Vnosi za mentorja "Mario Krzyk"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Miha Maučec (2016) Uporaba membranskih bioreaktorjev na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Stevan Gajić (2016) Uporaba poenostavljenih programov za račun valov vsled porušitve pregrad. Diplomska naloga.

Matic Žgur (2016) Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju naselja Rašica. Diplomska naloga.

Polona Lunar (2016) Obratovanje in vzdrževanje zadrževalnikov padavinske odpadne vode na območju avtocestne baze Hrušica. Diplomska naloga.

Špela Bobnar (2016) Masna bilanca kakovostnih parametrov Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Aleš Zaletelj (2016) Idejna zasnova čiščenja odpadne vode na Ajdovški planoti. Diplomska naloga.

Lovrenc Ameršek (2016) Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sevnica. Diplomska naloga.

Dragana Rakanović (2016) Raziskava optimalnega ravnanja z odpadki v gospodarski družbi X. Diplomska naloga.

Andreja Rener (2016) Presoja odvodnjavanja Luke Koper in predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Viktor Matjašič (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vaseh Božakovo, Želebej in Rakovec. Diplomska naloga.

Matic Škrbinc (2016) Idejne rešitve odvajanja odpadlih voda za naselja Stanežiče, Dvor, Medno. Diplomska naloga.

Miha Slivar (2016) Naravni in antropogeni onesnaževalci porečja Glinščice. Diplomska naloga.

Martina Bakan (2016) Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tišina. Diplomska naloga.

Tadej Kokalj (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadne vode v krajevni skupnosti Šentlambert, občina Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Barbara Semen (2016) Antropogeni in naravni vplivi v porečju Kokre za občini Jezersko in Preddvor. Diplomska naloga.

Mitja Zupančič (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda v vaseh Jezero, Lukovek in Dolenja Dobrava v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Aleš Mlaker (2016) Izvedba različnih sistemov odvodnje s horizontalno vodenim vrtanjem (HDD). Diplomska naloga.

Jernej Možina (2016) Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik. Diplomska naloga.

Tadej Bizjak (2016) Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije. Diplomska naloga.

Petra Jesenko (2016) Antropogeni in naravni vplivi na Divje in Račevsko jezero. Diplomska naloga.

Uroš Fortun (2016) Ocena vpliva prelivajoče vode, dela kanalizacijskega sistema Črnomlja, v reko Dobličico. Diplomska naloga.

Uroš Žagar (2016) Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov. Diplomska naloga.

Štefan Praznik (2016) Naravni in antropogeni vplivi na hidrosfero v območju Šmarjeških toplic. Diplomska naloga.

Maja Nučič (2016) Možnosti uporabe odvečnega blata iz centralne čistilne naprave Jesenice. Diplomska naloga.

Jan Škrk (2015) Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca. Diplomska naloga.

Barbara Ilić (2015) Primerjava različnih sistemov odvodnje v urbanih naseljih. Diplomska naloga.

Rok Korošec (2015) Modeliranje vodnega ekosistema Cerkniškega jezera s programskim orodjem Aquatox. Diplomska naloga.

Romina Korenika (2015) Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo. Diplomska naloga.

Kristjan Cizara (2015) Primerjava dveh variant odvodnje soseske Novo Naselje in industrijske cone v Vipavi. Diplomska naloga.

Aljaž Žolnir (2014) Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem. Diplomska naloga.

Denis Pečečnik (2014) Primerjava med kompaktnimi, grajenimi in rastlinskimi čistilnimi napravami. Diplomska naloga.

Anamarina Ljubić (2014) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi in Dobova. Diplomska naloga.

Urška Mižigoj (2014) Vpliv onesnaževalcev na vodno okolje v Krškem. Diplomska naloga.

Edo Đuvelek (2014) Zasnova in idejna rešitev kanalizacijskega sistema za območje Vnanjih in Notranjih Goric. Diplomska naloga.

Anja Kitić (2014) Idejna zasnova kanalskega sistema in čistilne naprave za naselje Lucija. Diplomska naloga.

Urban Jakop (2014) Postopki in vrste malih čistilnih naprav. Diplomska naloga.

Sabina Koplan (2014) Varovanje vodnih virov v občini Črnomelj. Diplomska naloga.

Enej Skuk (2014) Problematika čiščenja odpadnih voda na Krasu. Diplomska naloga.

Mojca Gantar (2014) Metode zmanjševanja padavinskega odtoka v urbanem okolju. Diplomska naloga.

Svetlana Ilić (2014) Idejni načrt odvoda onesnaženih voda iz naselij Korte in Parecag. Diplomska naloga.

Gorana Romčević (2014) Adsorpcijske sposobnosti različnih adsorbentov pri razbarvanju odpadne vode. Diplomska naloga.

Gašper Kokalj (2013) Idejna rešitev kanalizacijskega sistema za naselje Puštal. Diplomska naloga.

Jure Mlakar (2013) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerkno. Diplomska naloga.

Anita Voh (2013) Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda za območje Ponikovske planote. Diplomska naloga.

Andreja Bernjak (2013) Možnosti uporabe blata iz Centralne čistilne naprave Murska Sobota. Diplomska naloga.

Tadeja Zupančič (2013) Anaerobni postopki čiščenja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Miha Klemenčič (2013) Primerjava podtlačne kanalizacije z gravitacijsko kanalizacijo v naselju Ponikve. Diplomska naloga.

Matjaž Ozbič (2013) Problematika čiščenja in dispozicija blata na Krasu. Diplomska naloga.

Miha Žlindra (2013) Analiza količine tujih voda na območju IOC Trzin. Diplomska naloga.

Mihaela Ovčjak (2013) Problematika evtrofnosti in sanacije nenaravnih jezer. Diplomska naloga.

Miha Govejšek (2013) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Velike Lašče. Diplomska naloga.

Tjaša Šilc (2012) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Žlebič, Slatnik in Sušje. Diplomska naloga.

Rok Hamzić (2012) Dopolnitev modela PCFLOW2D s k-e modelom turbulence za nestalni tok. Diplomska naloga.

Anže Podržaj (2012) Izboljšanje vodotoka višnjica z zadrževanjem onesnaženih voda na kanalizacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Sandi Hribar (2011) Študija odvoda in čiščenja vode v občini Grosuplje z zaščito potoka Grosupeljščica. Diplomska naloga.

Iztok Pečjak (2011) Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka. Diplomska naloga.

Mateja Godnič (2011) Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža. Diplomska naloga.

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

Blaž Čubej (2011) Idejna rešitev odvodnje in čiščenja odpadnih vod za naselje Grgar. Diplomska naloga.

Benjamin Nučič (2011) Kvaliteta reke Krke v srednjem toku. Diplomska naloga.

Barbara Jerman (2011) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo. Diplomska naloga.

Vid Žgajner (2011) DIMENZIONIRANJE ZADRŽEVALNIH BAZENOV DEŽEVNIH VODA PRI ZAŠČITI OBČUTLJIVIH VODOTOKOV. Diplomska naloga.

Sara Potočnik (2010) Hidravlična preveritev načrtovanih zadrževalnikov na Vzhodni Ložnici. Diplomska naloga.

Tjaša Kuclar (2010) Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih, odpadnih in rečnih voda zboralnika A6 v Ljubljani. Diplomska naloga.

Apolonija Lebeničnik (2010) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje. Diplomska naloga.

Brigita Bijol (2010) Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas. Diplomska naloga.

Petra Čepelnik (2009) Primerjava biofiltracijskega reaktorja in ČN s podaljšano aeracijo. Diplomska naloga.

Miha Lenič (2009) Hidravlično modeliranje toka Save v Krškem v območju izgradnje športnega centra. Diplomska naloga.

Jernej Mazij (2009) Hidravlični prehodni pojavi v hidroelektrarnah z vgrajenimi Francis-ovimi turbinami. Diplomska naloga.

Metka Jereb (2008) Idejne rešitve kanalizacijskega sistema in komunalne čistilne naprave za naselje Branik. Diplomska naloga.

Metka Vojska (2008) Pomen izgradnje ZBDV na kraškem področju. Diplomska naloga.

Aleš Zaviršek (2008) Preliminarna študija zaščite vodotokov na področju kanalizacijskega sistema Grosuplje - Šmarje Sap. Diplomska naloga.

Gašper Malovrh (2008) Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda za naselje Muljava z okolico. Diplomska naloga.

Matjaž Belca (2008) Uporaba programa AQUIFAS pri dimenzioniranju MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Pavel Debeljak (2008) Fizikalni postopki zgoščevanja in dehidracije blata na KČN. Diplomska naloga.

Andreja Rutar (2008) Analiza vpliva parametrov na kakovost prelite vode in volumne zadrževalnih bazenov po standardu ATV-A 128E. Diplomska naloga.

Damjan Gerljevič (2007) Možnost uporabe blata iz komunalnih ČN na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline. Diplomska naloga.

Primož Gabrijelčič (2007) Račun masnih nihanj v vodostanu načrtovane hidroelektrarne Učja. Diplomska naloga.

Marjan Zorko (2007) Dvodimenzijski račun poplavnih valov na območju predvidenih akumulacij HE Brežice in HE Mokrice. Diplomska naloga.

Janja Mlakar (2007) Modeliranje zadrževanja in razbremenjevanja onesnaženosti padavinskih voda na kanalizacijskih sistemih. Diplomska naloga.

Samo Kotnik (2006) Primerjava dvodimenzijskih programov PCFLOW2D in FLO - 2D za račun drobirskih tokov. Diplomska naloga.

Miha Prislan (2006) Modeliranje in dimenzioniranje bioloških procesov na osnovi produkcije blata. Diplomska naloga.

Simon Kersnič (2006) Modelna simulacija naravnih in antropogenih vplivov na kakovost reke Krke v zgornjem toku. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 05:48:14 CET.