Vnosi za mentorja "Andrej Kryžanowski"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Rok Rošer (2016) Uporaba optičnih kablov za spremljanje propustnosti energetskih nasipov. Diplomska naloga.

Simon Bračič (2016) Analiza posledic porušitve pregrade Drtijščica. Diplomska naloga.

Luka Majko (2016) Uporaba cementirane zemljine za zaščito visokovodnih nasipov. Diplomska naloga.

Gašper Černigoj (2016) Analiza posledic porušitve pregrade Vogršček. Diplomska naloga.

Anton Štihec (2016) Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji. Magistrsko delo.

Jure Šimic (2016) Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na Srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera. Magistrsko delo.

Andrej Sedej (2016) Možnost zmanjšanja vnosa emisij delcev v zunanji zrak z nadomestitvijo klasičnega načina gradnje z gradnjo brez izkopa pri gradnji podzemne linijske infrastrukture. Magistrsko delo.

Yaser Ghafoori (2016) Zasnova in statična analiza ločne pregrade z uporabo programskega orodja SAP2000. Magistrsko delo.

Nina Podvornik (2016) Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje. Magistrsko delo.

Maja Muzica (2016) Zasnova prehoda za vodne organizme na Cajhnovem jezu na Savi. Diplomska naloga.

Tomaž Svažič (2016) Analiza možnosti energetske izrabe HE Žegar na reki Zrmanji. Diplomska naloga.

Matej Gabrijel (2016) Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Miha Sever (2016) Primerjalna analiza investicije klasične in skoraj nič energijske zidane stanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Janez Zakrajšek (2016) Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave. Magistrsko delo.

Špela Križnar (2016) Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev. Diplomska naloga.

Gregor Dežman (2016) Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca. Diplomska naloga.

Natalija Likar Koselj (2016) Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske. Magistrsko delo.

Špela Žnidaršič (2016) Določitev optimalne adiabatne krivulje za masivne betone na HE Brežice. Magistrsko delo.

Nejc Andrejka (2015) Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta MHE Osolin. Magistrsko delo.

Luka Javornik (2015) Novelacija obratovanja HE Vrhovo z vidika upravljanja s plavinami na območju akumulacije. Magistrsko delo.

Gregor Strehar (2015) Analiza ureditev iztočnih objektov na vodnih zadrževalnikih. Diplomska naloga.

Andraž Kete (2015) Analiza varnosti sistema pregrad Moste-Završnica. Diplomska naloga.

Simon Lesjak (2015) Načrtovanje ribjih prehodov: primer ureditve ribjega prehoda na Homškem jezu. Diplomska naloga.

Klemen Zimic (2015) Možnosti večnamenske izrabe vode mHE Možnica. Diplomska naloga.

Aljoša Janežič (2015) Analiza varnosti pregrade Vrhovo. Diplomska naloga.

Miha Tallarini (2015) Analiza varnosti sistema pregrad Mavčiče-Medvode. Diplomska naloga.

Erik Raspet (2015) Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom. Diplomska naloga.

Mateja Klun (2015) Uporaba metode odzivnih ploskev pri analizi hidrotehničnih objektov. Magistrsko delo.

Lea Ribič (2015) Verjetnostna analiza pretočnih volumnov s programskim orodjem HEC - SSP. Diplomska naloga.

Damir Turk (2014) Tehnike križanj predvidenih cevovodov z obstoječo infrastrukturo. Diplomska naloga.

Mojca Čebul (2014) Ocena energetskega potenciala mHE Mešič na Paki. Diplomska naloga.

Andrej Adamič (2014) Vpliv razpokanosti na varnost betonskih težnostnih pregrad. Diplomska naloga.

Rok Vogrinčič (2014) Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM. Diplomska naloga.

Branka Trebušak (2014) Obnašanje vodnih pregrad v primeru izzvane obtežbe. Diplomska naloga.

Sebina Hasani (2014) Primerjava tehnologij gradnje pregrad iz valjanega betona. Diplomska naloga.

Klemen Simončič (2014) Izračun hidroenergetskega potenciala potoka Pendirjevka pri Šentjerneju. Diplomska naloga.

Nejc Bedek (2014) Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc. Diplomska naloga.

Peter Hudej (2014) Analiza posplošene tržne vrednosti zemljišč v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Tadej Birtič (2014) Primerjava metod za vrednotenje rezulatov preskusa abrazijske odpornosti betonov po postopku ASTM C1138. Diplomska naloga.

Simon Vilhar (2014) Možnosti izkoriščanja vodnega potenciala na jezu na Gruberjevem prekopu. Diplomska naloga.

Ester Džamastagić (2013) Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček. Diplomska naloga.

Viktor Torkar (2013) Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS. Diplomska naloga.

Matjaž Urh (2013) Tehnologija priprave abrazijsko odpornih betonov z dodatkom gume. Diplomska naloga.

Aleš Mušič (2013) Rekonstrukcija varnostnega preliva na desnem boku pregrade Prigorica. Diplomska naloga.

Janko Firšt (2013) Organizacija gradnje v primeru sanacije pokopališča Barbara na Prevaljah. Diplomska naloga.

Matija Jože Šuklje (2013) Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov. Diplomska naloga.

Aljaž Grajš (2013) Sanacija jezu na mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu. Diplomska naloga.

Matic Novak (2013) Dinamična analiza betonske težnostne pregrade HE Moste s programskim orodjem CADAM. Diplomska naloga.

Simon Trošt (2013) Vpliv akumulacije na dinamično obnašanje betonske pregrade Suhorka. Diplomska naloga.

Rok Bertoncelj (2013) Mehanska analiza valjane betonske pregrade. Diplomska naloga.

Miha Vadnjal (2013) Možnosti nadvišanja pregrade Klivnik. Diplomska naloga.

Ingrid Car (2013) Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica. Diplomska naloga.

Janja Cekuta (2013) Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada na primeru sofinanciranja projekta s področja varstva okolja. Diplomska naloga.

Benjamin Bogovič (2013) Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji. Diplomska naloga.

Nejc Benedik (2012) Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi. Diplomska naloga.

Urša Bergant (2012) Mehanska analiza težnostne pregrade. Diplomska naloga.

Mateja Klun (2012) Mehanska analiza pregrade Moste na Savi. Diplomska naloga.

Anja Konda (2012) Pregled izvajanja projekta dozidava vrtca Sonček v Semiču. Diplomska naloga.

Jasna Verdir (2011) Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo. Diplomska naloga.

Bojan Bazilija (2011) Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah. Diplomska naloga.

Matjaž Bregar (2011) Možni načini prikaza zasnov projektnih rešitev v fazi prostorskega umeščanja. Diplomska naloga.

Aleš Brodnik (2010) Tehnološki in organizacijski vidik gradnje z mikroarmiranimi betoni z jeklenimi vlakni. Diplomska naloga.

Žiga Avšič (2010) Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji. Diplomska naloga.

Blaž Kavčič (2010) Izdelava interaktivnega priročnika za potrebe upravljanja večstanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Matej Kocjan (2010) Ureditev suhega zadrževalnika in vodotoka Pešnice na območju Šentjurja. Diplomska naloga.

Blaž Blažič (2010) Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane. Diplomska naloga.

Miha Ranfl (2009) Idejna študija obnove male HE Kitič na Bohinjski Bistrici. Diplomska naloga.

Jure Šimic (2006) Uporaba valjanih betonov za nasipe. Diplomska naloga.

Martina Nartnik (2006) Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče. Diplomska naloga.

Anja Horvat (2006) Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim. Diplomska naloga.

Dejan Bogataj (2005) Predlog ureditve levega brega Save na območju Vrbine na bodoči akumulaciji HE Brežice. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 05:45:54 CET.