Vnosi za mentorja "Alma Zavodnik Lamovšek"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Simon Sevnšek (2016) Analiza namenske rabe zemljišč in izbranih vplivov na razvoj občine po izgradnji avtoceste. Magistrsko delo.

Peter Medved (2016) Prispevek k razvoju metode prostorskega načrtovanja za doseganje ničelne neto pozidave zemljišč. Magistrsko delo.

Gregor Klemenčič (2016) Študija možnosti določevanja in evidentiranja funkcionalnih enot stavbnih zemljišč za učinkovitejše izvajanje zemljiške politike. Magistrsko delo.

Irena Papež (2016) Odnos stroke do participacije javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja na lokalni ravni. Magistrsko delo.

Maja Brusnjak Hrastar (2016) Zagotavljanje stanovanj s prenovo malih večstanovanjskih objektov. Magistrsko delo.

Jan Kokalj (2016) Analiza degradiranega prostora izbranih občin Osrednjeslovenske statistične regije. Diplomska naloga.

Matej Blaž (2016) Predlog izboljšanja mreže kolesarskih povezav v mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Boštjan Klement (2016) Vpliv bonitete zemljišč na določanje kmetijske namenske rabe. Magistrsko delo.

Mery Lončar Klemenčič (2016) Metodologija za določitev nezazidanih zemljišč za gradnjo stavb in instrumenti za njihovo aktivacijo. Magistrsko delo.

Blaž Mikl (2016) Analiza degradiranega prostora v izbranih občinah Koroške regije. Diplomska naloga.

Jaka Gorišek (2016) Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS. Magistrsko delo.

Tatjana Marn (2016) Inducirano prometno povpraševanje kot posledica izboljšav cestne infrastrukture v Sloveniji. Magistrsko delo.

Nataša Volčanjšek (2016) Pomen in vloga kulturne krajine za urejanje prostora na primeru Bizeljskega. Diplomska naloga.

Matej Polak (2016) Preučevanje zemljiške razdelitve celkov na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Monika Dolinšek (2016) Degradirana območja v Zasavski regiji. Diplomska naloga.

Uroš Sojer (2016) Vrednotenje kolesarskih povezav med naseljema Šentjakob in Podgorico ter Ljubljano. Diplomska naloga.

Ivan Kumar (2016) Metodologija zajema podatkov o dejanski rabi cest. Diplomska naloga.

Aleš Klobasa (2016) Spremljanje in napovedovanje prometne varnosti na državnih cestah. Magistrsko delo.

Saša Ban (2016) Razvoj urbanega sistema v Sloveniji. Diplomska naloga.

Meta Mlakar (2016) Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje. Diplomska naloga.

Sunčica Ećimović Selak (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič. Diplomska naloga.

Jan Pergar (2016) Koncept kolesarskih povezav gorenjske statistične regije. Magistrsko delo.

Vesna Muc (2016) Preobrazba javnega mestnega prostora s trajnostnim mestnim prometnim načrtovanjem na primeru Ljubljane. Magistrsko delo.

Dejan Klavs (2016) Zasnova športnorekreacijskih površin v majhnem mestu na primeru Ribnice. Magistrsko delo.

Rok Urbanija (2016) Vzpostavitev metodologije za zajem podrobne urbane rabe prostora. Magistrsko delo.

Dominik Zupan (2016) Analiza in vrednotenje degradiranih urbanih območij na izbranem primeru. Diplomska naloga.

Katarina Konda (2016) Deregulacija normativne ureditve urejanja prostora v Sloveniji. Magistrsko delo.

Andreja Lah (2016) Vloga in pomen javnosti pri pripravi občinskega prostorskega načrta. Magistrsko delo.

Tina Črnigoj Marc (2016) Razvoj Istrskega podeželja - primer vzpostavitve razpršenega hotela in možnost obnove vasi Padna. Magistrsko delo.

Tanja Marc (2016) Umeščanje fotovoltaičnih sistemov v prostor na območju kraških vasi Kobjeglave in Tupelč. Diplomska naloga.

Gašper Okršlar (2016) Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij. Magistrsko delo.

Sabina Zupančič (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna. Diplomska naloga.

Katarina Vidmar (2016) Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije. Diplomska naloga.

Aleksander Ulbin (2015) Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni goriški regiji. Diplomska naloga.

Karin Rkman (2015) Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih. Diplomska naloga.

Maja Jezernik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primer občin Mežica in Ravne na Koroškem. Diplomska naloga.

Žan Pavlin (2015) Predlog prostorske ureditve območja Krajevne skupnosti Velike Poljane v Občini Ribnic. Diplomska naloga.

Tanja Elsner (2015) Predlog umestitve gorsko-kolesarskih poti v Občini Litija in Šmartno pri Litiji. Diplomska naloga.

Lejla Salihović (2015) Predlog prostorske ureditve konjeniškega šolskega športnega centra Češča vas v občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Nina Blatnik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Klavdija Mohorič (2015) Predlog prostorske ureditve naselja Okroglo v občini Naklo. Diplomska naloga.

Veronika Repanšek (2015) Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve. Magistrsko delo.

Barbara Demšar (2014) Trajnostne oblike turistične ponudbe v naselju Spodnja in Zgornja Sorica. Diplomska naloga.

Sara Puž (2014) Razvoj turizma v slabše dostopnih podeželskih območjih. Diplomska naloga.

Martina Rakuša (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Diplomska naloga.

Nina Vidic (2014) Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij. Diplomska naloga.

Teja Vrh (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerknica in Loška Dolina. Diplomska naloga.

Martina Perdih (2014) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Tolmin in Kanal. Diplomska naloga.

Primož Goršek (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Mengeš in Komenda. Diplomska naloga.

Jožica Nose (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig. Diplomska naloga.

Katarina Ipavec (2014) Prostorski potenciali in omejitve za gorskokolesarski turizem v občinah Tolmin in Kobarid. Diplomska naloga.

Uroš Rozman (2014) Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi. Magistrsko delo.

Alja Jerak (2014) Vpliv urbanističnih kazalnikov na določanje kakovosti bivanja. Diplomska naloga.

Petra Vertelj Nared (2014) Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Katja Klančišar Schneider (2014) Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih območij na primeru občine Trbovlje. Magistrsko delo.

Nataša Kastelic (2013) Problemska analiza spremljanja sprememb rabe prostora na primeru Mestne občine Novo mesto. Diplomska naloga.

Alen Vidervol (2013) Predlog prostorske ureditve Kočevskega jezera. Diplomska naloga.

Simona Zavec (2013) Primerjalna analiza stopnje degradacije na izbranih stanovanjskih soseskah v Mestni občini Ljubljana. Magistrsko delo.

Anita Ferlin (2013) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Novo mesto in Mirna peč. Diplomska naloga.

Žana Flander (2013) Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Urška Ivančič (2013) Analiza parcelnega vzorca "sklenjenih prog" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Tina Fink (2013) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

Simona Medvešek (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej. Diplomska naloga.

Uroš Jakin (2012) Načrtovanje turizma na podeželju na primeru občine Brda. Diplomska naloga.

Metka Harej (2012) Odnosi med mestnimi in podeželskimi območji v Sloveniji. Magistrsko delo.

Katarina Gril (2012) Predlog prostorske ureditve razpršene gradnje na območju Vinske Gore v občini Velenje. Diplomska naloga.

Anita Juvan (2012) Podrobnejši prostorski načrt za ureditev novega dela naselja Dolgo Brdo v občini Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Klavdija Prelovšek (2012) Predlog prostorske ureditve primestnega naselja Radomlje v občini Domžale. Diplomska naloga.

Nina Kerpan (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

Matej Kos (2012) Predlog prostorske ureditve območja v KS Stara vas Velenje. Diplomska naloga.

Sanja Kožman (2012) Sodelovanje javnosti na področju urejanja prostora. Diplomska naloga.

Rok Urbanija (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold. Diplomska naloga.

Ana Matičič (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica. Diplomska naloga.

Sabrina Buh (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok. Diplomska naloga.

Toja Požun (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Eva Primožič (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov med letoma 2003 in 2010 na primeru občin Gorenja vas - Poljane in Naklo. Diplomska naloga.

Ksenija Kotar (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Bovec in občine Brda. Diplomska naloga.

Maša Boh (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Trzin in Ruše. Diplomska naloga.

David Kodarin (2012) Uporaba ekoloških načel pri načrtovanju prostorskega razvoja naselja Labor v Mestni občini Koper. Diplomska naloga.

Tina Cimprič (2012) Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zamljišč v Sloveniji v obdobju 1979 - 2011. Diplomska naloga.

Mateja Buh (2012) Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubjana. Diplomska naloga.

Jure Radišek (2012) Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč. Magistrsko delo.

Vesna Lapuh (2012) Urbana prenova in predlog za revitalizacijo starega mestnega jedra Krškega. Diplomska naloga.

Barbara Višnar (2012) Razvoj pozidave po tipih naselij in podeželja na območju Obsotelja s Kozjanskim. Diplomska naloga.

Ingrid Arh (2012) Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji. Diplomska naloga.

Andreja Korade (2011) Problematika prikaza stanja prostora. Diplomska naloga.

Kristina Luzar (2011) Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah. Diplomska naloga.

Brigita Mandelj (2011) Vloga javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov na primeru obvoznice Škofljica. Diplomska naloga.

Polona Lovišček (2011) Primerjava namenske rabe prostora na območju Občine Nova Gorica med letoma 2003 in 2011 na podlagi prostorskih aktov občine. Diplomska naloga.

Ana Kalan (2011) Predlog prostorske ureditve naselja Horjul v občini Horjul. Diplomska naloga.

Katja Poljanšek (2011) Ureditev poselitvenega območja za naselje Straža pri Novem mestu. Diplomska naloga.

Monika Rudolf (2011) Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu. Diplomska naloga.

Mirjam Černivec (2011) Predlog prostorske ureditve naselja Predstruge v občini Videm - Dobrepolje. Diplomska naloga.

Tjaša Judež (2011) CEMAT - primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah. Diplomska naloga.

Matjaž Gorkič (2011) PREIZKUS KONCEPTA PAMETNE RASTI NA PRIMERU TRŽAŠKE CESTE V LJUBLJANI. Diplomska naloga.

Borut Kermolj (2011) Predlog urbanistične ureditve naselja Komen na Krasu. Diplomska naloga.

Katja Prelesnik (2010) Prenova in razvoj naselja Hrovača pri Ribnici. Diplomska naloga.

Marina Madotto (2010) Vloga in pomen načrta parcelqacije pri razvoju podeželskih naselij. Diplomska naloga.

Primož Blaha (2010) Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč v poselitvenih območjih na izbranih primerih občin Maribor, Rače-Fram in Hoče-Slivnica. Diplomska naloga.

Jožica Lužnik (2010) Določitev tipologije podeželskih območij. Diplomska naloga.

Marko Cimerman (2010) Analiza širitve povezave in namenske rabe zemljišč glede na trende urbanizacije v izbranih občinah. Diplomska naloga.

Tanja Zajc (2010) Predlog ureditve naselja Muljava v občini Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Dominik Papež (2010) Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije. Diplomska naloga.

Patricija Žišt (2009) Umeščanje fakultete v prostor na primeru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Marko Trofenik (2009) Predlog ureditve stanovanjskega območja ob Raičevi ulici v Ormožu. Diplomska naloga.

Blaž Špiler (2009) Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih. Diplomska naloga.

Uroš Košir (2009) Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim potniškim prometom. Diplomska naloga.

Ana Petek (2008) Umeščanje letališč in vzletišč v prostor. Diplomska naloga.

Martina Planinšec (2008) Predlog razvoja občine Mislinja. Diplomska naloga.

Klavdija Pečnik (2008) Prostorski razvoj vinogradniških območij v Mestni občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Damijan Kiderič (2008) Dostopnost prebivalstva do javnih dejavnosti z javnim potniškim prometom v Občini Trebnje. Diplomska naloga.

Polona Černilec (2008) Razvoj poselitve turizma v občini Tržič. Diplomska naloga.

Mojca Sluga (2008) Predlog ureditve naselja Mojstrana z vidika razvoja turizma. Diplomska naloga.

Nataša Rugelj (2007) Prostorski potenciali za razvoj turizma v občini Šentrupert. Diplomska naloga.

Marija Gantar (2007) Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane. Diplomska naloga.

Julijana Barkovič (2007) Merila za določanje meje mestnih območij. Diplomska naloga.

Mojca Zupančič (2007) Razvoj turistične infrastrukture ob reki Soči. Diplomska naloga.

Petra Žitnik (2007) Vpliv izgradnje AC na razvoj naselij ob priključku Šmarje - Sap. Diplomska naloga.

Boštjan Klement (2006) Vloga srednjih in malih mest za uresničevanje policentričnega razvoja Slovenije. Diplomska naloga.

Jernej Volk (2006) Funkcionalna urbana območja in njihova vloga v policentričnem razvoju v Sloveniji. Diplomska naloga.

Peter Cafuta (2006) Prostorski razvoj naselja Grajena. Diplomska naloga.

Adrijana Ramšak (2006) Predlog ureditve načrta območja Šmartinskega jezera v mestni občini Celje. Diplomska naloga.

Simona Lavrič (2006) Predlog ureditve Dole pri Litiji. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 05:54:38 CET.