Vnosi za mentorja "Miran Ferlan"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Jan Jež (2016) Postopek ureditve meje v upravnem in sodnem postopku. Diplomska naloga.

Anja Kranjec (2016) Uporaba katastrskih podatkov za vzpostavitev 3D-katastra. Diplomska naloga.

Jasna Klobučar (2016) Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš". Diplomska naloga.

Maja Kariž (2016) Analiza projekta katastrskih del na mednarodnem mejnem prehodu Sočerga. Diplomska naloga.

Tadeja Primožič (2016) Alternativno reševanje sporov v postopku ureditve meje. Diplomska naloga.

Simon Obran (2016) Parcelacija na primeru odseka ceste v občini Kanal ob Soči. Diplomska naloga.

Vedran Grgurić (2016) Izdelava elaborata za namene legalizacije zgradb v Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Tadej Kmetec (2016) Kataster stavb in vpis stavbe v solastnini do zemljiške knjige. Diplomska naloga.

Gorazd Ferk (2016) Vpis rekonstruirane lokalne ceste v zemljiški kataster. Diplomska naloga.

Robert Vrhovnik (2016) Zasnova novega izmenjevalnega formata zapisa podatkov zemljiškega katastra z upoštevanjem smernic LandINFRA. Diplomska naloga.

Tomaž Žavbi (2016) Geodetska dela pri gradnji manj zahtevnih objektov. Diplomska naloga.

Marko Flis (2016) Vabljenje strank na geodetske storitve in primeri iz prakse. Diplomska naloga.

Matjaž Horvat (2016) Analiza zemljiškega katastra in metode izmere med letoma 1918 in 2000. Diplomska naloga.

Gašper Karlovšek (2016) Vplivi predhodne zakonodaje na etažno lastnino danes. Diplomska naloga.

Alenka Lebeničnik (2016) Operativni kataster vodovoda in kanalizacije v okolju GIS. Magistrsko delo.

Simon Janc (2016) Primerjava programskih rešitev GEOS in GeoPro na izbranih katastrskih primerih. Diplomska naloga.

Aleš Žel (2016) Analiza postopkov komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Juršinci. Diplomska naloga.

Miha Ovca (2015) Množična izboljšava zemljiškega katastra s postopkom nove izmere. Diplomska naloga.

Viktorija Stojčeska (2015) Primerjalna analiza sistema zemljiškega katastra v Makedoniji in Sloveniji. Diplomska naloga.

Natali Komadina (2015) Geodetska dela pri legalizaciji nezakonito zgrajenih objektov v Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Andrej Pogačnik, geodet (2015) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Dansko. Diplomska naloga.

Toja Požun (2015) Analiza podatkovnega modela in podatkov registra nepremičnin. Magistrsko delo.

Zdravko Predovnik (2015) Imenovanje začasnega zastopnika v postopku ureditve meje. Diplomska naloga.

Jurij Fajdiga (2014) Evidentiranje priposestvovanega zemljišča v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi. Diplomska naloga.

Blaž Vidmar (2013) Prikaz zemljiškega katastra in katastra stavb v Google Earth. Diplomska naloga.

Katja Božič (2013) Možnost 3D modeliranja stavb iz katastra stavb. Diplomska naloga.

Marko Rotar (2012) Vzpostavitev enotne evidence rabe zemljišč na podlagi bonitete zemljišč. Diplomska naloga.

Urša Kralj (2012) Postopek vpisa stavbe v kataster stavb po ZVETL. Diplomska naloga.

Martina Črček (2012) Geološka karta v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Jure Črček (2012) Mediacija v katastrskih postopkih. Diplomska naloga.

Rok Cedilnik (2012) 3D modeliranje v katastru stavb. Diplomska naloga.

Hana Molnar (2012) Upoštevanje stvarnih pravic v postopkih evidentiranja v zemljiškem katastru in katastru stavb. Diplomska naloga.

Petra Brezavšček (2012) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Švedsko z UML diagramom. Diplomska naloga.

Jana Rakovec (2012) Stranke v postopkih izdelave elaboratov zemljiškega katastra in katastra stavb. Diplomska naloga.

Miha Požauko (2012) Analiza stanja evidentiranih nepremičnin športnih površin in objektov v lasti Mestne občine Maribor. Diplomska naloga.

Maja Peklaj (2012) Izdelava internih nepremičninskih evidenc za večje lastnike. Diplomska naloga.

Matej Kališnik (2012) Analiza postopka komasacij kmetijskih zemljišč na Norveškem. Diplomska naloga.

Maja Mahne (2011) Možnosti vzpostavite 3D katastra v Sloveniji. Diplomska naloga.

Gašper Dimc (2011) Urejanje katastrskih mej v upravnem in sodnem postopku. Diplomska naloga.

Aljoša Podojsteršek (2011) Zajem in obdelava podatkov gospodarske javne infrastrukture na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Tomaž Izak (2011) Odmera lokalne ceste Ravnik - Lovranovo v občini Bloke. Diplomska naloga.

Mateja Šeligo (2011) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Nemčijo. Diplomska naloga.

Dejan Klavs (2011) Evidentiranje GJI na primeru obrtne cone Ugar pri Ribnici. Diplomska naloga.

Lea Gabršček (2011) Geodetske storitve na podlagi izvedbenih prostorskih aktov. Diplomska naloga.

Goran Vidaković (2011) Primerjava zemljiškega katastra v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Gregor Hribar (2011) Parcelacija za potrebe denacionalizacije. Diplomska naloga.

Aleksander Vučanović (2011) Mediacija v zemljiškem katastru. Diplomska naloga.

Matevž Petek (2010) Izvedba katastrskih postopkov pri odmeri stanovanjske cone na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Rakovlje zahod. Diplomska naloga.

Jaka Gregorič (2010) Mejna obravnava ob podpori terenskega računalnika. Diplomska naloga.

Tadej Srdinšek (2010) Sprememba podatkov katastra stavb in ureditev lastninskih razmerij. Diplomska naloga.

Robert Šeligo (2010) Urejanje in evidentiranje meje ter vpis stavbe v kataster stavb. Diplomska naloga.

Mirjam Nučič (2010) Analiza lastništva zemljišč pod cestnimi objekti v občini Šmarješke Toplice. Diplomska naloga.

Tadej Zver (2010) Primeri dobrih/slabih praks pri izdelavi zemljiškokatastrskih elaboratov glede na Zakon o evidentiranju nepremičnin. Diplomska naloga.

Andrej Kmetič (2010) Vpis stavbe v nepremičninske evidence. Diplomska naloga.

Borut Filipič (2009) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture s pomočjo programa GEO10. Diplomska naloga.

Anita Požegar (2009) Sprememba vpisa v kataster stavb na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Andreja Kavčič (2009) GIS programi odprtih kod na svetovnem spletu. Diplomska naloga.

Goran Denša (2009) Evidentiranje nepremičnin v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Janja Šebenik (2009) Uvedba novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru. Diplomska naloga.

Marko Šturm (2008) Geodetska dejavnost pri popotresni obnovi zgornjega Posočja. Diplomska naloga.

Fejzulah Bajrami (2008) Predlog ureditve ulic in hišnih številk v zaselku Bizovik. Diplomska naloga.

Tanja Šiško Bevec (2008) Vpis in evidentiranje stavbe v kataster stavb ter vpisi različnih pravic v zemljiško knjigo. Diplomska naloga.

Klemen Dolinar (2008) Natančnost digitalnega katastrskega načrta nove zemljiškokatastrske izmere dela K.O. Leskovec. Diplomska naloga.

Mateja Dupin (2008) Vpis stavbe v kataster stavb z vpisom zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster. Diplomska naloga.

Aleš Škof (2008) Določitev mej avtocestnega odseka Krška vas - Obrežje v katastrski občini 1301 Krška vas po končani gradnji. Diplomska naloga.

Nataša Ivanetič (2008) Določitev meje rekonstruirane državne ceste R3-620/6831 Štorje - Štanjel. Diplomska naloga.

France Vesel (2008) Izdelava projektne dokumentacije in projekta izvedenih del ter vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Vanja Tomc (2008) Postopek ureditve meje in parcelacije od leta 1974 do 2007 ter njihove primerjave. Diplomska naloga.

Gorazd Bale (2008) Izdelava GIS baze komunalnih vod v Krajevni skupnosti Šentjanž. Diplomska naloga.

Matej Lavrič (2008) Denacionalizacija in vloga geodeta. Diplomska naloga.

Sergej Božič (2008) Primerjava vzdrževanja zemljiškega katastra v Sloveniji in Italiji (regija Furlanija - Julijska krajina). Diplomska naloga.

Simon Žinko (2008) Parcelacija dolžinskega objekta na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Sebastijan Mušič (2008) Transformacija med ETRS89 in D48 na primeru parcelacije. Diplomska naloga.

Petra Štepec (2008) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Aleš Levstek (2008) Parcelacija dolžninskega objekta na primeru odseka avtoceste Blagovica. Diplomska naloga.

Vojko Štraus (2007) Organizacija prostorskih podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture v komunalnem podjetju. Diplomska naloga.

Jorma Manfreda (2007) Obnova mej in nova katastrska izmera na primeru Grgarske gmajne. Diplomska naloga.

Marija Jarc (2007) Upravni postopki na geodetski upravi. Diplomska naloga.

Jana Nakrst (2007) Spletne GIS storitve ArcIMS in baza geodetskih zbirk podatkov. Diplomska naloga.

Iva Mihajlović (2007) Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMAP 2. Diplomska naloga.

Petra Srebrnjak (2007) Postopki do vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo. Diplomska naloga.

Katja Gorenjak (2007) Priročnik za uporabnike geodetskih storitev. Diplomska naloga.

Miha Žagar (2007) Izdelava elaborata ureditve meje in parcelacije. Diplomska naloga.

Vesna Setnikar (2007) Razgrnitev podatkov katastra stavb. Diplomska naloga.

Dominik Fajdiga (2006) Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloških podatkov. Diplomska naloga.

Katja Bajec (2006) Modeliranje raznih postopkov v katastrih nepremičnin s pomočjo UML diagramov. Diplomska naloga.

Darko Brulc (2006) Izgradnja in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Žiga Novak (2006) Geodetska dela pri gradnji objektov na območju zazidalnega načrta TNC Lesce. Diplomska naloga.

Andrej Kovačič (2006) Vloga geodeta pri gradnji plinovoda. Diplomska naloga.

Uroš Jereb (2006) Postopki določitve gradbene parcele avtocestnega odseka Luka Koper - Koper. Diplomska naloga.

Jerneja Doler (2006) Nova zemljiškokatastrska izmera dela KO Petrovče. Diplomska naloga.

Tina Rus (2006) Pogodbena komasacija na območju gramoznice Godič. Diplomska naloga.

Miha Muck (2006) Postopki za vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Terezija Puhan (2005) Primerjava izvedbe nove zemljiškokatastrske izmere med Slovenijo in Hrvaško. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 05:53:43 CET.