Vnosi za mentorja "Samo Drobne"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Jaka Gorišek (2016) Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS. Magistrsko delo.

Barbara Đorđević (2016) Geografski informacijski sistem omrežja plinovoda v javnem podjetju Energetika Ljubljana. Diplomska naloga.

Sabina Čović (2016) Prostorska analiza trga stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v letih 2007-2013. Diplomska naloga.

Alenka Pajtler (2016) Analiza organizacije in dejavnosti Geodetske uprave RS kot del javne geodetske službe. Magistrsko delo.

Matjaž Vidmar (2016) Primerjava funkcionalnih regij stalnih selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji. Diplomska naloga.

Katarina Vidmar (2016) Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije. Diplomska naloga.

Urša Poglajen (2015) Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana. Magistrsko delo.

Maja Mauko (2015) Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije. Diplomska naloga.

Marko Jalovec (2015) Analiza potovalnih časov delovne mobilnosti med občinami Slovenije. Diplomska naloga.

Sabina Belinc (2014) Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS. Diplomska naloga.

Alen Mangafić (2014) Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS. Diplomska naloga.

Dejan Jenko (2014) Modeliranje vzorca prostorskih interakcij v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Marko Drljepan (2014) Položaj geodeta v družbi. Diplomska naloga.

Blaž Javornik (2014) Analiza delovne mobilnosti v funkcionalnih regijah Slovenije in med njimi. Diplomska naloga.

Polona Lovišček (2014) Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS. Magistrsko delo.

Mateja Kastelic (2014) Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011. Diplomska naloga.

Sandra Gorčan (2013) Analiza sprememb stanja kmetijstva in rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 2000-2010. Diplomska naloga.

Mario Grdić (2013) Vpliv teritorialnih sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih regij Slovenije v obdobju 1991-2010. Diplomska naloga.

Klemen Stropnik (2013) Prostorska analiza trga kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007-2011. Diplomska naloga.

Anže Pregrad (2013) Modeliranje funkcionalnih regij s pomočjo podatkov gostote prometa. Diplomska naloga.

Tina Rajar (2012) Analiza tokov selitev in voženj na delo v središča na izbranih funkcionalnih ravneh Slovenije v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Maja Lavrič (2012) Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev po spolu v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2012) Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Mateja Buh (2012) Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubjana. Diplomska naloga.

Matej Zupanec (2012) Analiza števila funkcionalnih regij v Sloveniji v obdobju 2000-2010. Diplomska naloga.

Jernej Pišek (2012) Analiza spremembe rabe kmetijskih zemljišč v Pomurski statistični regiji v obdobju 2000-2011. Diplomska naloga.

Manca Likar (2012) Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji. Diplomska naloga.

Boštjan Dvornik (2012) Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za izbrana komasacijska območja. Diplomska naloga.

Jernej Jurak (2012) Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne kosamacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II. Diplomska naloga.

Marjeta Kos (2011) Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko. Diplomska naloga.

Alenka Megla (2011) Raziskava vloge lastnikov zemljišč pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji na primeru komasacijskega območja Ptujsko polje I ter primerjalna analiza z Avstrijo. Diplomska naloga.

Urška Železnik (2011) Gravitacijski modeli stalnih selitev po izbranih državah Evrope. Diplomska naloga.

Mojca Maja Lavrič (2011) Modeliranje funkcionalnih regij Slovenije po spolu in po letih za obdobje 2000-2009. Diplomska naloga.

Mateja Zupan (2011) Gravitacijski modeli delavcev vozačev med občinami Slovenije v obdobju 2000 - 2009. Diplomska naloga.

Blaž Pokeršnik (2010) Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture Občine Radovljica. Diplomska naloga.

Urška Renko (2010) Prostorska analiza trga kmetijskih in nezazidanih stavbnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007 - 2009. Diplomska naloga.

Miha Poklukar (2010) Vpliv izgradnje avtocest na mobilnost delavcev v Sloveniji v obdobju 2000 - 2008. Diplomska naloga.

Mirjam Nučič (2010) Analiza lastništva zemljišč pod cestnimi objekti v občini Šmarješke Toplice. Diplomska naloga.

Alenka Šifrar (2010) Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode. Diplomska naloga.

Dominik Papež (2010) Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije. Diplomska naloga.

Primož Kovačič (2009) Določevanje prispevnih območij površinskih voda v GIS za smotrno upravljanje zemljišč. Diplomska naloga.

Igor Oblak (2009) Internetna GIS aplikacija za ponazoritev urbane opreme občine. Diplomska naloga.

Blaž Špiler (2009) Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih. Diplomska naloga.

Miha Konjar (2009) Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti. Diplomska naloga.

Frančiška Capuder (2009) Analiza zemljišč med avtocesto in regionalno cesto na relaciji Trojane - Želodnik. Diplomska naloga.

Tomaž Grilj (2009) Aktivnost nepremičninskega trga v Sloveniji v obdobju 2000 - 2006. Diplomska naloga.

Aleš Anželak (2008) Interaktivna spletna karta kanalizacije. Diplomska naloga.

Petra Božnik (2008) Mobilni GIS kot pomoč pri zajemanju podatkov o telekomunikacijskem omrežju. Diplomska naloga.

Petra Zajšek (2008) Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin. Diplomska naloga.

Matej Cemič (2008) Preizkus postopkov večkritarialnega vrednotenja v prostorskem načrtovanju - Primer občine IG. Diplomska naloga.

Janez Novak (2008) Zasnova GIS-baze podatkovnih objektov urbane opreme za naselje Novo mesto. Diplomska naloga.

Maja Kregar (2007) Geografski informacijski sistemi pri podpori ukrepanju ob klicu na 112. Diplomska naloga.

Janez Dular (2007) Uporaba metod večkriterijskega vrednotenja v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Vladimir Zorman (2007) Postopek vzpostavitve toloploško urejenega podatkovnega sloja cest za potrebe zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Irena Modic (2007) Mnenje delodajalcev o študiju geodezije na FGG UL. Diplomska naloga.

Klemen Jovanovič (2006) Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid. Diplomska naloga.

Helena Gregorič (2006) Raziskava uporabe digitalnega ortofota 1 . 5000 v praksi. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 23. nov. 2017 05:49:11 CET.