Vnosi za mentorja "Albin Rakar"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Igor Petek (2016) Primerjalna analiza na področju zbiranja komunalnih odpadkov. Magistrsko delo.

Matej Kovačič (2016) Obračun stroškov ravnanja z odpadki s pomočjo tehnologije RFID. Magistrsko delo.

Andrej Tepina (2016) Analiza različnih možnosti izvajanja gospodarskih javnih služb v občini Jezersko. Diplomska naloga.

Gregor Robič (2016) Vzpostavitev etažne lastnine. Diplomska naloga.

Lara Flis (2015) Vzpostavitev podatkovnega sistema za potrebe vrednotenja in obračunavanja amortizacije gospodarske javne infrastrukture. Magistrsko delo.

Tilen Štrus (2015) Finančne posledice operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občini Litija. Diplomska naloga.

Nives Fatkić (2015) Analiza virov financiranja komunalne infrastrukture v MO Velenje. Diplomska naloga.

Maja Klenovšek (2014) Analiza virov financiranja izgradnje in obnove komunalne infrastrukture v Občini Sevnica. Diplomska naloga.

Matjaž Draksler (2013) Tehnično-ekonomski vidiki opremljanja stavbnih zemljišč na območju Potniškega centra Ljubljana. Diplomska naloga.

Alenka Mohorič (2013) Upravljanje večstanovanjskih stavb v občini Škofja Loka. Diplomska naloga.

Nuša Brolih (2013) Analiza fizičnih kazalcev opremljanja stavbnih zemljišč v izbranih ureditvenih območjih. Diplomska naloga.

Andrej Gričar (2013) Presoja finančnih posledic operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Katja Čerkez (2013) Analiza stroškov rabe vode v izbranih lokalnih skupnostih. Diplomska naloga.

Matija Polajnar (2013) Upravljanje večstanovanjskih stavb v različnih družbeno-ekonomskih sistemih. Magistrsko delo.

Gregor Požek (2011) Stroškovne posledice investiranja v komunalno infrastrukturo na ruralnih območjih. Magistrsko delo.

Andrej Pregelj (2010) Presoja finančnih posledic izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode za naselja, ki do 2017 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo. Diplomska naloga.

Boštjan Ogulin (2010) Analiza opremljenosti in ocena potrebnih vlaganj v komunalno infrastrukturo na območju občine Semič do leta 2017. Diplomska naloga.

Urška Rus (2010) Možnost uporabe registra nepremičnin v prostorskem načrtovanju. Diplomska naloga.

Neža Kodre (2009) Analiza primernosti in možnosti uporabe metod vrednotenja naravnih dobrin - primer: Vrednotenje podtalnice Krškega polja. Magistrsko delo.

Miha Juvan (2009) Potrebe in možnosti za uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja na ruralnih območjih. Diplomska naloga.

Tomaž Černe (2009) Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju. Magistrsko delo.

Špela Petelin (2008) Uporaba metode Benchmarking na področju komunalnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Anže Sodnik (2008) Strokovne podlage za planiranje potrebnega obsega stavbnih zemljišč in komunalne infrastrukture v Občini Železniki. Diplomska naloga.

Romeo Palčič (2008) Potrebe in možnosti za uvajanje javno-zasebnega partnerstva na področju komunalnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Primož Zupančič (2007) Javni potniški promet na ruralnih območjih Republike Slovenije v funkciji zadovoljevanja javnih potreb. Magistrsko delo.

Lidija Kmet (2007) Analiza financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo od konca 2.svetovne vojne do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Magistrsko delo.

Tea Hrovat (2007) Modeli organiziranosti komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Gregor Balažič (2007) Pridobivanje gradbenega dovoljenja za manj zahteven objekt. Diplomska naloga.

Aljoša Kokot (2007) Komunalna infrastruktura v Občini Ig v prostorskih aktih in v razvojnih programih. Diplomska naloga.

Matjaž Samec (2006) Postopek pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja pri postavitvi baznih postaj. Diplomska naloga.

Nataša Žibert (2006) Strokovne podlage za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj. Diplomska naloga.

Marina Mlakar (2006) Vloga geodeta in geodetske službe v procesu pridobivanja dovoljenj in gradnji ter evidentiranju objektov. Diplomska naloga.

Judita Bartolovič (2006) Od investicijske namere do vpisa v uradne evidence. Diplomska naloga.

Katja Gajser (2006) Organizacija in izvajanje zimske službe na območju Cestnega podjetja Ljubljana, d.d., Sektor vzhod. Diplomska naloga.

Anton Koprivnikar (2006) Sistem javnih financ na lokalni ravni. Diplomska naloga.

Aleš Goršek (2006) Strokovne podlage za oblikovanje cene pitne vode na območju Občine Trebnje. Diplomska naloga.

Stojan-Tadej Smerkolj (2005) Komunalno opremljeno zemljišče kot predpogoj za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov. Diplomska naloga.

Ines Viler (2005) Analiza obračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v izbranih občinah slovenske obale in krasa. Diplomska naloga.

Andrej Gričar (1990) Presoja finančnih posledic operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:49:39 CET.