Vnosi za leto 2011

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Število vnosov: 244.

Članek

Simon Schnabl in Goran Turk in Igor Planinc (2011) Buckling of timber columns exposed to fire. Fire Safety Journal, 46 . str. 431-439. ISSN 0379-7112

Dalibor Radovan (2011) Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 205-214. ISSN 0351-0271

Božo Koler in Nuša Vardjan in Tilen Urbančič (2011) Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 215-225. ISSN 0351-0271

Tina Damjanovič in Kaja Marinšek in Teja Snoj in Jana Škerbina in Dušan Petrovič (2011) Izdelava globusa Slovenije. Geodetski vestnik , 55 (1). str. 103-110. ISSN 0351-0271

Dušan Petrovič in Tomaž Podobnikar in Dejan Grigillo in Klemen Kozmus Trajkovski in Anja Vrečko in Tilen Urbančič in Mojca Kosmatin Fras (2011) Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 304-318. ISSN 0351-0271

Dejan Grigillo in Mojca Kosmatin Fras in Dušan Petrovič (2011) Automatic extraction and building change detection from digital surface model and multispectral orthophoto. Geodetski vestnik , 55 (1). str. 28-45. ISSN 0351-0271

Radoš Šumrada (2011) Prosti standardni spletni servisi OGC za prostorske podatke. Geodetski vestnik , 55 (1). str. 46-56. ISSN 0351-0271

Dejan Grigillo in Mojca Kosmatin Fras in Dušan Petrovič (2011) Samodejen zajem in iskanje sprememb v topografskem sloju stavb iz digitalnega modela površja in multispektralnega ortofota. Geodetski vestnik , 55 (1). str. 11-27. ISSN 0351-0271

Miran Ferlan in Radoš Šumrada in Marjan Čeh in Anka Lisec (2011) Načini vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov v primerljivih državah. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 235-256. ISSN 0351-0271

Marjan Čeh in Anka Lisec in Miran Ferlan in Radoš Šumrada (2011) Geodetsko podprta prenova grafičnega dela zemljiškega katastra. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 257-268. ISSN 0351-0271

Sandi Berk in Žarko Komadina in Joc Triglav (2011) Analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM- koordinat zemljiškokatastrskih točk v pomurju. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 269-283. ISSN 0351-0271

Miran Kuhar in Sandi Berk in Božo Koler in Klemen Medved in Ove Omang in Dag Solheim (2011) Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 226-234. ISSN 0351-0271

Mojca Golobič in Alenka Cof in Sabina Mujkić (2011) Načrtovanje trajnostnega razvoja v državah v tranziciji : študija ranljivosti okolja za Kanton Sarajevo. Geodetski vestnik , 55 (1). str. 87-102. ISSN 0351-0271

Eva Zupan in Miran Saje (2011) Integrating rotation from angular velocity. Advances in engineering software, 42 (9). str. 723-733. ISSN 0965-9978

Tomaž Hozjan in Miran Saje in Stanislav Srpčič in Igor Planinc (2011) Fire analysis of steel-concrete composite beam with interlayer slip. Computers & Structures, 89 (1-2). str. 189-200. ISSN 0045-7949

Boštjan Pulko in Bojan Majes in Janko Logar (2011) Geosynthetic-encased stone columns: analytical calculation model. Geotextiles and Geomembranes , 29 (1). str. 29-39. ISSN 0266-1144

Simon Schnabl in Igor Planinc (2011) The effect of transverse shear deformation on the buckling of two-layer composite columns with interlayer slip. International Journal of Non-linear Mechanics, 46 (3). str. 543-553. ISSN 0020-7462

Tomaž Hozjan in Igor Planinc in Miran Saje in Stanislav Srpčič (2011) Buckling of an axially restrained steel column under fire loading. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 11 (3). str. 451-472. ISSN 0219-4554

Peter Lamovec in Matjaž Mikoš (2011) Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov - primer hudourniške poplave v Selški dolini leta 2007. Geodetski vestnik , 55 (3). str. 483-494. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Miha Konjar in Anka Lisec (2011) Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah. Geodetski vestnik , 55 (3). str. 495-517. ISSN 0351-0271

Matjaž Mikoš (2011) Integralno upravljanje voda in regionalizacija Republike Slovenije. Geodetski vestnik , 55 (3). str. 518-529. ISSN 0351-0271

Aleš Kroflič in Miran Saje in Igor Planinc in Dejan Zupan (2011) Buckling of asymmetrically delaminated three-dimensional composite beam: analytical solution. Composites Part B-Engineering, 42 (7). str. 2047-2054. ISSN 1359-8368

Aleš Kroflič in Miran Saje in Igor Planinc (2011) Non-linear analysis of two-layer beams with interlayer slip and uplift. Computers & Structures, 89 (23-24). str. 2414-2424. ISSN 00457949

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Dušan Kogoj (2011) Določitev nevertikalnosti visokih dimnikov. Geodetski vestnik , 55 (4). str. 701-712. ISSN 0351-0271

Boštjan Pulko in Bojan Majes in Janko Logar (2011) Reply to the discussion by Khabbazian, M., Meehan, CL, and Kaliakin, VN, on ``Geosynthetic-encased stone columns: Analytical calculation model'' [Geotextiles and Geomembranes 29(1), 2011, pp. 29-39]. Geotextiles and Geomembranes , 29 (6). str. 584-587. ISSN 0266-1144

Simon Schnabl in Igor Planinc (2011) Inelastic buckling of two-layer composite columns with non-linear interface compliance. International Journal of Mechanical ScienceS, 53 (12). str. 1077-1083. ISSN 0020-7403

Teja Koler Povh in Primož Južnič in Žiga Turk in Goran Turk (2011) Analiza znanstvenih objav v slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG. Geodetski vestnik, 55 (4). str. 764-780. ISSN 0351-0271

Tomaž Šolc in Aneta Stefanovska in Trevor Hoey in Matjaž Mikoš (2011) Application of an Instrumented Tracer in an Abrasion Mill for Rock Abrasion Studies. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58 (4). str. 263-270. ISSN 0039-2480

Knjiga

Alma Zavodnik Lamovšek in Mojca Foški in Alenka Fikfak, eds. (2011) Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine. Urbanistično planerska delavnica Straža 2011. Občina, Straža.

Prispevek na konferenci ali delavnici

Anka Ilc in Goran Turk in Gregor Trtnik (2011) Numerično modeliranje poladiabatnega poskusa. V: Kuhljevi dnevi 2011, Srečanje slovenskega društva za mehaniko , 22. 9. 2011, Mengeš.

Bojan Strah in Jurij Velkavrh (2011) Information system of public infrastructure investors for construction project management. V: Peti hrvatski kongres o cestama, 16. - 19. listopada 2011 , Cavtat - Dubrovnik, Hrvatska.

Visokošolsko delo

Mateja Langus (2011) Uporaba večpredstavnostne kartografije pri pouku geografije. Magistrsko delo.

Ana Naglič (2011) Seizmična analiza sakralnih objektov. Diplomska naloga.

Vesna Škof (2011) ANALIZA UPORABE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA GRADBIŠČIH PODJETJA ENERGOPLAN. Diplomska naloga.

Matej Drnovšček (2011) Možnosti predstavitve različnih prostorskih podatkov v programu Google earth. Diplomska naloga.

Matjaž Mlakar (2011) Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF. Diplomska naloga.

Matija Ficko (2011) Analiza vpliva dejavnikov na odločanje študentov za najem stanovanja v mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Borut Kermolj (2011) Predlog urbanistične ureditve naselja Komen na Krasu. Diplomska naloga.

Aleš Marjetič (2011) Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah. Doktorska disertacija.

Maja Parovel (2011) Primerjalna analiza kontrole urbanizacije v Sloveniji in na Švedskem. Diplomska naloga.

Tomaž Koron (2011) OBVLADOVANJE SPREMEMB V GRADBENEM PROJEKTU. Diplomska naloga.

Jože Bučar (2011) Izdelava časovno spremenljivega trirazsežnostnega kartografskega prikaza KO Šentjernej. Diplomska naloga.

Sara Kocjančič (2011) ANALIZA PROMETNIH NESREČ V PREDORIH NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH IN HITRIH CESTAH TER PREDLOGI ZA NJIHOVO ODPRAVO. Diplomska naloga.

Mateja Valenčak (2011) Kontrola površin zemljišč za namen subvencij v kmetijstvu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Klemen Rezelj (2011) PROJEKT SEDEM ETAŽNE POSLOVNE STAVBE NEPRAVILNE TLORISNE OBLIKE PO EVROKOD STANDARDIH. Diplomska naloga.

Tin Kohlenbrand (2011) Hidrografske meritve in analiza različnih metod meritev rečnih profilov na bazenu HE Vuzenica. Diplomska naloga.

Anita Vidic (2011) Sodobni elektronski tahimetri in geodetska terestična izmera. Diplomska naloga.

Grega Žvab (2011) Določevanje premikov točk na pregradi Drtijščica. Diplomska naloga.

Martina Dornik Snoj (2011) Določitev lokalnih transformacijskih parametrov med koordinatnima sistemoma D-48 in D-96 na območju Celja. Diplomska naloga.

Mihael Drevenšek (2011) Določitev koordinat v koordinatnem sistemu D-96 na osnovi terestričnih meritev GNSS. Diplomska naloga.

Metka Zupančič Demšar (2011) Učinkovitost ukrepov sistema za nadzor in vodenje prometa na potencialno nevarnih situacijah na avtocesti. Magistrsko delo.

Polona Cesar (2011) Primerjava različnih metod izračuna evapotranspiracije. Diplomska naloga.

Barbara Jerman (2011) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo. Diplomska naloga.

Vid Žgajner (2011) DIMENZIONIRANJE ZADRŽEVALNIH BAZENOV DEŽEVNIH VODA PRI ZAŠČITI OBČUTLJIVIH VODOTOKOV. Diplomska naloga.

Albin Mencin (2011) Preizkus GNSS-RTK-instrumentov po ISO-standardu 17123-8. Diplomska naloga.

Miroslav Petrović (2011) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov. Diplomska naloga.

Luka Oražem (2011) Izdelava digitalnega elaborata za vpis v ZK GJI s programskim paketom GEOPRO. Diplomska naloga.

Josip Radman (2011) Razvoj instrumenta za oceno učinkovitosti javnih služb pri ravnanju s komunalnimi odpadki. Diplomska naloga.

Davor Matijašić (2011) PARKIRNE NAPRAVE IN STANDARDNO VOZILO. Diplomska naloga.

Benjamin Nučič (2011) Kvaliteta reke Krke v srednjem toku. Diplomska naloga.

Maja Klančar (2011) Analiza razpoložljivosti in rabe vode na reki Krki. Diplomska naloga.

Klemen Zibelnik (2011) MODELIRANJE PRODUKCIJ IN ATRAKCIJ BLAGOVNEGA PROMETA. Diplomska naloga.

Matjaž Gorkič (2011) PREIZKUS KONCEPTA PAMETNE RASTI NA PRIMERU TRŽAŠKE CESTE V LJUBLJANI. Diplomska naloga.

Vid Peterman (2011) Fotogrametrična določitev deformacij površine jeklenega nosilca z večslikovno metodo. Diplomska naloga.

Mateja Zupan (2011) Gravitacijski modeli delavcev vozačev med občinami Slovenije v obdobju 2000 - 2009. Diplomska naloga.

Mateja Zalokar (2011) Trirazsežno modeliranje zgradb iz lidarskih podatkov na primeru mesta Domžale. Diplomska naloga.

Marko Mesarič (2011) Spremljanje posedkov in potrditev izračuna konsolidacije za območje nasipa čistilne naprave Rakova Jelša. Diplomska naloga.

Urša Vidmar (2011) Primerjava vertikalnih in horizontalnih sistemov rastlinskih čistilnih naprav. Diplomska naloga.

Maša Majkić (2011) Umeščanje daljnovodov v prostor. Magistrsko delo.

Miha Ulčar (2011) Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo. Magistrsko delo.

Tjaša Judež (2011) CEMAT - primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah. Diplomska naloga.

Aleksander Vučanović (2011) Mediacija v zemljiškem katastru. Diplomska naloga.

Denis Tomažič (2011) Analiza zastoja pri gradnji objekta EDA Center. Diplomska naloga.

Katja Mešiček (2011) Ocena stabilnosti svežih malt z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Tomislav Kekec (2011) Natančnost geodetskih načrtov. Diplomska naloga.

Gregor Planinšek (2011) Mala hidroelektrarna Smuk. Diplomska naloga.

Miha Oražem (2011) Analiza kompozitnih nosilcev iz lesa in betona z upoštevanjem zdrsa in razmika. Diplomska naloga.

Sašo Vozel (2011) Projektiranje lesenega razglednega stolpa. Diplomska naloga.

Katarina Sirk (2011) Ocena nevarnosti snežnih plazov na železniškem odseku Podbrdo – Hudajužna. Diplomska naloga.

Gašper Zupančič (2011) Izdelava grafičnih podlag za načrte zaščite in reševanja ob poplavah. Diplomska naloga.

Gregor Kralj (2011) VPLIV PROMETNIH TOKOV NA ZASNOVO NOVEGA CESTNEGA VOZLIŠČA JEŽICA V LJUBLJANI. Diplomska naloga.

Uroš Bohinc (2011) Prilagodljivo modeliranje ploskovnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Aleksandra Sovdat (2011) POMEN PREISKOVANJA TRENJSKE ODPORNOSTI STIKA GEOSINTETIK-ZEMLJINA ZA VARNOST ARMIRANIH BREŽIN. Diplomska naloga.

Goran Pregelj (2011) Ravnanje z ljudmi pri delu v gradbenih podjetjih. Diplomska naloga.

Matevž Govekar (2011) NOVOGRADNJA OBJEKTA TEHNOLOŠKEGA PARKA V SPODNJI KANOMLJI. Diplomska naloga.

Anja Markovič (2011) Načrtovanje območij in elementov v prometnem okolju za funkcionalno ovirane ljudi. Diplomska naloga.

Lucija Golja (2011) Ocena potresne odpornosti tradicionalno grajene kmečke hiše. Diplomska naloga.

Sašo Krašovec (2011) UMIRJANJE PROMETA - PRIMERJAVA IZVEDENIH NAPRAV Z VELJAVNIMI PREDPISI. Diplomska naloga.

Blaž Čubej (2011) Idejna rešitev odvodnje in čiščenja odpadnih vod za naselje Grgar. Diplomska naloga.

Nadja Košmrlj (2011) Razvoj postopka zbiranja in recikliranja odpadnih nagrobnih sveč. Diplomska naloga.

Goran Vidaković (2011) Primerjava zemljiškega katastra v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Aleš Pančur (2011) Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov. Diplomska naloga.

Primož Kambič (2011) Analiza karte Kranjske J.D.Florjančiča iz leta 1744. Diplomska naloga.

Špela Krivograd (2011) Analiza energetske infrastrukture v Sloveniji s posebnim ozirom na vrednotenju planiranih omrežij elektrovodov in plinovodov. Diplomska naloga.

Mirjam Černivec (2011) Predlog prostorske ureditve naselja Predstruge v občini Videm - Dobrepolje. Diplomska naloga.

Gregor Hribar (2011) Parcelacija za potrebe denacionalizacije. Diplomska naloga.

Nace Remic (2011) BOČNI PRITISKI V PREKLOPNIH VIJAČENIH SPOJIH IZ MEHKIH KONSTRUKCIJSKIH JEKEL. Diplomska naloga.

Damjan Sekereš (2011) Statični izračun jeklenega trietažnega poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Peter Muhvič (2011) Projekt logističnega centra v jekleni izvedbi. Diplomska naloga.

Tomaž Pajntar (2011) Poenostavljena metoda za oceno vpliva eksplozije na gradbeno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Luka Lampret (2011) Uporaba slamnatih bal kot gradbenega materiala pri ekološki gradnji. Diplomska naloga.

Davor Rozman (2011) Testiranje programov za račun vodnega udara in uporaba na realnem primeru derivacijske hidroelektrarne. Diplomska naloga.

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

Robert Lamovšek (2011) Projektiranje nosilne konstrukcije armiranobetonskega objekta "Mladinski hotel". Diplomska naloga.

Nataša Sirnik (2011) Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju. Doktorska disertacija.

Maja Golubovič (2011) Sodobni nosilni sistemi lesenih ostrešij inženirskih objektov. Diplomska naloga.

Matej Frlan (2011) Mehanske lastnosti lameliranega stekla. Diplomska naloga.

Urška Stanek (2011) Revitalizacija in ocena potresne odpornosti muzeja Tobačna v Ljubljani. Diplomska naloga.

Gregor Pretnar (2011) Modeliranje ukrepov ITS v mikroskopski simulaciji. Magistrsko delo.

Jan Zorec (2011) Analiza uporabnosti metod geodetske izmere GNSS za potrebe spremljanja premikov. Diplomska naloga.

Elizabeta Miklavčič (2011) Analiza uporabe širine odbojnega vala v podatkih aero laserskega skeniranja za ekstrakcijo zunanjih robov stavb. Diplomska naloga.

Eva Prošek (2011) Testiranje membranskega modula za ultrafiltracijo. Diplomska naloga.

Urban Benedičič (2011) Poplavna varnost Ljubljane in poplave septembra 2010. Diplomska naloga.

Mateja Godnič (2011) Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža. Diplomska naloga.

Marko Sodja (2011) Predlog izboljšave nosilne konstrukcije montažnega armirano betonskega objekta. Diplomska naloga.

Šimun Kodžoman (2011) Primerjava izračuna lesenih lepljenih nosilcev s poenostavljenimi izrazi iz standarda Evrokod 5 s podrobnejšo analizo z računalniškim programom. Diplomska naloga.

Matjaž Bregar (2011) Možni načini prikaza zasnov projektnih rešitev v fazi prostorskega umeščanja. Diplomska naloga.

Uroš Kulovec (2011) Primerjava variant izvedbe HC Koper - Dragonja skozi Škocjanski hrib: pokriti vkop in predor. Diplomska naloga.

Iztok Pečjak (2011) Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka. Diplomska naloga.

Anže Andrejka (2011) Učinkovitost izvedbe sanacij premostitvenih ab objektov pod prometno obremenitvijo. Diplomska naloga.

Damjana Gligić (2011) Zgodovinski pregled proizvodnje cementa in uporabe betona v Sloveniji. Diplomska naloga.

Luka Videmšek (2011) Primer uporabe 5d informacijskega modela stavbe. Diplomska naloga.

Boštjan Jursinovič (2011) Kotaljenje diska po deformabilnem nosilcu. Diplomska naloga.

Stefan Ajdanić (2011) Metoda za usklajevanje voznih redov javnega potniškega prometa. Diplomska naloga.

Katja Golob Šantić (2011) Analiza trendov varnosti na nivojskih prehodih ceste z železnico. Diplomska naloga.

Ana Bajželj (2011) Elementi železniške proge ter izračun sil in napetosti v zgornjem ustroju. Diplomska naloga.

Erika Vrtarič (2011) Analiza trga stanovanj po statističnih regijah v Republiki Sloveniji v začetnem obdobju recesije. Diplomska naloga.

Marjeta Škufca (2011) Možnost ponovne vzpostavitve primestnega potniškega prometa na progi Ljubljana - Kočevje. Diplomska naloga.

Danijel Landeka (2011) Varnost nivojskih prehodov, zavarovanih z andrejevim križem. Diplomska naloga.

Špela Meterc (2011) Izmera položajne geodetske mreže za potrebe analize izračuna prostega stojišča. Diplomska naloga.

Lea Gabršček (2011) Geodetske storitve na podlagi izvedbenih prostorskih aktov. Diplomska naloga.

Mojca Maja Lavrič (2011) Modeliranje funkcionalnih regij Slovenije po spolu in po letih za obdobje 2000-2009. Diplomska naloga.

Klemen Bonča (2011) Geodetska dela pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi. Diplomska naloga.

Maja Prejac (2011) Sprememba vrednosti preostalega dela zemljišča in drugih nepremičnin zaradi gradnje v javno korist. Diplomska naloga.

Gregor Stavbar (2011) Pregled odprtokodnih programov za obdelavo lidarskih podatkov. Diplomska naloga.

Urška Železnik (2011) Gravitacijski modeli stalnih selitev po izbranih državah Evrope. Diplomska naloga.

Rok Tehovnik (2011) Vpliv oddaljenosti postajališča mestnega potniškega prometa na ceno stanovanj v Ljubljani. Diplomska naloga.

Matjaž Hegeduš (2011) Analiza produktivnosti opaževanja s sistemom Epic Eco. Diplomska naloga.

Robert Pečenko (2011) Dokaz varnosti prednapete votle plošče v običajnih pogojih in pogojih požara. Diplomska naloga.

Tine Trobec (2011) Analiza skupnih voženj dnevnih migrantov z osebnimi vozili na slovenskih avtocestah. Diplomska naloga.

Tjaša Škabar (2011) Geostatična analiza gradbene jame za hotel Rimske Toplice. Diplomska naloga.

Mitja Maršič (2011) Kolesarski promet in ureditve površin zanj v mestni občini Koper - analiza ureditev in predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Marko Đuranović (2011) Projekt nosilne jeklene konstrukcije poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Matej Zupančič (2011) Projektiranje osem-etažnega armiranobetonskega okvira za srednjo stopnjo duktilnosti. Diplomska naloga.

Klemen Alič (2011) Zakonodaja in količine gradbenih odpadkov v Sloveniji in tujini. Diplomska naloga.

Andrej Bajec (2011) Temeljenje protihrupnih ograj po evrokod standardih. Diplomska naloga.

Iztok Klemenc (2011) Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela. Doktorska disertacija.

Franc Sinur (2011) Vzdolžno ojačani polnostenski nosilci pri interakciji velikih upogibnih in strižnih obremenitev. Doktorska disertacija.

Maja Koprivšek (2011) Vpliv različnih vrst substrata na strukturo hitrosti vodnega toka ter njen vpliv na biocenozo na primeru potoka Glinščica. Magistrsko delo.

Andrej Kobler (2011) Nove metode za obdelavo podatkov letalskega laserskega skenerja za monitoring gozdnih ekosistemov. Doktorska disertacija.

Mojca Sevšek (2011) Ocena potresne ranljivosti stavb v Posočju z analizo lokalnih mehanizmov porušitve. Diplomska naloga.

Bojan Šavrič (2011) Določitev polinomske enačbe za Naravno Zemljino kartografsko projekcijo. Diplomska naloga.

Anžej Kne (2011) Razvoj večkriterijskega modela za celovito ocenjevanje stanovanjskih enot. Magistrsko delo.

Andrej Anžlin (2011) Numerične simulacije potresnega odziva ytong zidane stavbe. Diplomska naloga.

Mojca Kogoj (2011) Hidravlične razmere zaradi plavja pri premostitvah. Diplomska naloga.

Blaž Zoubek (2011) Projektiranje in nelinearni odziv ab montažne stavbe pri potresnem vplivu. Diplomska naloga.

Blaž Hudobivnik (2011) Eksperimentalne preiskave in numerična analiza opečnate zidovine. Diplomska naloga.

Nuša Lazar (2011) Projektiranje stavb na sprejemljivo potresno tveganje - primer osem-etažne armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Jernej Nučič (2011) Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju. Magistrsko delo.

Zoran Kuhar (2011) Metodologija za finančno analizo in kontrolo izvajanja projektov v gradbeništvu. Magistrsko delo.

Črt Pečar (2011) Integralni sistemi za ravnanje z odpadki v Obalni regiji in možnosti njihove predelave. Diplomska naloga.

Nejc Vesel (2011) Uporaba odvečnega blata iz občinske komunalne čistilne naprave. Diplomska naloga.

Andraž Savarin (2011) Projektiranje lesene strehe. Diplomska naloga.

Žan Gominšek (2011) " Parkiraj in se pelji " parkirišča. Diplomska naloga.

Marko Jovanovski (2011) Ocena potresne odpornosti zidane enodružinske hiše v Grosuplju. Diplomska naloga.

Sandi Hribar (2011) Študija odvoda in čiščenja vode v občini Grosuplje z zaščito potoka Grosupeljščica. Diplomska naloga.

Urška Martinčič (2011) Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Leon Pelc (2011) Inženirska predloga za informacijski modelirnik stavb. Diplomska naloga.

Bojan Bazilija (2011) Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah. Diplomska naloga.

Damjan Podgorelec (2011) Ocena potresne odpornosti stanovanjske hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Polona Lovišček (2011) Primerjava namenske rabe prostora na območju Občine Nova Gorica med letoma 2003 in 2011 na podlagi prostorskih aktov občine. Diplomska naloga.

Jure Turk (2011) Statični izračun jeklenega proizvodnega objekta. Diplomska naloga.

Elena Bajc (2011) Vrednotenje kmetijskih zemljišč v postopku komasacije. Diplomska naloga.

Tadej Cotelj (2011) Preiskave mulja iz Luke Koper za načrtovanje stabilizacije z globinskim mešanjem. Diplomska naloga.

Ana Kalan (2011) Predlog prostorske ureditve naselja Horjul v občini Horjul. Diplomska naloga.

Primož Janežič (2011) Statična analiza poslovno-trgovskega centra z nosilno jekleno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Matej Pukšič (2011) Razvoj nepremičninskega projekta "Stanovanjski bloki Selo". Diplomska naloga.

Lucijan Marodi (2011) Analiza in sanacija plazu Prapretno. Diplomska naloga.

Katja Poljanšek (2011) Ureditev poselitvenega območja za naselje Straža pri Novem mestu. Diplomska naloga.

Monika Rudolf (2011) Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu. Diplomska naloga.

Dejan Klavs (2011) Evidentiranje GJI na primeru obrtne cone Ugar pri Ribnici. Diplomska naloga.

Tomaž Izak (2011) Odmera lokalne ceste Ravnik - Lovranovo v občini Bloke. Diplomska naloga.

Andreja Lah (2011) Vpliv števila faktorjev na vrednost nepremičnin pri množičnem vrednotenju nepremičnin. Diplomska naloga.

Mateja Šeligo (2011) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Nemčijo. Diplomska naloga.

Mihela Baumgartner (2011) Projektiranje jeklenega cilindričnega rezervoarja. Diplomska naloga.

Urška Kocjančič (2011) Fazno spremenljiv material v visokoizolativnem tankoslojnem stavbnem ovoju. Diplomska naloga.

Nina Volkar (2011) Termika spodnje save v času izgradnje verige hidroelektrarn. Diplomska naloga.

Simona Zavec (2011) Izdelava trirazsežnega modela stavbe na primeru Plečnikove hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Marko Zore (2011) Izdelava spletnega tematskega portala z interaktivno karto. Diplomska naloga.

Janez Žokalj (2011) Infrastrukturne potrebe za izvajanje dejavnosti. Diplomska naloga.

Maja Mohorović (2011) Metode s področja geodezije za spremljanje in proučevanje divjih živali. Diplomska naloga.

Gregor Požek (2011) Stroškovne posledice investiranja v komunalno infrastrukturo na ruralnih območjih. Magistrsko delo.

Brigita Mandelj (2011) Vloga javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov na primeru obvoznice Škofljica. Diplomska naloga.

Klemen Rejec (2011) Neelastično strižno obnašanje armiranobetonskih sten. Doktorska disertacija.

Andrea Skroza (2011) Ovrednotenje hidroenergetskega potenciala ob upoštevanju okoljskih ciljev na pohorskih vodotokih. Diplomska naloga.

Anja Lavrič (2011) Uporaba membran iz oslojenih tkanin za fasadne in strešne sisteme jeklenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Urban Hrvatin (2011) Izbiranje ekvivalentne kartografske projekcije za kartiranje kontinentov. Diplomska naloga.

Gorazd Drofenik (2011) Določitev vertikalnih premikov reperjev na območju Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Gašper Dimc (2011) Urejanje katastrskih mej v upravnem in sodnem postopku. Diplomska naloga.

Aljoša Podojsteršek (2011) Zajem in obdelava podatkov gospodarske javne infrastrukture na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Matjaž Flerin (2011) Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne. Diplomska naloga.

Simona Pestotnik (2011) Hidrološki model Glinščice s programom Flo - 2D. Diplomska naloga.

Matej Mihelič (2011) Umetni kompozitni material Kerrock in njegova uporaba v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Simon Rus (2011) Ocena potrebnih površin zemljišč za gradnjo v občini Ribnica v obdobju 2010-2015. Diplomska naloga.

Jasna Verdir (2011) Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo. Diplomska naloga.

Nina Verzolak Hrabar (2011) Poenotenje segmentov usmerjevalnih lamel za državne ceste. Magistrsko delo.

Boštjan Čertalič (2011) Analiza kinematičnega profila s posebnim ozirom na potniške perone. Diplomska naloga.

Mojmir Uranjek (2011) Propadanje in trajnostna obnova ovoja stavbne dediščine. Doktorska disertacija.

Rok Vezočnik (2011) Analiza tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za spremljanje deformacij na objektih. Doktorska disertacija.

Simon Novak (2011) Možnosti funkcionalne nadgradnje elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku za težka tovorna vozila v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

Miha Kastelic (2011) Analiza toplotnih mostov in ukrepov za izboljšavo v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Alen Šabić (2011) Razmerje med neprofitno in prosto oblikovano najemnino za stanovanja v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Katja Lenko (2011) Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt. Diplomska naloga.

Gregor Polajnar (2011) Projektiranje večetažnega poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Goran Šneperger (2011) Ocena stabilnosti svežega samozgoščevalnega betona z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Mitja Mlakar (2011) Procesi propadanja armiranega betona v objektih jedrskih elektrarn. Diplomska naloga.

Tadeja Tinta (2011) Hidrogram enote v hidroloških modelih. Diplomska naloga.

Kristina Luzar (2011) Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah. Diplomska naloga.

Uroš Arnež (2011) Izdelava dinamičnega kartografskega modela odseka reke Soče. Diplomska naloga.

Marko Tomšič (2011) Uporaba laserskega skeniranja za evidentiranje kulturne dediščine na primeru gradu Kalc. Diplomska naloga.

Alenka Megla (2011) Raziskava vloge lastnikov zemljišč pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji na primeru komasacijskega območja Ptujsko polje I ter primerjalna analiza z Avstrijo. Diplomska naloga.

Gašper Štebe (2011) Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010. Diplomska naloga.

Ana Urbas (2011) Vpliv instrumentalnih pogreškov na satelitski zajem porazdelitve antropogenih plinov v atmosferi. Diplomska naloga.

Igor Prosenik (2011) Modeliranje lokacij arheoloških najdišč z metodami GIS-a na območju Slovenjskih Goric. Diplomska naloga.

Belmira Muratović (2011) Razvoj postopkov predelave odpadnih lesnih pepelov. Diplomska naloga.

Rok Tanko (2011) Poplavna varnost objekta v Grosupljem. Diplomska naloga.

Nataša Đurić (2011) Objektno usmerjena klasifikacija za določanje drevesnih vrst in zaznavanje japonskega dresnika. Diplomska naloga.

Luka Katarinčič (2011) Izračun porabe toplote za ogrevanje v tipičnih enodružinskih hišah grajenih od 1920 do 2010. Diplomska naloga.

Primož Novak (2011) Lastnosti apnenih ometov nanešenih na kamnit zid kapele gradu Črnelo. Diplomska naloga.

Luka Arko (2011) Projektiranje konstrukcij s parametričnim modelirnikom Tekla Structures. Diplomska naloga.

Rajko Jovanović (2011) Hidroizolacijski sistem XYPEX. Diplomska naloga.

Lidija Hajdenek (2011) Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave. Diplomska naloga.

Maja Mahne (2011) Možnosti vzpostavite 3D katastra v Sloveniji. Diplomska naloga.

Katarina Dolenc (2011) Analiza razlike med oglaševano in pogodbeno ceno nepremičnine v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

David Kokalj (2011) Poenostavljene računske metode požarnovarnega projektiranja AB nosilcev. Diplomska naloga.

Andreja Korade (2011) Problematika prikaza stanja prostora. Diplomska naloga.

Marjeta Kos (2011) Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko. Diplomska naloga.

Zbornik konference

Y. Tsompanakis in B. H. V. Topping, eds. (2011) International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. Civil-Comp Press, Stirlingshire, Velika Britanija. ISBN 978-1-905088-49-2

Andreas Anagnostopoulos in Michael Pachakis in Christos Tsatsanifos, eds. (2011) Geotechnics of hard soils - weak rocks: Proceedings of the 15th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. Part 1-3. 15 ICSMGE 2011 Athina. IOS Press, Amsterdam. ISBN ISBN 978-1-60750-800-7 (print), ISBN 978-1-60750-801-4 (online)

Andreas Anagnostopoulos in Michael Pachakis in Christos Tsatsanifos, eds. (2011) Geotechnics of hard soils - weak rocks: Proceedings of the 15th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. Part 4. 15 ICSMGE 2011 Athina. IOS Press, Amsterdam. ISBN 978-1-61499-198-4

NEDOLOČENO, ed. (2011) WORKSHOP Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 15 ICSMGE 2011 Athenes. ni založnika, Atene.

Ming L. Wang in Dionisio P. Bernal in Jerome F. Hajjar in Yinghong Cao, eds. (2011) Engineering Mechanics Institute - EMI 2011. Northestern University, Boton Massachusetts, Boston, Massachusetts.

Paul Fisette, ed. (2011) Multibody Dynamics 2011. Université catholique de Louvain.

B. H. V. Topping in Y. Tsompanakis, eds. (2011) International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Civil-Comp Press, Stirlingshire, Velika Britanija. ISBN 978-1-905088-46-1

Nazadnje osveženo v pet. 17. nov. 2017 01:53:47 CET.