Vnosi za leto 2007

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Ć | Č | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število vnosov: 187.

A

Nataša Aleksić (2007) Tlačna in upogibna nosilnost polnostenskih nosilcev, ojačanih z vzdolžnimi ojačitvami. Diplomska naloga.

Miroslav Antolič (2007) Zasnova in priprava turistične karte Sv. Trojica v programu GEOS. Diplomska naloga.

Marko Arlič (2007) Projektiranje nosilnih elementov montažnega armiranobetonskega objekta. Diplomska naloga.

B

Maja Bitenc (2007) Analiza podatkov in izdelkov zračnega laserskega skeniranja na projektu Neusidler See. Diplomska naloga.

Igor Bertok (2007) Denitrifikacija pitnih vod. Diplomska naloga.

Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2007) The effects of different strain contributions on the response of RC beams in fire. Engineering Structures, 29 (3). str. 418-430. ISSN 0141-0296

Gregor Bostič (2007) Sanacija in zapiranje odlagališč komunalnih odpadkov. Diplomska naloga.

Goran Boštjančič (2007) Analiza življenjskega cikla gradbenih proizvodov. Diplomska naloga.

Gregor Balažič (2007) Pridobivanje gradbenega dovoljenja za manj zahteven objekt. Diplomska naloga.

Primož Bračič (2007) Voda na vozišču in prometna varnost. Diplomska naloga.

Marko Božič (2007) Izdelava terminskega plana na osnovi podatkov iz ponudbenega predračuna. Diplomska naloga.

Jure Bolha (2007) Finančna analiza projekta Nova Grbina pred in po gradnji. Diplomska naloga.

Jože Bartol (2007) Problem striga pri ploščah na stebrih. Diplomska naloga.

Bojana Benko (2007) Predlog ureditve naselja Moravske toplice. Diplomska naloga.

Urška Brglez Noč (2007) Sodobne metode vzdrževanja in sanacije kanalizacijskih sistemov. Diplomska naloga.

Julijana Barkovič (2007) Merila za določanje meje mestnih območij. Diplomska naloga.

Špela Blatnik (2007) Temperaturna in vlažnostna analiza lesa. Diplomska naloga.

Maja Balon (2007) Analiza uporabnosti tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za metrično dokumentacijo zemeljskih plazov. Diplomska naloga.

Lenka Blejec (2007) Stanje in pomen kartografije v Burkina Fasu. Diplomska naloga.

Tina Bremec (2007) Uporaba akustične tehnike na betonskih vzorcih. Diplomska naloga.

C

Jožica Cezar (2007) Nova spoznanja pri dimenzioniranju voziščnih konstrukcij in načrtovanju sanacijskih ukrepov na obstoječih cestah. Magistrsko delo.

Urša Cvetko (2007) Testiranje ločilne sposobnosti elektronskih tahimetrov pri minimalnih spremembah položaja prizme. Diplomska naloga.

Daniel Celarec (2007) Poenostavljena verzija programa EAVEK. Diplomska naloga.

Jaka Cunk (2007) Uporava elektrofotografije za oceno kvalitete vode. Diplomska naloga.

Ć

Samir Ćorić (2007) Analiza finančne realizacije projekta VDC Cerknica. Diplomska naloga.

Č

Rok Čokl (2007) Premične varnostne ograje. Diplomska naloga.

Marjan Černivec (2007) Parametrična študija vpliva različnih vrst zasteklitev na svetlobne in toplotne tokove skozi odprtino. Diplomska naloga.

Anton Čotar (2007) Vodna bilanca reke Save - Razvoj algoritma Petton za kalibracijo modela Watbal. Diplomska naloga.

D

Uroš Drobež (2007) Instrumenti celostnega razovja podeželja na Bavarskem in v Sloveniji. Diplomska naloga.

Janez Dular (2007) Uporaba metod večkriterijskega vrednotenja v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Sašo Debeljak (2007) Primerjalna analiza opažnih sistemov za objekt Tehnološki park Ljubljana. Diplomska naloga.

Natalija Duračak (2007) Vzdrževanje stavbnega fonda v državni lasti: Primer obnove sodnije na Vrhniki. Diplomska naloga.

Rok Duhovnik (2007) Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Savinji pri Malih Braslovčah. Diplomska naloga.

Špela Drolc (2007) Program za določanje potresne obtežbe v skladu z EVROKOD 8. Diplomska naloga.

Igor Derenda (2007) Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

F

Peter Fonda (2007) Analiza ISO standardov za potrebe geodezije v inženirstvu. Diplomska naloga.

Lara Flis (2007) Vzpostavitev strukture sistema za analizo podatkov o kvaliteti vode in zdravju prebivalstva. Diplomska naloga.

Matevž Furlan (2007) Retrorefleksivnost horizontalne signalizacije in talnih označb. Diplomska naloga.

Miha Frelih (2007) Nosilna konstrukcija montažnega poslovnega objekta. Diplomska naloga.

G

Matija Gams in Igor Planinc in Miran Saje (2007) Energy conserving time integration scheme for geometrically exact beam. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 196 (17-20). str. 2117-2129. ISSN 0045-7825

Marko Goleš (2007) GPS - višinomerstvo s pomočjo RTK - metode izmere. Diplomska naloga.

Blaž Grašič (2007) Vzdrževanje večstanovanjskih stavb v sklopu upravljanja. Diplomska naloga.

Katja Gorenjak (2007) Priročnik za uporabnike geodetskih storitev. Diplomska naloga.

Simon Gajšek (2007) Zmožnost in uporabnost instrumenta Leica SmartStation. Diplomska naloga.

Matija Gams in Igor Planinc in Miran Saje (2007) The strain-based beam finite elements in multibody dynamics. Journal of Sound and Vibration, 305 (1-2). str. 194-210. ISSN 0022-460X

Sebastjan Grdina (2007) Analiza meritev geotehničnega opazovanja nasipov Ankaranske vpadnice. Diplomska naloga.

Mojca Grilc (2007) Analiza karakteristik terestričnega laserskega skenerja domače izdelave. Diplomska naloga.

Marija Gantar (2007) Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane. Diplomska naloga.

Matija Gams in Igor Planinc in Miran Saje (2007) A heuristic viscosity-type dissipation for high frequency oscillation damping in time integration algorithms. Computational Mechanics, 41 (1). str. 17-29. ISSN 0178-7675

Primož Gabrijelčič (2007) Račun masnih nihanj v vodostanu načrtovane hidroelektrarne Učja. Diplomska naloga.

Damjan Gerljevič (2007) Možnost uporabe blata iz komunalnih ČN na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline. Diplomska naloga.

Jasna Golob (2007) Izdelava geodetskega načrta v K: O: Gradišče. Diplomska naloga.

Damjan Golob (2007) Vpliv vrste polimerne disperzije na mehanske in fizikalne lastnosti sanacijskih malt in betonov. Diplomska naloga.

H

Aljaž Hude (2007) Vpliv odsevnosti prometnih znakov na prometno varnost.. Diplomska naloga.

Tea Hrovat (2007) Modeli organiziranosti komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Matjaž Horvat (2007) Idejna študija sanacije čistilne naprave za pitno vodo Mrzlek. Diplomska naloga.

Vasja Hrast (2007) Ureditev plovbe na Ljubljanici. Diplomska naloga.

Andraž Hočevar (2007) Vpliv vrste cementa na sulfatno odpornost betona. Diplomska naloga.

Anja Hrastelj (2007) Vodnogospodarske osnove in podrobnejši načrt upravljanja z vodami za porečje reke Dravinje. Diplomska naloga.

Tomaž Hozjan in Goran Turk in Stanislav Srpčič (2007) Fire analysis of steel frames with the use of artificial neural networks. Journal of Constructional Steel Research, 63 (10). str. 1396-1403. ISSN 0143-974X

Andraž Hladnik (2007) Matematično modeliranje toka v ribjem prehodu rečne hidroelektrarne. Diplomska naloga.

I

Anka Ilc (2007) Projektiranje armiranobetonskih sten po EC8 in JUS ter kritična ocena njihovega obnašanja pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

J

Miha Jukić (2007) Algoritem za optimalno projektiranje armature v stenah, ploščah in lupinah. Diplomska naloga.

Klemen Juvan (2007) Merjenje geometrije tira z mehansko in lasersko merilno drezino. Diplomska naloga.

Daša Jošt (2007) Stroškovna in časovna analiza gradnje kongresnega centra Brdo. Diplomska naloga.

Primož Jamnik (2007) Optimizacija struge Malega grabna na območju Viča, Ljubljana. Diplomska naloga.

Ivo Jereb (2007) Podporne konstrukcije za premostitvene objekte. Diplomska naloga.

Žiga Jeriha (2007) Idejni projekt protipoplavne ureditve kopališkega objekta v Škofji Loki. Diplomska naloga.

Sabina Jagodič (2007) Sanacija nivelmanskega poligona 2-21 (Ljubljana - Zidani most). Diplomska naloga.

Karmen Janet (2007) Analiza rezultatov obdelave GPS pravil, GPS simuliranih in GALILEO simuliranih opazovanj. Diplomska naloga.

Marija Jarc (2007) Upravni postopki na geodetski upravi. Diplomska naloga.

Miha Jaklič (2007) Numerično iskanje optimalne oblike ploskovnih konstrukcij. Diplomska naloga.

K

Erik Krašna (2007) Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Lian Kenda (2007) Vektorska podatkovna baza za cestni navigacijski sistem. Diplomska naloga.

Franc Kralj (2007) Potresna analiza jeklene stolpnice. Diplomska naloga.

Primož Kozlevčar (2007) Potresna analiza visokoregalnih skladišč. Diplomska naloga.

Erik Kramberger (2007) Hidravlični model Savinje pri Latkovi vasi. Diplomska naloga.

Tibor Krašovec (2007) Preverjanje kakovosti voziščne konstrukcije. Diplomska naloga.

Aljoša Kokot (2007) Komunalna infrastruktura v Občini Ig v prostorskih aktih in v razvojnih programih. Diplomska naloga.

Anžej Kne (2007) Odločanje v vzdrževanju cestnih objektov: primer skupine nadvozov nad avtocesto.. Diplomska naloga.

Nina Komidar (2007) Bilanca rabe površin kot sestavina urbanističnega načrta (na primerih v Občini Ajdovščina). Diplomska naloga.

Žiga Koželj (2007) Metode zbiranja podatkov za potrebe napovedovanja prometne obremenitve. Diplomska naloga.

Jasna Kovšca (2007) Dopolnitve modela PCFLOW3D za simulacijo tokov in širjenja polutantov. Diplomska naloga.

Gregor Kolman (2007) Določitveni test MPVT za vodno telo Sava Mavčiče - Medvode. Diplomska naloga.

Peter Koren (2007) Vzpostavitev naprednih sistemov za podajanje prometno potovalnih informacij na slovenskem avtocestnem omrežju. Diplomska naloga.

Lidija Kmet (2007) Analiza financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo od konca 2.svetovne vojne do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Magistrsko delo.

Krištof Kučić (2007) Metoda momentov pri verjetnostni analizi visokih vod. Diplomska naloga.

Manja Kalšek (2007) Prometna oprema na območju predorov. Diplomska naloga.

Metka Kralj (2007) Analiza časovnih odstopanj pri gradnji dveh stanovanjskih blokov. Diplomska naloga.

Aleš Kelhar (2007) Benchmarking metoda pri komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Aleš Kroflič (2007) Analiza obnašanja dvoslojnih elastičnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa in razmika. Diplomska naloga.

Andrejka Klinčar (2007) Analiza centralne baze geodetskih točk. Diplomska naloga.

Maks Kvas (2007) Karte za pustolovska tekmovanja. Diplomska naloga.

Matjaž Knapič (2007) Vpliv zadrževalnika Brezje na poplavne vode reke Horjulščice. Diplomska naloga.

Jure Kop (2007) Spletno orodje za učenje kot uporabni GIS. Diplomska naloga.

Nana Krauberger in Miran Saje in Igor Planinc in Sebastjan Bratina (2007) Exact buckling load of a restrained RC column. Structural engineering and mechanics, 27 (3). str. 293-310. ISSN 1225-4568

Irena Kosič (2007) Vloga gornje Gorenjskega somestja v urbanem omrežju. Diplomska naloga.

Tadej Kvaternik (2007) Test stabilnosti parametrov notranje orientacije digitalnega fotoaparata. Diplomska naloga.

Blaž Kovačič (2007) Izdelava aplikacije za spletno evidentiranje popravkov topografskih kart. Diplomska naloga.

Maja Kregar (2007) Geografski informacijski sistemi pri podpori ukrepanju ob klicu na 112. Diplomska naloga.

L

Aleš Lah (2007) Meritve in analiza prestreženih padavin. Diplomska naloga.

Jasmina Levičar (2007) Spletna kartografija in oblikovanje interaktivnih kart na podlagi zbirk ZRC SAZU. Diplomska naloga.

Eva Lovrenčič (2007) Primerjava različnih metod potresne analize na primeru 15 nadstropne jeklene stavbe. Diplomska naloga.

M

Matjaž Mikoš in Rok Fazarinc in Bojan Majes (2007) Delineation of risk area in Log pod Mangartom due to debris flows from the Stoze landslide. Acta Geographica Slovenica-Geografski zbornik, 47 (2). str. 171-198. ISSN 1581-6613

Zoran Marić (2007) Analiza procesa graditve nadvoza čez železniško progo.. Diplomska naloga.

Irena Modic (2007) Mnenje delodajalcev o študiju geodezije na FGG UL. Diplomska naloga.

Petra Mitič (2007) Ocena digitalnega modela površine urbanega območja iz IKONOS-ovih stereo podob. Diplomska naloga.

Elvir Muhić (2007) Projekt sanacije usada ter plazu Osilnica z varijantnimi analizami. Diplomska naloga.

Iva Mihajlović (2007) Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMAP 2. Diplomska naloga.

Janja Mlakar (2007) Modeliranje zadrževanja in razbremenjevanja onesnaženosti padavinskih voda na kanalizacijskih sistemih. Diplomska naloga.

Janez Mlakar (2007) Izmera prečnih profilov in izračun volumnov na cesti Plave - Neblo. Diplomska naloga.

Borislav Majkić (2007) Požarna analiza jeklenih stavb z naprednimi metodami. Diplomska naloga.

Mile Marin (2007) Začasno varovanje gradbene jame z "Jet grouting" piloti z dvakratnim sidranjem. Diplomska naloga.

Metka Malnar (2007) Priprava poročila "Kartografija v Slovenijji 2002 - 2006". Diplomska naloga.

Uroš Maršič (2007) Vpliv parametrov cestne osi na prometno varnost. Diplomska naloga.

Andraž Miculinič (2007) Primerjava natančnosti meritev, izvededenih klasično in z avtomatskim viziranjem ter analiza rezultatov izravnav. Diplomska naloga.

Jorma Manfreda (2007) Obnova mej in nova katastrska izmera na primeru Grgarske gmajne. Diplomska naloga.

N

Jana Nakrst (2007) Spletne GIS storitve ArcIMS in baza geodetskih zbirk podatkov. Diplomska naloga.

Jernej Nučič (2007) Aplikacija metode prislužene vrednosti (EVM) v sistem PRINS. Diplomska naloga.

P

Ladislav Placer in Božo Koler (2007) Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con. Geologija, 50 (2). str. 445-454. ISSN 0016-7789

Eva Perko (2007) Fotogrametrični zajem podatkov za državno topografsko karto 1 : 5000 (DTK 5). Diplomska naloga.

Kristina Pirih (2007) Razvoj podeželja v strateških dokumentih Severno Primorske regije za obdobje 2007 - 2013. Diplomska naloga.

Aleš Pantar (2007) Cestne naprave in oprema. Diplomska naloga.

Kristifor Pantelin (2007) Bagranje in metode ravnanja s sedimentom ter potencial bagranja pri prostorskem urejanju. Magistrsko delo.

Iztok Pahor (2007) Projekt obnove starega hotela Perla v Novi Gorici. Diplomska naloga.

Zlatko Pečar (2007) Postopek izvedbe investicije. Diplomska naloga.

Miha Primožič (2007) Umerjanje HBV modela za porečje reke Save v Sloveniji. Diplomska naloga.

R

Igor Rižnar in Božo Koler in Miloš Bavec (2007) Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji. Geologija, 50 (1). str. 111-120. ISSN 0016-7789

Dejan Rep (2007) Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov in zadrževalnih bazenov. Diplomska naloga.

Gašper Rankel (2007) Sodobna izvennivojska križanja mestnih cest. Diplomska naloga.

Alenka Robas (2007) Uporaba presiometrskih meritev za napoved nosilnosti vertikalno obremenjenih pilotov. Magistrsko delo.

Kristina Raspor (2007) Meritve in analiza transpiracije listnatega gozda na povodju Dragonje. Diplomska naloga.

Nataša Rugelj (2007) Prostorski potenciali za razvoj turizma v občini Šentrupert. Diplomska naloga.

S

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Dušan Kogoj (2007) Terestrična izmera mikromreže pri vzpostavitvi mareografske postaje Koper. Geodetski vestnik , 51 (1). str. 48-58. ISSN 0351-0271

Jasmina Slemenjak (2007) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Simon Sevnšek (2007) Informacijski sistem za projektni management v geodeziji. Diplomska naloga.

Vesna Setnikar (2007) Razgrnitev podatkov katastra stavb. Diplomska naloga.

Petra Srebrnjak (2007) Postopki do vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo. Diplomska naloga.

Vili Stojec (2007) Modeliranje in analiza poslovnega objekta s programoma SAP 2000 in ESA PT. Diplomska naloga.

Simon Schnabl in Miran Saje in Goran Turk in Igor Planinc (2007) Locking-free two-layer Timoshenko beam element with interlayer slip. Finite Elements in Analysis and Design, 43 (9). str. 705-714. ISSN 0168-874X

Simon Schnabl in Miran Saje in Goran Turk in Igor Planinc (2007) Analytical solution of two-layer beam taking into account interlayer slip and shear deformation. Journal of Structural Engineering - ASCE, 133 (6). str. 886-894. ISSN 0733-9445

Martin Starič (2007) Koncipiranje video detekcijskega sistema pri nadzoru in vodenju prometa na cestah. Diplomska naloga.

Simon Schnabl (2007) Mehanska in požarna analiza kompozitnih nosilcev. Doktorska disertacija.

Urška Sodja (2007) Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Oskar Sterle (2007) Združevanje klasičnih geodetskih in GNSS opazovanj v geodinamičnih raziskavah. Magistrsko delo.

Janez Selan (2007) Primerjalna študija porabe energije za razsvetljavo po prEN 15193-1. Diplomska naloga.

Peter Stopar (2007) Priprava pitne vode na zajetju Jama. Diplomska naloga.

Tina Skupek (2007) Sodobni pristopi k izobraževanju fotogrametrije in primeri iz svetovnega spleta. Diplomska naloga.

Miloš Skakić (2007) Testiranje elektronskih razdaljemerov pri merjenju dolžin brez uporabe reflektorjev. Diplomska naloga.

Š

Gregor Šašel (2007) Razlika med prodajno in oglaševalno ceno nepremičnine pred sklenitvijo pravnega posla. Diplomska naloga.

David Štular (2007) Projektiranje stolpa za kontrolo zračnega prometa na Brniku. Diplomska naloga.

Miran Šmon (2007) Program za dimenzioniranje armiranobetonskih gred v skladu s standardom EC8. Diplomska naloga.

Simona Štraus Kavšek (2007) Gospodarjenje z voznimi površinami. Diplomska naloga.

Sašo Šantl (2007) Makrokalibracija pri hidravličnem modeliranju vodooskrbnih sistemov. Magistrsko delo.

Vojko Štraus (2007) Organizacija prostorskih podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture v komunalnem podjetju. Diplomska naloga.

T

Tomi Toratti in Simon Schnabl in Goran Turk (2007) Reliability analysis of a glulam beam. Structural Safety, 29 (4). str. 279-293. ISSN 0167-4730

Tjaša Teran (2007) Izdelava armaturnih načrtov prostorskega okvira s programom Allplan. Diplomska naloga.

Žane Trontelj (2007) Vpliv javno-zasebnega partnerstva na proces graditve. Diplomska naloga.

Tea Tušek (2007) Uporabnost podatkov o nepremičninah za analizo trga in posamično vrednotenje nepremičnin. Diplomska naloga.

U

Mojca Urbanec (2007) Vzpostavitev službe za prodajo nepremičnin v gradbenem podjetju. Diplomska naloga.

Klemen Učakar (2007) Nova izmera, ureditev in predlog parcelacije za individualno stanovanjsko gradnjo v K.O. Drtija. Diplomska naloga.

V

Leopold Vrankar in Franc Runovc in Goran Turk (2007) The use of the mesh free methods (radial basis functions) in the modeling of radionuclide migration and moving boundary value problems. Acta geotechnica Slovenica, 4 (1). str. 42-53. ISSN 1854-0171

Sabina Vučemilović (2007) Izhodišča za trženje nepremičnin v lasti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. in javne železniške infrastrukture v lasti Republike Slovenije na območju železniškega omrežja SV Slovenije. Diplomska naloga.

Bogdan Viler (2007) Analiza rezultatov transformacij med koordinatnima sistemoma ETRS89 in D48 na območju Slovenske obale. Diplomska naloga.

Primož Vitez (2007) Strategija razvoja ITS arhitekture s poudarkom na SNVP v ožjem središču mesta Celje. Diplomska naloga.

Blaž Velkavrh (2007) Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev. Diplomska naloga.

Z

Dejan Zupan in Jelena Srpčič in Goran Turk (2007) Characteristic value determination from small samples. Structural Safety, 29 (4). str. 268-278. ISSN 0167-4730

Krištof Zupančič (2007) Mehansko biološka obdelava odpadkov in možnosti njene uporabe v Sloveniji. Diplomska naloga.

Tine Zidarič (2007) Uporaba posnetkov senzorja MODIS - Določanje povezave med temperaturo ter normiranim diferencialnim vegetacijskim indeksom. Diplomska naloga.

Vladimir Zorman (2007) Postopek vzpostavitve toloploško urejenega podatkovnega sloja cest za potrebe zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Primož Zupančič (2007) Javni potniški promet na ruralnih območjih Republike Slovenije v funkciji zadovoljevanja javnih potreb. Magistrsko delo.

Špela Zaletel (2007) Smotrnost uporabe betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Mojca Zupančič (2007) Razvoj turistične infrastrukture ob reki Soči. Diplomska naloga.

Urška Zagožen (2007) Analiza projektnega financiranja - primer projekta gradnje večstanovanjskega objekta Metuljček v Kamniku. Diplomska naloga.

Zdravko Zadravec (2007) Oblikovanje, tehnologija izdelave in reprodukcije turistične karte Sveta Trojica. Diplomska naloga.

Tanja Zagoršek (2007) Problematika razlaščanja zemljišč pri gradnji cestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Marjan Zorko (2007) Dvodimenzijski račun poplavnih valov na območju predvidenih akumulacij HE Brežice in HE Mokrice. Diplomska naloga.

Marko Zore (2007) Izdelava 3D-modela mesta za spletno uporabo. Diplomska naloga.

Alma Zavodnik Lamovšek (2007) Regionalno prostorsko planiranje v razvitih informacijskih družbah. Doktorska disertacija.

Luka Zelenik (2007) Uporaba analitičnih metod za dimenzioniranje križišč v smislu zmanjšanja stroškov prometa. Diplomska naloga.

Ž

Petra Žitnik (2007) Vpliv izgradnje AC na razvoj naselij ob priključku Šmarje - Sap. Diplomska naloga.

Matjaž Žargi (2007) Geodetska dela pri Projektu za razpis in izvedbo obnove železniške proge Grosuplje - Kočevje. Diplomska naloga.

Miha Žagar (2007) Izdelava elaborata ureditve meje in parcelacije. Diplomska naloga.

Luka Žuža (2007) Geodetske storitve pri izgradnji baznih postaj mobilne telefonije. Diplomska naloga.

Mitja Žnidaršič (2007) Vpliv konsistence, aeriranja in trajanja mokre nege na odpornost betona z večjim deležem kamene moke proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:53:35 CET.