Vnosi za mentorja "Mojca Šraj"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Vrsta dela | Brez združevanja

Visokošolsko delo

Ožbe Trušnovec (2016) Izračun vodne bilance z modelom SIMPEL. Diplomska naloga.

Nejc Pogačnik (2016) Izgradnja visokovodnega prognostičnega in opozorilnega sistema in zagotavljanje njegove zanesljivosti in operativnosti. Magistrsko delo.

Matic Mohorko (2016) Zasnova malega namakalnega sistema v nasadu jablan na območju Slovenske Bistrice. Diplomska naloga.

Maja Štajdohar (2016) Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevnega območja. Magistrsko delo.

Irena Orožen (2016) Dreniranje netlakovanih športnih površin. Diplomska naloga.

Marko Mole (2016) Hidrološko modeliranje potoka Mačkov graben s programoma Flo-2D in Hec-HMS. Diplomska naloga.

Marko Žugelj (2016) Izračun evapotranspiracije z uporabo Penman-Monteith-ove enačbe. Diplomska naloga.

Blaž Bosnar (2016) Zasnova kapljičnega namakalnega sistema za namakanje hmeljišča v sklopu velikega namakalnega sistema. Diplomska naloga.

Žiga Žibert (2016) Sodobni načini prikazovanja hidroloških meritev in napovedi. Diplomska naloga.

Jernej Možina (2016) Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik. Diplomska naloga.

Karel Jurjevec (2016) Drenažni sistemi in njihov vpliv na vodni režim. Diplomska naloga.

Luka Matjaž (2016) Ukrepi za zmanjševanje verjetnosti pojava poplav. Diplomska naloga.

Franci Pevc (2016) Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji s programom DFLOW. Diplomska naloga.

Matej Dornik (2016) Standardizirani padavinski indeks - izračun in analiza za Slovenijo. Diplomska naloga.

Blaž Barič (2016) Izdelava zbirke poplavnih dogodkov z uporabo funkcije kopula. Diplomska naloga.

Tadej Bizjak (2016) Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije. Diplomska naloga.

Nejc Bezak (2016) Povezanost fluvialnega premeščanja suspendiranih snovi z drugimi hidrološkimi procesi. Doktorska disertacija.

Samo Brezočnik (2016) Pregled in uporaba metod določanja sintetičnega histograma padavin. Diplomska naloga.

Gregor Robič (2016) Hidrološka analiza poplav za porečje Ljubljanice. Magistrsko delo.

Uroš Žagar (2016) Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov. Diplomska naloga.

Nejc Gačnik (2015) Tehnične in tehnološke osnove za zasnovo malega namakalnega sistema. Diplomska naloga.

Damir Heco (2015) Določanje parametra CN za manjše porečje. Diplomska naloga.

Jaka Plečko (2015) Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Domen Dolšak (2015) Algoritem za analizo časovne porazdelitve padavin znotraj padavinskega dogodka. Magistrsko delo.

Lenka Zalokar (2015) Analiza poplavnih valov vzdolž reke Save. Diplomska naloga.

Sandi Stanjko (2015) Izračun odtoka z manjšega porečja. Diplomska naloga.

Leja Plesničar (2015) Meritve in izračun izhlapevanja. Diplomska naloga.

Lea Ribič (2015) Verjetnostna analiza pretočnih volumnov s programskim orodjem HEC - SSP. Diplomska naloga.

Boštjan Kolmanič (2015) Vodnogospodarske ureditve vodotokov s poudarkom na porečju reke Mure. Diplomska naloga.

Klemen Kestnar (2014) Vpliv gozda na odtoke z dveh eksperimentalnih porečij na Pohorju. Magistrsko delo.

Anja Vihar (2014) Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju Soče in Vipave. Diplomska naloga.

Manca Petek (2014) Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Anže Srebovt (2014) Izračun indeksov baznega odtoka (BFI) za vodomerne postaje državnega hidrološkega monitoringa. Diplomska naloga.

Blaž Kohne (2014) Uporaba programa R za hidrološko modeliranje. Diplomska naloga.

Matevž Menih (2014) Analiza vpliva izbranega obdobja meritev na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic. Diplomska naloga.

Alja Horvat (2014) Primerjava metod izločanja baznega odtoka in analiza visokovodnih valov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Tina Kofol (2014) Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM. Diplomska naloga.

Nejc Potočnik (2014) Kazalci za sprotno vrednotenje hidrološke suše. Diplomska naloga.

Nejc Zupančič (2013) Vpliv vegetacije na odtoke v urbanem okolju. Diplomska naloga.

Barbara Legat (2013) Vpliv podnebnih sprememb na verjetnost pojava poplav v porečju Save v Sloveniji. Diplomska naloga.

Mateja Ribnikar (2013) Analiza karakterističnih vrednosti merjenih pretokov. Diplomska naloga.

Klemen Pahulje (2013) Analiza sproščanja in odplavljanja zemljin s porečja. Diplomska naloga.

Petra Cvetko (2013) Meritve pretokov vodotoka z dvema različnima instrumentoma. Diplomska naloga.

Petra Žnidaršič (2013) Meritve vodoodbojnosti in infiltracije tal. Diplomska naloga.

Anja Žogan (2013) Analiza nizkih pretokov vodotokov porečja Ljubljanice. Diplomska naloga.

Rok Goltnik (2013) Pregled izhodišč hidrologije od Da Vincija do danes. Diplomska naloga.

Dejan Kozakiv (2013) Vpliv vegetacije na vodno bilanco porečja. Diplomska naloga.

Katarina Kavčič (2013) Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji. Diplomska naloga.

Klemen Kestnar (2012) Določanje največjih pretokov na nemerjenih porečjih. Diplomska naloga.

Tadej Kovačič (2012) Analiza vpliva lastnosti porečja na indeks baznega odtoka. Diplomska naloga.

Rožle Lavrač (2012) Meritve infiltracije in vodoodbojnosti na različnih tipih tal. Diplomska naloga.

Domen Dolšak (2012) Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj. Diplomska naloga.

Nejc Bezak (2012) Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov. Diplomska naloga.

Andrej Golob (2012) Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana področja. Diplomska naloga.

Domen Mazalin (2012) Meritve vodne bilance talnega profila in izdelava primerjalnega merilnika. Diplomska naloga.

Nina Goranc (2012) Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev. Diplomska naloga.

Miha Kovačec (2012) Hidrološki model Glinščice z modelom SWAT. Diplomska naloga.

Anja Pugelj (2012) Analiza visokovodnih valov Save v Šentjakobu. Diplomska naloga.

Urša Šebenik (2012) Analiza suše s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa. Diplomska naloga.

Tadeja Tinta (2011) Hidrogram enote v hidroloških modelih. Diplomska naloga.

Simona Pestotnik (2011) Hidrološki model Glinščice s programom Flo - 2D. Diplomska naloga.

Polona Cesar (2011) Primerjava različnih metod izračuna evapotranspiracije. Diplomska naloga.

Alen Mejak (2010) Primerjava meritev pretokov na manjšem vodotoku z Dopplerjevim merilnikom in metodo razredčenja. Diplomska naloga.

Matjaž Šauta (2010) Hidrološka analiza hudournika Kroparica s pritoki. Diplomska naloga.

Urška Bajc (2010) Pogreški pri meritvah padavin in izračun popravka. Diplomska naloga.

Judita Jordan (2010) Poskusne meritve infiltracije na različnih tipih tal z mini disk infiltrometrom. Diplomska naloga.

Katja Sovre (2009) Hidrološka študija visokih voda Bistrice v porečju Sotle. Diplomska naloga.

Luka Štravs (2009) Razvoj modelov napovedi nizkih pretokov na vtokih v hidroelektrarne na reki Savi. Magistrsko delo.

Anja Horvat (2009) Vloga snega v hidrološkem krogu na porečju Save. Magistrsko delo.

Luka Dirnbek (2009) Vpliv histograma efektivnih padavin na hidrogram odtoka. Diplomska naloga.

Anton Čotar (2007) Vodna bilanca reke Save - Razvoj algoritma Petton za kalibracijo modela Watbal. Diplomska naloga.

Kristina Raspor (2007) Meritve in analiza transpiracije listnatega gozda na povodju Dragonje. Diplomska naloga.

Aleš Lah (2007) Meritve in analiza prestreženih padavin. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 05:45:43 CET.