Vnosi za mentorja "Matjaž Mikoš"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Maja Hutevec (2016) Problematika kalnosti v vodotokih. Diplomska naloga.

Naida Sukanović (2016) Analiza metod za preučevanje dinamike upadanja pretokov. Diplomska naloga.

Tea Poredoš (2016) Meritve kalnosti v vodotokih. Diplomska naloga.

Aleš Blažič (2016) Analiza vzdolžne povezanosti in ostalih vplivov na ribe v Kamniški Bistrici. Diplomska naloga.

Neja Britovšek (2016) Predlog ureditve reke Mislinje med Dovžami in Slovenj Gradcem. Diplomska naloga.

Katja Babnik Jeglič (2016) Male hidroelektrarne v precepu med vplivi na okolje in razvojno možnostjo obnovljivih virov energije. Diplomska naloga.

Jakob Šimon (2016) Analiza premeščanja plavin reke Tolminke. Diplomska naloga.

Simon Makor (2016) Trendi spreminjanja pretokov rek v Sloveniji. Diplomska naloga.

Nejc Bezak (2016) Povezanost fluvialnega premeščanja suspendiranih snovi z drugimi hidrološkimi procesi. Doktorska disertacija.

Luka Javornik (2015) Novelacija obratovanja HE Vrhovo z vidika upravljanja s plavinami na območju akumulacije. Magistrsko delo.

Urša Lotrič (2015) Ocena vpliva podnebnih sprememb na razvoj športnega turizma v Triglavskem narodnem parku. Diplomska naloga.

Nejc Mohorič (2015) Analiza vzdolžnih padcev hudourniških strug. Magistrsko delo.

Nika Matul (2015) Analiza temperaturnega režima vodotokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Marko Preložnik (2014) Hidravlična analiza reke Savinje skozi Laško s predlogom protipoplavnih ukrepov. Diplomska naloga.

Matic Zakotnik (2014) Pregled inženirsko bioloških metod v sonaravnem urejanju vodotokov. Diplomska naloga.

Manica Martinčič (2014) Metodologija za ocenjevanje tveganja porušitve hudourniških pregrad. Diplomska naloga.

Katarina Česnik (2014) Masna bilanca nitratnega dušika v porečju potoka Padež. Diplomska naloga.

Neža Prosen (2014) Analiza vodnega in obvodnega prostora Ljubljanske Save. Diplomska naloga.

Gregor Kolman (2014) Ribe in vzdolžna povezanost vodotokov na porečju Sore. Magistrsko delo.

Vesna Gros (2013) Hidrološko hidravlična analiza Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Anja Majcen (2013) Analiza hidroloških metod za ocenjevanje ekološko sprejemljivega pretoka. Diplomska naloga.

Peter Lamovec (2013) Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja. Doktorska disertacija.

Blaž Kogovšek (2013) Primerjava med vodarstvom v Sloveniji in Avstriji. Diplomska naloga.

Nejc Mohorič (2012) Pretočne hitrosti vode v hudournikih. Diplomska naloga.

Andraž Hribar (2010) Vplivi vodarskih posegov na rečno morfologijo notranje Mure. Diplomska naloga.

Sašo Petan (2010) Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal. Doktorska disertacija.

Matjaž Šauta (2010) Hidrološka analiza hudournika Kroparica s pritoki. Diplomska naloga.

Matej Sila (2010) Večkriterijska analiza variant gradnje HE Učja. Diplomska naloga.

Irena Ranfl (2010) Razvejana struga Soče v Bovški kotlini. Diplomska naloga.

Martin Pušnik (2010) Ocena vplivov malih hidroelektrarn na vodotoke z uporabo večkriterijske analize. Diplomska naloga.

Jošt Sodnik (2009) Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti. Magistrsko delo.

Anže Perko (2009) Snežni plazovi v Sloveniji. Diplomska naloga.

Matija Jurko (2009) Statistična analiza trendov značilnih pretokov slovenskih rek. Diplomska naloga.

Jure Hafner (2008) Sanacija zemeljskega plazu Popelar. Diplomska naloga.

Miha Trdina (2008) Analiza poplavne škode avgusta 2005 na reki Sevnični. Diplomska naloga.

Uroš Lesjak (2008) Analiza hidroloških in hidravličnih razmer na povodju Koprivnice 18.9.2007. Diplomska naloga.

Martin Lah (2008) Razvoj kompendija o upravljanju tveganj. Diplomska naloga.

Maja Meze (2008) Analiza padavinskih razmer septembra 2007 v zahodni Sloveniji. Diplomska naloga.

Petra Buček (2008) Analiza vodnega in pribrežnega zemljišča Malega grabna. Diplomska naloga.

Matic Košak (2008) Analiza pretočnih razmer Savinje v Laškem. Diplomska naloga.

Simon Rusjan (2008) Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih. Doktorska disertacija.

Tadej Markič (2008) Stabilizacijski objekti v vodotokih. Magistrsko delo.

Tomi Zgonik (2008) Sezonskost mesečnih pretokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Rok Duhovnik (2007) Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Savinji pri Malih Braslovčah. Diplomska naloga.

Matjaž Knapič (2007) Vpliv zadrževalnika Brezje na poplavne vode reke Horjulščice. Diplomska naloga.

Žiga Jeriha (2007) Idejni projekt protipoplavne ureditve kopališkega objekta v Škofji Loki. Diplomska naloga.

Krištof Kučić (2007) Metoda momentov pri verjetnostni analizi visokih vod. Diplomska naloga.

Primož Jamnik (2007) Optimizacija struge Malega grabna na območju Viča, Ljubljana. Diplomska naloga.

Gregor Kolman (2007) Določitveni test MPVT za vodno telo Sava Mavčiče - Medvode. Diplomska naloga.

Erik Kramberger (2007) Hidravlični model Savinje pri Latkovi vasi. Diplomska naloga.

Petra Repnik (2006) Prispevek k hidromorfološki tipizaciji slovenskih vodotokov. Diplomska naloga.

Marko Trampuž (2006) Ureditev Savinje v območju Luč. Diplomska naloga.

Vladka Kržič (2006) Uporaba sodobne tehnologije pri spremljanju stanja snežne odeje. Diplomska naloga.

Sašo Štampe (2006) Analiza nevarnosti padajočega kamenja v vasi Brezno. Diplomska naloga.

Jure Maček (2006) Analiza erozivnosti padavin na območju Kamniško-Savinjskih alp. Diplomska naloga.

Manca Miko (2006) Analiza erozije prsti na poskusnih ploskvah v povodju Dragonje. Diplomska naloga.

Mitja Peček (2006) Visokovodne razmere na reki Ribniščici. Diplomska naloga.

Andraž Rojnik (2006) Ureditev Selške Sore na odseku od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu. Diplomska naloga.

Tadej Srebrnič (2005) Časovna razporeditev padavin in pretokov v Sloveniji z analizo sezonskosti. Diplomska naloga.

Uroš Lavrenčič (2005) Ekomorfološko vrednotenje vodotokov z metodo SVAP. Diplomska naloga.

Peter Batistič (2005) Vrednotenje ekomorfološke kakovosti vodotokov z metodo IFF. Diplomska naloga.

Mojca Stele (2005) Predlog ureditve Grosupeljščice v urbanem območju. Diplomska naloga.

Dejan Bogataj (2005) Predlog ureditve levega brega Save na območju Vrbine na bodoči akumulaciji HE Brežice. Diplomska naloga.

Aleš Bizjak (2003) Sintezni postopek ocenjevanja hidromorfološkega stanja rečnih koridorjev, razvit z analizo stanja na reki Dragonji. Doktorska disertacija.

Nazadnje osveženo v sre. 13. dec. 2017 05:57:44 CET.