Vnosi za mentorja "Franc Steinman"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Zsuzsanna Engi (2016) Hidravlično modeliranje poplavne nevarnosti na izlivnih odsekih vodotokov, oprto na procese zamuljevanja. Doktorska disertacija.

Matej Müller (2016) Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu. Doktorska disertacija.

Gregor Ivnik Dujovič (2016) Razbremenitev Pake v Velenjsko jezero. Diplomska naloga.

Žiga Ščukovt (2016) Primernost sonaravnih ukrepov za upočasnitev vodnega toka na poplavnih območjih. Diplomska naloga.

Luka Drole (2016) Inženirsko biološke ureditve na grajenih razbremenilnikih. Diplomska naloga.

Sandi Ražman (2016) Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Maja Lang (2016) Poplavna nevarnost v naselju zaradi zalednih voda. Diplomska naloga.

Amela Husić (2016) Umerjanje hidravličnega modela vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Andreja Rener (2016) Presoja odvodnjavanja Luke Koper in predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Anja Dobrovič (2016) Razmejitev obveznosti med Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo pri oskrbi s pitno vodo. Diplomska naloga.

Miljenko Hočuršćak (2016) Vodnogospodarske podlage za nadzor obratovanja in vzdrževanja manjših zadrževalnikov. Magistrsko delo.

Primož Rodič (2016) Modelna podobnost in vpliv modelnega merila na prenos rezultatov fizičnega hidravličnega modela na prototip. Magistrsko delo.

Matjaž Šercelj (2016) Primerjalna analiza možnosti energetske rabe odseka reke Kokre. Diplomska naloga.

Tanja Tofil (2016) Tehnologije vgradnje in rehabilitacije vodovodnih cevi. Magistrsko delo.

Nejc Pogačnik (2016) Izgradnja visokovodnega prognostičnega in opozorilnega sistema in zagotavljanje njegove zanesljivosti in operativnosti. Magistrsko delo.

Ingrid Grozina (2016) Analiza razpoložljivosti in uporaba vode na porečju Mirne. Diplomska naloga.

Boris Grubar (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Kostanjevice na Krki. Magistrsko delo.

Nikola Bakarič (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Naklo. Diplomska naloga.

Sara Grobljar (2016) Modeliranje odtočnih razmer na poplavnih urbanih površinah. Diplomska naloga.

Špela Jerončič (2016) Pregled hidrantnega omrežja in požarne ogroženosti objektov v naselju. Magistrsko delo.

Matjaž Knapič (2016) Vpliv spremembe gladinskega vrtišča v akumulacijskih bazenih na obratovanje hidroelektrarn. Magistrsko delo.

Tjaša Dolenc (2016) Amfibijska stavba na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Ana Cvikl (2015) Vodarske strokovne podlage v načrtih zaščite in reševanja ob poplavah Bolske. Diplomska naloga.

Gregor Pogačar (2015) Variantni projekt vodovodnega sistema Besnica. Diplomska naloga.

Bor Miška (2014) Analiza izhodišč za urejanje odtočnega režima reke Vipave. Diplomska naloga.

Urban Kristan (2014) Umeščanje hidroenergetskega objekta v prostor. Diplomska naloga.

Aleš Jecl (2014) Načrtovanje učinkovitega izpiranja vodovodnega sistema. Diplomska naloga.

Daniel Kozelj (2014) Večkriterijska optimizacija umerjanja hidravličnih modelov vodooskrbnih sistemov. Doktorska disertacija.

Timotej Lestan (2014) Uporaba sonaravnih ukrepov pri ureditvi vodotoka. Diplomska naloga.

Jure Gombač (2014) Sonaravna preureditev jezu na reki Reki. Diplomska naloga.

Tomaž Žitek (2014) Pojavljanje nitratov in pesticidov v vodovodnem sistemu Murska Sobota. Diplomska naloga.

Janez Mejavšek (2014) Idejna zasnova malega vodnega zbiralnika v vasi Hruševo. Diplomska naloga.

Tanja Prešeren (2014) Vpliv tokovnega polja na učinkovitost usedanja trdnih delcev v usedalniku s kontinuiranim delovanjem. Doktorska disertacija.

Martin Bombač (2014) Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji. Doktorska disertacija.

Jure Červek (2014) Odvod padavin z javnih cest - dimenzioniranje objektov po slovenskih in ameriških priporočilih. Diplomska naloga.

Gregor Lovšin (2014) Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti z 2D hidravličnim modelom. Diplomska naloga.

Katja Tomažič (2013) Ugotavljanje razmer na javnem hidrantnem omrežju. Diplomska naloga.

Gašper Rak (2013) Hidravlična analiza vpliva rabe prostora na poplavnih območjih na potovanje poplavnih valov. Magistrsko delo.

Neven Verdnik (2013) Hidravlične lastnosti Meže pri Ravnah na Koroškem. Diplomska naloga.

Miha Kračun (2013) Poplavne nevarnosti na območju reke Hudinje z uporabo poplavnih scenarijev. Diplomska naloga.

Pavel Janko (2013) Izdelava dodatnih podlog v načrtih zaščite in reševanja Občine Mozirje. Diplomska naloga.

Luka Miklavčič (2013) Sonaravni ukrepi za upočasnitev vodnega toka. Diplomska naloga.

Gregor Robič (2013) Hidravlično modeliranje obratovanja črpalk na cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Martin Jazbec (2013) Analiza razpoložljivosti in rabe vodnih virov na porečju Rižane. Diplomska naloga.

Marjan Moderc (2013) Analiza občutljivosti hidravličnega modeliranja za hrapavost poplavnih površin. Diplomska naloga.

Denis Ambruš (2012) Vpliv izgradnje kanala Donava - Sava na primarno strukturo regij Slavonije in Srema. Magistrsko delo.

Jakob Koruza (2012) Gradnja prehodov za ribe po sodobnih smernicah. Diplomska naloga.

Gorazd Novak (2012) Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva. Doktorska disertacija.

Katja Krebl (2012) Institucionalne ureditve Vodnega gospodarstva na porečju Savinje. Diplomska naloga.

Andrea Skroza (2011) Ovrednotenje hidroenergetskega potenciala ob upoštevanju okoljskih ciljev na pohorskih vodotokih. Diplomska naloga.

Mojca Kogoj (2011) Hidravlične razmere zaradi plavja pri premostitvah. Diplomska naloga.

Gregor Planinšek (2011) Mala hidroelektrarna Smuk. Diplomska naloga.

Gašper Zupančič (2011) Izdelava grafičnih podlag za načrte zaščite in reševanja ob poplavah. Diplomska naloga.

Katarina Sirk (2011) Ocena nevarnosti snežnih plazov na železniškem odseku Podbrdo – Hudajužna. Diplomska naloga.

Miha Ulčar (2011) Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo. Magistrsko delo.

Maja Klančar (2011) Analiza razpoložljivosti in rabe vode na reki Krki. Diplomska naloga.

Urška Jakin (2010) VPLIV EKOLOŠKO SPREJEMLJIVEGA PRETOKA NA POSLOVANJE MALIH HIDROELEKTRARN. Diplomska naloga.

Marija Zaletelj (2010) Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice. Diplomska naloga.

Simon Mrak (2010) Večkriterijska analiza za malo hidroelektrarno Kokra. Diplomska naloga.

Bojan Jakopič (2010) Vpliv odtoka meteornih voda iz urbanih območij na spreminjanje poplavne varnosti. Diplomska naloga.

Ajda Cilenšek (2009) Uporaba podatkov pridobljenih z LIDAR tehnologijo za določanje hidrografske mreže. Diplomska naloga.

Matej Müller (2009) Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju. Diplomska naloga.

Jakob Saksida (2009) Ocena vplivov valovanja morja na območju kopališča Portorož. Diplomska naloga.

Matej Uršič (2009) Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza. Doktorska disertacija.

Andrej Cverle (2009) Analiza hidravličnih razmer pri bočnih prelivih. Diplomska naloga.

Sandra Pranjić (2008) Hidravlična analiza na podlagi topografije Kopra, izdelane s pomočjo tehnologije LIDAR. Diplomska naloga.

Leon Gosar (2008) Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje. Doktorska disertacija.

Miha Šupek (2008) Ekstrapolacija pretočne krivulje vodomerne postaje s hidravličnim modelom HEC-RAS.. Diplomska naloga.

Tadej Markič (2008) Stabilizacijski objekti v vodotokih. Magistrsko delo.

Sašo Šantl (2007) Makrokalibracija pri hidravličnem modeliranju vodooskrbnih sistemov. Magistrsko delo.

Anja Hrastelj (2007) Vodnogospodarske osnove in podrobnejši načrt upravljanja z vodami za porečje reke Dravinje. Diplomska naloga.

Marko Žibret (2006) Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest. Diplomska naloga.

Gašper Rak (2006) Uporaba prostorskih podatkov v analizi hidravličnih lastnosti vodotokov. Diplomska naloga.

Jure Kristan (2006) Viri požarne vode za območje poselitve. Diplomska naloga.

Miha Ulčar (2006) Meritve na vodovodnih sistemih in ocena merilne negotovosti. Diplomska naloga.

Petra Stropnik (2006) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:47:22 CET.