2013) Načrt varovanja gradbene jame v Ljubljani. Diplomska naloga.

Tilen Lovše (2013) Dostop do projektne dokumentacije na prenosnih napravah z operacijskim sistemom Android. Diplomska naloga.

Mica Pagon (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost nepremičninskega projekta. Diplomska naloga.

Simona Zavec (2013) Primerjalna analiza stopnje degradacije na izbranih stanovanjskih soseskah v Mestni občini Ljubljana. Magistrsko delo.

Matic Novak (2013) Dinamična analiza betonske težnostne pregrade HE Moste s programskim orodjem CADAM. Diplomska naloga.

Nejc Filipič (2013) Zbiranje podatkov o prometu v križiščih in razvoj aplikacije za štetje prometa v križiščih. Diplomska naloga.

Jan Šircelj (2013) Površinska odpornost betonov na zmrzovanje in tajanje ob prisotnosti talilnih soli. Diplomska naloga.

Simon Trošt (2013) Vpliv akumulacije na dinamično obnašanje betonske pregrade Suhorka. Diplomska naloga.

Elen Zudič (2013) Požarna zaščita lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Marko Tratar (2013) Uporaba informacijskih modelov stavb za izdelavo opažnih načrtov. Diplomska naloga.

Katarina Kekič (2013) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah - primer občine Šentjernej. Diplomska naloga.

Elvira Džebo (2013) Simulacije valov zaradi porušitev pregrad z brezmrežno numerično metodo hidrodinamike zglajenih delcev. Doktorska disertacija.

Anton Štampfl (2013) Ocena stanja in potresne ogroženosti sakralnih stavb na Slovenskem. Magistrsko delo.

Marko Marko (2013) Kartografski sistem za prostorsko planiranje na morju. Diplomska naloga.

Uroš Golob (2013) Razlike pri gospodarjenju med javnimi in gozdnimi cestami. Diplomska naloga.

Tomaž Lipušček (2013) Aplikacija za zajemanje podatkov o konstrukcijskih sklopih obstoječih stavb za pametne telefone. Diplomska naloga.

Dejan Durini (2013) Objavljanje študijskih gradiv na priročnih računalniških napravah. Diplomska naloga.

Mario Grdić (2013) Vpliv teritorialnih sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih regij Slovenije v obdobju 1991-2010. Diplomska naloga.

Alen Vidervol (2013) Predlog prostorske ureditve Kočevskega jezera. Diplomska naloga.

Peter Suber in Teja Koler-Povh (2013) Open access and its impact on citation of scholarly publications: case study of Slovenia. Pogovor s prof. Petrom Suberjem z univerze v Harvardu. Video konferenca: Odprti dostop v svetu in v Sloveniji. [Video posnetek]

Maruša Zorc (2013) Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji telekomunikacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Emina Pivać (2013) Vpliv vesoljskega vremena na GNSS. Diplomska naloga.

Anej Špacapan (2013) Dimenzioniranje sestavljenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Primož Korbar (2013) Analiza in uporabnost črne jeklarske žlindre v bituminiziranih zmeseh. Diplomska naloga.

Florijan Rot (2013) Stopnje izpostavljenosti kot izhodišče za določitev karakteristik betona AB konstrukcijskih elementov. Diplomska naloga.

Živa Semolič (2013) Analiza in projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Ljubljani. Diplomska naloga.

Luka Dončić (2013) Faktorji prilagoditve tržne vrednosti stanovanj v Mestni občini Koper. Diplomska naloga.

Nataša Kastelic (2013) Problemska analiza spremljanja sprememb rabe prostora na primeru Mestne občine Novo mesto. Diplomska naloga.

Luka Kocijančič (2013) Kalibracija sistema za aerolasersko skeniranje. Diplomska naloga.

Katarina Prislan Kodelja (2013) Analiza osončenosti stavbe v tipičnem vzorcu pozidave in njen zapis s parametrično enačbo. Diplomska naloga.

Benjamin Resnik (2013) Vzpostavitev interaktivnega izobraževalnega portala za potresno inženirstvo. Diplomska naloga.

Teja Török (2013) Metoda za načrtovanje trajnostne stavbe. Diplomska naloga.

Anja Dokl (2013) Priprava pitne vode iz površinske z uporabo ultrafiltracije in reverzne osmoze. Diplomska naloga.

Urban Čepon (2013) Analiza delovanja čistilnih naprav za odpadne vode pri planinskih kočah. Diplomska naloga.

Vid Balek (2013) Izdelava računalniškega programa za orientacijo stereopara. Diplomska naloga.

Aleš Miketič (2013) Samozgoščevalni betoni z agregatom iz ekspandirane gline. Diplomska naloga.

Andreja Bernjak (2013) Možnosti uporabe blata iz Centralne čistilne naprave Murska Sobota. Diplomska naloga.

Vesna Gros (2013) Hidrološko hidravlična analiza Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Jure Mlakar (2013) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerkno. Diplomska naloga.

Anja Majcen (2013) Analiza hidroloških metod za ocenjevanje ekološko sprejemljivega pretoka. Diplomska naloga.

Anita Voh (2013) Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda za območje Ponikovske planote. Diplomska naloga.

Viktorija Brković (2013) Analiza uporabnosti podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Krško. Diplomska naloga.

Aljaž Grajš (2013) Sanacija jezu na mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu. Diplomska naloga.

Rok Starc (2013) Uporaba metode globinskega mešanja v Luki Koper. Diplomska naloga.

Žiga Šebenik (2013) Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000. Diplomska naloga.

Matija Jože Šuklje (2013) Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov. Diplomska naloga.

Janko Firšt (2013) Organizacija gradnje v primeru sanacije pokopališča Barbara na Prevaljah. Diplomska naloga.

Tomaž Merkun (2013) Fotogrametrični zajem kapelic in njihova predstavitev na geopediji in google zemlji. Diplomska naloga.

Matjaž Draksler (2013) Tehnično-ekonomski vidiki opremljanja stavbnih zemljišč na območju Potniškega centra Ljubljana. Diplomska naloga.

Nejc Čož (2013) Okvirna ocena posledic porušitve štirih slovenskih zemeljskih pregrad. Diplomska naloga.

Urška Potrebuješ (2013) Analiza in usmeritev za prostorsko organizacijo vrtičkov na območju Mestne občine Ljubljana. Diplomska naloga.

Suzana Huskić (2013) Analiza oglaševanih cen stanovanjskih nepremičnin v izbranih slovenskih in hrvaških občinah. Diplomska naloga.

Marjan Ocepek (2013) Navigacijski sistemi. Diplomska naloga.

Jernej Tekavec (2013) Razvoj in analiza metod za sestavo GPS dvojnih faznih razlik. Diplomska naloga.

Darko Pasarić (2013) Izdelava napredne spletne karte za gorsko kolesarjenje. Diplomska naloga.

Sandra Gorčan (2013) Analiza sprememb stanja kmetijstva in rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 2000-2010. Diplomska naloga.

Nika Murovec (2013) Odstranjevanje železa iz odpadne vode v livarski industriji. Diplomska naloga.

Katja Tomažič (2013) Ugotavljanje razmer na javnem hidrantnem omrežju. Diplomska naloga.

Tine Ferk (2013) Geostatična analiza gradbene jame Zeleni park v Kopru ob upoštevanju togosti tal pri majhnih deformacijah. Diplomska naloga.

Janko Lisjak (2013) Robustnost jeklenih okvirnih konstrukcij. Diplomska naloga.

Gašper Kerševan (2013) Statični izračun in dimenzioniranje obstoječega cestnega mostu čez Savo v Črnučah. Diplomska naloga.

Sonja Sukič (2013) Sile in napetosti v zgornjem in spodnjem ustroju železniših prog. Diplomska naloga.

Gašper Kokalj (2013) Idejna rešitev kanalizacijskega sistema za naselje Puštal. Diplomska naloga.

Samir Ajeti Daris (2013) Uporaba armaturnih geosintetikov pri geotehničnih gradnjah. Diplomska naloga.

Matjaž Urh (2013) Tehnologija priprave abrazijsko odpornih betonov z dodatkom gume. Diplomska naloga.

Aleš Mušič (2013) Rekonstrukcija varnostnega preliva na desnem boku pregrade Prigorica. Diplomska naloga.

Nejc Bezak in Mojca Šraj in Matjaž Mikoš (2013) Pregled meritev vsebnosti suspendiranega materiala v Sloveniji in primer analize podatkov. Gradbeni vestnik, 62 (12). str. 274-280. ISSN 0017-2774

Aleš Česen (2013) Spremljanje in karakterizacija korozijskih procesov jekla v betonu. Doktorska disertacija.

Vanja Ramšak (2013) Numerično modeliranje tokov onesnažil med okoljskimi segmenti. Doktorska disertacija.

Petra Jamšek Rupnik (2013) Geomorfološki dokazi za aktivno tektoniko v Ljubljanskem bazenu. Doktorska disertacija.

Miha Jukić (2013) Končni elementi za modeliranje lokaliziranih porušitev v armiranem betonu. Doktorska disertacija.

Simon Skvarča (2013) Vpliv vremenskih razmer na prometni tok v cestnem prometu. Diplomska naloga.

Nives Gerbec (2013) Projektiranje prometnih površin za starejše voznike in pešce. Diplomska naloga.

Helena Bogataj (2013) Vodenje prometa na državnih cestah v Celju. Diplomska naloga.

Dunja Zupan Vrenko (2013) Oblikovanje kart v spletnih pregledovalnikih in spletno kartiranje. Doktorska disertacija.

Karmen Jazbec (2013) Infrardeča termografija kot metoda zaznavanja segregacije samozgoščevalnega betona. Diplomska naloga.

Iris Stopar (2013) Vrednotenje zemljišč v primerih stvarne služnosti. Diplomska naloga.

Katarina Smrke (2013) Analiza novega načina vgradnje oken v fasadni sistem Qbiss One z metodo končnih elementov. Diplomska naloga.

Simon Vrbovšek (2013) Projektiranje ponapete betonske plošče. Diplomska naloga.

Primož Novak (2013) Analiza nosilne konstrukcije večetažne poslovne stavbe v Idriji. Diplomska naloga.

Marko Brozovič (2013) Izbira akcelerogramov za projektiranje stavb. Doktorska disertacija.

Sanel Ćejvanović (2013) Projektiranje enoetažne jeklene stavbe s paličnimi nosilci. Diplomska naloga.

Boštjan Končina (2013) Raba elektrofiltrskega pepela za izdelavo hidravlično vezanih plasti. Diplomska naloga.

Gregor Konjar (2013) Uporaba pasivnih sider v geotehničnih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Ana Šumej (2013) Preizkus zenitlota po standardu ISO. Diplomska naloga.

Ester Džamastagić (2013) Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček. Diplomska naloga.

Viktor Torkar (2013) Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS. Diplomska naloga.

Anja Kotar (2013) Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave. Diplomska naloga.

Julijana Barkovič (2013) Urejanje kmetijskih zemljišč ob gradnji avtoceste. Magistrsko delo.

Vedran Mekić (2013) Bivalno udobje zaposlenih in predlog energetske sanacije izbrane stavbe v Portorožu. Magistrsko delo.

Andraž Hočevar (2013) Reološke lastnosti cementnih kompozitov v svežem stanju. Doktorska disertacija.

Gregor Ocepek (2013) Tranzitni tovorni promet čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Jure Raspor (2013) Oscilacije in vibracije v železniškem prometu. Diplomska naloga.

Matic Kotnik (2013) Semantični katalog gradbenih produktov. Diplomska naloga.

Andrej Šabec (2013) Primerjalna študija svetlobnega in toplotnega udobja med montažnim in klasično zgrajenim vrtcem. Diplomska naloga.

Ervin Brulc (2013) Načrtovanje vzdrževanja in obnove skupine premostitvenih objektov. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:53:38 CET.