Vnosi za mentorja "Mitja Brilly"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Klemen Ozimek (2016) Izvajanje evropske poplavne direktive. Diplomska naloga.

Branka Bračič - Železnik (2016) Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja. Magistrsko delo.

Aleš Golja (2016) Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti. Doktorska disertacija.

Tanja Mrak (2016) Potencial reke Krke za razvoj rekreativnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Darko Mutavčić (2016) Analiza občutljivosti parametrov hidrološkega modela Bolska. Diplomska naloga.

Tomaž Žibert (2016) Razsoljevanje kot nov vir pitne vode. Diplomska naloga.

Elio Gregorič (2016) Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje. Diplomska naloga.

Janez Zakrajšek (2016) Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave. Magistrsko delo.

Andrej Biro (2016) Modeliranje vpliva površinskih vodotokov na gladino podzemne vode Prekmurskega polja. Magistrsko delo.

Špela Eržen (2016) Primer učinkovite uporabe izkustvenega učenja o vodi v drugi triadi osnovne šole. Magistrsko delo.

Maja Štajdohar (2016) Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevnega območja. Magistrsko delo.

Karel Jurjevec (2016) Drenažni sistemi in njihov vpliv na vodni režim. Diplomska naloga.

Luka Matjaž (2016) Ukrepi za zmanjševanje verjetnosti pojava poplav. Diplomska naloga.

Bojana Tomc (2016) Rekreativni potenciali reke Kolpe. Diplomska naloga.

Polona Piltaver (2015) Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015. Diplomska naloga.

Natalija Rupreht (2015) Prehajanje rib v ribji stezi na Ambroževem trgu. Diplomska naloga.

Jovana Grubač (2015) Hudourniške poplave. Diplomska naloga.

Mateja Kopinšek (2015) Zelena delovna mesta - doseganje ekološke podpore na vodnem področju. Diplomska naloga.

Leja Plesničar (2015) Meritve in izračun izhlapevanja. Diplomska naloga.

Boštjan Kolmanič (2015) Vodnogospodarske ureditve vodotokov s poudarkom na porečju reke Mure. Diplomska naloga.

Klaudija Sapač (2014) Stroški varstva pred poplavami v Sloveniji. Diplomska naloga.

Anja Vihar (2014) Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju Soče in Vipave. Diplomska naloga.

Nejc Žura (2014) Poplave in premostitveni objekti. Diplomska naloga.

Maja Matič (2014) Poplave na Krasu v Sloveniji leta 2014. Diplomska naloga.

Sabina Magyar (2014) Definicija suše in njene posledice. Diplomska naloga.

Blaž Kohne (2014) Uporaba programa R za hidrološko modeliranje. Diplomska naloga.

Boštjan Špacapan (2014) Implementacija okvirne direktive o vodah v Sloveniji in na Švedskem. Diplomska naloga.

Tina Kofol (2014) Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM. Diplomska naloga.

Matej Valenčič (2014) Protipoplavni ukrepi na objektih v naselju Miren. Diplomska naloga.

Anja Kotar (2013) Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave. Diplomska naloga.

Matija Jože Šuklje (2013) Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov. Diplomska naloga.

Barbara Legat (2013) Vpliv podnebnih sprememb na verjetnost pojava poplav v porečju Save v Sloveniji. Diplomska naloga.

Mateja Ribnikar (2013) Analiza karakterističnih vrednosti merjenih pretokov. Diplomska naloga.

Nejc Zupančič (2013) Vpliv vegetacije na odtoke v urbanem okolju. Diplomska naloga.

Anja Žogan (2013) Analiza nizkih pretokov vodotokov porečja Ljubljanice. Diplomska naloga.

Matej Sečnik (2013) Razvoj hidrometričnega sistema na Ljubljanici v realnem času. Diplomska naloga.

Rok Goltnik (2013) Pregled izhodišč hidrologije od Da Vincija do danes. Diplomska naloga.

Katarina Kavčič (2013) Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji. Diplomska naloga.

Rožle Lavrač (2012) Meritve infiltracije in vodoodbojnosti na različnih tipih tal. Diplomska naloga.

Domen Dolšak (2012) Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj. Diplomska naloga.

Klemen Kestnar (2012) Določanje največjih pretokov na nemerjenih porečjih. Diplomska naloga.

Tadej Kovačič (2012) Analiza vpliva lastnosti porečja na indeks baznega odtoka. Diplomska naloga.

Nejc Bezak (2012) Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov. Diplomska naloga.

Jana Meljo (2012) Možnosti rabe voda v Sloveniji. Magistrsko delo.

Andrej Golob (2012) Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana področja. Diplomska naloga.

Nina Goranc (2012) Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev. Diplomska naloga.

Miha Kovačec (2012) Hidrološki model Glinščice z modelom SWAT. Diplomska naloga.

Anja Pugelj (2012) Analiza visokovodnih valov Save v Šentjakobu. Diplomska naloga.

Urša Šebenik (2012) Analiza suše s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa. Diplomska naloga.

Rok Tanko (2011) Poplavna varnost objekta v Grosupljem. Diplomska naloga.

Tadeja Tinta (2011) Hidrogram enote v hidroloških modelih. Diplomska naloga.

Maja Koprivšek (2011) Vpliv različnih vrst substrata na strukturo hitrosti vodnega toka ter njen vpliv na biocenozo na primeru potoka Glinščica. Magistrsko delo.

Urban Benedičič (2011) Poplavna varnost Ljubljane in poplave septembra 2010. Diplomska naloga.

Alen Mejak (2010) Primerjava meritev pretokov na manjšem vodotoku z Dopplerjevim merilnikom in metodo razredčenja. Diplomska naloga.

Blaž Blažič (2010) Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane. Diplomska naloga.

Miha Ranfl (2009) Idejna študija obnove male HE Kitič na Bohinjski Bistrici. Diplomska naloga.

Jure Bogataj (2009) Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami. Diplomska naloga.

Peter Lebar (2009) Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja Natura 2000. Diplomska naloga.

Luka Štravs (2009) Razvoj modelov napovedi nizkih pretokov na vtokih v hidroelektrarne na reki Savi. Magistrsko delo.

Anja Horvat (2009) Vloga snega v hidrološkem krogu na porečju Save. Magistrsko delo.

Vlado Savić (2009) Analiza podatkov opazovanj in optimizacija opazovalne mreže glede na različne potrebe izkoriščanja voda. Diplomska naloga.

Luka Dirnbek (2009) Vpliv histograma efektivnih padavin na hidrogram odtoka. Diplomska naloga.

Maja Meze (2008) Analiza padavinskih razmer septembra 2007 v zahodni Sloveniji. Diplomska naloga.

Petra Buček (2008) Analiza vodnega in pribrežnega zemljišča Malega grabna. Diplomska naloga.

Mojca Štrukelj (2008) Poplave v Sloveniji 18.09.2007. Diplomska naloga.

Simon Stušek (2008) Uporabnost satelitskih posnetkov za potrebe snežne hidrologije v slovenskem prostoru. Diplomska naloga.

Simon Rusjan (2008) Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih. Doktorska disertacija.

Miha Primožič (2007) Umerjanje HBV modela za porečje reke Save v Sloveniji. Diplomska naloga.

Žiga Jeriha (2007) Idejni projekt protipoplavne ureditve kopališkega objekta v Škofji Loki. Diplomska naloga.

Anton Čotar (2007) Vodna bilanca reke Save - Razvoj algoritma Petton za kalibracijo modela Watbal. Diplomska naloga.

Kristina Raspor (2007) Meritve in analiza transpiracije listnatega gozda na povodju Dragonje. Diplomska naloga.

Aleš Lah (2007) Meritve in analiza prestreženih padavin. Diplomska naloga.

Vasja Hrast (2007) Ureditev plovbe na Ljubljanici. Diplomska naloga.

Jure Šimic (2006) Uporaba valjanih betonov za nasipe. Diplomska naloga.

Vladka Kržič (2006) Uporaba sodobne tehnologije pri spremljanju stanja snežne odeje. Diplomska naloga.

Martina Nartnik (2006) Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče. Diplomska naloga.

Anja Horvat (2006) Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim. Diplomska naloga.

Polona Repnik (2006) Urejanje mokrišč z namenom izboljšanja kvalitete vode-primer zadrževalnik visokih voda Podutik. Diplomska naloga.

Aleš Košorog (2006) Izhodišča za izvajanje direktive EU o politiki do voda. Diplomska naloga.

Sašo Klemenčič (2005) Uporaba programa PEARL za simulacijo emisije pesticidov v podtalnico Ljubljanskega polja. Diplomska naloga.

Aleš Bizjak (2003) Sintezni postopek ocenjevanja hidromorfološkega stanja rečnih koridorjev, razvit z analizo stanja na reki Dragonji. Doktorska disertacija.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 05:48:59 CET.