Vnosi za mentorja "Anka Lisec"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Mojca Foški (2017) Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru. Doktorska disertacija.

Monika Rudolf (2016) Pravni režimi in druge omejitve na zemljiščih pri izvajanju agrarnih operacij. Magistrsko delo.

Gregor Klemenčič (2016) Študija možnosti določevanja in evidentiranja funkcionalnih enot stavbnih zemljišč za učinkovitejše izvajanje zemljiške politike. Magistrsko delo.

Peter Urh (2016) Komasacije zemljišč na območju tradicionalne parcelne strukture. Diplomska naloga.

Sinja Bandelj (2016) Določanje pripadajočih zemljišč v večstanovanjskih soseskah. Diplomska naloga.

Luka Alič (2016) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega in aktualnega katastra v k.o. Črešnjice. Diplomska naloga.

Maša Dimec (2016) Primerjalna analiza poteka zemljiško-katastrskih mej in značilnih reliefnih linij. Diplomska naloga.

Dominik Mlakar (2016) Analiza podatkov nove izmere in rekonstrukcija katastrskega načrta. Diplomska naloga.

Marko Hribar (2016) Priprava katastrskih podatkov za terensko delo s tabličnim računalnikom. Diplomska naloga.

Boštjan Klement (2016) Vpliv bonitete zemljišč na določanje kmetijske namenske rabe. Magistrsko delo.

Marko Novak (2016) Primerjava različnih metod določitve položaja pri katastrski izmeri. Diplomska naloga.

Petra Drobež (2016) Analiza možnosti vzpostavitve 3D katastra ob uporabi virov daljinskega zaznavanja. Doktorska disertacija.

Anja Kranjec (2016) Uporaba katastrskih podatkov za vzpostavitev 3D-katastra. Diplomska naloga.

Mirko Stamenković (2016) Možnost vzpostavitve 3D-katastra stavb na osnovi meritev brezpilotnih letal. Diplomska naloga.

Maja Kariž (2016) Analiza projekta katastrskih del na mednarodnem mejnem prehodu Sočerga. Diplomska naloga.

Jasna Klobučar (2016) Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš". Diplomska naloga.

Alenka Pajtler (2016) Analiza organizacije in dejavnosti Geodetske uprave RS kot del javne geodetske službe. Magistrsko delo.

Simon Janc (2016) Primerjava programskih rešitev GEOS in GeoPro na izbranih katastrskih primerih. Diplomska naloga.

Aleš Žel (2016) Analiza postopkov komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Juršinci. Diplomska naloga.

Jože Granda (2016) Identifikacija veznih točk in izboljšava položajne natančnosti zemljiško-katastrskega prikaza z membransko metodo v k.o. Črešnjice. Magistrsko delo.

Miha Ovca (2015) Množična izboljšava zemljiškega katastra s postopkom nove izmere. Diplomska naloga.

Maša Boh (2015) Analiza postopkov urejanja in registriranja nepremičnin v sistemu zemljiške administracije v Sloveniji. Magistrsko delo.

Viktorija Stojčeska (2015) Primerjalna analiza sistema zemljiškega katastra v Makedoniji in Sloveniji. Diplomska naloga.

David Klepej (2015) Primerjalna analiza sistemov prostorsko podatkovne infrastrukture v Sloveniji in na Islandiji. Diplomska naloga.

Andreja Ambrožič (2015) Preračun podatkov elaboratov preteklih katastrskih izmer za izboljšavo kakovosti ZKP. Diplomska naloga.

Ana Čampa (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Kranjsko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Helena Kenda (2015) Analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju francoske izmere. Diplomska naloga.

Valentin Hegediš (2015) Analiza možnosti vključitve podatkov preteklih katastrskih izmer v izboljšavo kakovosti ZKP. Diplomska naloga.

Miha Trstenjak (2015) Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu. Diplomska naloga.

Kaja Vršec (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Štajersko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Maja Jarc (2015) Usklajevanje podatkov zemljiškega katastra in državne meje na Slovensko-Italijanski meji. Diplomska naloga.

Toja Požun (2015) Analiza podatkovnega modela in podatkov registra nepremičnin. Magistrsko delo.

Tomaž Vošner (2014) Analiza rabe zemljišč z uporabo podatkov daljinskega zaznavanja na komasacijskem območju Vihre. Diplomska naloga.

Petra Levičar (2014) Analiza izvornih podatkov zemljiškega katastra v izbrani katastrski občini MO Novo mesto. Diplomska naloga.

Andraž Muhič (2014) Rekonstrukcija katastrskih načrtov ob meji katastrske občine na območju MO Novo mesto. Diplomska naloga.

Aljaž Peklaj (2014) Evidentiranje in prostorska analiza skal na območju občine Straža. Diplomska naloga.

József Gaál (2014) Analiza nastanka zemljiškega katastra ob državni meji z Madžarsko. Diplomska naloga.

Gregor Golob (2014) Analiza katastrske rabe v k.o. Šentrupert - od Franciscejskega katastra do danes. Diplomska naloga.

Matej Hauptman (2014) Analiza sprememb v prostoru na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra za Štajersko. Diplomska naloga.

Sebastijan Zajc (2014) Uporaba brezpilotnih plovil pri množičnem urejanju parcelnih mej. Diplomska naloga.

Ana Jeseničnik (2014) Analiza sprememb parcelne strukture ob državni meji v k.o. Koprivna v obdobju 1826-2014. Diplomska naloga.

Simona Vesel (2014) Vključevanje dodatnih meritev v postopek izboljšave kakovosti katastrskih načrtov. Diplomska naloga.

Marko Drljepan (2014) Položaj geodeta v družbi. Diplomska naloga.

Alenka Mlinar (2014) Primerjalna analiza organizacije geodetske dejavnosti v izbranih državah. Diplomska naloga.

Mateja Kastelic (2014) Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011. Diplomska naloga.

Špela Zmrzlikar (2014) Vpis stavbe v kataster stavb in ureditev etažne lastnine. Diplomska naloga.

Katja Klančišar Schneider (2014) Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih območij na primeru občine Trbovlje. Magistrsko delo.

Sandra Gorčan (2013) Analiza sprememb stanja kmetijstva in rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 2000-2010. Diplomska naloga.

Nataša Kastelic (2013) Problemska analiza spremljanja sprememb rabe prostora na primeru Mestne občine Novo mesto. Diplomska naloga.

Urša Bajec (2013) Analiza sprememb v prostoru v katastrski občini Postojna na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra. Diplomska naloga.

Klemen Stropnik (2013) Prostorska analiza trga kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007-2011. Diplomska naloga.

Gorazd Furlanič (2013) Vsebinska analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju Primorske. Diplomska naloga.

Jasmina Erjavec (2013) Analiza učinkov komasacij na izbranem komasacijskem območju v okolju GIS. Diplomska naloga.

David Merlin (2013) Analiza sprememb v prostoru na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra za Kranjsko. Diplomska naloga.

Mirjana Špalir (2013) Analiza spremembe rabe zemljišč v podravski statistični regiji in na izbranih komasacijskih območjih v obdobju 2002 - 2012. Diplomska naloga.

Domen Verderber (2013) Študija možnosti uporabe arhivskih gradiv franciscejskega katastra za analizo sprememb v prostoru. Diplomska naloga.

Blaž Poček (2013) Analiza pravnega okvirja ter primerjava sistemov zemljiškega katastra v Avstriji in Sloveniji. Diplomska naloga.

Anita Tratar (2012) Preurejanje zemljiških parcel s komasacijo v industrijski coni Sevnica. Diplomska naloga.

Simona Šorn (2012) Analiza višine katastrskega dohodka v obdobju 1990 - 2012 v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Tina Rajar (2012) Analiza tokov selitev in voženj na delo v središča na izbranih funkcionalnih ravneh Slovenije v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Eva Pajk (2012) Analiza postopkov pridobivanja zemljišč za državne ceste na primeru odsekov Ivančna Gorica - Muljava in Zbilje - Vodice. Diplomska naloga.

Irena Rojko (2012) Uporaba podatkov opazovanja Zemlje za družbeno korist na območju Balkana. Diplomska naloga.

Alenka Pajtler (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Nova Gorica. Diplomska naloga.

Tina Pirnat (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju Geodetske pisarne Ljubljana. Diplomska naloga.

Zala Vindiš (2012) Analiza sodnih postopkov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Slovenj Gradec. Diplomska naloga.

Jože Granda (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Novo mesto. Diplomska naloga.

Urša Poglajen (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju Geodetske pisarne Litija. Diplomska naloga.

Jure Črček (2012) Mediacija v katastrskih postopkih. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2012) Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Tina Cimprič (2012) Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zamljišč v Sloveniji v obdobju 1979 - 2011. Diplomska naloga.

Sandi Vidmar (2012) Analiza elaboratov katastrske izmere v k.o. Gradišče II. Diplomska naloga.

Kaja Marinšek (2012) Analiza ter modeliranje postopkov komasacij kmetijskih zemljišč na Finskem. Diplomska naloga.

Martina Kavčnik (2012) Preučevanje metodologije za določevanje pridelovalne sposobnosti zemljišč v zemljiškem katastru - bonitiranje. Diplomska naloga.

Martina Kavčnik (2012) Preučevanje metodologije za določevanje pridelovalne sposobnosti zemljišč v zemljiškem katastru - bonitiranje. Diplomska naloga.

Matevž Groboljšek (2012) Analiza sodnih postopkov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Sevnica. Diplomska naloga.

Jernej Pišek (2012) Analiza spremembe rabe kmetijskih zemljišč v Pomurski statistični regiji v obdobju 2000-2011. Diplomska naloga.

Manca Likar (2012) Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji. Diplomska naloga.

Boštjan Dvornik (2012) Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za izbrana komasacijska območja. Diplomska naloga.

Irena Škarja (2012) Analiza vsebine in sprememb grafičnega zemljiškega katastra na primeru k.o. Ivanjševci. Diplomska naloga.

Miha Požauko (2012) Analiza stanja evidentiranih nepremičnin športnih površin in objektov v lasti Mestne občine Maribor. Diplomska naloga.

Jernej Jurak (2012) Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne kosamacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II. Diplomska naloga.

Blaž Švab (2012) Identifikacija veznih točk in izboljšava položajne natančnosti zemljiško-katastrskega prikaza z membransko metodo v k.o. Žažar. Diplomska naloga.

Matej Kališnik (2012) Analiza postopka komasacij kmetijskih zemljišč na Norveškem. Diplomska naloga.

Marjeta Kos (2011) Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko. Diplomska naloga.

Alenka Megla (2011) Raziskava vloge lastnikov zemljišč pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji na primeru komasacijskega območja Ptujsko polje I ter primerjalna analiza z Avstrijo. Diplomska naloga.

Kristina Luzar (2011) Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah. Diplomska naloga.

Dejan Klavs (2011) Evidentiranje GJI na primeru obrtne cone Ugar pri Ribnici. Diplomska naloga.

Mateja Šeligo (2011) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Nemčijo. Diplomska naloga.

Urška Železnik (2011) Gravitacijski modeli stalnih selitev po izbranih državah Evrope. Diplomska naloga.

Mateja Zupan (2011) Gravitacijski modeli delavcev vozačev med občinami Slovenije v obdobju 2000 - 2009. Diplomska naloga.

Maja Parovel (2011) Primerjalna analiza kontrole urbanizacije v Sloveniji in na Švedskem. Diplomska naloga.

Mateja Valenčak (2011) Kontrola površin zemljišč za namen subvencij v kmetijstvu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Blaž Pokeršnik (2010) Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture Občine Radovljica. Diplomska naloga.

Urška Renko (2010) Prostorska analiza trga kmetijskih in nezazidanih stavbnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007 - 2009. Diplomska naloga.

Tjaša Kramar (2010) Prostorska podatkovna infrastruktura pri upravljanju zemljišč v Afriki - primer Gane in Burkine Faso. Diplomska naloga.

Primož Blaha (2010) Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč v poselitvenih območjih na izbranih primerih občin Maribor, Rače-Fram in Hoče-Slivnica. Diplomska naloga.

Alenka Šifrar (2010) Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode. Diplomska naloga.

Marko Cimerman (2010) Analiza širitve povezave in namenske rabe zemljišč glede na trende urbanizacije v izbranih občinah. Diplomska naloga.

Katarina Ostruh (2010) Urbanizacija podeželja na primeru mestne občine Velenje. Magistrsko delo.

Matej Mišvelj (2010) Geodetski načrti kot del geografskega informacijskega sistema. Diplomska naloga.

Primož Kovačič (2009) Določevanje prispevnih območij površinskih voda v GIS za smotrno upravljanje zemljišč. Diplomska naloga.

Miha Konjar (2009) Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti. Diplomska naloga.

Jernej Bevc (2009) Primerjava komasacijskih postopkov v Sloveniji in na Bavarskem. Diplomska naloga.

Tomaž Grilj (2009) Aktivnost nepremičninskega trga v Sloveniji v obdobju 2000 - 2006. Diplomska naloga.

Branka Zalar (2008) Program razvoja podeželja Notranjske. Diplomska naloga.

Polona Strmčnik (2008) Trajnostni razvoj podeželja 2007 - 2013 na Koroškem. Diplomska naloga.

Petra Zajšek (2008) Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin. Diplomska naloga.

Alojz Knavs (2008) Vrednotenje zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Berkovci. Diplomska naloga.

Nevenka Logar (2008) 50 let geodetske službe v Trebnjem. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:47:56 CET.