Vnosi za mentorja "Jože Panjan"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Jadranka Novoselc (2016) Onesnaženost z adsorbljivimi organskimi halogeni v vodah Dolenjske in Bele krajine. Magistrsko delo.

Gordana Kurmanšek (2016) Ocena vpliva zelenih streh na količino padavinskega odtoka. Magistrsko delo.

Lučka Čampa (2016) Proces odločanja in izbira tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitev o načinu odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju Šaleške doline. Magistrsko delo.

Jan Kristjan Juteršek (2016) Zmanjšanje vplivov na okolje pri ravnanju s padavinsko odpadno vodo z javnih cest in javnih površin (parkirišč). Magistrsko delo.

Polona Lunar (2016) Obratovanje in vzdrževanje zadrževalnikov padavinske odpadne vode na območju avtocestne baze Hrušica. Diplomska naloga.

Špela Bobnar (2016) Masna bilanca kakovostnih parametrov Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Gordana Skenderović (2016) Uporaba adsorpcije in membranske filtracije pri razbarvanju in razgradnji nekaterih vrst industrijskih odpadnih voda. Magistrsko delo.

Zoran Buzak (2016) Recikliranje biorazgradljivih odpadkov. Diplomska naloga.

Darijo Ilić (2016) Difuzno obremenjevanje hidrosfere s fosforjem in dušikom s kmetijskih površin v Krajinskem parku Goričko. Doktorska disertacija.

Miha Slivar (2016) Naravni in antropogeni onesnaževalci porečja Glinščice. Diplomska naloga.

Martina Bakan (2016) Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tišina. Diplomska naloga.

Barbara Semen (2016) Antropogeni in naravni vplivi v porečju Kokre za občini Jezersko in Preddvor. Diplomska naloga.

Aleš Mlaker (2016) Izvedba različnih sistemov odvodnje s horizontalno vodenim vrtanjem (HDD). Diplomska naloga.

Mitja Zupančič (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda v vaseh Jezero, Lukovek in Dolenja Dobrava v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Jernej Možina (2016) Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik. Diplomska naloga.

Mitja Centa (2016) Ugotavljanje koncentracij mikroplastike v slovenskih vodotokih in jezerih. Magistrsko delo.

Matjaž Dolenec (2016) Fizikalno kemijske karakteristike blata in možnosti končne dispozicije blata iz Centralne čistilne naprave Kranj. Magistrsko delo.

Tadej Bizjak (2016) Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije. Diplomska naloga.

Uroš Fortun (2016) Ocena vpliva prelivajoče vode, dela kanalizacijskega sistema Črnomlja, v reko Dobličico. Diplomska naloga.

Petra Jesenko (2016) Antropogeni in naravni vplivi na Divje in Račevsko jezero. Diplomska naloga.

Maja Nučič (2016) Možnosti uporabe odvečnega blata iz centralne čistilne naprave Jesenice. Diplomska naloga.

Andrej Melihen (2015) Postopek H2O2/UV za odstranjevanje površinsko aktivnih snovi iz vode. Diplomska naloga.

Tanja Valcl Fifer (2015) Globinska filtracija na sistemih za obdelavo odpadnih voda. Magistrsko delo.

Barbara Ilić (2015) Primerjava različnih sistemov odvodnje v urbanih naseljih. Diplomska naloga.

Rok Korošec (2015) Modeliranje vodnega ekosistema Cerkniškega jezera s programskim orodjem Aquatox. Diplomska naloga.

Samo Miroševič (2015) Uporaba fizikalno-kemijskih postopkov za doseganje zahtevnih parametrov tehnoloških odpadnih voda pred priključevanjem na komunalni sistem. Diplomska naloga.

Kristjan Cizara (2015) Primerjava dveh variant odvodnje soseske Novo Naselje in industrijske cone v Vipavi. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2015) Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode. Doktorska disertacija.

Denis Pečečnik (2014) Primerjava med kompaktnimi, grajenimi in rastlinskimi čistilnimi napravami. Diplomska naloga.

Anamarina Ljubić (2014) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi in Dobova. Diplomska naloga.

Enej Skuk (2014) Problematika čiščenja odpadnih voda na Krasu. Diplomska naloga.

Sabina Koplan (2014) Varovanje vodnih virov v občini Črnomelj. Diplomska naloga.

Urban Jakop (2014) Postopki in vrste malih čistilnih naprav. Diplomska naloga.

Edo Đuvelek (2014) Zasnova in idejna rešitev kanalizacijskega sistema za območje Vnanjih in Notranjih Goric. Diplomska naloga.

Anja Kitić (2014) Idejna zasnova kanalskega sistema in čistilne naprave za naselje Lucija. Diplomska naloga.

Urška Mižigoj (2014) Vpliv onesnaževalcev na vodno okolje v Krškem. Diplomska naloga.

Matija Colja (2014) Ekološko recikliranje bioloških odpadkov iz gospodinjstva z avtomatskim kompostnikom. Diplomska naloga.

Boris Košak (2014) Optimizacija rabe vode na gorskih postojankah. Diplomska naloga.

Sabina Kolbl (2014) Izboljšava anaerobne presnove blata iz komunalnih čistilnih naprav in lignoceluloznih substratov pri pridobivanju bioplina. Doktorska disertacija.

Suzana Pavlič (2014) Zasnova pretočne in recirkulacijske ribogojnice za salmonidne ribe. Diplomska naloga.

Mojca Gantar (2014) Metode zmanjševanja padavinskega odtoka v urbanem okolju. Diplomska naloga.

Gorana Romčević (2014) Adsorpcijske sposobnosti različnih adsorbentov pri razbarvanju odpadne vode. Diplomska naloga.

Svetlana Ilić (2014) Idejni načrt odvoda onesnaženih voda iz naselij Korte in Parecag. Diplomska naloga.

Gašper Kokalj (2013) Idejna rešitev kanalizacijskega sistema za naselje Puštal. Diplomska naloga.

Andreja Bernjak (2013) Možnosti uporabe blata iz Centralne čistilne naprave Murska Sobota. Diplomska naloga.

Jure Mlakar (2013) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerkno. Diplomska naloga.

Anita Voh (2013) Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda za območje Ponikovske planote. Diplomska naloga.

Tadeja Zupančič (2013) Anaerobni postopki čiščenja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Miha Žlindra (2013) Analiza količine tujih voda na območju IOC Trzin. Diplomska naloga.

Matjaž Ozbič (2013) Problematika čiščenja in dispozicija blata na Krasu. Diplomska naloga.

Miha Klemenčič (2013) Primerjava podtlačne kanalizacije z gravitacijsko kanalizacijo v naselju Ponikve. Diplomska naloga.

Mihaela Ovčjak (2013) Problematika evtrofnosti in sanacije nenaravnih jezer. Diplomska naloga.

Miha Govejšek (2013) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Velike Lašče. Diplomska naloga.

Tjaša Šilc (2012) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Žlebič, Slatnik in Sušje. Diplomska naloga.

Urška Kocijančič (2012) EU zakonodaja s področja odpadnih voda in medsebojna primerjava večjih mlekarn v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Anže Podržaj (2012) Izboljšanje vodotoka višnjica z zadrževanjem onesnaženih voda na kanalizacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Sandi Hribar (2011) Študija odvoda in čiščenja vode v občini Grosuplje z zaščito potoka Grosupeljščica. Diplomska naloga.

Nejc Vesel (2011) Uporaba odvečnega blata iz občinske komunalne čistilne naprave. Diplomska naloga.

Iztok Pečjak (2011) Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka. Diplomska naloga.

Mateja Godnič (2011) Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža. Diplomska naloga.

Blaž Čubej (2011) Idejna rešitev odvodnje in čiščenja odpadnih vod za naselje Grgar. Diplomska naloga.

Benjamin Nučič (2011) Kvaliteta reke Krke v srednjem toku. Diplomska naloga.

Vid Žgajner (2011) DIMENZIONIRANJE ZADRŽEVALNIH BAZENOV DEŽEVNIH VODA PRI ZAŠČITI OBČUTLJIVIH VODOTOKOV. Diplomska naloga.

Barbara Jerman (2011) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo. Diplomska naloga.

Tjaša Kuclar (2010) Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih, odpadnih in rečnih voda zboralnika A6 v Ljubljani. Diplomska naloga.

Marija Zaletelj (2010) Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice. Diplomska naloga.

Primož Kaiser (2010) Cenilne linije za izvedbo kanalizacije. Diplomska naloga.

Apolonija Lebeničnik (2010) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje. Diplomska naloga.

Tomaž Ervin Schwarzbartl (2010) Zasnova baze podatkov in predlog metodologije za določitev prioritete obnove kanalizacijskega omrežja. Magistrsko delo.

Brigita Bijol (2010) Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Veronika Savnik (2010) Razvoj biofilma v membranskih bioreaktorjih. Diplomska naloga.

Petra Čepelnik (2009) Primerjava biofiltracijskega reaktorja in ČN s podaljšano aeracijo. Diplomska naloga.

Sabina Kolbl (2009) Prezračevalni sistemi na KČN in njihova primerjava na CČN Ljutomer in Murska Sobota. Diplomska naloga.

Jernej Hercog (2009) Ocena možnosti izboljšave delovanja ČN mlekarske industrije. Diplomska naloga.

Tomaž Žagar (2009) Izgradnja malih čistilnih naprav za razpršeno gradnjo v ljubljanski urbani regiji. Diplomska naloga.

Zoran Ofak (2009) Tehnična, tehnološka in cenovna primerjava lastnosti in vgradnje kanalizacijskih cevi. Diplomska naloga.

Metka Jereb (2008) Idejne rešitve kanalizacijskega sistema in komunalne čistilne naprave za naselje Branik. Diplomska naloga.

Matjaž Špacapan (2008) Izbira lokacij odlagališč komunalnih odpadkov. Diplomska naloga.

Metka Vojska (2008) Pomen izgradnje ZBDV na kraškem področju. Diplomska naloga.

Aleš Zaviršek (2008) Preliminarna študija zaščite vodotokov na področju kanalizacijskega sistema Grosuplje - Šmarje Sap. Diplomska naloga.

Domen Lajevec (2008) Analiza vplivov onesnaženih voda s soljo iz cestišč na vodno okolje in čiščenje na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Gašper Malovrh (2008) Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda za naselje Muljava z okolico. Diplomska naloga.

Matjaž Belca (2008) Uporaba programa AQUIFAS pri dimenzioniranju MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Pavel Debeljak (2008) Fizikalni postopki zgoščevanja in dehidracije blata na KČN. Diplomska naloga.

Andreja Rutar (2008) Analiza vpliva parametrov na kakovost prelite vode in volumne zadrževalnih bazenov po standardu ATV-A 128E. Diplomska naloga.

Damjan Gerljevič (2007) Možnost uporabe blata iz komunalnih ČN na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline. Diplomska naloga.

Urška Brglez Noč (2007) Sodobne metode vzdrževanja in sanacije kanalizacijskih sistemov. Diplomska naloga.

Aleš Kelhar (2007) Benchmarking metoda pri komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Janja Mlakar (2007) Modeliranje zadrževanja in razbremenjevanja onesnaženosti padavinskih voda na kanalizacijskih sistemih. Diplomska naloga.

Gregor Bostič (2007) Sanacija in zapiranje odlagališč komunalnih odpadkov. Diplomska naloga.

Dejan Rep (2007) Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov in zadrževalnih bazenov. Diplomska naloga.

Marko Žibret (2006) Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest. Diplomska naloga.

Mojca Usenik-Plečnik (2006) Idejne rešitve odvajanja odpadnih voda v naseljih Breg, Pako, Dol in Laze pri Borovnici. Diplomska naloga.

Miha Prislan (2006) Modeliranje in dimenzioniranje bioloških procesov na osnovi produkcije blata. Diplomska naloga.

Simon Kersnič (2006) Modelna simulacija naravnih in antropogenih vplivov na kakovost reke Krke v zgornjem toku. Diplomska naloga.

Miha Simončič (2005) Postavitev sistema ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov v občini Šentjernej. Diplomska naloga.

Andrejka Gorše (2005) Idejni projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Veliki Slatnik in Križe. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 05:56:10 CET.