Vnosi za leto 2005

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Datum | Avtorji | Vrsta dela
Število vnosov: 63.

Članek

Jože Panjan in Marija Bogataj in Boris Kompare (2005) Statistična analiza gospodarsko enakovrednih nalivov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 51 (9). str. 600-611. ISSN 0039-2480

Urška Petje in Matjaž Mikoš in Bojan Majes (2005) Modeliranje gibanja skalnih podorov. Acta hydrotechnica, 23 (38). str. 19-38. ISSN 1581-0267

Boštjan Brank in Said Mamouri in Adnan Ibrahimbegović (2005) Constrained finite rotations in dynamic of shells and Newmark implicit time-stepping schemes. Engineering Computations, 22 (5/6). str. 505-535. ISSN 0264-4401

Igor Rižnar in Božo Koler in Miloš Bavec (2005) Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka. Geologija, 48 (1). str. 107-116. ISSN 0016-7789

Florjan Vodopivec in Dušan Kogoj (2005) Nov način precizne stabilizacije geodetskih točk za opazovanje premikov. Geodetski vestnik , 49 (1). str. 9-17. ISSN 0351-0271

Matija Klajnšček in Dalibor Radovan in Dušan Petrovič (2005) Zasnova vzpostavitve baze markiranih planinskih poti. Geodetski vestnik , 49 (1). str. 66-80. ISSN 0351-0271

Matjaž Mikoš in Andrej Vidmar in Mitja Brilly (2005) Using a laser measurement system for monitoring morphological changes on the Strug rock fall, Slovenia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5 (1). str. 143-153. ISSN 1561-8633

Leopold Vrankar in Goran Turk in Franc Runovc (2005) A Comparison of the Effectiveness of Using the Meshless Method and the Finite Difference Method in Geostatistical Analysis of Transport Modeling. International Journal of Computational Methods, 2 (2). str. 149-166. ISSN 0219-8762

Janko Logar in Karmen Fifer Bizjak in Marko Kočevar in Matjaž Mikoš in Mihael Ribičič in Bojan Majes (2005) History and present state of the Slano Blato landslide. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5 (3). str. 447-457. ISSN 1561-8633

Sebastjan Bratina in Bojan Čas in Miran Saje in Igor Planinc (2005) Numerical modelling of behaviour of reinforced concrete columns in fire and comparison with Eurocode 2. International Journal of Solids and Structures, 42 (21-22). str. 5715-5733. ISSN 0020-7683

Dejan Zupan in Miran Saje (2005) Analytical integration of stress field and tangent material moduli over concrete cross-sections. Computers & Structures, 83 (28-30). str. 2368-2380. ISSN 00457949

Matjaž Mikoš in Rok Fazarinc in Boštjan Pulko in Ana Petkovšek in Bojan Majes (2005) Stepwise mitigation of the Macesnik landslide, N Slovenia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5 (6). str. 947-958. ISSN 1561-8633

Monografija

Teja Koler Povh (2005) Navodila za oblikovanje zaključnih izdelkov študijev na FGG in navajanje virov. Priročnik. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo , Ljubljana.

Visokošolsko delo

Nataša Atanasova (2005) Priprava in uporaba ekspertnega predznanja za avtomatizirano modeliranje vodnih ekosistemov. Doktorska disertacija.

Peter Kante (2005) Potresna ranljivost armiranobetonskih sten. Doktorska disertacija.

Sašo Klemenčič (2005) Uporaba programa PEARL za simulacijo emisije pesticidov v podtalnico Ljubljanskega polja. Diplomska naloga.

Andrej Biro (2005) Modeliranje hidravličnega sistema Mlinščice. Diplomska naloga.

Mojca Radakovič (2005) Načrtovanje cestne povezave na osnovi ranljivosti okolja. Magistrsko delo.

Miloš Bajt (2005) Kvaliteta storitev javnega prevoza na primeru mestnega prometa v Ljubljani. Magistrsko delo.

Jure Prestor (2005) Kalibracija standardov za dimenzioniranje gradbenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Vladimir Mijatović (2005) Semantične spletne storitve. Diplomska naloga.

Dejan Bogataj (2005) Predlog ureditve levega brega Save na območju Vrbine na bodoči akumulaciji HE Brežice. Diplomska naloga.

Sebastjan Rozman (2005) Uporaba programa AQUATERRA za načrtovanje hidrotehničnih ureditev na vodotokih. Diplomska naloga.

Primož Glavan (2005) Operativno planiranje izvajanja zemeljskih del pri projektih v cestogradnji. Diplomska naloga.

Boštjan Jurak (2005) Sodobne metode za analizo nivojskih križišč - praktični primer krožno križišče Drnovo. Diplomska naloga.

Mojca Turk (2005) Problematika terminologije v prostorsko načrtovalski stroki. Diplomska naloga.

Blaž Horvat (2005) Aktivna zaščita vodarne Hrastje. Diplomska naloga.

Peter Kumlanc (2005) Reciklaža gradbenih odpadkov in ponovna uporaba v cestogradnji. Diplomska naloga.

Matjaž Grabljevec (2005) Analiza vpliva prometa na stanje vozišča s programom HDM-4. Diplomska naloga.

Primož Kunstič (2005) Kapacitete javnega prometa. Diplomska naloga.

Gregor Rakar (2005) Rekonstrukcija železniške proge Ljubljana - Sežana za vmax >160 km/h (odsek Postojna - Divača). Diplomska naloga.

Gregor Mavrič (2005) Idejni načrt odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vasi Račice in Starod. Diplomska naloga.

Mojca Stele (2005) Predlog ureditve Grosupeljščice v urbanem območju. Diplomska naloga.

Janez Hribar (2005) Plan kontrol kot del plana zagotavljanja kakovosti na gradbišču. Diplomska naloga.

Leon Tomažin (2005) Hiša s kombinirano AB in leseno konstrukcijo - primer projektiranja. Diplomska naloga.

Sonja Terčič (2005) Uporaba nelinearne analize za oceno potresne odpornosti armiranobetonske stavbe po EC8. Diplomska naloga.

Uroš Lavrenčič (2005) Ekomorfološko vrednotenje vodotokov z metodo SVAP. Diplomska naloga.

Robert Grnjak (2005) Optimizacija investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s pomočjo stroškovnega modela MONKI na primeru odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Peter Batistič (2005) Vrednotenje ekomorfološke kakovosti vodotokov z metodo IFF. Diplomska naloga.

Tanja Bostič (2005) Priprava gradiva za prenovo študijskih programov gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Žiga Stepišnik (2005) Eksperimentalne preiskave nosilnosti kotnih sider pri sidranju lesenih masivnih stenastih elementov. Diplomska naloga.

Jasna Vajda (2005) Metode merjenja vertikalnih premikov in deformacij pri obremenilnem preizkusu viadukta. Diplomska naloga.

Mihael Grah (2005) Rekonstrukcija izvozne kretnične harfe postaje Litija. Diplomska naloga.

Maja Sokolič (2005) Določitev potreb po površinah za mirujoči promet v nakupovalnih središčih. Diplomska naloga.

Primož Uršič (2005) Od plana do gradbenega dovoljenja. Diplomska naloga.

Ines Viler (2005) Analiza obračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v izbranih občinah slovenske obale in krasa. Diplomska naloga.

Marko Mlinar (2005) Določitev vplivnih količin za redukcijo odčitka živosrebrnega barometra Princo 469 NOVA tm Economy model. Diplomska naloga.

Sara Bašič (2005) Modeliranje in analiza stenasto - okvirne konstrukcije po EC8. Diplomska naloga.

Simona Klobčar (2005) Vpliv odprtin na strižno nosilnost lesenih sten. Diplomska naloga.

Teja Melink (2005) Primerjava eno- in dvodimenzionalne analize nihanja tal pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

Petar Ziraldo (2005) Statistična analiza podatkov o stopnji kapitalizacije nepremičnin. Diplomska naloga.

Miha Šlibar (2005) Analiza merjenih pomikov v predoru Golovec. Diplomska naloga.

Goran Despotović (2005) Numerične analize predora Trojane v območju nizkega nadkritja pod poseljenim območjem s programom PHASE 2. Diplomska naloga.

Andrej Glavica (2005) Zasnova geodinamične GPS mreže Ljubljana. Diplomska naloga.

Andrej Škofljanec (2005) Vpliv pojezerja na kakovost jezera - primer akumulacije Padež s Suhorko. Diplomska naloga.

Stojan-Tadej Smerkolj (2005) Komunalno opremljeno zemljišče kot predpogoj za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov. Diplomska naloga.

Terezija Puhan (2005) Primerjava izvedbe nove zemljiškokatastrske izmere med Slovenijo in Hrvaško. Diplomska naloga.

Tadej Srebrnič (2005) Časovna razporeditev padavin in pretokov v Sloveniji z analizo sezonskosti. Diplomska naloga.

Miha Simončič (2005) Postavitev sistema ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov v občini Šentjernej. Diplomska naloga.

Andrejka Gorše (2005) Idejni projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Veliki Slatnik in Križe. Diplomska naloga.

Katja Novak (2005) Predlog vodooskrbe v Javorniškem rovtu. Diplomska naloga.

David Trošt (2005) Kalibracija in validacija prometnih modelov. Diplomska naloga.

Zbornik konference

M. Hamza, ed. (2005) Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 16 ICSMGE 2005 Osaka. Millpress, Rotterdam. ISBN 9059660277

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:53:08 CET.