Vnosi za leto 2012

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Število vnosov: 369.

A

Roberta Apostolska in Golubka Necevska-Cvetanovska in J. Bojadziev in Matej Fischinger in Tatjana Isaković in Tjaša Kramar (2012) Analytical investigations of beam-column connections in precast buildings under seismic loads.. V: 15 WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24 to 28 September 2012, Lisbon.

Janja Avbelj in Dorota Iwaszczuk in Uwe Stilla in Krištof Oštir (2012) Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah. Geodetski vestnik , 25 (1). str. 27-40. ISSN 0351-0271

Ingrid Arh (2012) Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji. Diplomska naloga.

Lidija Avsenik (2012) Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem. Diplomska naloga.

Irena Andrejašič Troha (2012) Analiza tveganja obratovanja globoko temeljenih konstrukcij v Luki Koper. Magistrsko delo.

Marko Anclin (2012) Projekt armiranobetonskega nadvoza v skladu z EVROKOD standardi. Diplomska naloga.

Boris Azinović (2012) Uporaba metode načrtovanja nosilnosti za jeklene konstrukcije daljnovodnih stebrov. Diplomska naloga.

Nejc Andrejka (2012) Vpliv mineralnih dodatkov na reološke lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Denis Ambruš (2012) Vpliv izgradnje kanala Donava - Sava na primarno strukturo regij Slavonije in Srema. Magistrsko delo.

B

Marko Brozovič in Matjaž Dolšek (2012) Displacement-based selection of ground motion records for efficient seismic response analysis. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24 - 28 Sep 2012, Lisbon.

Vlatko Bosiljkov in Meta Kržan in D. D'Ayala (2012) Vulnerability Study of Urban and Rural Heritage Masonry in Slovenia Through The Assessment of Local and Global Seismic Response of Buildings. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sept 2012, Lisbon.

Martin Bombač (2012) Hidravlična raziskava gradbene jame HE Brežice na fizičnem modelu. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 1-17. ISSN 1581-0267

Miran Boštjančič (2012) Obdelava stranskih proizvodov oljarske industrije v Slovenski Istri. Diplomska naloga.

Maja Bečaj (2012) Vzorčenje in analiza komunalnih odpadkov. Diplomska naloga.

Matija Brecelj (2012) Analiza upogibno obremenjenih vzdolžno ojačenih polnostenskih nosilcev. Diplomska naloga.

Petra Brezavšček (2012) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Švedsko z UML diagramom. Diplomska naloga.

Mateja Buh (2012) Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubjana. Diplomska naloga.

Gašper Bregar (2012) In-situ določanje vpliva vlage in propadanja materiala na mehanske lastnosti zidovine. Diplomska naloga.

Anja Berus (2012) Slepi in slabovidni v prometu. Diplomska naloga.

Nejc Bezak (2012) Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov. Diplomska naloga.

Maša Boh (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Trzin in Ruše. Diplomska naloga.

Suzana Bratec (2012) Možnosti uporabe oglaševanih cen nepremičnin pri posamičnem vrednotenju nepremičnin. Diplomska naloga.

Sabrina Buh (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok. Diplomska naloga.

Andrej Brodej (2012) Analiza tehnologije in časovnega poteka gradnje: primer nadvoza nad železniško progo. Diplomska naloga.

Urša Bergant (2012) Mehanska analiza težnostne pregrade. Diplomska naloga.

Dani Besednjak (2012) Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje armiranobetonskih okvirov po standardu Evrokod 8. Diplomska naloga.

Matej Bone (2012) Projektiranje in obdelava geodetske mreže za ugotavljanje morebitnih premikov MHE Melje. Diplomska naloga.

Nejc Benedik (2012) Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi. Diplomska naloga.

C

Daniel Celarec in Matjaž Dolšek (2012) Probabilistic seismic performance assessment of infilled RC frame buildings. V: 15WCEE: 15 th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September 2012, Lisbon.

Giuseppina Cretella in Beniamino Di Martino in Vlado Stankovski (2012) Using the mOSAIC's semantic engine to design and develop civil engineering cloud applications. V: 14th International conference on information integration and web-based applications & services, 3-5 December 2012, Bali, Indonesia.

Rozalija Cvejić in Matjaž Tratnik in Jana Meljo in Aleš Bizjak in Tanja Prešeren in Karin Kompare in Franci Steinman in Kim Mezga in Janko Urbanc in Marina Pintar (2012) Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje. Geodetski vestnik , 56 (2). str. 308-324. ISSN 0351-0271

Lenart Capuder (2012) Analiza življenskega cikla enostanovanjske zgradbe s poudarkom na fazi proizvodnje gradbenih materialov. Diplomska naloga.

Daniel Celarec (2012) Potresno tveganje izbranih konstrukcijskih sistemov z upoštevanjem nezanesljivosti. Doktorska disertacija.

Arnold Oton Ciraj (2012) Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva. Diplomska naloga.

Tina Cimprič (2012) Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zamljišč v Sloveniji v obdobju 1979 - 2011. Diplomska naloga.

Rok Cedilnik (2012) 3D modeliranje v katastru stavb. Diplomska naloga.

Barbara Corn (2012) Odločanje o prodaji zemljišča na različnih razvojnih stopnjah. Diplomska naloga.

Lucija Cigelšek (2012) Kalibracija digitalnega fotoaparata na testnem polju. Diplomska naloga.

Tjaša Cerar (2012) Izdelava osnovnega GIS tečaja v slovenskem jeziku za objavo na svetovnem spletu. Diplomska naloga.

Aleš Cunjac (2012) Primerjalna študija potresne odpornosti sodobnih večnadstropnih zidanih stavb. Diplomska naloga.

Č

Peter Češarek in Miran Saje in Dejan Zupan (2012) Kinematically exact curved and twisted strain-based beam. International Journal of Solids and Structures, 49 (13). str. 1802-1817. ISSN 00207683

Marjan Čeh in Domen Smole in Tomaž Podobnikar (2012) Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda. Geodetski vestnik , 56 (1). str. 70-82. ISSN 0351-0271

Marjan Čeh in Domen Smole in Tomaž Podobnikar (2012) Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda. Geodetski vestnik , 56 (1). str. 57-69. ISSN 0351-0271

Nuša Černe (2012) In-situ in laboratorijske preiskave historičnih malt. Diplomska naloga.

Jure Črček (2012) Mediacija v katastrskih postopkih. Diplomska naloga.

Jure Česnik (2012) Parametrične dinamične konstrukcijske komponente za prefabricirane AB elemente. Diplomska naloga.

Martina Črček (2012) Geološka karta v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Matic Čoh (2012) Projektiranje AB stropne konstrukcije poslovnega objekta. Diplomska naloga.

D

Matevž Dolenc in Robert Klinc (2012) Platform as a Service Computing Environment for Earthquake Engineering. V: International Conference on Computational Structures Technology: The Eighth International Conference on Engineering Computational Technology ʹ11, 4-7 September 2012, Dubrovnik – Croatia.

Elvira Džebo in Dušan Žagar in Matjaž Četina in Gregor Petkovšek (2012) Simulation of dam-break flow in channel expansion with coupled 2-D/3-D SPH model. V: 7th International SPHERIC Workshop, 29-30 May 2012, Prato, Italy.

Andrej Demšar in Grega Valenčič in Jelena Čivčić in Tjaša Barič in Marta Čadež in Taja Škraban in Aleš Dolenec in Jure Mihevc in Petra Četralič in Luay Saudi (2012) Urbanistično-planerska delavnica Muta 2011/2012. Občina, Muta. ISBN 978-961-269-788-4

Samo Drobne in Marija Bogataj (2012) Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji. Geodetski vestnik , 56 (1). str. 105-127. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Marija Bogataj (2012) Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji. Geodetski vestnik , 56 (1). str. 128-150. ISSN 0351-0271

Darko Drev in Jože Panjan (2012) Učinkovito predhodno čiščenje mlekarskih odpadnih vod. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 129-140. ISSN 1581-0267

Matej Dakskobler (2012) Statična analiza objekta v jekleni izvedbi. Diplomska naloga.

Petra Durini (2012) Toplotni mostovi. Diplomska naloga.

Boštjan Dvornik (2012) Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za izbrana komasacijska območja. Diplomska naloga.

Jan Dobnikar (2012) Uporaba metod strojnega učenja za razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Diplomska naloga.

Tina Damjanovič (2012) Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami. Diplomska naloga.

Urška Dolinar (2012) Virtualna gradnja: Primera simulacij 4D. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Dougan (2012) Samodejno prepoznavanje prehodov za pešce na digitalni sliki. Diplomska naloga.

Domen Dolšak (2012) Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj. Diplomska naloga.

Jaka Dujc in Boštjan Brank (2012) Stress resultant plasticity for shells revisited. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 247 (248). str. 146-165. ISSN 0045-7825

Boštjan Delak (2012) Hladne bituminizirane zmesi. Diplomska naloga.

E

Miha Erbežnik (2012) Primerjava statičnega in dinamičnega obremenilnega preizkusa testnega pilota v barjanskih tleh. Diplomska naloga.

Anže Egart (2012) Požarne krivulje in temperaturni profili AB prečnih prerezov. Diplomska naloga.

Uroš Erdani (2012) Primerjava reoloških lastnosti svežih malt in betonov z enako razvito površino agregatnih zrn. Diplomska naloga.

Klemen Erklavec (2012) Projektiranje in ocena požarne odpornosti izoliranega AB stebra v večetažni poslovni stavbi. Diplomska naloga.

F

Rado Flajs in Miran Saje (2012) On the Convergence of a Refined Nonconforming Thin Plate Bending Finite Element. V: Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, 4-7 September 2012, Dubrovnik.

Matej Fischinger in Blaž Zoubek in Miha Kramar in Tatjana Isaković (2012) Cyclic Response of Dowel Connections in Precast Structures. V: 15 WCEE: 15th World Conference in Earthquake Engineering, 24-28th September 2012, Lisbon, Portugal.

Matej Fischinger in Miha Kramar in Tatjana Isaković (2012) Seismic Risk Assessment of Multi-Storey Precast Structures. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24 - 28 september 2012, Lisbon, Portugal.

Peter Fajfar in Mirko Kosič (2012) Default Dispersion Measures for Simplified Probabilistic Assessment of RC Frames. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sep 2012, Lisbon.

Rado Flajs (2012) Ekstremne strižne napetosti. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Rok Fabijan (2012) Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov. Diplomska naloga.

Marlenka Fras (2012) Študija ortodrome in loksodrome na krogli, elipsoidu ter v kartografskih projekcijah. Diplomska naloga.

Klemen Filipič (2012) Primerjava uspešnosti naprav in ukrepov za umirjanje prometa. Diplomska naloga.

Doris Frank (2012) Obalna konstrukcija veza 12 z zagatno steno. Diplomska naloga.

G

Vladimir Gumilar in Roko Žarnić in Jana Šelih (2012) Increasing competitiveness of the construction sector by adopting innovative clustering. Inžinerinąe ekonomika = Engineering Economics, 22 (1). str. 41-49. ISSN 1392-2785

Matic Gorjup (2012) Načelo enakovrednosti dajatve in protidajatve pri obračunu komunalnega prispevka v občini Kamnik. Diplomska naloga.

Nina Goranc (2012) Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev. Diplomska naloga.

Matevž Groboljšek (2012) Analiza sodnih postopkov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Sevnica. Diplomska naloga.

Tevž Grandovec (2012) Razvoj zemljišča od kmetijskega do za gradnjo pripravljenega zemljišča. Diplomska naloga.

Andrej Golob (2012) Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana področja. Diplomska naloga.

Marko Grm (2012) Analiza postopkov obdelave podatkov laserskega skeniranja v programu Fusion. Diplomska naloga.

Tina Golob (2012) Geodetska dela pri izgradnji železniške proge. Diplomska naloga.

Gregor Grbec (2012) Uporaba sodobnih lesnih proizvodov pri lesenih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Jože Granda (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Novo mesto. Diplomska naloga.

Marko Grabljevec (2012) Vulkanski pepel nad Slovenijo. Diplomska naloga.

Boris Grubar (2012) Tržno vrednotenje stanovanjske hiše na neaktivnem trgu nepremičnin. Diplomska naloga.

Neža Germovnik (2012) Idejna rešitev ureditve križišča Kidričeva / Koroška na cesti R2-412 na odseku 0359. Diplomska naloga.

Rok Gričnik (2012) Spletna predstavitev muzejev občine Zreče v okolju Google Zemlja. Diplomska naloga.

Tina Gantar (2012) Toplotno udobje študentov na dveh fakultetah Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Staša Grahek (2012) Primerjalna analiza ključnih kazalnikov stanja vzdrževanosti objektov vrtca Dr. France Prešeren. Diplomska naloga.

Katarina Gril (2012) Predlog prostorske ureditve razpršene gradnje na območju Vinske Gore v občini Velenje. Diplomska naloga.

H

Edvin Hadžiahmetović (2012) Upravljanje železniške infrastrukture z uporabo prostorskih informacijskih sistemov. Magistrsko delo.

Marko Hozjan (2012) Spajanje lesenih elementov s pomočjo krempljastih plošč. Diplomska naloga.

Kaja Hrvacki (2012) Sanacija lokalne geodetske mreže v Podkraju pri Velenju. Diplomska naloga.

Blaž Hrast (2012) Hladna reciklaža obstoječih cest - stabiliziranje z različnimi vezivi. Diplomska naloga.

Jurček Horvat (2012) Sanacija nivelmanske mreže za potrebe spremljanja premikov na HE Mariborski otok. Diplomska naloga.

Vanja Hatić (2012) Procesi toplotnega mešanja Save na območju bodočega bazena Brežice. Diplomska naloga.

Miha Hrastnik (2012) Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Boštjan Hočevar (2012) Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986. Diplomska naloga.

Jan Hlastec (2012) Projektiranje jeklenih valjastih rezervoarjev. Diplomska naloga.

Vasja Holc (2012) Različne možnosti vključevanja lokalnih prostorskih podatkov v Google Earth. Diplomska naloga.

Blaž Hren (2012) Razvoj CEM metode za oceno reoloških lastnosti svežega betona. Diplomska naloga.

Rok Hamzić (2012) Dopolnitev modela PCFLOW2D s k-e modelom turbulence za nestalni tok. Diplomska naloga.

Tanja Hrast (2012) Osnutek smernice za projektiranje rastlinskih čistilnih naprav v Sloveniji na osnovi primerjave praks v Evropi. Diplomska naloga.

Metka Harej (2012) Odnosi med mestnimi in podeželskimi območji v Sloveniji. Magistrsko delo.

Matic Hribernik (2012) Projektiranje cestnega mostu z leseno nosilno konstrukcijo. Diplomska naloga.

I

Andrej Indihar (2012) Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Domen Ivanšek (2012) Numerična analiza prehoda toplote na stikih Qbiss Air fasadnega sistema. Diplomska naloga.

J

Matej Jereb (2012) Vpliv povišanih temperatur na obnašanje jeklenih rezervoarjev. Diplomska naloga.

Jernej Jurak (2012) Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne kosamacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II. Diplomska naloga.

Admir Junuzović (2012) Primerjava opažnih sistemov pri gradnji ab konstrukcije. Diplomska naloga.

Aljaž Jaušovec (2012) Zaznavanje naravnih požarov s satelitskih posnetkov. Diplomska naloga.

Damjan Jamnik (2012) Analitične in eksperimentalne študije potresnega odziva obstoječega viadukta. Diplomska naloga.

Vesna Justinek (2012) Analiza racionalne rabe stavbnih zemljišč na podlagi ocenjenega faktorja izrabe zemljišča. Diplomska naloga.

Dominik Jordan (2012) Vpliv razpokanosti stebrov na regularnost potresnega odziva armiranobetonskih grednih mostov. Diplomska naloga.

Gabrijela Jankovič (2012) Vrednotenje poenostavljenih postopkov za oceno nihajnega časa stavb. Diplomska naloga.

Anka Jenko (2012) Ocena potresne odpornosti enodružinske hiše. Diplomska naloga.

Anita Juvan (2012) Podrobnejši prostorski načrt za ureditev novega dela naselja Dolgo Brdo v občini Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Uroš Jakin (2012) Načrtovanje turizma na podeželju na primeru občine Brda. Diplomska naloga.

K

Andrej Kryžanowski in Matjaž Mikoš in Jakob Šušteršič in Velimir Ukrainczyk in Igor Planinc (2012) Testing of Concrete Abrasion Resistance in Hydraulic Structures on the Lower Sava River. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58 (4). str. 245-254. ISSN 0039-2480

Mario Krzyk in Roman Klasinc in Matjaž Četina (2012) Two-Dimensional Mathematical Modelling of a Dam-Break Wave in a Narrow Steep Stream. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58 (4). str. 255-262. ISSN 0039-2480

Mojca Kosmatin Fras in Matevž Domajnko in Tomaž Podobnikar in Anka Lisec (2012) Earth Observation activities for the environment in Slovenia. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 1 (1). str. 121-142. ISSN 2241-1224

Meta Kržan in Vlatko Bosiljkov in Samo Gostič in Polona Zupančič (2012) Influence of Ageing and Deterioration of Masonry on Load Bearing Capacity of Historical Building. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sep 2012, Lisbon, Portugal.

Aleksandra Krivograd Klemenčič in Mario Krzyk in Darko Drev in Damjan Balabanič in Boris Kompare (2012) Recikliranje tekstilnih odpadnih voda očiščenih z različnimi kombinacijami naprednih oksidacijskih postopkov (AOP). Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 31-39. ISSN 1581-0267

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2012) The new fundamental gravimetric network of Slovenia. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 47 (3). str. 1-16. ISSN 1217-8977

Božo Koler in Tilen Urbančič in Andrej Vidmar in Lidija Globevnik (2012) Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na Ljubljanskem barju. Geodetski vestnik , 56 (4). str. 846-860. ISSN 0351-0271

Nana Krauberger in Sebastjan Bratina in Miran Saje in Simon Schnabl in Igor Planinc (2012) Inelastic buckling load of a locally weakened reinforced concrete column. Engineering Structures, 34 . str. 278-288. ISSN 0141-0296

Borut Korpar (2012) Ocena uporabnosti N2 metode za tipično AB stenasto stavbo. Magistrsko delo.

Matej Kališnik (2012) Analiza postopka komasacij kmetijskih zemljišč na Norveškem. Diplomska naloga.

Maša Kušar (2012) Mehanske lastnosti lahkovgradljivega in samozgoščevalnih betonov. Diplomska naloga.

Jugoslav Kuzmanović (2012) Analiza poteka faze gradnje hotela Cubo. Diplomska naloga.

Matej Kocjančič (2012) Fotogrametrično dokumentiranje etnološke dediščine na primeru stavbe v Podgorju. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh in Andrej Vitek in Mojca Lorber in Goran Turk (2012) DRUGG - Digitalni repozitorij UL FGG. Geodetski vestnik, 56 (1). str. 208-211. ISSN 0351-0271

Damir Kovačević (2012) Prednapete membranske konstrukcije. Diplomska naloga.

Aleš Kroflič (2012) Nelinearna analiza večslojnih kompozitnih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Gregor Klančnik (2012) Primerjava dinamičnega obremenjevanja v makroskopskem in mikroskopskem modelu. Diplomska naloga.

Anja Konda (2012) Pregled izvajanja projekta dozidava vrtca Sonček v Semiču. Diplomska naloga.

Marko Kučan (2012) Geodetske mreže za posebne namene. Diplomska naloga.

Miha Kovačec (2012) Hidrološki model Glinščice z modelom SWAT. Diplomska naloga.

Katja Krebl (2012) Institucionalne ureditve Vodnega gospodarstva na porečju Savinje. Diplomska naloga.

Martina Kavčnik (2012) Preučevanje metodologije za določevanje pridelovalne sposobnosti zemljišč v zemljiškem katastru - bonitiranje. Diplomska naloga.

Martina Kavčnik (2012) Preučevanje metodologije za določevanje pridelovalne sposobnosti zemljišč v zemljiškem katastru - bonitiranje. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh in Maja Žumer (2012) Raziskave o vplivu odprtega dostopa na citiranost znanstvenih del. Geodetski vestnik, 56 (2). str. 325-342. ISSN 0351-0271

Sebastjan Kuder (2012) Primerjava anizotropnih materialnih modelov v računalniškem programu Plaxis. Magistrsko delo.

Urška Kocijančič (2012) EU zakonodaja s področja odpadnih voda in medsebojna primerjava večjih mlekarn v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

David Kodarin (2012) Uporaba ekoloških načel pri načrtovanju prostorskega razvoja naselja Labor v Mestni občini Koper. Diplomska naloga.

Ksenija Kotar (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Bovec in občine Brda. Diplomska naloga.

Matej Kos (2012) Predlog prostorske ureditve območja v KS Stara vas Velenje. Diplomska naloga.

Uroš Kokot (2012) Numerična toplotna analiza dveh detailov fasadnega elementa Qbiss Air. Diplomska naloga.

Mateja Kos (2012) Realizacija direktive INSPIRE in sistema metapodatkov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Sanja Kožman (2012) Sodelovanje javnosti na področju urejanja prostora. Diplomska naloga.

Mateja Klun (2012) Mehanska analiza pregrade Moste na Savi. Diplomska naloga.

Tadej Kovačič (2012) Analiza vpliva lastnosti porečja na indeks baznega odtoka. Diplomska naloga.

Luka Kurnjek (2012) Ciklo - program za analizo rezultatov histereznega odziva zidov. Diplomska naloga.

Klemen Kestnar (2012) Določanje največjih pretokov na nemerjenih porečjih. Diplomska naloga.

Jure Klopčič, gradbenik (2012) Projektiranje in dimenzioniranje nosilnih elementov večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Mitja Kopin (2012) Vrednotenje nepremičnin v postopku razlastitve. Diplomska naloga.

Gregor Kert (2012) Graditev in vzdrževanje drenažnega asfalta. Diplomska naloga.

Jaka Kavčič (2012) Predlog prometne politike občine Tržič. Diplomska naloga.

Anja Klanjšek (2012) Idejna zasnova preureditve in ekonomska analiza križišča cest R1-221 in R1-223 v Trbovljah. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh in Goran Turk in Matjaž Mikoš (2012) Repozitorij kot pridobitev za uporabnike in izziv za knjižničarje. V: Izzivi sodobnih tehnologij : konkurenčna prednost knjižničnih storitev : the competitive advantage of library services, 16.-17. oktober 2012, Ljubljana.

Nina Kerpan (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

Jakob Koruza (2012) Gradnja prehodov za ribe po sodobnih smernicah. Diplomska naloga.

Urša Kralj (2012) Postopek vpisa stavbe v kataster stavb po ZVETL. Diplomska naloga.

Eva Kotolenko (2012) Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v pogojih trajnostnega prostorskega razvoja. Diplomska naloga.

Igor Krištof (2012) Zobati spoji lameliranih lepljenih nosilnih elementov lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Janez Korpič (2012) Eksperimentalne tlačne preiskave večslojnih kamnitih zidov. Diplomska naloga.

Blaž Kragelj (2012) Primerjava programov za izračun dnevne osvetljenosti prostorov. Diplomska naloga.

L

Nuša Lazar in Matjaž Dolšek (2012) Risk-based seismic design - An alternative to current standards for earthquake-resistant design of buildings. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sept 2012, Lisbon.

Janko Logar (2012) Lessons learned from the construction of Port of Koper. V: 40. Výroční konference se zahraniční účastí, Brno.

Matjaž Ličer in Dušan Žagar in Maja Jeromel in Martin Vodopivec (2012) Numerični modeli za določanje stanja morja v Jadranskem morju. Ujma, 26 . str. 164-167. ISSN 0353-085X

Maja Lekan (2012) Analiza namenske rabe in cen zemljišč v občini Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Tomaž Lesar (2012) Geodetske meritve stabilnosti odlagališča HMJ Boršt rudnika urana Žirovski vrh. Diplomska naloga.

Peter Lamovec in Krištof Oštir in Matjaž Mikoš (2012) Flash floods and peak discharge estimation : the Selška Sora river flash flood in september 2007, W Slovenia.. V: 12th Congress INTERPRAEVENT 2012 , 23-26 April 2012, Grenoble, France.

Ivan Langella (2012) Določitev koordinat stebrov in višine reperja v učilnici "zimske vaje" UL FGG. Diplomska naloga.

Manca Likar (2012) Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji. Diplomska naloga.

Vesna Lapuh (2012) Urbana prenova in predlog za revitalizacijo starega mestnega jedra Krškega. Diplomska naloga.

Matevž Langenfus (2012) Vpliv porabljenega časa za vožnjo na delovno mesto na cene nepremičnin. Diplomska naloga.

Tadeja Lavrič (2012) Kapaciteta proge. Diplomska naloga.

Maja Lavrič (2012) Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev po spolu v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Alenka Lebeničnik (2012) Kombinirana metoda geodetske izmere. Diplomska naloga.

Nejc Legat (2012) Vpliv notranjih rezervoarjev vode na tlačno trdnost betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Rožle Lavrač (2012) Meritve infiltracije in vodoodbojnosti na različnih tipih tal. Diplomska naloga.

Alen Lešnik (2012) Vpliv vrste agregata in mineralnega dodatka na reološke in mehanske lastnosti lahkovgradljivega betona. Diplomska naloga.

Žiga Likar (2012) Vpliv napetostnih poti in zrnavostne sestave na mehansko obnašanje drobljivega agregata. Diplomska naloga.

Aleš Lazar (2012) Sodobno tehnično dokumentiranje grajske arhitekture na primeru gradu Lož. Diplomska naloga.

M

Matjaž Mikoš in Miloš Bavec in Bogomir Celarc in Gal Fidej in Jernej Jež in Tomaž Podobnikar in Jošt Sodnik (2012) Vpliv drobirskih tokov na prometnice - rezultati evropskega raziskovalnega projekta PARAmount. V: 11. slovenski kongres o cestah in prometu, 24. - 25. oktobra 2012, Portorož.

Matjaž Mikoš in Samo Jakljič in Andreja Istenič Starčič (2012) Statistično-demografska analiza praktikantov študentov geodezije v Sloveniji v obdobju 2008–2011. Geodetski vestnik , 56 (3). str. 513-533. ISSN 0351-0271

Aleš Marjetič in Matjaž Zemljak in Tomaž Ambrožič (2012) Deformacijska analiza po postopku DELFT. Geodetski vestnik , 56 . str. 9-26. ISSN 0351-0271

Domen Mazalin (2012) Meritve vodne bilance talnega profila in izdelava primerjalnega merilnika. Diplomska naloga.

Kaja Marinšek (2012) Analiza ter modeliranje postopkov komasacij kmetijskih zemljišč na Finskem. Diplomska naloga.

Hana Molnar (2012) Upoštevanje stvarnih pravic v postopkih evidentiranja v zemljiškem katastru in katastru stavb. Diplomska naloga.

Jana Meljo (2012) Možnosti rabe voda v Sloveniji. Magistrsko delo.

Ana Matičič (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica. Diplomska naloga.

Jan Možina (2012) Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci. Diplomska naloga.

Žiga Maček (2012) Statična analiza hotela z nosilno jekleno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Janez Melink (2012) Projektiranje medetažne konstrukcije armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Nejc Mohorič (2012) Pretočne hitrosti vode v hudournikih. Diplomska naloga.

Matej Maček (2012) Vpliv matrične sukcije na pomike plazu Slano blato. Doktorska disertacija.

Vlasta Miklavžin (2012) Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. Magistrsko delo.

Anja Mozetič Lackovič (2012) Analiza stroškov in koristi legalizacije oziroma odstranitve nelegalno zgrajenih objektov. Magistrsko delo.

Simona Medvešek (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej. Diplomska naloga.

Miha Marinič (2012) Analiza vplivnih parametrov oblikovanja 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

N

Tuno Nedim in Admir Mulahusić in Dušan Kogoj (2012) Od Reg Elta do Spatial Station: štiri desetletja elektronskih tahimetrov ZEISS (Trimble). Geodetski vestnik , 56 (3). str. 415-426. ISSN 0351-0271

Gorazd Novak (2012) Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva. Doktorska disertacija.

Daša Natlačen (2012) Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Postojna. Diplomska naloga.

Simon Novak (2012) Povečanje zaznavnosti in preglednosti križišč. Diplomska naloga.

Daša Novak (2012) Študija potresne ranljivosti starega mestnega jedra Ljubljane. Diplomska naloga.

O

Rok Ogrizek Woermann (2012) Problematika in pregled naravno prisotnih radionuklidov ter njihova pojavnost v komunalnih dejavnostih. Diplomska naloga.

Urška Oset (2012) Laboratorijsko testiranje prelivanja valov čez valobrane v pristaniščih. Diplomska naloga.

Jure Oštrbenk (2012) Potresna analiza in analiza ojačitvenih ukrepov za grad Golnik. Diplomska naloga.

Mateja Ošlak (2012) Analiza možnosti razvoja občine Vitanje glede na stanje gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

P

Iztok Peruš in Peter Fajfar (2012) Prediction of soil factors by a non-parametric approach. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering 2012, 24-28 Sept 2012, Lisbon.

Dana Petcu in Vlado Stankovski (2012) Towards Cloud-enabled Business Process Management based on Patterns, Rules and Multiple Models. V: 10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, 10-13 July 2012, Madrid, Spain.

Gregor Pretnar in Tomaž Maher in Robert Rijavec (2012) Role of microscopic simulation in designing and optimizing TMS. V: ITS World Congress, 22.-26. October 2012, Vienna, Austria.

Simona Pestotnik in Tomaž Hojnik in Mojca Šraj (2012) Analiza možnosti uporabe distribuiranega dvodimenzijskega modela Flo-2D za hidrološko modeliranje. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 85-103. ISSN 1581-0267

Gregor Pantelić (2012) Dokumenti in podatki pri spremljavi gradnje. Diplomska naloga.

Blaž Peterlin (2012) Čiščenje odpadnih voda v Triglavskem narodnem parku. Diplomska naloga.

Maja Peklaj (2012) Izdelava internih nepremičninskih evidenc za večje lastnike. Diplomska naloga.

Iša Pliberšek (2012) Konstruiranje večetažne lesene poslovne stavbe in dimenzioniranje nosilnih elementov. Diplomska naloga.

Jure Pezdirc (2012) Projekt aluminijastega pohodnega mostu in povzetek standarda EC9. Diplomska naloga.

Anže Podržaj (2012) Izboljšanje vodotoka višnjica z zadrževanjem onesnaženih voda na kanalizacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Anja Pugelj (2012) Analiza visokovodnih valov Save v Šentjakobu. Diplomska naloga.

Miha Požauko (2012) Analiza stanja evidentiranih nepremičnin športnih površin in objektov v lasti Mestne občine Maribor. Diplomska naloga.

Peter Prijatelj (2012) Spremljanje stabilnosti odlagališča Boršt Rudnika Žirovski vrh z geodetskimi metodami. Diplomska naloga.

Aleksander Perc (2012) Izdelava modela vasi Šentrupert iz podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Katja Pešec (2012) Rangiranje cest po metodologiji EuroRAP. Diplomska naloga.

Jernej Pišek (2012) Analiza spremembe rabe kmetijskih zemljišč v Pomurski statistični regiji v obdobju 2000-2011. Diplomska naloga.

Rožle Pavlin (2012) Projektiranje upravne stavbe CGP po evropskih standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Matej Petelin (2012) Tveganje in donosnost v stanovanjskih investicijah. Magistrsko delo.

Eva Primožič (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov med letoma 2003 in 2010 na primeru občin Gorenja vas - Poljane in Naklo. Diplomska naloga.

Toja Požun (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Mitja Plos (2012) Razvrščanje konstrukcijskega lesa v različne kombinacije trdnostnih razredov. Diplomska naloga.

Tina Pavlič (2012) Stabilnostna analiza jeklene strehe športne dvorane v Stožicah. Diplomska naloga.

Damjan Prnaver (2012) Povečanje preglednosti in zaznavnosti križišč. Diplomska naloga.

Jan Pergar (2012) Projekt križišča po izboru - primer štirikrakega križišča. Diplomska naloga.

Luka Pajek (2012) Parametrična študija osvetljenosti in porabe energije za ogrevanje. Diplomska naloga.

Luka Possnig (2012) Projektiranje nosilne konstrukcije poslovnega objekta v Kranju. Diplomska naloga.

Urša Poglajen (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju Geodetske pisarne Litija. Diplomska naloga.

Alenka Pajtler (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Nova Gorica. Diplomska naloga.

Tina Pirnat (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju Geodetske pisarne Ljubljana. Diplomska naloga.

Eva Pajk (2012) Analiza postopkov pridobivanja zemljišč za državne ceste na primeru odsekov Ivančna Gorica - Muljava in Zbilje - Vodice. Diplomska naloga.

Janja Pakiž (2012) Analiza in predlog ureditve nivojskih križanj ceste in železnice na odseku proge Ljubljana - Grosuplje. Diplomska naloga.

Nina Pavič (2012) Smotrnost uvedbe davka na planski dobiček na primeru Mestne občine Ljubljana. Diplomska naloga.

Klavdija Prelovšek (2012) Predlog prostorske ureditve primestnega naselja Radomlje v občini Domžale. Diplomska naloga.

Blaž Pucelj (2012) Uporaba programske opreme Nemetschek Frilo v praksi. Diplomska naloga.

Rok Podržaj (2012) Uporaba različne mehanizacije pri vzdrževanju vodotokov. Diplomska naloga.

Nejc Pavlin (2012) Metoda vezi in razpor za projektiranje armiranobetonskih stenastih elementov. Diplomska naloga.

Sašo Poljanšek (2012) Funkcionalnosti programa GRASS za topografske analize po metodologiji sledenja vodnega toka. Diplomska naloga.

Janez Peternel (2012) Analiza območij vključevanj na avtoceste in hitre ceste. Diplomska naloga.

Nejc Pirc (2012) Projektiranje večstanovanjske armiranobetonske stavbe v naselju "Sončni log" v Logatcu. Diplomska naloga.

R

Rudolf Rajar in Andrej Širca in Mario Krzyk in Andrej Vidmar in Matjaž Četina (2012) Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 71-84. ISSN 1581-0267

Marin Riđić (2012) Izdelava in ocena kakovosti popolnega ortofota. Diplomska naloga.

Robert Rihtarec (2012) Primerjalna analiza računalniških programov za nelinearno seizmično analizo sodobnih zidanih konstrukcij. Diplomska naloga.

Jure Radišek (2012) Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč. Magistrsko delo.

Nika Razpotnik Visković (2012) Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij. Doktorska disertacija.

Jana Rakovec (2012) Stranke v postopkih izdelave elaboratov zemljiškega katastra in katastra stavb. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2012) Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu. Diplomska naloga.

Irena Rojko (2012) Uporaba podatkov opazovanja Zemlje za družbeno korist na območju Balkana. Diplomska naloga.

Klemen Ritlop (2012) Določitev višin stavb iz lidarskih podatkov za namen izdelave popolnega ortofota. Diplomska naloga.

Tina Rajar (2012) Analiza tokov selitev in voženj na delo v središča na izbranih funkcionalnih ravneh Slovenije v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Marko Rotar (2012) Vzpostavitev enotne evidence rabe zemljišč na podlagi bonitete zemljišč. Diplomska naloga.

Nejc Repše (2012) Požar v knjižnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Boris Ronkalj (2012) Vpliv kemijske agresije na beton pri različnih temperaturah. Diplomska naloga.

S

Miran Saje in Rado Flajs (2012) On the Convergence of a Nonconforming Plane Quadrilateral Finite Element. V: Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, 4-7 September 2012, Dubrovnik.

Jure Snoj in Michael Österreicher in Matjaž Dolšek (2012) Experimentally supported modelling of an existing masonry building by measuring ambient and forced vibrations. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24 - 28 september 2010, Lisbon, Portugal.

Vlado Stankovski in Jernej Južna in Dana Petcu (2012) Enabling Legacy Engineering Applications for Cloud computing: Experience with the mOSAIC API and Platform. V: EIDWT 2012 : Third International Conference on Emerging Intelligent Data and Web Technologies, 19-21 September 2012, Bucharest, Romania.

Vlado Stankovski in Matija König (2012) A Sustainable Building Application Design Based on the mOSAIC API and Platform. V: SKG 2012: Eighth International Conference on Semantics, Knowledge & Grids, 22-24 October 2012, Beijing, China.

Bojan Strah (2012) Efficient construction project management of infrastructure investment.. V: Treći BiH kongres o cestama 2012, 20-21. September 2012, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Igor Stavrević (2012) Kapacitetna analiza ukrepov za povečanje varnosti kolesarskega prometa. Diplomska naloga.

Ervin Struna (2012) Gradbeni nadzor v procesu graditve. Diplomska naloga.

Jošt Sodnik in Tomaž Podobnikar in Matjaž Mikoš (2012) Using lidar data for debris flow modelling. V: 12th Congress INTERPRAEVENT 2012 , 23-26 April 2012, Grenoble, France.

Gašper Stegnar (2012) Uporaba tehnologije OntoWiki pri tipizaciji stavb v Sloveniji. Diplomska naloga.

Anja Slapničar (2012) Učinkovitost zaznavanja znakovnih in fotorealističnih kartografskih upodobitev. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2012) Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Aljaž Sitar (2012) Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Andrej Slavec (2012) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Aldo Sošić (2012) Kartografija Istre s posebnim poudarkom na razvoju kartografskega izražanja. Doktorska disertacija.

Dina Stober (2012) Primerjava vrednostnih ocen slovenskega, madžarskega in hrvaškega prebivalstva o trajnosti na osnovi vidne transformacije obrečnih krajin. Doktorska disertacija.

Jošt Sodnik in Anja Vrečko in Tomaž Podobnikar in Matjaž Mikoš (2012) Digitalni modeli reliefa in matematično modeliranje drobirskih tokov. Geodetski vestnik , 56 (4). str. 826-837. ISSN 0351-0271

Š

Radoš Šumrada in Miran Ferlan in Anka Lisec (2012) Acquisition and expropriation of real property for the public benefit in Slovenia. Land Use Policy, 32 . str. 14-22. ISSN 0264-8377

Mojca Šraj in Nejc Bezak in Mitja Brilly (2012) Vpliv izbire metode na rezultate verjetnostnih analiz konic, volumnov in trajanj visokovodnih valov Save v Litiji. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 41-58. ISSN 1581-0267

Radoš Šumrada in Miran Ferlan in Anka Lisec (2012) Acquisition and expropriation of real property for the public benefit in Slovenia. Land Use Policy, 32 . str. 14-22. ISSN 0264-8377

Blaž Švab (2012) Identifikacija veznih točk in izboljšava položajne natančnosti zemljiško-katastrskega prikaza z membransko metodo v k.o. Žažar. Diplomska naloga.

Urša Šebenik (2012) Analiza suše s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa. Diplomska naloga.

Mitja Štangelj (2012) Študija stabilizacije lesnega pepela s CO2 pod različnimi pogoji. Diplomska naloga.

Irena Škarja (2012) Analiza vsebine in sprememb grafičnega zemljiškega katastra na primeru k.o. Ivanjševci. Diplomska naloga.

Jerneja Šajn (2012) Analiza strokovnih terminov v geodeziji. Diplomska naloga.

Primož Šestan (2012) Primerjava delovanja programskih orodij za izračun porabe energije v stavbah. Diplomska naloga.

David Škapin (2012) Finančna analiza spremembe tehnologije izvedbe viadukta Dobruša. Diplomska naloga.

Jana Škerbina (2012) Izbira optimalne geometrije terestričnih geodetskih mrež za opazovanje stabilnosti jezov hidroelektrarn. Diplomska naloga.

Boštjan Šapek (2012) Analiza natančnosti nivelirja Leica DNA 10 za potrebe višinske zakoličbe obvoznice v Radljah ob Dravi. Diplomska naloga.

Grega Šoič (2012) Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Dominik Štefan (2012) Uporaba odprtokodnih programov za objektno usmerjeno analizo visoko ločljivega posnetka daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Blaž Štupar (2012) Vpliv višine notranjega valja reometra na izmerjene reološke lastnosti malt. Diplomska naloga.

Suzana Štiherl (2012) Projektiranje armiranobetonskega poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani. Diplomska naloga.

Helena Šoško (2012) Modeliranje širjenja nafte v morskem okolju po metodi trajektorij. Diplomska naloga.

Leon Šterk (2012) Optimizacija izkoriščenosti terena s pomočjo izračuna odstotka osončenosti. Diplomska naloga.

Jure Šuler (2012) Dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov iz betona visokih trdnosti na upogib. Diplomska naloga.

Irena Škof (2012) Analiza poselitve v GIS-u za primer okolice Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Blaž Škrbec (2012) Preureditev križišča Čolnišče na državni cesti v Zagorju ob Savi. Diplomska naloga.

Simona Šorn (2012) Analiza višine katastrskega dohodka v obdobju 1990 - 2012 v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Katja Šušteršič (2012) Vzpostavitev prostorskega podatkovnega skladišča na primeru občine Bovec za potres 2004. Diplomska naloga.

Tjaša Šilc (2012) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Žlebič, Slatnik in Sušje. Diplomska naloga.

T

Jože Triglav (2012) Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa. Doktorska disertacija.

Tomaž Tičar (2012) Izračun hidravličnih razmer na območju izvennivojskega polnega priključka glavne ceste Škofljica - Šmarje na avtocesto. Diplomska naloga.

Breda Tomšič (2012) Primerjava podatkov o prometnih nesrečah med policijsko in zdravstveno statistično bazo podatkov. Diplomska naloga.

Jure Tršar (2012) Priprava topografskih podlag za izgradnjo Smučarsko tekaškega centra Logatec. Diplomska naloga.

Jure Tomažič (2012) Projektiranje in analiza armiranobetonske konstrukcije stavbe. Diplomska naloga.

Marko Tomažin (2012) Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica. Diplomska naloga.

Barbara Turk (2012) Projekt temeljenja dveh stolpov v sklopu Nordijskega centra Planica 1a. faza. Diplomska naloga.

Gašper Tisovec (2012) Dimenzioniranje armiranobetonskih lupinastih elementov. Diplomska naloga.

Smiljan Tomljanovič (2012) Analiza meritev glavnih geometrijskih parametrov na železniških progah. Diplomska naloga.

Jaka Truden (2012) Projektiranje krivinskih kretnic na območju postaje. Diplomska naloga.

Anita Tratar (2012) Preurejanje zemljiških parcel s komasacijo v industrijski coni Sevnica. Diplomska naloga.

U

Mojca Usnik (2012) Eksperimentalna in numerična simulacija obnašanja svetlobne kupole. Diplomska naloga.

Rok Urbanija (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold. Diplomska naloga.

Tadej Uršič (2012) Izmera kalibracijske baze za geodetske merske sisteme. Diplomska naloga.

V

Vladimir Vukobratović in Peter Fajfar (2012) A Method for Direct Determination of Inelastic Floor Response Spectra. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sep 2012, Lisbon, Portugal.

Matej Višnjar (2012) Izdelava informacijskega modela Linhartove dvorane Cankarjevega doma na osnovi podatkov terestričnih laserskih skenerjev. Diplomska naloga.

Barbara Višnar (2012) Razvoj pozidave po tipih naselij in podeželja na območju Obsotelja s Kozjanskim. Diplomska naloga.

Matija Vižin (2012) Vračanje mestnih prometnih površin stanovalcem - primerjava različnih konceptov preurejanja. Diplomska naloga.

Zlatko Vidrih (2012) Potresni odziv betonskih mostov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli. Doktorska disertacija.

Vesna Vidmar (2012) Simulacija gibanja kapljevin v cisterni po metodi SPH in metodi nihala. Diplomska naloga.

Luka Vojnović (2012) Tehnologija absorpcije toplotne energije tal z energetskimi geotehničnimi elementi. Diplomska naloga.

Luka Vidic (2012) Primerjava tehničnih predpisov za potresno analizo rezervoarjev. Diplomska naloga.

Sandi Vidmar (2012) Analiza elaboratov katastrske izmere v k.o. Gradišče II. Diplomska naloga.

Primož Vraničar (2012) Aktivno izničevanje prometnega hrupa. Diplomska naloga.

Zala Vindiš (2012) Analiza sodnih postopkov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Slovenj Gradec. Diplomska naloga.

Manca Velikonja (2012) Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo. Diplomska naloga.

Sabina Vajs (2012) Oblikovanje con za potrebe posamičnega vrednotenja stanovanj v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Miha Vozel (2012) Analiza nevarnih in potencialno nevarnih mest na državnih cestah. Diplomska naloga.

W

Rok Wallner (2012) Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje jeklenih okvirnih stavb po standardu Evrokod 8. Diplomska naloga.

Z

Eva Zupan in Miran Saje in Dejan Zupan (2012) Quaternion-based dynamics of geometrically nonlinear spatial beams using the Runge–Kutta method. Finite Elements in Analysis and Design, 54 . str. 48-60. ISSN 0168-874X

Ulrich Zorin in Robert Rijavec in Jure Pirc in Blaž Gostiša in Savin Gorup (2012) Functional ITS on Slovenian motorways. V: ITS World Congress, 22.-26. October 2012, Vienna, Austria.

Jure Zavrtanik in Andrej Pogačnik (2012) Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja. Geodetski vestnik , 56 (2). str. 290-307. ISSN 0351-0271

Matija Zajec (2012) Krčenje s polipropilenskimi vlakni mikroarmiranega betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Matej Zupanec (2012) Analiza števila funkcionalnih regij v Sloveniji v obdobju 2000-2010. Diplomska naloga.

Anže Zore (2012) Vplivi temperaturnih sprememb pri merjenju z digitalnim nivelirjem. Diplomska naloga.

Miha Zadel (2012) Metode in tehnike linearnega planiranja. Diplomska naloga.

Primož Zelenec (2012) Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa. Diplomska naloga.

Nina Zupan (2012) Izračun osončenosti stavbnega ovoja realnih urbanih vzorcev. Diplomska naloga.

Aljaž Zajamšek (2012) Nadgradnja zapisnika o ogledu prometne nesreče. Diplomska naloga.

Luka Zupančič (2012) Primeri uporabe programa Abaqus za stacionarne toplotne analize. Diplomska naloga.

Ž

Dušan Žagar in Vanja Ramšak in Matjaž Ličer in Boris Petelin in Vlado Malačič (2012) Uporaba numeričnih modelov ob razlitjih nafte na morju. Ujma, 24 . str. 168-174. ISSN 0353-085X

Marijan Žura in Simon Detelbach in Peter Lipar in Tomaž Maher in Rok Marsetič in Irena Strnad (2012) Začasna prometna ureditev odseka Ljubljana - Škofljica. 11. slovenski kongres o cestah in prometu. referati . str. 1-6.

Marijan Žura in Simon Detelbach in Jurij Velkavrh in Rok Marsetič (2012) Analiza učinka vlaganj in ukrepov na prometno varnost na glavnih in regionalnih državnih cestah v RS. V: 11. slovenski kongres o cestah in prometu, 24. - 25. oktobra 2012, Portorož.

Marijan Žura in Simon Detelbach in Peter Lipar in Tomaž Maher in Rok Marsetič in Irena Strnad (2012) Začasna prometna ureditev odseka Ljubljana - Škofljica. V: 11. slovenski kongres o cestah in prometu, 24. - 25. oktobra 2012, Portorož.

Ana Nuša Žnidar (2012) Vpliv nekaterih dejavnikov na cene rabljenih stanovanj - študija primera v četrtni skupnosti Ljubljana - Vič. Diplomska naloga.

Jure Žižmond (2012) Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Jera Žlender (2012) Preračun nivelmanske mreže HE Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012. Diplomska naloga.

Špela Žnidaršič (2012) Vpliv vsebnosti jeklenih vlaken in prehodno namočenega lahkega agregata na krčenje betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Gregor Žvab (2012) Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:54:06 CET.