Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 141.

A

Ana Anžič (2016) Energetska sanacija Vile Bled. Diplomska naloga.

Nejc Avguštin (2015) Primerjava energetskih bilanc javnih stavb. Diplomska naloga.

Jernej Amon (2015) Analiza učinkovitosti ukrepov za odpravo tipičnih toplotnih mostov. Diplomska naloga.

Marko Ahčin (2013) Primerjava merjene in računske porabe toplote za ogrevanje v večstanovanjskih stavbah na Jesenicah. Diplomska naloga.

B

David Božiček (2016) Zasnova visoko učinkovitega fasadnega ovoja obstoječega poslovnega nebotičnika. Magistrsko delo.

Matej Blaž (2016) Predlog izboljšanja mreže kolesarskih povezav v mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Mitja Bukovec (2016) Celovita sanacija Kulturnega doma v Veliki Loki. Diplomska naloga.

Monika Blatnik (2015) Študija koncepta za doseganje skoraj ničenergijske hiše. Diplomska naloga.

Gorazd Brglez (2014) Zračno podprte membranske konstrukcije. Diplomska naloga.

C

Rok Confidenti (2006) Parametrična študija toplotnega odziva stavbe z uporabo steklenjakov in zbiralno shranjevalnih sten po SIST EN ISO 13790:2004. Diplomska naloga.

Č

Katarina Černe (2016) Energetska sanacija izbrane stavbe in predlogi za izboljšanje kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Marjan Černivec (2007) Parametrična študija vpliva različnih vrst zasteklitev na svetlobne in toplotne tokove skozi odprtino. Diplomska naloga.

D

Nina Dugulin (2015) Analiza obstoječe osnovne šole Dobrova z vidika energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. Diplomska naloga.

Klemen Domjan (2014) Energijska bilanca stavbe po metodi kvazistacionarnega stanja in dinamični metodi izračuna. Diplomska naloga.

Vesna Dukić (2013) Razmerje med energetsko učinkovitostjo, tržno vrednostjo in stroški energetske prenove hiše v Bovcu. Diplomska naloga.

Petra Durini (2012) Toplotni mostovi. Diplomska naloga.

E

Jure Eržen (2015) Parametrična študija optimizacije zastekljenih površin ovoja stavbe. Diplomska naloga.

G

Gašper Gosar (2016) Energetska sanacija stavbnega ovoja s prefabriciranimi lesenimi moduli na primeru doma starejših občanov Petra Uzarja. Magistrsko delo.

Aleksander Gorjup (2015) Študija vpliva zasnove stavbnega ovoja na kvaliteto bivalnega okolja in rabo energije. Magistrsko delo.

Milan Grašič (2014) Vpliv osončenosti na energetski potencial stavbe in kvaliteto naravne osvetljenosti prostorov. Magistrsko delo.

Aleksander Gantar (2014) Izboljšava bivalnih in delovnih pogojev v večnamenski stavbi. Diplomska naloga.

Tamara Gostiša (2013) Analiza vplivnih dejavnikov oblikovanja nič-energijske stavbe. Diplomska naloga.

Tina Gantar (2012) Toplotno udobje študentov na dveh fakultetah Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

H

Rok Hafner (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbrano stavbo. Diplomska naloga.

Blaž Hribar (2015) Študija možnosti energetske prenove večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Sanja Habazin (2014) Analiza vplivnih parametrov na oblikovanje nizkoenergijske stavbe na primeru vzgojnoizobraževalnega objekta. Diplomska naloga.

I

Andrej Istenič (2016) Uporaba ilovnatih gradbenih materialov v sodobnem gradbeništvu. Diplomska naloga.

Tadeja Intihar (2015) Izdelava računskih energetskih izkaznic za izbrana stanovanjska objekta. Diplomska naloga.

J

Majda Jerman (2016) Prenova toplotnega ovoja zunanjih sten v pogledu prehoda toplote in difuzije vodne pare. Diplomska naloga.

Urška Jerman (2016) Energetska prenova prizidka osnovne šole Loka v skoraj nič-energijsko stavbo. Diplomska naloga.

Anže Jerman (2015) Analiza vpliva debeline toplotne izolacije na porabo energije za ogrevanje v odvisnosti od lokacije in oblike objekta. Diplomska naloga.

Blaž Jeraj (2015) Energetska bilanca izbrane večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Tanja Jordan (2014) Oblikovanje standardne oblike tehnične dokumentacije po PURES 2010. Diplomska naloga.

Martin Jenko (2014) Analiza vsebovane energije v izbranih gradbenih proizvodih. Diplomska naloga.

Špela Jerončič (2013) Požarna analiza osnovne šole Vič. Diplomska naloga.

Rajko Jovanović (2011) Hidroizolacijski sistem XYPEX. Diplomska naloga.

K

Matic Kuhar (2016) Vrednotenje energetske učinkovitosti stavbnega ovoja dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Jani Kokošin Fon (2016) Študija vpliva oblike stavbe na potencial osončenosti fasadnega ovoja. Diplomska naloga.

Marko Kunič (2016) Analiza energetskih prihrankov v domovih za starejše občane. Diplomska naloga.

Tea Kralj Dušević (2016) Toplotna izolacija pod temeljno ploščo in vpliv zmrzali. Diplomska naloga.

Gregor Kristanc (2015) Energijska sanacija enodružinske hiše z meritvami parametrov notranje klime pred sanacijo. Diplomska naloga.

Robert Klemenčič (2015) Vakuumsko okno in problem anodno varjenega gibljivega roba. Diplomska naloga.

Davor Korkoski (2015) Vpliv sestave zunanje stene na izpolnjevanje gradbeno fizikalnih zahtev. Diplomska naloga.

Dejan Kastelec (2015) Konstrukcijska gradbena fizika upravne stavbe podjetja KRKA d.d.. Magistrsko delo.

Špela Kunšič (2014) Možnosti uporabe vakuumske toplotne izolacije v stavbah. Magistrsko delo.

Bojan Kuhar (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Tilen Košir (2014) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost stanovanjskih hiš. Diplomska naloga.

Marko Kolenac (2013) "Celovita" energetska izkaznica. Diplomska naloga.

Blaž Kragelj (2012) Primerjava programov za izračun dnevne osvetljenosti prostorov. Diplomska naloga.

Luka Katarinčič (2011) Izračun porabe toplote za ogrevanje v tipičnih enodružinskih hišah grajenih od 1920 do 2010. Diplomska naloga.

Miha Kastelic (2011) Analiza toplotnih mostov in ukrepov za izboljšavo v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Urška Kocjančič (2011) Fazno spremenljiv material v visokoizolativnem tankoslojnem stavbnem ovoju. Diplomska naloga.

Mitja Košir in Aleš Krainer in Mateja Dovjak in Rudolf Perdan in Živa Kristl (2010) Alternative to the Conventional Heating and Cooling Systems in Public Buildings. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 56 (9). str. 575-583. ISSN 0039-2480

L

Vanja Lindič (2015) Študija možnosti energetske prenove spomeniško zaščitene stavbe. Diplomska naloga.

Jure Lovšin (2013) Vpliv odprtin na osvetljevanje prostorov. Diplomska naloga.

M

Peter Malenšek (2016) Prilagoditev toplotno neizoliranega ovoja gospodarskega objekta za potrebe bivanja. Diplomska naloga.

Kaja Moličnik (2016) Energetska prenova leta 1869 zgrajene domačije. Diplomska naloga.

Jernej Merljak (2016) Energetska sanacija večstanovanjskega objekta s poudarkom na fasadnem sistemu. Diplomska naloga.

Miha Marinič (2016) Okoljsko vrednotenje fasadnih sistemov. Magistrsko delo.

Bozhin Miovski (2016) Okoljski vpliv zunanjih sten iz naravnih gradiv. Diplomska naloga.

Nuša Mernik (2015) Izdelava energetske izkaznice za tri enostanovanjske stavbe iz treh različnih časovnih obdobij. Diplomska naloga.

Urša Mrhar (2015) Energetska sanacija na primeru javne stavbe. Diplomska naloga.

Andraž Marinčič (2015) Primerjava vplivov lokacije na izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. Diplomska naloga.

Primož Megušar (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole. Diplomska naloga.

Andrej Mihelj (2015) Analiza energetske prenove Osnovne šole Prade. Diplomska naloga.

Anja Mravlje (2014) Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije. Diplomska naloga.

Žiga Miklavec (2014) Vpliv zimskih vrtov na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Sandra Mavsar (2014) Izračun osvetlitve različno oblikovanih prostorov. Diplomska naloga.

Igor Marušič (2014) Celovita obnova toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe na Obali, v pogledu ekonomike in ogljičnega odtisa. Diplomska naloga.

Vedran Mekić (2013) Bivalno udobje zaposlenih in predlog energetske sanacije izbrane stavbe v Portorožu. Magistrsko delo.

Barbara Miko (2013) Prenova stavbe v skoraj nič energijsko hišo. Diplomska naloga.

Miha Marinič (2012) Analiza vplivnih parametrov oblikovanja 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

N

Maruša Nahtigal (2015) Energetska prenova večstanovanjske stavbe in njen vpliv na osvetljenost bivalnih prostorov. Diplomska naloga.

O

Miha Oblak (2015) Načrtovanje stavb z zmanjšanim vplivom na okolje. Diplomska naloga.

Miran Osterman (2015) Analiza toplotne bilance pred in po energetski obnovi OŠ Fara. Diplomska naloga.

Katja Ogris (2015) Analiza ukrepov za doseganje minimalnih zahtev za novogradnje in večje prenove v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Diplomska naloga.

Sandi Ostanek (2013) Projektiranje in analiza porabe energije v vrstnih hišah na Primorskem. Diplomska naloga.

P

Luka Podbelšek (2016) Računska analiza zvočne izoliranosti med prostori skladno z aktualno zakonodajo. Diplomska naloga.

Klemen Pokrivač (2016) Uporaba poliesterskih netkanih tekstilij za toplotno izolacijo in zadrževanje kondenza. Diplomska naloga.

Klemen Petrović (2015) Ogljični odtis produktov in sestavljenih konstrukcijskih sklopov. Diplomska naloga.

Luka Puntarić (2015) Pristopi k projektiranju skoraj 0-energijske hiše. Diplomska naloga.

Špela Prevodnik (2015) Vpliv senčil na osvetljenost prostora. Diplomska naloga.

Luka Pajek (2015) Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih. Magistrsko delo.

Gašper Polak (2014) Gradbeno - fizikalna in sanitarno - tehnična analiza izbranega objekta. Diplomska naloga.

Jure Pirc (2014) Študija kakovosti zraka v montažno in klasično grajenem vrtcu. Diplomska naloga.

Matija Pegam (2014) Presoja ustreznosti obnove izbranega športno rekreacijskega objekta. Diplomska naloga.

Gregor Peca (2014) Analiza požarne evakuacijske poti v OŠ Prade. Diplomska naloga.

Katarina Prislan Kodelja (2013) Analiza osončenosti stavbe v tipičnem vzorcu pozidave in njen zapis s parametrično enačbo. Diplomska naloga.

Nuša Pintar (2013) Vpliv zasnove fasadnega ovoja na porabo energije v stavbi. Diplomska naloga.

Dejan Papič (2013) Analiza osončenosti turističnega naselja pri Tolminu. Diplomska naloga.

Luka Pajek (2012) Parametrična študija osvetljenosti in porabe energije za ogrevanje. Diplomska naloga.

R

Blaž Ravnikar (2016) Analiza svetlobnega udobja v srednji šoli Domžale. Diplomska naloga.

Maruša Rot (2016) Energetska bilanca pred in po delni obnovi toplotnega ovoja večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Matic Roksandić (2016) Energetska analiza tipske enodružinske hiše iz porobetona. Diplomska naloga.

Almir Redžepagić (2015) Predlog prenove energetsko neučinkovite večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Neža Rus (2015) Preveritev zasnove prizidku Plezalnega centra Ljubljana z vidika osončenosti in osvetljenosti. Diplomska naloga.

Erik Reščič (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v poslovno trgovskem objektu Plan invest v Kopru. Diplomska naloga.

Gašper Rus (2014) Energetska analiza in izdelava računske energetske izkaznice Osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki. Diplomska naloga.

Nejc Repše (2012) Požar v knjižnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

S

Anže Setnikar (2016) Vpliv energetsko sanacijskih ukrepov na kazalnike računske energetske izkaznice. Diplomska naloga.

Jan Slobodnik (2016) Vpliv naklona zasteklitve na osvetljenost prostorov. Diplomska naloga.

Eva Strmljan (2016) Energetska analiza in predlog sanacije Zdravstvenega doma Fužine. Diplomska naloga.

Kristjan Svetina (2015) Izdelava računalniškega programa za izračun difuzije vodne pare po standardu SIST EN ISO 13788. Diplomska naloga.

Mija Sušnik (2015) Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru. Diplomska naloga.

Uroš Strmec (2015) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.

Anja Slekovec (2014) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje pri prenovi stavb. Diplomska naloga.

Matjaž Skvarča (2013) Primerjalna študija maksimalne dovoljene energije za ogrevanje glede na lokacijo po PURES 2010. Diplomska naloga.

Andrej Slavec (2012) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Janez Selan (2007) Primerjalna študija porabe energije za razsvetljavo po prEN 15193-1. Diplomska naloga.

Š

Matic Šušteršič (2015) Izdelava računske energetske izkaznice za izbran objekt. Diplomska naloga.

Petra Šoš (2015) Analiza vpliva različnih debelin toplotne izolacije v sistemih inverznih in kombiniranih ravnih streh. Diplomska naloga.

Anja Štrus (2014) Analiza izbranih gradbeno - fizikalnih in okoljskih parametrov konstrukcijskih sklopov iz lesa. Diplomska naloga.

Andrej Šabec (2013) Primerjalna študija svetlobnega in toplotnega udobja med montažnim in klasično zgrajenim vrtcem. Diplomska naloga.

Leon Šterk (2012) Optimizacija izkoriščenosti terena s pomočjo izračuna odstotka osončenosti. Diplomska naloga.

Primož Šestan (2012) Primerjava delovanja programskih orodij za izračun porabe energije v stavbah. Diplomska naloga.

T

Aleš Tičar (2016) Terensko evidentiranje toplotnih mostov z IR kamero in ocean njihovega vpliva na energetsko bilanco. Diplomska naloga.

Domen Tehovnik (2015) Izdelava računske energetske izkaznice dvostanovanjske stavbe in analiza upravičenosti priporočil za energetsko sanacijo. Diplomska naloga.

Filip Tomažič (2015) Analiza gradbeno fizikalnih lastnosti konstrukcijskih sklepov naravne gradnje. Diplomska naloga.

Enej Truden (2015) Identifikacija možnih vzrokov prekomerne vlažnosti in predlog ukrepov za objekt osnovne šole. Diplomska naloga.

Ana Tisov (2014) Primerjava merjene in računske energetske izkaznice za objekta Krke, d. d., Novo mesto. Diplomska naloga.

Teja Török (2013) Metoda za načrtovanje trajnostne stavbe. Diplomska naloga.

U

Mateja Uršič (2015) Analiza zvočne zaščite stavbnih ovojev glede na različne nivoje zunanjega hrupa. Diplomska naloga.

Aljoša Umek (2014) Analiza parametrov trajnostnega razvoja na izbranem objektu. Diplomska naloga.

V

Mirjan Veren (2016) Energetska sanacija vile v Murski Soboti. Diplomska naloga.

Simona Vodnik (2016) Načrtovanje enodružinske hiše po bioklimatskih načelih. Diplomska naloga.

Sara Vilhar (2016) Izvajanje direktive o Energetski učinkovitosti stavb v EU in možnosti izvedbe skoraj nič-energijskih stavb v Sloveniji. Diplomska naloga.

Sandi Vrtar (2015) Vpliv energetskih izkaznic stavb na cene nepremičnin. Diplomska naloga.

Barbara Virant (2015) Energetski in trajnostni vidiki lesene gradnje. Diplomska naloga.

Z

Luka Zadel (2016) Energetska sanacija vrtca v Postojni. Diplomska naloga.

Sandra Zih (2016) Kronološki pregled zakonodaje o varčevanju z energijo v stavbah na našem prostoru. Diplomska naloga.

Matic Zupančič (2016) Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe. Diplomska naloga.

Bojan Zahirović (2015) Faze zasnove in koncipiranja gradbenega investicijskega projekta. Diplomska naloga.

Eva Zavrl (2014) Prehod toplote skozi konstrukcijski sklop-primerjava enodimenzionalnega in dvodimenzionalnega izračuna. Diplomska naloga.

Jerneja Završki (2014) BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo. Diplomska naloga.

Daša Zorko (2014) Požarna evakuacijska pot na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Nina Zupan (2012) Izračun osončenosti stavbnega ovoja realnih urbanih vzorcev. Diplomska naloga.

Grega Zrim (2009) Preizkus izvedbe novega nanotehnološkega toplotno izolacijskega materiala Spaceloft v gradbene konstrukcije. Diplomska naloga.

Ž

Sašo Žepuhar (2016) Slamnata kritina nekoč in danes. Diplomska naloga.

Martin Žagar (2016) Ekonomična debelina toplotnih izolacij in cenovna primerjava med zidano in montažno enodružinsko hišo. Diplomska naloga.

Gregor Žvab (2012) Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.

Luka Žveglič (2006) Primerjalna analiza ukrepov za zmanjševanje porabe energije za ogrevanje v stavbi FGG. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:55:00 CET.