Vnosi za leto 2010

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | Đ | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 228.

A

Janez Auser (2010) Analiza programskega vmesnika za izmenjavo podatkov med mikroskopskim in makroskopskim prometnim modelom. Diplomska naloga.

Janja Avbelj (2010) Koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki zaznanimi z infrardečih aero videoposnetkov. Diplomska naloga.

Rok Avsec (2010) Idejne rešitve odvodnje odpadnih voda za naselja od Golnika do Mlake pri Kranju. Diplomska naloga.

Žiga Avšič (2010) Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji. Diplomska naloga.

B

Jaka Blejec (2010) Vključitev parmanentne GPS postaje Bilje v višinski sistem Republike Slovenije. Diplomska naloga.

Blaž Blažič (2010) Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane. Diplomska naloga.

Boris Bruderman (2010) Gradnja pomola III v Luki Koper. Diplomska naloga.

Brigita Bijol (2010) Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas. Diplomska naloga.

Igor Birk (2010) Odpornost proti prodoru vode za lahko vgradljiv beton iz drobljenega apnenčevega agregata. Diplomska naloga.

Primož Blaha (2010) Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč v poselitvenih območjih na izbranih primerih občin Maribor, Rače-Fram in Hoče-Slivnica. Diplomska naloga.

Milan Benić (2010) Načrtovanje infrastrukture za pešce. Diplomska naloga.

Boštjan Brank in Jaka Dujc in Adnan Ibrahimbegović in Delphine Brancherie (2010) An embedded crack model for failure analysis of concrete solids. Computers and Concrete : an international journal , 7 (4). str. 331-346. ISSN 1598-8198

Branko Bandelj (2010) Reološke lastnosti vlaknastih betonov. Doktorska disertacija.

Urška Bajc (2010) Pogreški pri meritvah padavin in izračun popravka. Diplomska naloga.

Jože Ban (2010) Analiza adhezijsko prednapetega dvokapnega nosilca. Diplomska naloga.

Metod Bonča (2010) Ocena potresnega tveganja za izbrane jeklene stavbe. Diplomska naloga.

Miha Buh (2010) Poslednice uvedbe vinjet na prometne tokove v ombočju cestninskih postaj. Diplomska naloga.

Elvis Bilić (2010) Idejna študija trase daljinske ceste Velike Lašče - Grosuplje. Diplomska naloga.

Urša Bartol Lekšan (2010) Merjenje horizontalnih premikov in deformacij z geodetskimi terestričnimi metodami. Diplomska naloga.

Peter Bračič (2010) Izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del na višini. Diplomska naloga.

Aleš Brodnik (2010) Tehnološki in organizacijski vidik gradnje z mikroarmiranimi betoni z jeklenimi vlakni. Diplomska naloga.

C

Luka Cuderman (2010) Novi standardi na področju bituminiziranih zmesi in cementnih betonov. Diplomska naloga.

Marko Cimerman (2010) Analiza širitve povezave in namenske rabe zemljišč glede na trende urbanizacije v izbranih občinah. Diplomska naloga.

Patricia Cotič (2010) Eksperimentalno podprta parametrična nelinearna seizmična analiza kamnite zidane stavbe. Diplomska naloga.

Č

Peter Čadež (2010) Analiza metod Geodetske GNSS izmere. Diplomska naloga.

D

Samo Drobne in Miha Konjar in Anka Lisec (2010) Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 481-500. ISSN 0351-0271

Jaka Dujc in Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović (2010) Multi-scale computational model for failure analysis of metal frames that includes softening and local buckling. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 199 (21-22). str. 1371-1385. ISSN 0045-7825

Jaka Dujc in Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović (2010) Quadrilateral Finite Element with Embedded Strong Discontinuity for Failure Analysis of Solids. Computer Modeling in Engineering and Sciences, 69 (3). str. 223-260. ISSN 1526-1492

Jaka Dujc (2010) Metoda končnih elementov za račun mejne nosilnosti in lokalizirane porušitve ploskovnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Maja Debelak (2010) Izdelava 3D modela fasade z uporabo videotahimetra Topcon GPT-7003i in Topcon-ove programske opreme. Diplomska naloga.

Marko Degenek (2010) Zbiranje in ravnanje z odpadnimi baterijami. Diplomska naloga.

Đ

Adnan Đulsić (2010) Načini gradnje nasipov s strmimi brežinami. Diplomska naloga.

F

Jure Ferjančič (2010) Statični izračun poslovno skladiščnega objekta po standardih Evrokod. Diplomska naloga.

G

Dejan Grigillo (2010) Samodejno odkrivanje stavb na visokoločljivih slikovnih virih za potrebe vzdrževanja topografskih podatkov. Doktorska disertacija.

Zoran Gregorn (2010) Vpliv meteoroloških parametrov na vrednost merjene dolžine. Diplomska naloga.

Mojca Gramec (2010) Gradnja energetskih nasipov iz peska - študija izvedljivosti. Diplomska naloga.

Miha Gašperšič (2010) Presoja investicije v kamnolom. Diplomska naloga.

Blaž Goljevšček (2010) Analiza nosilnosti ab "pi" plošče v običajnih pogojih in pogojih požara. Diplomska naloga.

Sonja Gamse (Bogatin) (2010) Uporaba Kalmanovega filtra pri kinematičnih geodetskih meritvah. Doktorska disertacija.

Borut Anton Gomboši (2010) IDEJNA ZASNOVA PREUREDITVE KRIŽIŠČA TRŽAŠKA CESTA - AC PRIKLJUČEK LJUBLJANA - ZAHOD. Diplomska naloga.

Jaka Gregorič (2010) Mejna obravnava ob podpori terenskega računalnika. Diplomska naloga.

H

Nuša Hozjan (2010) Analiza vpliva različnih faktorjev na ceno stanovanj in stanovanjskih hiš v Pomurski regiji. Diplomska naloga.

Amel Hodžić (2010) Dimenzioniranje nosilne konstrukcije prednapetega avtocestnega nadvoza. Diplomska naloga.

Andraž Hribar (2010) Vplivi vodarskih posegov na rečno morfologijo notranje Mure. Diplomska naloga.

Albina Haberman (2010) Zasnova ureditve prometa in prometnih površin v Gornjem Gradu po izgradnji obvoznice. Diplomska naloga.

I

Andreja Istenič Starčič in Žiga Turk (2010) Slovenski študenti geodezije in informacijsko-komunikacijska tehnologija. Geodetski vestnik , 54 (1). str. 70-87. ISSN 0351-0271

Metka Ivnik (2010) Geodetske meritve pri analizi padanja kamenja. Diplomska naloga.

J

Jurij Jekovec (2010) Mestni kolesarski sistem. Diplomska naloga.

Teja Jeglič (2010) Modeliranje razlitja nafte v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Bojan Jakopič (2010) Vpliv odtoka meteornih voda iz urbanih območij na spreminjanje poplavne varnosti. Diplomska naloga.

Judita Jordan (2010) Poskusne meritve infiltracije na različnih tipih tal z mini disk infiltrometrom. Diplomska naloga.

Jasna Jošić (2010) Vloga gradbenega nadzora pri graditvi objektov. Diplomska naloga.

Matevž Jerman (2010) Nosilni elementi iz konstrukcijskega kompozitnega lesa. Diplomska naloga.

Urška Jakin (2010) VPLIV EKOLOŠKO SPREJEMLJIVEGA PRETOKA NA POSLOVANJE MALIH HIDROELEKTRARN. Diplomska naloga.

Andraž Jakopin (2010) Projekt jeklene poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Uroš Jerič (2010) Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani po sistemu z razpornimi ploščami. Diplomska naloga.

Matej Jan (2010) Vpliv opečnih polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov. Diplomska naloga.

K

Božo Koler in Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Oskar Sterle in Bojan Stopar in Dušan Kogoj (2010) Realizacija geodezije v geotehniki. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 450-468. ISSN 0351-0271

Miran Kuhar in Marta Okorn in Bojan Stopar (2010) Določitev odklonov navpičnic iz geoidnih višin. Geodetski vestnik , 54 (4). str. 595-605. ISSN 0351-0271

Rok Kovačič (2010) Analiza obnašanja pokrova na odlagališču Leskovec Novo mesto (CeROD - Center za ravnanje z odpadki Dolenjske). Diplomska naloga.

Emir Kumalić (2010) Optimizacija časovnega poteka in tehnologije gradnje - izbrani primer trgovsko poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Žiga Kokalj (2010) Uporaba daljinskega zaznavanja pri modeliranju spremenljivk dinamičnega cestninjenja. Doktorska disertacija.

Janez Kos (2010) Kratkoročni ukrepi za izboljšanje ceste G2-106 od Škofljice do Livolda. Diplomska naloga.

Helena Kolarek (2010) Predlog za tehnološko - ekološko modernizacijo ravnanja z odpadki v osrednjeslovenski regiji. Diplomska naloga.

Andrej Kmetič (2010) Vpis stavbe v nepremičninske evidence. Diplomska naloga.

Borjan Kokolj (2010) Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov s poudarkom na kamenih materialih. Diplomska naloga.

Aleš Kroflič in Igor Planinc in Miran Saje in Bojan Čas (2010) Analytical solution of two-layer beam including interlayer slip and uplift. Structural engineering and mechanics, 34 (6). str. 667-683. ISSN 1225-4568

Gašper Koželj (2010) Odpornost proti prodoru vode za lahkovgradljiv beton iz savskega proda iz Krške kotline. Diplomska naloga.

Tadej Kraker (2010) Razvoj podeželja in čezmejno sodelovanje na primeru občine Radlje ob Dravi. Diplomska naloga.

Aleš Kroflič in Igor Planinc in Miran Saje in Goran Turk in Bojan Čas (2010) Non-linear analysis of two-layer timber beams considering interlayer slip and uplift. Engineering Structures, 32 (6). str. 1617-1630. ISSN 0141-0296

Robert Klinc (2010) Spletne storitve nove generacije kot infrastruktura za obvladovanje virtualnih organizacij. Doktorska disertacija.

Klemen Kozmus Trajkovski (2010) Razvoj postopkov obdelave opazovanj GNSS za navigacijo oseb v oteženih pogojih. Doktorska disertacija.

Primož Kaiser (2010) Cenilne linije za izvedbo kanalizacije. Diplomska naloga.

Aleksander Kožman (2010) Ekonomska upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo v času recesije. Diplomska naloga.

Miha Krečič (2010) Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb. Diplomska naloga.

Ladislav Klinc (2010) Razvoj orodja za izdelavo integriranih modelov v programu SketchUp. Diplomska naloga.

Maja Kreslin (2010) Vpliv višjih nihajnih oblik pri nelinearni potresni analizi konstrukcij stavb. Doktorska disertacija.

Dejan Kastelec (2010) Dimenzioniranje čašastih temeljev. Diplomska naloga.

Špela Kemperle (2010) Dimenzioniranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Darko Kovačič (2010) Nosilnost jeklenih nosilcev z odprtinami v stojini in jeklenih satastih nosilcev. Diplomska naloga.

Klemen Kozmus Trajkovski in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Sturdy Positioning with High Sensitivity GPS Sensors Under Adverse Conditions. Sensors, 10 (9). str. 8332-8347. ISSN 1424-8220

Mitja Košir in Aleš Krainer in Mateja Dovjak in Rudolf Perdan in Živa Kristl (2010) Alternative to the Conventional Heating and Cooling Systems in Public Buildings. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 56 (9). str. 575-583. ISSN 0039-2480

Tjaša Kramar (2010) Prostorska podatkovna infrastruktura pri upravljanju zemljišč v Afriki - primer Gane in Burkine Faso. Diplomska naloga.

Matej Kocjan (2010) Ureditev suhega zadrževalnika in vodotoka Pešnice na območju Šentjurja. Diplomska naloga.

Matija König (2010) METODOLOGIJA ZA VREDNOTENJE VPLIVOV SISTEMA ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH. Diplomska naloga.

Marko Keše (2010) Projektiranje večstanovanjske stavbe v kočevju po standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Blaž Kavčič (2010) Izdelava interaktivnega priročnika za potrebe upravljanja večstanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Urška Kregar Cundrič (2010) Računalniško podprta izdelava projektne dokumentacije za ab kontinuirne nosilce. Diplomska naloga.

Tjaša Kuclar (2010) Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih, odpadnih in rečnih voda zboralnika A6 v Ljubljani. Diplomska naloga.

Matija Kralj (2010) Problematika načrtovanja prostorskih ureditev na lokalnem nivoju. Magistrsko delo.

Mateja Kastelic (2010) Obdelava podatkov laserskega skeniranja v programu Geomagic na primeru Mislejevega portala. Diplomska naloga.

Urh Klemen (2010) Oblikovanje vrednostnih con nepremičnin na podlagi evidence trga nepremičnin. Diplomska naloga.

L

Peter Lipar in Jure Kostanjšek in Marijan Žura (2010) Uporaba prostorske statistike za določevanje zgostitev prometnih nesreč. Geodetski vestnik , 54 (1). str. 61-69. ISSN 0351-0271

Jožica Lužnik (2010) Določitev tipologije podeželskih območij. Diplomska naloga.

Barbara Likar (2010) Napetnostno-deformacijska stanja v peščenih materialih. Diplomska naloga.

Apolonija Lebeničnik (2010) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje. Diplomska naloga.

Gregor Longar (2010) Analiza konstrukcijskih zasnov za enoprostorne jeklene hale. Diplomska naloga.

M

Petra Repnik Mah in Matjaž Mikoš in Aleš Bizjak (2010) Hidromorfološka tipizacija slovenskih rek. Acta Geographica Slovenica-Geografski zbornik, 50 (2). str. 202-218. ISSN 1581-6613

Matjaž Mikoš in Bojan Majes (2010) Mitigation of large landslides and debris flows in Slovenia, Europe. V: Landslides: Causes, Types and Effects. Natural Disaster Research, Prediction and Mitigation . Nova Science Publishers, New York, str. 105-131. ISBN 978-1-60741-258-8

Matej Mišvelj (2010) Geodetski načrti kot del geografskega informacijskega sistema. Diplomska naloga.

Matija Mlakar (2010) Uporaba odprte kode v okoljih GIS. Diplomska naloga.

Vedran Mekić (2010) Sodobne tehnologije gradnje mostov. Diplomska naloga.

Tadej Mirkac (2010) Projektiranje armiranobetonske montažne hale s podporo informacijskega modela stavbe. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Kristjan Mugerli (2010) Stroškovno tehnološka optimizacija izvedbe premostitvenega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Matekovič (2010) Operativna izvedba asfaltne obloge akumulacijskega jezera. Diplomska naloga.

Tomaž Medved (2010) Rekonstrukcija muzeja Železniki. Diplomska naloga.

Vladka Mohorko (2010) Vpliv izbora najugodnejšega ponudnika na uspešnost nepremicninskega projekta. Diplomska naloga.

Jernej Merzel (2010) Primerjalna analiza cen stanovanj in zemljišč v Občini Trebnje in Mestni občini Novo mesto v obdobju 2000–2008. Diplomska naloga.

Simon Marinko (2010) Uporaba okolja vico software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana. Diplomska naloga.

Marina Madotto (2010) Vloga in pomen načrta parcelqacije pri razvoju podeželskih naselij. Diplomska naloga.

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Goran Turk in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Statistical Properties of Strain and Rotation Tensors in Geodetic Network. Journal of Surveying Engineering - ASCE, 136 (3). str. 102-110. ISSN 0733-9453

Simon Mrak (2010) Večkriterijska analiza za malo hidroelektrarno Kokra. Diplomska naloga.

Mario Mazurek (2010) Raziskave volumskih deformacij zemljin zaradi zmrzovanja in tajanja. Diplomska naloga.

Naja Marot (2010) Presoja vloge prostorske zakonodaje v slovenskem sistemu prostorskega planiranja. Doktorska disertacija.

Jani Marinič (2010) Odločitveni model za izbiro izvajalca fasade poslovnega dela objekta EDA Center. Diplomska naloga.

Mihael Mlakar (2010) Nov montažni AB strešni element. Diplomska naloga.

Matjaž Milharčič (2010) RAČUNALNIŠKO PODPRTA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROSTOLEŽEČE ARMIRANOBETONSKE NOSILCE. Diplomska naloga.

Sandi Mohar (2010) Projekt štirietažne poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Alen Mejak (2010) Primerjava meritev pretokov na manjšem vodotoku z Dopplerjevim merilnikom in metodo razredčenja. Diplomska naloga.

Mojca Mohorič (2010) Nosilni sistemi sodobnih lesenih ostrešij. Diplomska naloga.

Tjaša Majer (2010) Analiza strukture cene novozgrajenih stanovanj v obdobju 2008 – 2010 v izbranih mestnih občinah v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

N

Mirjam Nučič (2010) Analiza lastništva zemljišč pod cestnimi objekti v občini Šmarješke Toplice. Diplomska naloga.

Gregor Novak (2010) ANALIZA PREDNAPETIH BETONSKIH PLOŠČ NA OBJEKTU "EMONIKA". Diplomska naloga.

Gregor Novak (2010) Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo d.d.. Diplomska naloga.

O

Katarina Ostruh (2010) Urbanizacija podeželja na primeru mestne občine Velenje. Magistrsko delo.

Kristina Onufrija (2010) Strokovne osnove s področja demografije za potrebe prostorskega načrtovanja na občinski ravni. Magistrsko delo.

Gašper Osolnik (2010) Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inženiring podjetja. Diplomska naloga.

Boštjan Ogulin (2010) Analiza opremljenosti in ocena potrebnih vlaganj v komunalno infrastrukturo na območju občine Semič do leta 2017. Diplomska naloga.

P

Polona Prešeren Pavlovčič in Albin Mencin in Bojan Stopar (2010) Analiza preizkusa instrumentarija GNSS-RTK po navodilih standarda ISO 17123-8. Geodetski vestnik , 54 (4). str. 607-626. ISSN 0351-0271

Dejan Paliska in Rudi Čop in Daša Fabjan in Samo Drobne (2010) Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 469-480. ISSN 0351-0271

Klemen Prebevšek (2010) Ocenjevanje stroškov gradbenih del v zgodnjih fazah gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Dominik Papež (2010) Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije. Diplomska naloga.

David Pečnik (2010) Izhodišča za ocenjevanje vrednosti zemljišč na primeru odseka II. tira železniške proge Ljubljana-Jesenice. Diplomska naloga.

Jana Per (2010) Projekt preboja Železne in Babje jame. Diplomska naloga.

Martin Pušnik (2010) Ocena vplivov malih hidroelektrarn na vodotoke z uporabo večkriterijske analize. Diplomska naloga.

Špela Pirnat (2010) Obveščanje voznikov o burji v Vipavski dolini. Diplomska naloga.

Andrej Puljak (2010) Napovedovanje ravni prometne varnosti s pomočjo simulacijskih programov. Diplomska naloga.

Aljaž Pudgar (2010) Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov. Diplomska naloga.

Liliana Poropath (2010) Primerjava analize in dimenzioniranja obstoječega poslovnega objekta po standardih JUS in EVROCODE. Diplomska naloga.

Miha Pirih (2010) Projektiranje betonskih konstrukcij s pomočjo modela z vezmi in razporami. Diplomska naloga.

Miha Poklukar (2010) Vpliv izgradnje avtocest na mobilnost delavcev v Sloveniji v obdobju 2000 - 2008. Diplomska naloga.

Katja Prelesnik (2010) Prenova in razvoj naselja Hrovača pri Ribnici. Diplomska naloga.

Andrej Pregelj (2010) Presoja finančnih posledic izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode za naselja, ki do 2017 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo. Diplomska naloga.

Matevž Petek (2010) Izvedba katastrskih postopkov pri odmeri stanovanjske cone na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Rakovlje zahod. Diplomska naloga.

Sašo Petan (2010) Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal. Doktorska disertacija.

Blaž Pokeršnik (2010) Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture Občine Radovljica. Diplomska naloga.

Sara Potočnik (2010) Hidravlična preveritev načrtovanih zadrževalnikov na Vzhodni Ložnici. Diplomska naloga.

Tomaž Prkič (2010) Potresna analiza poslovne stolpnice Emonika. Diplomska naloga.

R

Albin Rakar in Andrej Mesner in Jurij Mlinar in Niko Šarlah in Maruska Šubic-Kovač (2010) Zaščita in ohranjanje vrednosti gospodarske javne infrastrukture. Geodetski vestnik , 54 (2). str. 242-252. ISSN 0351-0271

Frank Roger in Peter Turček (2010) Danube European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 14 ICSMGE 2010 Bratislava. ni založnika, Bratislava.

Gorazd Rajh (2010) Pomen zgodnje trdnosti mikroarmiranih brizganih betonov pri projektiranju betonskih oblog predorov. Diplomska naloga.

Urška Rus (2010) Možnost uporabe registra nepremičnin v prostorskem načrtovanju. Diplomska naloga.

Irena Ranfl (2010) Razvejana struga Soče v Bovški kotlini. Diplomska naloga.

Urška Renko (2010) Prostorska analiza trga kmetijskih in nezazidanih stavbnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007 - 2009. Diplomska naloga.

Matej Rozman (2010) Vpliv večslojnih fasadnih panelov in strižnih panelov na odziv okvirnih konstrukcij pri potresni obtežbi. Doktorska disertacija.

Mirsad Rizvić (2010) Dimenzioniranje armiranobetonskih ploskovnih elementov po standardih Evrokod 2. Diplomska naloga.

S

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Dušan Kogoj in Božo Koler in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Geodezija v geotehniki. Geodetski vestnik , 54 (1). str. 31-45. ISSN 0351-0271

Jošt Sodnik in Matjaž Mikoš (2010) Modeling of a debris flow from the Hrenovec torrential watershed above the village of Kropa. Acta Geographica Slovenica-Geografski zbornik, 50 (1). str. 59-84. ISSN 1581-6613

Irena Strnad (2010) Ocena parametrov modela izbire prometnega sredstva. Diplomska naloga.

Ožbolt Seničar (2010) Dimenzioniranje konstrukcije enodružinske hiše. Diplomska naloga.

Veronika Savnik (2010) Razvoj biofilma v membranskih bioreaktorjih. Diplomska naloga.

Kristina Slatinek (2010) Analiza kakovosti določitve koordinat točk s terestrično in izmero GNSS na majhnem območju. Diplomska naloga.

Klemen Sinkovič (2010) Tehnologija gradnje mostov s tehniko narivanja. Diplomska naloga.

Tomaž Ervin Schwarzbartl (2010) Zasnova baze podatkov in predlog metodologije za določitev prioritete obnove kanalizacijskega omrežja. Magistrsko delo.

Tadej Srdinšek (2010) Sprememba podatkov katastra stavb in ureditev lastninskih razmerij. Diplomska naloga.

Helena Stojanovski (2010) Primerjava prečnih profilov predora v Sloveniji in drugih evropskih državah. Diplomska naloga.

Bojana Starčević (2010) Sistem za vodenje mirujočega prometa v mestih, preveritev na primeru Ljubljane. Diplomska naloga.

Matej Sila (2010) Večkriterijska analiza variant gradnje HE Učja. Diplomska naloga.

Simon Schnabl in Igor Planinc (2010) The influence of boundary conditions and axial deformability on buckling behavior of two-layer composite columns with interlayer slip. Engineering Structures, 32 (10). str. 3103-3111. ISSN 0141-0296

Jasna Smolar (2010) Raziskave likvifakcije peskov z lokacije HE Brežice. Diplomska naloga.

Simon Starček (2010) Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil. Magistrsko delo.

Janez Sterle (2010) Metodologija reševanja lokalnih prometnih problemov in idejne zasnove prometne ureditve dela Starega trga pri Ložu. Diplomska naloga.

Marko Sever (2010) Tehnoekonomska analiza gradnje velike stanovanjske soseske. Diplomska naloga.

Aleš Simčič (2010) Analiza moţnosti odlaganja viškov izkopanih materialov iz trase drugega tira Divača - Koper. Diplomska naloga.

Mateja Slapnik (2010) Določitev vertikalnih premikov reperjev na stavbi Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Denis Sraka (2010) Oblikovanje lastne cene večstanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Š

Maruška Šubic-Kovač in Albin Rakar (2010) Model vrednotenja zemljišč kategoriziranih cest za namene pravnega prometa. Geodetski vestnik , 54 (2). str. 253-266. ISSN 0351-0271

Mojca Šraj in Luka Dirnbek in Mitja Brilly (2010) The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrograph. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). str. 3-14. ISSN 0042-790X (Oddano)

Nenad Španić (2010) Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0. Diplomska naloga.

Andrej Šubic (2010) Varovanje gradbene jame za prečkanje kanalizacije preko reke Kokre. Diplomska naloga.

Alenka Šifrar (2010) Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode. Diplomska naloga.

Robert Šeligo (2010) Urejanje in evidentiranje meje ter vpis stavbe v kataster stavb. Diplomska naloga.

Tadeja Škulj (2010) Hidrografske meritve in geodezija. Diplomska naloga.

Marjeta Ščap (2010) Testiranje digitalnega nivelirja Leica DNA 03 za vpliv osvetljenosti late. Diplomska naloga.

Ignac Šilec (2010) Ocena kakovosti izmeritvene geodetske mreže za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Matjaž Šauta (2010) Hidrološka analiza hudournika Kroparica s pritoki. Diplomska naloga.

Dragoljub Šećerov (2010) Dimenzioniranje elementov nosilne konstrukcije poslovnega objekta. Diplomska naloga.

T

Ana Tivadar (2010) Koncepti urbanističnega razvoja pomembnejših naselij v občini Lendava. Diplomska naloga.

Miloš Todorović (2010) Projektiranje z orodji BIM ob upoštevanju trajnostnih kriterijev. Diplomska naloga.

Sebastian Trajkovski (2010) Analiza obnašanja zidanih stavb z drsno potresno izolacijo pri potresni obtežbi. Doktorska disertacija.

Tilen Turk (2010) Integracija programa TILOS z informacijskim sistemom za vodenje projektov PRINS. Diplomska naloga.

Tomaž Tušar (2010) Simulacija padca armiranobetonskega zabojnika na togo podlago. Diplomska naloga.

Mojca Tamše (2010) Pregled in primerjalna analiza digitalnih zračnih fotogrametričnih snemalnih sistemov. Diplomska naloga.

Mihaela Triglav Čekada in Fabio Crosilla in Mojca Kosmatin Fras (2010) Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 403-416. ISSN 0351-0271

U

Andreja Uljan (2010) Posledice strukturnih sprememb na prostoru občine Ilirska Bistrica. Diplomska naloga.

Tilen Urbančič (2010) Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline. Diplomska naloga.

Aleš Uranjek (2010) Razvoj cestnega omrežja Celje. Diplomska naloga.

Helena Ugrin (2010) Variantne izvedbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Poletiči in Beli kamen. Diplomska naloga.

V

Marijana Vugrin (2010) Analiza lastninskega stanja kot del strokovne podlage za prostorsko načrtovanje. Magistrsko delo.

Anja Vovk Hančič (2010) Analiza razlik o faktorjih pri odločanju za nakup oziroma najem nepremičnine. Diplomska naloga.

Maja Vochl Černe (2010) Stabilnost brežin iz armirane zemljine na primeru zahodnega portala predora Markovec. Diplomska naloga.

Gregor Vončina (2010) Analiza stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba. Diplomska naloga.

Anja Vrečko (2010) Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Fredericton. Diplomska naloga.

Edo Velkavrh (2010) Preliminarna preiskava ustreznosti s tkaninami iz naravnih vlaken armiranih kompozitov za ojačevanje gradbenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Leopold Vrankar in Edward Kansa in Leevan Ling in Franc Runovc in Goran Turk (2010) Moving-boundary problems solved by adaptive radial basis functions. Computers and Fluids , 39 (9). str. 1480-1490. ISSN 0045-7930

Aljaž Verdev (2010) Vpliv povprečevanja vetra na hidrodinamiko Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Z

Alma Zavodnik Lamovšek in Alenka Fikfak (2010) Urejanje prostora : vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju : informator za učitelje in šole. Inštitut za politike prostora, Ljubljana. ISBN 978-961-92936-2-1

Domen Zalokar (2010) Projektiranje večstanovanjske zidane stavbe po Evrokodih. Diplomska naloga.

Gorazd Zupanc (2010) Tehnična navodila za izdelavo geodetskega načrta za uporabo v skupni bazi geodetskih načrtov. Diplomska naloga.

Peter Zupančič (2010) Projekt sovprežnega železniškega mostu. Diplomska naloga.

Tadej Zver (2010) Primeri dobrih/slabih praks pri izdelavi zemljiškokatastrskih elaboratov glede na Zakon o evidentiranju nepremičnin. Diplomska naloga.

Tanja Zajc (2010) Predlog ureditve naselja Muljava v občini Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Andrijano Zera (2010) Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8. Diplomska naloga.

Eva Zupan (2010) Dinamika prostorskih nosilcev s kvaternionsko parametrizacijo rotacij. Doktorska disertacija.

Mitja Zupančič (2010) Uporabnost tahimetra Topcon GPT 7003i pri detajlni topografski izmeri. Diplomska naloga.

Marija Zaletelj (2010) Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice. Diplomska naloga.

Florjan Zorenč (2010) Priprava tehnične dokumentacije za izdelavo računalniškega programa za izračun koordinat točk v geodetski mreži. Diplomska naloga.

Jure Zakovšek (2010) Reakcije voznikov na semaforiziranem križišču z in brez odštevalnika časa. Diplomska naloga.

Ž

Leon Žvab (2010) Analiza projekta izgradnje stanovanjsko poslovnega objekta "Tribuna". Diplomska naloga.

Luka Žugič (2010) Idejna študija kolesarske povezave G 25 na območju mesta Kočevje. Diplomska naloga.

Andreja Žerjav (2010) Račun obratovalnih valov v delni verigi HE na spodnji Savi. Diplomska naloga.

Stanislav Žnidaršič (2010) Prometna ureditev in navezava industrijskega kompleksa v Trebnjem na državno prometno infrastrukturo. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 13. dec. 2017 01:54:22 CET.