Vnosi za leto 2008

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 212.

A

Rok Aljaž (2008) Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju severne Primorske. Diplomska naloga.

Matevž Ahlin (2008) Donosnost dolgoročne investicije na stanovanjskem trgu v glavnih mestih EU. Diplomska naloga.

David Antolinc (2008) Analiza obnašanja mostu iz armirane plastike. Diplomska naloga.

Asim Ahmić (2008) Zakon o denacionalizaciji skozi odločbe ustavnega sodišča in vrednotenje nepremičnin. Diplomska naloga.

Aleš Anželak (2008) Interaktivna spletna karta kanalizacije. Diplomska naloga.

Emil Adamič (2008) Postopek umeščanja deponije komunalnih odpadkov v proctor; na primeru Mala Gora. Diplomska naloga.

Vanja Aš (2008) Vplivi metod interpolacije in glajenja na geometrično natančnost ploskev iz lidarskih podatkov. Diplomska naloga.

B

Angelca Borštnar (2008) Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji. Diplomska naloga.

Uroš Bernik (2008) Zasnova in izdelava interaktivne karte občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Vanja Babić (2008) Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda. Diplomska naloga.

Boštjan Brank (2008) Assessment of 4-node EAS-ANS shell elements for large deformation analysis. Computational Mechanics, 42 (1). str. 39-51. ISSN 0178-7675

Matjaž Belca (2008) Uporaba programa AQUIFAS pri dimenzioniranju MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Sergej Bočko (2008) Mejna nosilnost vijačenih stikov. Diplomska naloga.

Sergej Božič (2008) Primerjava vzdrževanja zemljiškega katastra v Sloveniji in Italiji (regija Furlanija - Julijska krajina). Diplomska naloga.

Boštjan Brank (2008) On boundary layer in the Mindlin plate model: Levy plates. Thin - walled Structures, 46 (5). str. 451-465. ISSN 0263-8231

Petra Buček (2008) Analiza vodnega in pribrežnega zemljišča Malega grabna. Diplomska naloga.

Vedran Bekrić (2008) Primerjalna analiza eksperimentalnih metod za določanje vlažnosti estrihov različnih sestav. Diplomska naloga.

Gorazd Bale (2008) Izdelava GIS baze komunalnih vod v Krajevni skupnosti Šentjanž. Diplomska naloga.

Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović in Uroš Bohinc (2008) On Prediction of 3d Stress State in Elastic Shell by Higher-order Shell Formulations. Computer Modeling in Engineering and Sciences, 33 (1). str. 85-108. ISSN 1526-1492

Tomaž Belina (2008) Potresna analiza pet in deset etažne stenaste konstrukcije. Diplomska naloga.

Mark Bajc (2008) Možnosti uporabe spletne storitve Google Zemljevidi za prikazovanje dogodkov v prometu. Diplomska naloga.

David Bogataj (2008) Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti na strmih padcih cest - zasilni izvozi. Diplomska naloga.

Anže Bizjak (2008) Rekonstrukcija lokalnih cest na območju Zgornje, Srednje in Spodnje Bele - idejna zasnova. Diplomska naloga.

Petra Božnik (2008) Mobilni GIS kot pomoč pri zajemanju podatkov o telekomunikacijskem omrežju. Diplomska naloga.

Fejzulah Bajrami (2008) Predlog ureditve ulic in hišnih številk v zaselku Bizovik. Diplomska naloga.

C

Lovro Cimperman (2008) Vpliv konsistence in deleža zraka v svežem betonu na značilnosti zračnih por v strjenem betonu. Diplomska naloga.

Matej Cemič (2008) Preizkus postopkov večkritarialnega vrednotenja v prostorskem načrtovanju - Primer občine IG. Diplomska naloga.

Mitja Centa (2008) Modeliranje transporta hranil v Tržaškem zalivu s programom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Andrea Cesar (2008) Postopki čiščenja podtalnice onesnažene z atrazinom in njegovimi metaboliti. Magistrsko delo.

Č

Polona Černilec (2008) Razvoj poselitve turizma v občini Tržič. Diplomska naloga.

Brigita Čoha (2008) Turistična cesta Adrialpika na odseku Ajdovščina - Štanjel - idejna študija variant. Diplomska naloga.

Blaž Čermelj (2008) Odziv jeklenih stavb na požarne vplive. Diplomska naloga.

Peter Češarek (2008) Vpliv gibajočih se teles na gradbene konstrukcije. Diplomska naloga.

Jerneja Čepon (2008) Hidravlični preračun vodovodnega omrežja Vodice. Diplomska naloga.

D

Edin Delić (2008) Analiza odstopanj izvedbe geotehničnih del od plana na primeru dozidave objekta. Diplomska naloga.

Jasna Dulc (2008) Razvoj nepremičninskega projekta za trg. Diplomska naloga.

Jaka Dujc in Boštjan Brank (2008) On stress resultant plasticity and viscoplasticity for metal plates. Finite Elements in Analysis and Design, 44 (4). str. 174-185. ISSN 0168-874X

Elvira Dorić (2008) Primerjava modelov MIKE 3 in PCFLOW3D za simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Tina Dobnikar (2008) Analiza najboljše rabe zemljišč v procesu prostorskega načrtovanja. Diplomska naloga.

Ana Dragoš (2008) Certificiranje male čistilne naprave SBR. Diplomska naloga.

Pavel Debeljak (2008) Fizikalni postopki zgoščevanja in dehidracije blata na KČN. Diplomska naloga.

Luka Dušić (2008) Vpliv omejitev prostorskega načrtovanja na uspešnost investiranja v nepremičnine. Diplomska naloga.

David Duh (2008) Samozgoščevalni in vibrirani betoni z apnenčevo moko. Doktorska disertacija.

Matevž Domajnko (2008) Oblikovanje znakovnega in foto-realističnega trirazsežnostnega kartografskega prikaza. Diplomska naloga.

Anže Dobrilovič (2008) 4. razvojna os - idejna zasnova jugozahodne variante na odseku Sovodenj - dolina Idrijce. Diplomska naloga.

Mateja Dupin (2008) Vpis stavbe v kataster stavb z vpisom zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster. Diplomska naloga.

Klemen Dolinar (2008) Natančnost digitalnega katastrskega načrta nove zemljiškokatastrske izmere dela K.O. Leskovec. Diplomska naloga.

F

Miran Ferlan in Radoš Šumrada (2008) Modeliranje nepremičninskih transakcij s primeri uporabe. Geodetski vestnik , 52 (1). str. 26-38. ISSN 0351-0271

Miran Ferlan in Radoš Šumrada (2008) Modeliranje nepremičninskih transakcij s primeri uporabe. Geodetski vestnik , 52 (1). str. 13-25. ISSN 0351-0271

Polonca Fištravec (2008) Vrednotenje kmetijskih zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč. Diplomska naloga.

G

Gašper Genorio (2008) Dopolnjevanje spletne baze GPS sledi. Diplomska naloga.

Anita Gomboc (2008) Analiza modela stanovanjskih hiš v SV delu Slovenije za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin. Diplomska naloga.

Boris Gradišar (2008) Vpliv prispevnega območja in gospodarjenja z jezerom na evtrofne in sukcesijske procese - primer ribnikov v dolini Drage pri Igu. Diplomska naloga.

Matija Gams (2008) Geometrijska točna dinamična analiza elastičnih in armiranobetonskih okvirnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Peter Golob (2008) Zasnova projekta dolgoročnega spremljanja premikov geotehničnih objektov na osnovi GNSS opazovanj. Diplomska naloga.

Leon Gosar (2008) Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje. Doktorska disertacija.

Uroš Gregorec (2008) Vodenje linij posameznih pasov skozi križišče. Diplomska naloga.

H

Borut Hojnik (2008) Ureditev lastniškega stanja zemljških parcel in statrusa javnega dobra za občinske ceste. Diplomska naloga.

Jože Hartman (2008) Različni pristopi k izdelavi "poplnega" ortofota. Diplomska naloga.

Tomaž Hozjan in Igor Planinc in Miran Saje in Stanislav Srpčič (2008) Buckling of restrained steel columns due to fire conditions. Steel & composite structures, 8 (2). str. 159-178. ISSN 1229-9367

Sabina Hauptman (2008) Elementi integriranega sistema za ravnanje z odpadki v izbrani slovenski regiji. Diplomska naloga.

Lovro Hleb (2008) Strateško planiranje v slovenski gradbeni industriji. Diplomska naloga.

Jure Hafner (2008) Sanacija zemeljskega plazu Popelar. Diplomska naloga.

I

Nataša Ivanetič (2008) Določitev meje rekonstruirane državne ceste R3-620/6831 Štorje - Štanjel. Diplomska naloga.

J

Ana Janša Jurjevič (2008) Vzpostavitev in vzdrževanje evidence urejenosti cest in uporaba le te pri prostorskem načrtovanju. Diplomska naloga.

Simon Jud (2008) Izdelava GIS aplikacije za potrebe vzdrževanja cest z dostopom do odprto - kodne PostgeSQL baze. Diplomska naloga.

Marta Jakopič (2008) Določitev odklonov navpičnic iz geoidnih višin. Diplomska naloga.

Bogdan Jančič (2008) Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Tadej Jakše (2008) Upravljanje s tveganji v gradbenih projektih. Diplomska naloga.

Jurij Jančar (2008) Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti. Diplomska naloga.

Peter Jugovic (2008) Primerjava prometne signalizacije v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah. Diplomska naloga.

Metka Jereb (2008) Idejne rešitve kanalizacijskega sistema in komunalne čistilne naprave za naselje Branik. Diplomska naloga.

K

Blaž Kovačič (2008) Sprememba poteka trase ceste R1-212 skozi Sodražico - študija variant. Diplomska naloga.

Andrej Kryžanowski in Miran Saje in Igor Planinc in Dejan Zupan (2008) Analytical solution for buckling of asymmetrically delaminated Reissner's elastic columns including transverse shear. International Journal of Solids and Structures, 45 (3-4). str. 1051-1070. ISSN 0020-7683

Marko Kegl in Boštjan Brank in Branko Harl in Maks Oblak (2008) Efficient handling of stability problems in shell optimization by asymmetric ‘worst-case’ shape imperfection. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 73 (9). str. 1197-1216. ISSN 00295981

Andrej Kovačič (2008) Avtomatizacija edometrske preiskave. Diplomska naloga.

Patricija Kresevič (2008) Popis nepremičnin kot metoda nabora podatkov za izdelavo strokovnih podlag za prostorsko planiranje. Diplomska naloga.

Damir Kelenc (2008) Določitev transformacijskih parametrov med koordinatnima sistemoma D48 in D96 na obmčju mesta Ormož. Diplomska naloga.

Polona Kogovšek (2008) Enodimenzionalna konsolidacija tal z napetostno odvisnimi materialnimi parametri. Diplomska naloga.

Jerneja Kolšek (2008) Management inovacij v gradbenem sektorju.. Diplomska naloga.

Janja Konečnik (2008) Integracija sistemov GPS in GLONASS v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Alojz Knavs (2008) Vrednotenje zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Berkovci. Diplomska naloga.

Matic Košak (2008) Analiza pretočnih razmer Savinje v Laškem. Diplomska naloga.

Domen Katern (2008) Vodenje prometa skozi večpasovno krožno križišče. Diplomska naloga.

Robert Kaplan (2008) Slovenska gradbena industrija in tuja tržišča. Diplomska naloga.

Damijan Kiderič (2008) Dostopnost prebivalstva do javnih dejavnosti z javnim potniškim prometom v Občini Trebnje. Diplomska naloga.

Nana Krauberger (2008) Vpliv požara na obnašanje ojačanje betonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Niko Kristanič (2008) Sinteza konstrukcij z uporabo točne občutljivostne analize in optimizacije oblike v nelinearnem področju. Doktorska disertacija.

Borut Karl (2008) Prenova zdraviliškega doma v Rimskih toplicah. Diplomska naloga.

Marijan Koren (2008) Vodenje porabe materialov v proizvodnji montažnih elementov. Diplomska naloga.

Miha Kramar (2008) Potresna ranljivost montažnih armiranobetonskih hal. Doktorska disertacija.

Meta Kržan (2008) Parametrična analiza potresne odpornosti Kolizeja v Ljubljani. Diplomska naloga.

Ivan Kenda (2008) Emisije škodljivih snovi v cestnih predorih. Magistrsko delo.

Matej Kocjan (2008) Določevanje optimalne zasnove konstrukcijskih elementov. Diplomska naloga.

Daša Kotnik (2008) Izdelava 3R modela Plečnikovih propilej na ljubljanskih Žalah iz podatkov laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Katarina Koščak (2008) Projekt organizacije gradbišča in analiza tehnologije grajenja stavbe. Diplomska naloga.

Jure Klopčič in Tomaž Ambrožič in Aleš Marjetič in Sonja Bogatin in Boštjan Pulko in Janko Logar (2008) Use of Automatic Target Recognition System for the Displacement Measurements in a Small Diameter Tunnel Ahead of the Face of the Motorway Tunnel During Excavation. Sensors, 8 (12). str. 8139-8155. ISSN 1424-8220

Matej Kolenc (2008) Analiza klasično in z avtomatskim viziranjem izvedenih opazovanj na mreži večjih razsežnosti. Diplomska naloga.

Nadja Kmetič (2008) Fotogrametrični zajem in obdelava podatkov za izdelavo 3D modela prizorišča prometne nesreče. Diplomska naloga.

L

Aleš Levstek (2008) Parcelacija dolžninskega objekta na primeru odseka avtoceste Blagovica. Diplomska naloga.

Nevenka Logar (2008) 50 let geodetske službe v Trebnjem. Diplomska naloga.

Domen Lajevec (2008) Analiza vplivov onesnaženih voda s soljo iz cestišč na vodno okolje in čiščenje na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Peter Lamovec (2008) Sprejemljivost večstanovanjske gradnje v občini Žiri s preveritvijo na območju Ž - S7. Diplomska naloga.

Matej Lavrič (2008) Denacionalizacija in vloga geodeta. Diplomska naloga.

Matej Lavtar (2008) Analiza gradnje trgovskega centra QLANDIA. Diplomska naloga.

Toni Levičnik (2008) Objektno modeliranje baze podatkov geografskega informacijskega sistema prenosnih plinovodov. Magistrsko delo.

Aljaž Lesjak (2008) Izdelava panoramskih kart s sodobnimi programskimi orodji. Diplomska naloga.

Uroš Lesjak (2008) Analiza hidroloških in hidravličnih razmer na povodju Koprivnice 18.9.2007. Diplomska naloga.

Martin Lah (2008) Razvoj kompendija o upravljanju tveganj. Diplomska naloga.

Srečko Lipovšek (2008) Vzpostavitev katastra in podatkovne strukture za hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov. Diplomska naloga.

Anton Levičar (2008) Določevanje potresnih vplivov na nekonstrukcijske elemente stavb. Diplomska naloga.

M

Tadej Markič (2008) Stabilizacijski objekti v vodotokih. Magistrsko delo.

Sebastijan Mušič (2008) Transformacija med ETRS89 in D48 na primeru parcelacije. Diplomska naloga.

Simon Mansutti (2008) Modeliranje distorzij koordinatnih sistemov v geodeziji na majhnem območju. Diplomska naloga.

Peter Možina (2008) Alogaritmi za analizo geomorfoloških značilnosti pri uporabi DMR. Diplomska naloga.

Nedeljka Mataija Valh (2008) Izdelava 3R modela jadrnice s fotogrametrično metodo. Diplomska naloga.

Primož Može (2008) Duktivnost in nosilnost vijačnih spojev v konstrukcijah, narejenih iz jekel visoke trdnosti. Doktorska disertacija.

Gašper Malovrh (2008) Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda za naselje Muljava z okolico. Diplomska naloga.

Klemen Medved (2008) Osnovna gravimetrična mreža Republike Slovenije. Magistrsko delo.

Rok Marsetič (2008) Modeliranje vpliva cestnine na izbiro poti v cestni mreži. Magistrsko delo.

Maja Meze (2008) Analiza padavinskih razmer septembra 2007 v zahodni Sloveniji. Diplomska naloga.

Martin Mravlje (2008) Račun vala vsled morebitne porušitve jezovne zgradbe načrtovane hidroelektrarne krško na Savi. Diplomska naloga.

Jan Mazi (2008) Vpliv izgradnje predorov na metropolozacijo oziroma razvoj mest - primerjava predorov Šentvid v Ljubljani in Mrazovka v Pragi. Magistrsko delo.

N

Janez Novak (2008) Zasnova GIS-baze podatkovnih objektov urbane opreme za naselje Novo mesto. Diplomska naloga.

Franci Novšak (2008) Fotogrametrična izdelava 3D modelov stavb. Diplomska naloga.

Sandi Novak (2008) Optimiziran pristop sanacije kulturnozgodovinskih objektov na primeru gradu Pišece. Diplomska naloga.

O

Aleš Ojsteršek (2008) Informacijska podpora procesom graditve in vzdrževanja cestne infrastrukture. Diplomska naloga.

Primož Opravš (2008) Postopek in natančnost tehnologije 3R terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Teja Oman (2008) Analiza primernosti terena za turno smučanje. Diplomska naloga.

Matic Ožbolt (2008) Celostna zasnova objektov kot integrirano projektno delo. Diplomska naloga.

P

Tomaž Potočnik (2008) Informacijski sistem zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Romeo Palčič (2008) Potrebe in možnosti za uvajanje javno-zasebnega partnerstva na področju komunalnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Matic Podmenik (2008) Primerjava digitalnih modelov reliefa pridobljenih z zračnim laserskim skeniranjem in digitalno fotogrametrijo na delu Krške kotline. Diplomska naloga.

Simon Petrovčič (2008) Analiza in projektiranje tankostenskih cilindričnih silosov v skladu z Evrokod standardi. Diplomska naloga.

Klavdija Pečnik (2008) Prostorski razvoj vinogradniških območij v Mestni občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Jernej Planinšek (2008) Idejne zasnove preureditve križišč na cesti G1-4, odsek 1262, za odpravo "črnih točk". Diplomska naloga.

Martin Ponikvar (2008) Tehnologije odstranjevanje metana na odlagališčih. Diplomska naloga.

Tomaž Potrpin (2008) Uporaba programskega okolja Vico Control 2008 na primeru planiranja gradbenih del stanovanjsko poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Špela Petelin (2008) Uporaba metode Benchmarking na področju komunalnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Boris Plohl (2008) Priprava pitne vode iz vodnih virov na levem bregu Mure. Diplomska naloga.

Sonja Pirečnik (2008) Vodarna Grmov vrh - analiza delovanja in rekonstrukcija. Diplomska naloga.

Martina Planinšec (2008) Predlog razvoja občine Mislinja. Diplomska naloga.

Rene Pivc (2008) Sanacija poškodb na voziščih po zimi. Diplomska naloga.

Tomaž Pazlar (2008) Preslikave med arhitekturnimi in računskimi aspekti v informacijskih modelih zgradb. Doktorska disertacija.

Jure Pirc (2008) Evalvacija prometnega modela sistema za nadzor in vodenje prometa. Magistrsko delo.

Ana Petek (2008) Umeščanje letališč in vzletišč v prostor. Diplomska naloga.

Peter Pupovac (2008) Spletna aplikacija za izmenjavo in prikaz prometnih podatkov. Diplomska naloga.

Sandra Pranjić (2008) Hidravlična analiza na podlagi topografije Kopra, izdelane s pomočjo tehnologije LIDAR. Diplomska naloga.

R

Simon Rosa (2008) Tehnologija in organizacija gradnje viadukta s pomičnim opažnim sistemom. Diplomska naloga.

Andreja Rutar (2008) Analiza vpliva parametrov na kakovost prelite vode in volumne zadrževalnih bazenov po standardu ATV-A 128E. Diplomska naloga.

Simon Rusjan (2008) Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih. Doktorska disertacija.

Tomaž Rugelj (2008) Uporaba injektiranih vijakov v jeklenih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Simon Rusjan in Matjaž Mikoš (2008) Assessment of hydrological and seasonal controls over the nitrate flushing from a forested watershed using a data mining technique. Hydrology and Earth System Sciences, 12 (2). str. 645-656. ISSN 1027-5606

Jurij Režek (2008) Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji. Magistrsko delo.

Urban Rodman in Miran Saje in Igor Planinc in Dejan Zupan (2008) Exact buckling analysis of composite elastic columns including multiple delamination and transverse shear. Engineering Structures, 30 (6). str. 1500-1514. ISSN 0141-0296

Aleš Rob (2008) Predlog ureditve in širitve naselja Gibina z vidika razvoja turizma v občini Razkrižje. Diplomska naloga.

Janez Rom (2008) Analiza dostopnosti do javnih dejavnosti z javnimi prevoznimi sredstvi. Diplomska naloga.

S

Robbie Smodiš (2008) Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.. Diplomska naloga.

Franci Starbek (2008) Vpliv apna na volumsko stabilnost zemljin v spodnjem ustroju cest. Diplomska naloga.

Nedžad Sejdinovič (2008) Tehnološki elaborat za gradnjo odseka HC Koper - Izola. Diplomska naloga.

Mojca Sluga (2008) Predlog ureditve naselja Mojstrana z vidika razvoja turizma. Diplomska naloga.

Anže Sodnik (2008) Strokovne podlage za planiranje potrebnega obsega stavbnih zemljišč in komunalne infrastrukture v Občini Železniki. Diplomska naloga.

Simon Stušek (2008) Uporabnost satelitskih posnetkov za potrebe snežne hidrologije v slovenskem prostoru. Diplomska naloga.

Polona Strmčnik (2008) Trajnostni razvoj podeželja 2007 - 2013 na Koroškem. Diplomska naloga.

Peter Selan (2008) Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na ekonomsko uspešnost projekta Planina jug. Diplomska naloga.

Peter Sušnik (2008) Optimizacija stroškov in prihranek površin pri komunalnem opremljanju zemljišč. Diplomska naloga.

Gordana Stanišić (2008) Prostorska zasnova konjeniških poti na izbranem primeru Zgornje Gorenjske. Magistrsko delo.

Š

Mojca Šraj in Aleš Lah in Mitja Brilly (2008) Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju. Gozdarski vestnik, 9 (66). str. 406-416. ISSN 0017-2723

Mojca Šraj in Mitja Brilly in Matjaž Mikoš (2008) Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia. Agricultural and forest meteorology , 148 (1). str. 121-134. ISSN 0168-1923 (Oddano)

Petra Štepec (2008) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Miha Šupek (2008) Ekstrapolacija pretočne krivulje vodomerne postaje s hidravličnim modelom HEC-RAS.. Diplomska naloga.

Klara Štrus (2008) Analiza dinamičnega odziva 7-etažne lesene masivne konstrukcije na potresni mizi. Diplomska naloga.

Nataša Šinkovec (2008) Uporaba umetnih nevronskih mrež za oceno trdnosti lesenih elementov. Diplomska naloga.

Mojca Štrukelj (2008) Poplave v Sloveniji 18.09.2007. Diplomska naloga.

Iztok Šušteršič (2008) Analiza prednapetih križno leplenih lesenih plošč. Diplomska naloga.

Nikolaj Šarlah (2008) Izmenjevalni formati informacijskega sistema zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture v podporo interoperabilnosti. Magistrsko delo.

Matjaž Škrinjar (2008) Vzpostavitev in oblikovanje spletne navigacijske karte Evrope. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2008) Izmere terestičnih geodetskih mrež na območju Krškega polja. Diplomska naloga.

Aleš Škof (2008) Določitev mej avtocestnega odseka Krška vas - Obrežje v katastrski občini 1301 Krška vas po končani gradnji. Diplomska naloga.

Jurij Škrbec (2008) Vodenje kakovosti v gradbenem podjetju. Diplomska naloga.

Mateja Škerjanec (2008) Primerjava simulacijskih orodij WEST in GPS-X na primeru MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Marko Šturm (2008) Geodetska dejavnost pri popotresni obnovi zgornjega Posočja. Diplomska naloga.

Irena Šeruga (2008) Prostorska preureditev deponije odpadkov na primeru Vranovičev. Diplomska naloga.

Tanja Šiško Bevec (2008) Vpis in evidentiranje stavbe v kataster stavb ter vpisi različnih pravic v zemljiško knjigo. Diplomska naloga.

Matjaž Špacapan (2008) Izbira lokacij odlagališč komunalnih odpadkov. Diplomska naloga.

T

Katja Tič (2008) Cenovna politika za prostorske podatke v Sloveniji. Diplomska naloga.

Igor Trdin (2008) Zasnova priključevanja hitre ceste v 3. razvojni osi na avtocesto A2 pri Trebnjem. Diplomska naloga.

Nataša Tavčar (2008) Vloga kartografije v navigacijskih sistemih za vodenje in sledenje vozil. Diplomska naloga.

Vanja Tomc (2008) Postopek ureditve meje in parcelacije od leta 1974 do 2007 ter njihove primerjave. Diplomska naloga.

Miha Trdina (2008) Analiza poplavne škode avgusta 2005 na reki Sevnični. Diplomska naloga.

Gregor Trtnik in Goran Turk in Franci Kavčič in Violeta Bokan Bosiljkov (2008) Possibilities of using the ultrasonic wave transmission method to estimate initial setting time of cement paste. Cement and Concrete Research, 38 (11). str. 1336-1342. ISSN 0008-8846

Gregor Trtnik in Franci Kavčič in Goran Turk (2008) The use of artificial neural networks in adiabatic curves modeling. Automation in Construction, 18 (1). str. 10-15. ISSN 0926-5805

U

Mojca Urbanč (2008) Ocena natančnosti geoidnega modela Slovenije. Diplomska naloga.

Mojmir Uranjek (2008) Problematika injektiranja zidov objektov kulturne dediščine. Magistrsko delo.

V

Anja Vidali (2008) Obnova nepremične kulturne dediščine: primer Godbenega doma v Piranu. Diplomska naloga.

France Vesel (2008) Izdelava projektne dokumentacije in projekta izvedenih del ter vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Tanja Vesel (2008) Duktilnost centričnih povezij. Diplomska naloga.

Metka Vojska (2008) Pomen izgradnje ZBDV na kraškem področju. Diplomska naloga.

Z

Tomi Zgonik (2008) Sezonskost mesečnih pretokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Rok Založnik (2008) Ravnanje z gradbenimi odpadki. Diplomska naloga.

Branka Zalar (2008) Program razvoja podeželja Notranjske. Diplomska naloga.

Petra Zajšek (2008) Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin. Diplomska naloga.

Aleš Zaviršek (2008) Preliminarna študija zaščite vodotokov na področju kanalizacijskega sistema Grosuplje - Šmarje Sap. Diplomska naloga.

Petra Zupančič (2008) Sanacija mestne nivelmanske mreže Trbovlje. Diplomska naloga.

Gašper Ziherl (2008) Projektiranje sovprežnega viadukta ob upoštevanju časovnega poteka gradnje. Diplomska naloga.

Dejan Zupan in Miran Saje (2008) Convergence properties of materially and geometrically non-linear finite-element spatial beam analysis. Finite Elements in Analysis and Design, 45 (1). str. 60-69. ISSN 0168-874X

Ž

Simon Žinko (2008) Parcelacija dolžinskega objekta na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Jurij Žejn (2008) Simulacija porušitve Trimo sendvič panelov zaradi gubanja pločevine. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v ned. 19. nov. 2017 01:54:21 CET.