Vnosi za mentorja "Mojca Kosmatin Fras"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Maja Lavrič (2016) Določevanje vrst drevja v različnih valovnih dolžinah aerolaserskih podatkov. Magistrsko delo.

Lucija Cigelšek (2016) Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS. Magistrsko delo.

Blaž Lipuš (2016) Segmentacija oblaka točk z Gaussovo sfero. Diplomska naloga.

Alen Šraj (2016) Uporaba ploskovnega ujemanja za ugotavljanje sprememb površja na melišču. Diplomska naloga.

Petra Drobež (2016) Analiza možnosti vzpostavitve 3D katastra ob uporabi virov daljinskega zaznavanja. Doktorska disertacija.

Mirko Stamenković (2016) Možnost vzpostavitve 3D-katastra stavb na osnovi meritev brezpilotnih letal. Diplomska naloga.

Nina Bončina (2016) Analiza uporabe stereoparov bližnjeslikovnih aerofotografij za izdelavo geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Luka Jemec (2016) Izdelava modela konstrukcij BIM na osnovi oblakov točk. Diplomska naloga.

Matija Uršič (2016) Raziskava stabilnosti parametrov notranje orientacije fotoaparata v brezpilotnem letalnem sistemu in njihov vpliv na položajno točnost izdelkov. Diplomska naloga.

Karmen Grudnik (2016) Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov. Diplomska naloga.

Valens Frangež (2016) Analiza vpliva geometrije aerolaserskega skeniranja na kakovost določitve digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

Dinko Zelenbaba (2016) Modeliranje podatkov terestričnega laserskega skeniranja za uporabo v navidezni resničnosti. Magistrsko delo.

France Vesel (2016) Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja. Magistrsko delo.

Jernej Nejc Dougan (2015) Uporaba brezpilotnega sistema za zajem prostorskih podatkov in ocena kakovosti klasifikacije fotogrametričnega oblaka točk. Magistrsko delo.

Aleš Marsetič (2015) Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov. Doktorska disertacija.

Špela Jazbec (2015) Primerjava višin iz GNSS-višinomerstva in iz DMP-ja, izdelanega z malim brezpilotnim letalnikom. Diplomska naloga.

Miha Trstenjak (2015) Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu. Diplomska naloga.

Daša Natlačen (2015) Uporaba programa Insight3D za izdelavo 3D modela stavbe. Magistrsko delo.

Matej Majerič (2015) Samodejno iskanje talne cestne signalizacije na ortofotu. Diplomska naloga.

Klemen Krančič (2015) GNSS - izmera z analizo stanja na izbranem melioracijskem območju. Diplomska naloga.

Tjaša Gabršček (2015) Analiza geometrije objekta kulturne dediščine iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Dani Žorž (2015) Izdelava ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov na območju krajinskega parka Sečoveljske soline. Diplomska naloga.

Sandra Poklukar (2015) Pregled metod aerotriangulacije in primer uporabe programa SocetSet. Diplomska naloga.

Blaž Vidmar (2014) Analiza uporabnosti fotogrametrično določenega oblaka točk za izdelavo 3D modela objekta kulturne dediščine. Diplomska naloga.

Andrej Kerin (2014) Uporaba posnetkov z brezpilotnega zračnega plovila za izdelavo digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

Jakša Bakarčić (2014) Analiza kakovosti ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Sebastijan Zajc (2014) Uporaba brezpilotnih plovil pri množičnem urejanju parcelnih mej. Diplomska naloga.

Aleksandar Šašić Kežul (2014) Kartiranje poškodb fasade objekta iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Žiga Roškar (2014) Izdelava geodetskega načrta iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Vid Jakopin (2014) Analiza tehnologij in tržišča komercialnih satelitov visokih ločljivosti za opazovanje površja Zemlje. Diplomska naloga.

Katarina Jurić (2014) Izdelava objektnega kataloga za zajem topografskih podatkov v programu SocetSet. Diplomska naloga.

Ana Lenarčič (2014) Opis prostorsko-časovne kakovosti državnih fotogrametričnih in kartografskih izdelkov. Diplomska naloga.

Niko Fabiani (2014) Analiza položajne točnosti državnega ortofota glede na časovno obdobje njegove izdelave. Diplomska naloga.

Samo Ozvaldič (2014) Samodejen zajem daljnovodov iz podatkov terestričnega in aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Tomaž Merkun (2013) Fotogrametrični zajem kapelic in njihova predstavitev na geopediji in google zemlji. Diplomska naloga.

Vid Balek (2013) Izdelava računalniškega programa za orientacijo stereopara. Diplomska naloga.

Luka Kocijančič (2013) Kalibracija sistema za aerolasersko skeniranje. Diplomska naloga.

Aleksander Šašo (2013) Spremljanje stanja vegetacije na osnovi podatkov daljinskega zaznavanje. Diplomska naloga.

Jure Stramec (2013) Fotogrametrično dokumentiranje objektov kulturne dediščine lokalnega pomena - primer kmetije Sgerm. Diplomska naloga.

Matija Dragoš (2013) Objektna klasifikacija fotogrametrično določenega oblaka točk. Diplomska naloga.

Klemen Škrlec (2013) Fotogrametrični zajem stavb v različnih stopnjah podrobnosti. Diplomska naloga.

Ana Hostnik (2013) Analiza postopkov obdelave podatkov terestričnega laserskega skeniranja v programu RiSCAN PRO. Diplomska naloga.

Samo Kumar (2013) Vzpostavitev in kalibracija mobilnega laserskega sistema. Diplomska naloga.

Urša Hribernik (2013) Obogatitev 3D modelov stavb z okni iz podatkov aerolaserskega skeniranja poševnega pogleda in fasadnih tekstur. Diplomska naloga.

Lavra Babič (2013) Priprava, načrtovanje in izvedba projekta za namen dokumentiranja arhitekturnih objektov. Diplomska naloga.

Kaja Kandare (2013) Ekstrakcija oblike debla drevesa iz terestričnega laserskega oblaka točk z uporabo algoritma RANSAC. Diplomska naloga.

Karla Košir (2013) Preučevanje deleža prodiranja aerolaserskih žarkov skozi vegetacijo na izbranih primerih. Diplomska naloga.

Aleš Lazar (2012) Sodobno tehnično dokumentiranje grajske arhitekture na primeru gradu Lož. Diplomska naloga.

Lucija Cigelšek (2012) Kalibracija digitalnega fotoaparata na testnem polju. Diplomska naloga.

Irena Rojko (2012) Uporaba podatkov opazovanja Zemlje za družbeno korist na območju Balkana. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Dougan (2012) Samodejno prepoznavanje prehodov za pešce na digitalni sliki. Diplomska naloga.

Klemen Ritlop (2012) Določitev višin stavb iz lidarskih podatkov za namen izdelave popolnega ortofota. Diplomska naloga.

Marko Grm (2012) Analiza postopkov obdelave podatkov laserskega skeniranja v programu Fusion. Diplomska naloga.

Aljaž Jaušovec (2012) Zaznavanje naravnih požarov s satelitskih posnetkov. Diplomska naloga.

Aleksander Perc (2012) Izdelava modela vasi Šentrupert iz podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Matej Kocjančič (2012) Fotogrametrično dokumentiranje etnološke dediščine na primeru stavbe v Podgorju. Diplomska naloga.

Matej Višnjar (2012) Izdelava informacijskega modela Linhartove dvorane Cankarjevega doma na osnovi podatkov terestričnih laserskih skenerjev. Diplomska naloga.

Marin Riđić (2012) Izdelava in ocena kakovosti popolnega ortofota. Diplomska naloga.

Nataša Đurić (2011) Objektno usmerjena klasifikacija za določanje drevesnih vrst in zaznavanje japonskega dresnika. Diplomska naloga.

Marko Tomšič (2011) Uporaba laserskega skeniranja za evidentiranje kulturne dediščine na primeru gradu Kalc. Diplomska naloga.

Simona Zavec (2011) Izdelava trirazsežnega modela stavbe na primeru Plečnikove hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Gregor Stavbar (2011) Pregled odprtokodnih programov za obdelavo lidarskih podatkov. Diplomska naloga.

Elizabeta Miklavčič (2011) Analiza uporabe širine odbojnega vala v podatkih aero laserskega skeniranja za ekstrakcijo zunanjih robov stavb. Diplomska naloga.

Vid Peterman (2011) Fotogrametrična določitev deformacij površine jeklenega nosilca z večslikovno metodo. Diplomska naloga.

Mateja Zalokar (2011) Trirazsežno modeliranje zgradb iz lidarskih podatkov na primeru mesta Domžale. Diplomska naloga.

Mateja Kastelic (2010) Obdelava podatkov laserskega skeniranja v programu Geomagic na primeru Mislejevega portala. Diplomska naloga.

Maja Debelak (2010) Izdelava 3D modela fasade z uporabo videotahimetra Topcon GPT-7003i in Topcon-ove programske opreme. Diplomska naloga.

Mojca Tamše (2010) Pregled in primerjalna analiza digitalnih zračnih fotogrametričnih snemalnih sistemov. Diplomska naloga.

Dejan Grigillo (2010) Samodejno odkrivanje stavb na visokoločljivih slikovnih virih za potrebe vzdrževanja topografskih podatkov. Doktorska disertacija.

Andraž Repanšek (2009) Kalibracija videokamere za uporabo v mobilnem kartirnem sistemu. Diplomska naloga.

Luka Lesar (2009) Analiza razvoja podatkov DTK 5 in predlog prenove strukture podatkovne baze. Diplomska naloga.

Mihaela Triglav Čekada (2009) Optimizacija metodologije obdelave in analiza natančnosti letalskega laserskega skeniranja pri zajemu geodetskih podatkov za lokalno prostorsko planiranje. Doktorska disertacija.

Nadja Kmetič (2008) Fotogrametrični zajem in obdelava podatkov za izdelavo 3D modela prizorišča prometne nesreče. Diplomska naloga.

Vanja Aš (2008) Vplivi metod interpolacije in glajenja na geometrično natančnost ploskev iz lidarskih podatkov. Diplomska naloga.

Daša Kotnik (2008) Izdelava 3R modela Plečnikovih propilej na ljubljanskih Žalah iz podatkov laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Primož Opravš (2008) Postopek in natančnost tehnologije 3R terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Franci Novšak (2008) Fotogrametrična izdelava 3D modelov stavb. Diplomska naloga.

Nedeljka Mataija Valh (2008) Izdelava 3R modela jadrnice s fotogrametrično metodo. Diplomska naloga.

Matic Podmenik (2008) Primerjava digitalnih modelov reliefa pridobljenih z zračnim laserskim skeniranjem in digitalno fotogrametrijo na delu Krške kotline. Diplomska naloga.

Jože Hartman (2008) Različni pristopi k izdelavi "poplnega" ortofota. Diplomska naloga.

Tina Skupek (2007) Sodobni pristopi k izobraževanju fotogrametrije in primeri iz svetovnega spleta. Diplomska naloga.

Tadej Kvaternik (2007) Test stabilnosti parametrov notranje orientacije digitalnega fotoaparata. Diplomska naloga.

Maja Balon (2007) Analiza uporabnosti tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za metrično dokumentacijo zemeljskih plazov. Diplomska naloga.

Mojca Grilc (2007) Analiza karakteristik terestričnega laserskega skenerja domače izdelave. Diplomska naloga.

Eva Perko (2007) Fotogrametrični zajem podatkov za državno topografsko karto 1 : 5000 (DTK 5). Diplomska naloga.

Petra Mitič (2007) Ocena digitalnega modela površine urbanega območja iz IKONOS-ovih stereo podob. Diplomska naloga.

Maja Bitenc (2007) Analiza podatkov in izdelkov zračnega laserskega skeniranja na projektu Neusidler See. Diplomska naloga.

Marko Praprotnik (2006) Prepoznavanje premikov iz digitalnih slik za določitev gibanja. Diplomska naloga.

Mihaela Resnik (2006) Analiza uporabnosti CPAS metode aerotriangulacije v projektu Cikličnega aerosnemanja v Sloveniji. Diplomska naloga.

Rok Vezočnik (2006) Avtomatizacija relativne orientacije stereopara. Diplomska naloga.

Helena Gregorič (2006) Raziskava uporabe digitalnega ortofota 1 . 5000 v praksi. Diplomska naloga.

Primož Mavsar (2006) Izdelava 3R virtualnega modela kraške jame iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 05:46:38 CET.