Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 293.

A

Nejc Andrejka (2015) Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta MHE Osolin. Magistrsko delo.

Andrej Adamič (2014) Vpliv razpokanosti na varnost betonskih težnostnih pregrad. Diplomska naloga.

Haris Alič (2014) Vpliv oglenenja na požarno odpornost lesenih stebrov. Diplomska naloga.

Žiga Avšič (2010) Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji. Diplomska naloga.

B

Simon Bračič (2016) Analiza posledic porušitve pregrade Drtijščica. Diplomska naloga.

Branka Bračič - Železnik (2016) Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja. Magistrsko delo.

Blaž Bosnar (2016) Zasnova kapljičnega namakalnega sistema za namakanje hmeljišča v sklopu velikega namakalnega sistema. Diplomska naloga.

Blaž Barič (2016) Izdelava zbirke poplavnih dogodkov z uporabo funkcije kopula. Diplomska naloga.

Tadej Bizjak (2016) Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije. Diplomska naloga.

Nejc Bezak (2016) Povezanost fluvialnega premeščanja suspendiranih snovi z drugimi hidrološkimi procesi. Doktorska disertacija.

Samo Brezočnik (2016) Pregled in uporaba metod določanja sintetičnega histograma padavin. Diplomska naloga.

Nejc Bedek (2014) Ocena hidroenergetskega potenciala reke Reke na lokaciji Topolc. Diplomska naloga.

Tadej Birtič (2014) Primerjava metod za vrednotenje rezulatov preskusa abrazijske odpornosti betonov po postopku ASTM C1138. Diplomska naloga.

Nejc Bezak in Mojca Šraj in Matjaž Mikoš (2013) Pregled meritev vsebnosti suspendiranega materiala v Sloveniji in primer analize podatkov. Gradbeni vestnik, 62 (12). str. 274-280. ISSN 0017-2774

Rok Bertoncelj (2013) Mehanska analiza valjane betonske pregrade. Diplomska naloga.

Benjamin Bogovič (2013) Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji. Diplomska naloga.

Nejc Bezak in Mojca Šraj in Simon Rusjan in Mojca Kogoj in Andrej Vidmar in Matej Sečnik in Mitja Brilly in Matjaž Mikoš (2013) Primerjava dveh sosednjih eksperimentalnih in hudourniških porečij: Kuzlovec in Mačkov graben. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 85-97. ISSN 1581-0267

Nejc Bezak in Mojca Šraj in Simon Rusjan in Mojca Kogoj in Andrej Vidmar in Matej Sečnik in Mitja Brilly in Matjaž Mikoš (2013) Primerjava dveh sosednjih eksperimentalnih hudourniških porečij: Kuzlovec in Mačkov graben. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 85-97. ISSN 1581-0267

Nejc Benedik (2012) Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi. Diplomska naloga.

Urša Bergant (2012) Mehanska analiza težnostne pregrade. Diplomska naloga.

Nejc Bezak (2012) Verjetnostna analiza visokovodnih konic z metodo vrednosti nad izbranim pragom in z metodo letnih maksimumov. Diplomska naloga.

Bojan Bazilija (2011) Projekt organizacije renaturacije mrtvice na Vipavi pri Renčah. Diplomska naloga.

Matjaž Bregar (2011) Možni načini prikaza zasnov projektnih rešitev v fazi prostorskega umeščanja. Diplomska naloga.

Urban Benedičič (2011) Poplavna varnost Ljubljane in poplave septembra 2010. Diplomska naloga.

Aleš Brodnik (2010) Tehnološki in organizacijski vidik gradnje z mikroarmiranimi betoni z jeklenimi vlakni. Diplomska naloga.

Urška Bajc (2010) Pogreški pri meritvah padavin in izračun popravka. Diplomska naloga.

Blaž Blažič (2010) Protipoplavna zaščita jugozahodnega dela Ljubljane. Diplomska naloga.

Jure Bogataj (2009) Problematika nizkih pretokov Kamniške Bistrice med Kamnikom in Domžalami. Diplomska naloga.

Petra Buček (2008) Analiza vodnega in pribrežnega zemljišča Malega grabna. Diplomska naloga.

Špela Blatnik (2007) Temperaturna in vlažnostna analiza lesa. Diplomska naloga.

Dejan Bogataj in Matjaž Mikoš in Andrej Kryžanowski (2006) Predlog celovite ureditve obvodnega prostora HE Brežice. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 67-82. ISSN 1581-0267

Peter Batistič (2005) Vrednotenje ekomorfološke kakovosti vodotokov z metodo IFF. Diplomska naloga.

Dejan Bogataj (2005) Predlog ureditve levega brega Save na območju Vrbine na bodoči akumulaciji HE Brežice. Diplomska naloga.

Aleš Bizjak (2003) Sintezni postopek ocenjevanja hidromorfološkega stanja rečnih koridorjev, razvit z analizo stanja na reki Dragonji. Doktorska disertacija.

C

Petra Cvetko (2013) Meritve pretokov vodotoka z dvema različnima instrumentoma. Diplomska naloga.

Ingrid Car (2013) Rekonstrukcija preliva na pregradi Drtijščica. Diplomska naloga.

Janja Cekuta (2013) Analiza postopka pridobivanja sredstev Kohezijskega sklada na primeru sofinanciranja projekta s področja varstva okolja. Diplomska naloga.

Polona Cesar (2011) Primerjava različnih metod izračuna evapotranspiracije. Diplomska naloga.

Č

Gašper Černigoj (2016) Analiza posledic porušitve pregrade Vogršček. Diplomska naloga.

Mojca Čebul (2014) Ocena energetskega potenciala mHE Mešič na Paki. Diplomska naloga.

Katarina Česnik (2014) Masna bilanca nitratnega dušika v porečju potoka Padež. Diplomska naloga.

Anton Čotar (2007) Vodna bilanca reke Save - Razvoj algoritma Petton za kalibracijo modela Watbal. Diplomska naloga.

D

Gregor Dežman (2016) Stroškovna in terminska analiza projekta gradnje vrtca. Diplomska naloga.

Matej Dornik (2016) Standardizirani padavinski indeks - izračun in analiza za Slovenijo. Diplomska naloga.

Domen Dolšak (2015) Algoritem za analizo časovne porazdelitve padavin znotraj padavinskega dogodka. Magistrsko delo.

Ester Džamastagić (2013) Ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček. Diplomska naloga.

Domen Dolšak in Mojca Šraj (2013) Izdelava Huffovih krivulj in njihova analiza za izbrane padavinske postaje v Sloveniji. V: 18. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 29. januar 2013, Ljubljana.

Domen Dolšak (2012) Statistična analiza padavin - izdelava Huffovih krivulj. Diplomska naloga.

Luka Dirnbek (2009) Vpliv histograma efektivnih padavin na hidrogram odtoka. Diplomska naloga.

Rok Duhovnik (2007) Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Savinji pri Malih Braslovčah. Diplomska naloga.

Đ

Blažo Đurović in Matjaž Mikoš (2004) Preventivno obvladovanje tveganj zaradi naravnih nevarnosti: postopki v alpskih državah in Slovreniji. Acta hydrotechnica, 22 (36). str. 17-35. ISSN 1581-0267

E

Špela Eržen (2016) Primer učinkovite uporabe izkustvenega učenja o vodi v drugi triadi osnovne šole. Magistrsko delo.

F

Janko Firšt (2013) Organizacija gradnje v primeru sanacije pokopališča Barbara na Prevaljah. Diplomska naloga.

G

Yaser Ghafoori (2016) Zasnova in statična analiza ločne pregrade z uporabo programskega orodja SAP2000. Magistrsko delo.

Matej Gabrijel (2016) Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Aleš Golja (2016) Razvoj vodnega in obvodnega prostora za prostočasne dejavnosti. Doktorska disertacija.

Elio Gregorič (2016) Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje. Diplomska naloga.

Jovana Grubač (2015) Hudourniške poplave. Diplomska naloga.

Nejc Gačnik (2015) Tehnične in tehnološke osnove za zasnovo malega namakalnega sistema. Diplomska naloga.

Aljaž Grajš (2013) Sanacija jezu na mestni Ljubljanici pri Ambroževem trgu. Diplomska naloga.

Vesna Gros (2013) Hidrološko hidravlična analiza Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Rok Goltnik (2013) Pregled izhodišč hidrologije od Da Vincija do danes. Diplomska naloga.

Andrej Golob (2012) Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana področja. Diplomska naloga.

Nina Goranc (2012) Izdelava in primerjava ITP krivulj z različno izbiro porazdelitev. Diplomska naloga.

Lidija Globevnik in Andrej Vidmar (2004) Zasnova integriranega ekspertnega informacijskega sistema za upravljanje z vodami v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 22 (36). str. 37-55. ISSN 1581-0267

H

Maja Hutevec (2016) Problematika kalnosti v vodotokih. Diplomska naloga.

Blaž Hren (2015) Ureditve manjših vodotokov za potrebe zaščite obstoječe infrastrukture. Magistrsko delo.

Damir Heco (2015) Določanje parametra CN za manjše porečje. Diplomska naloga.

Sebina Hasani (2014) Primerjava tehnologij gradnje pregrad iz valjanega betona. Diplomska naloga.

Peter Hudej (2014) Analiza posplošene tržne vrednosti zemljišč v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Alja Horvat (2014) Primerjava metod izločanja baznega odtoka in analiza visokovodnih valov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Andraž Hribar (2010) Vplivi vodarskih posegov na rečno morfologijo notranje Mure. Diplomska naloga.

Anja Horvat (2009) Vloga snega v hidrološkem krogu na porečju Save. Magistrsko delo.

Jure Hafner (2008) Sanacija zemeljskega plazu Popelar. Diplomska naloga.

Vasja Hrast (2007) Ureditev plovbe na Ljubljanici. Diplomska naloga.

Anja Horvat (2006) Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim. Diplomska naloga.

Anja Horvat in Mitja Brilly in Andrej Kryžanowski (2006) Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 47-66. ISSN 1581-0267

I

Darijo Ilić (2016) Difuzno obremenjevanje hidrosfere s fosforjem in dušikom s kmetijskih površin v Krajinskem parku Goričko. Doktorska disertacija.

J

Karel Jurjevec (2016) Drenažni sistemi in njihov vpliv na vodni režim. Diplomska naloga.

Luka Javornik (2015) Novelacija obratovanja HE Vrhovo z vidika upravljanja s plavinami na območju akumulacije. Magistrsko delo.

Aljoša Janežič (2015) Analiza varnosti pregrade Vrhovo. Diplomska naloga.

Judita Jordan (2010) Poskusne meritve infiltracije na različnih tipih tal z mini disk infiltrometrom. Diplomska naloga.

Matija Jurko (2009) Statistična analiza trendov značilnih pretokov slovenskih rek. Diplomska naloga.

Žiga Jeriha (2007) Idejni projekt protipoplavne ureditve kopališkega objekta v Škofji Loki. Diplomska naloga.

Primož Jamnik (2007) Optimizacija struge Malega grabna na območju Viča, Ljubljana. Diplomska naloga.

K

Špela Križnar (2016) Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev. Diplomska naloga.

Andraž Kete (2015) Analiza varnosti sistema pregrad Moste-Završnica. Diplomska naloga.

Mateja Klun (2015) Uporaba metode odzivnih ploskev pri analizi hidrotehničnih objektov. Magistrsko delo.

Mateja Kopinšek (2015) Zelena delovna mesta - doseganje ekološke podpore na vodnem področju. Diplomska naloga.

Boštjan Kolmanič (2015) Vodnogospodarske ureditve vodotokov s poudarkom na porečju reke Mure. Diplomska naloga.

Klemen Kestnar (2014) Vpliv gozda na odtoke z dveh eksperimentalnih porečij na Pohorju. Magistrsko delo.

Tilen Koranter (2014) Analiza vpliva zadrževalnikov visokih voda na hidrogram odtoka: primer zadrževalnika visokih voda nad Poljanami nad Škofjo Loko. Diplomska naloga.

Blaž Kohne (2014) Uporaba programa R za hidrološko modeliranje. Diplomska naloga.

Tina Kofol (2014) Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM. Diplomska naloga.

Katarina Kavčič in Mitja Brilly in Mojca Šraj (2014) Regional flood frequency analysis in Slovenia. Geophysical Research Abstracts, 16 . str. 1. ISSN 1607-7962

Anja Kotar (2013) Vpliv podnebnih sprememb na visoke pretoke Vipave. Diplomska naloga.

Dejan Kozakiv (2013) Vpliv vegetacije na vodno bilanco porečja. Diplomska naloga.

Blaž Kogovšek (2013) Primerjava med vodarstvom v Sloveniji in Avstriji. Diplomska naloga.

Katarina Kavčič (2013) Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji. Diplomska naloga.

Tadej Kovačič (2012) Analiza vpliva lastnosti porečja na indeks baznega odtoka. Diplomska naloga.

Klemen Kestnar (2012) Določanje največjih pretokov na nemerjenih porečjih. Diplomska naloga.

Mateja Klun (2012) Mehanska analiza pregrade Moste na Savi. Diplomska naloga.

Miha Kovačec (2012) Hidrološki model Glinščice z modelom SWAT. Diplomska naloga.

Anja Konda (2012) Pregled izvajanja projekta dozidava vrtca Sonček v Semiču. Diplomska naloga.

Andrej Kryžanowski in Matjaž Mikoš in Jakob Šušteršič in Velimir Ukrainczyk in Igor Planinc (2012) Testing of Concrete Abrasion Resistance in Hydraulic Structures on the Lower Sava River. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58 (4). str. 245-254. ISSN 0039-2480

Aleksandra Krivograd Klemenčič in Mario Krzyk in Darko Drev in Damjan Balabanič in Boris Kompare (2012) Recikliranje tekstilnih odpadnih voda očiščenih z različnimi kombinacijami naprednih oksidacijskih postopkov (AOP). Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 31-39. ISSN 1581-0267

Blaž Kavčič (2010) Izdelava interaktivnega priročnika za potrebe upravljanja večstanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Matej Kocjan (2010) Ureditev suhega zadrževalnika in vodotoka Pešnice na območju Šentjurja. Diplomska naloga.

Andrej Kryzanowski in Simon Schnabl in Goran Turk in Igor Planinc (2009) Exact slip-buckling analysis of two-layer composite columns. International Journal of Solids and Structures, 46 (14-15). str. 2929-2938. ISSN 0020-7683

Matic Košak (2008) Analiza pretočnih razmer Savinje v Laškem. Diplomska naloga.

Matjaž Knapič (2007) Vpliv zadrževalnika Brezje na poplavne vode reke Horjulščice. Diplomska naloga.

Krištof Kučić (2007) Metoda momentov pri verjetnostni analizi visokih vod. Diplomska naloga.

Gregor Kolman (2007) Določitveni test MPVT za vodno telo Sava Mavčiče - Medvode. Diplomska naloga.

Erik Kramberger (2007) Hidravlični model Savinje pri Latkovi vasi. Diplomska naloga.

Vladka Kržič (2006) Uporaba sodobne tehnologije pri spremljanju stanja snežne odeje. Diplomska naloga.

Aleš Košorog (2006) Izhodišča za izvajanje direktive EU o politiki do voda. Diplomska naloga.

Gregor Kolman in Matjaž Mikoš (2006) Tipi ribjih prehodov in pregled razmer v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 1-26. ISSN 1581-0267

Sašo Klemenčič (2005) Uporaba programa PEARL za simulacijo emisije pesticidov v podtalnico Ljubljanskega polja. Diplomska naloga.

L

Simon Lesjak (2015) Načrtovanje ribjih prehodov: primer ureditve ribjega prehoda na Homškem jezu. Diplomska naloga.

Urša Lotrič (2015) Ocena vpliva podnebnih sprememb na razvoj športnega turizma v Triglavskem narodnem parku. Diplomska naloga.

Barbara Legat (2013) Vpliv podnebnih sprememb na verjetnost pojava poplav v porečju Save v Sloveniji. Diplomska naloga.

Rožle Lavrač (2012) Meritve infiltracije in vodoodbojnosti na različnih tipih tal. Diplomska naloga.

Peter Lamovec in Krištof Oštir in Matjaž Mikoš (2012) Flash floods and peak discharge estimation : the Selška Sora river flash flood in september 2007, W Slovenia.. V: 12th Congress INTERPRAEVENT 2012 , 23-26 April 2012, Grenoble, France.

Peter Lamovec in Matjaž Mikoš (2011) Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov - primer hudourniške poplave v Selški dolini leta 2007. Geodetski vestnik , 55 (3). str. 483-494. ISSN 0351-0271

Peter Lebar (2009) Plovba na reki Ljubljanici v kontekstu varovanja Natura 2000. Diplomska naloga.

Uroš Lesjak (2008) Analiza hidroloških in hidravličnih razmer na povodju Koprivnice 18.9.2007. Diplomska naloga.

Martin Lah (2008) Razvoj kompendija o upravljanju tveganj. Diplomska naloga.

Aleš Lah (2007) Meritve in analiza prestreženih padavin. Diplomska naloga.

Uroš Lavrenčič (2005) Ekomorfološko vrednotenje vodotokov z metodo SVAP. Diplomska naloga.

Janko Logar in Karmen Fifer Bizjak in Marko Kočevar in Matjaž Mikoš in Mihael Ribičič in Bojan Majes (2005) History and present state of the Slano Blato landslide. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5 (3). str. 447-457. ISSN 1561-8633

M

Luka Majko (2016) Uporaba cementirane zemljine za zaščito visokovodnih nasipov. Diplomska naloga.

Maja Muzica (2016) Zasnova prehoda za vodne organizme na Cajhnovem jezu na Savi. Diplomska naloga.

Darko Mutavčić (2016) Analiza občutljivosti parametrov hidrološkega modela Bolska. Diplomska naloga.

Tanja Mrak (2016) Potencial reke Krke za razvoj rekreativnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Matic Mohorko (2016) Zasnova malega namakalnega sistema v nasadu jablan na območju Slovenske Bistrice. Diplomska naloga.

Marko Mole (2016) Hidrološko modeliranje potoka Mačkov graben s programoma Flo-2D in Hec-HMS. Diplomska naloga.

Jernej Možina (2016) Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik. Diplomska naloga.

Luka Matjaž (2016) Ukrepi za zmanjševanje verjetnosti pojava poplav. Diplomska naloga.

Nejc Mohorič (2015) Analiza vzdolžnih padcev hudourniških strug. Magistrsko delo.

Nika Matul (2015) Analiza temperaturnega režima vodotokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Matevž Menih in Nejc Bezak in Mojca Šraj (2015) Vpliv podnebne spremenljivosti na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic: primer vodomerne postaje Litija na reki Savi. V: 20. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 29. januar 2015, Ljubljana.

Matjaž Mikoš in Mojca Lorber in Andreja Istenič Starčič (2015) Varstvo okolja in univerzitetni študij tehnike. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 56-70. ISSN 0351-0271

Maja Matič (2014) Poplave na Krasu v Sloveniji leta 2014. Diplomska naloga.

Sabina Magyar (2014) Definicija suše in njene posledice. Diplomska naloga.

Manica Martinčič (2014) Metodologija za ocenjevanje tveganja porušitve hudourniških pregrad. Diplomska naloga.

Matevž Menih (2014) Analiza vpliva izbranega obdobja meritev na rezultate verjetnostnih analiz visokovodnih konic. Diplomska naloga.

Aleš Mušič (2013) Rekonstrukcija varnostnega preliva na desnem boku pregrade Prigorica. Diplomska naloga.

Anja Majcen (2013) Analiza hidroloških metod za ocenjevanje ekološko sprejemljivega pretoka. Diplomska naloga.

Katja Mikec (2013) Končna ureditev plazu Slano blato. Diplomska naloga.

Matjaž Mikoš (2013) Upravljanje gorskih nevarnosti in tveganj v zavarovanih območjih: primer Triglavskega narodnega parka, Slovenija. Geodetski vestnik , 57 (1). str. 112-124. ISSN 0351-0271

Nejc Mohorič (2012) Pretočne hitrosti vode v hudournikih. Diplomska naloga.

Jana Meljo (2012) Možnosti rabe voda v Sloveniji. Magistrsko delo.

Domen Mazalin (2012) Meritve vodne bilance talnega profila in izdelava primerjalnega merilnika. Diplomska naloga.

Matjaž Mikoš in Miloš Bavec in Bogomir Celarc in Gal Fidej in Jernej Jež in Tomaž Podobnikar in Jošt Sodnik (2012) Vpliv drobirskih tokov na prometnice - rezultati evropskega raziskovalnega projekta PARAmount. V: 11. slovenski kongres o cestah in prometu, 24. - 25. oktobra 2012, Portorož.

Matjaž Mikoš in Samo Jakljič in Andreja Istenič Starčič (2012) Statistično-demografska analiza praktikantov študentov geodezije v Sloveniji v obdobju 2008–2011. Geodetski vestnik , 56 (3). str. 513-533. ISSN 0351-0271

Matjaž Mikoš (2011) Integralno upravljanje voda in regionalizacija Republike Slovenije. Geodetski vestnik , 55 (3). str. 518-529. ISSN 0351-0271

Alen Mejak (2010) Primerjava meritev pretokov na manjšem vodotoku z Dopplerjevim merilnikom in metodo razredčenja. Diplomska naloga.

Petra Repnik Mah in Matjaž Mikoš in Aleš Bizjak (2010) Hidromorfološka tipizacija slovenskih rek. Acta Geographica Slovenica-Geografski zbornik, 50 (2). str. 202-218. ISSN 1581-6613

Matjaž Mikoš in Bojan Majes (2010) Mitigation of large landslides and debris flows in Slovenia, Europe. V: Landslides: Causes, Types and Effects. Natural Disaster Research, Prediction and Mitigation . Nova Science Publishers, New York, str. 105-131. ISBN 978-1-60741-258-8

Maja Meze (2008) Analiza padavinskih razmer septembra 2007 v zahodni Sloveniji. Diplomska naloga.

Tadej Markič (2008) Stabilizacijski objekti v vodotokih. Magistrsko delo.

Matjaž Mikoš in Rok Fazarinc in Bojan Majes (2007) Delineation of risk area in Log pod Mangartom due to debris flows from the Stoze landslide. Acta Geographica Slovenica-Geografski zbornik, 47 (2). str. 171-198. ISSN 1581-6613

Jure Maček (2006) Analiza erozivnosti padavin na območju Kamniško-Savinjskih alp. Diplomska naloga.

Manca Miko (2006) Analiza erozije prsti na poskusnih ploskvah v povodju Dragonje. Diplomska naloga.

Matjaž Mikoš in Rok Fazarinc in Bojan Majes in Rudolf Rajar in Dušan Žagar in Mario Krzyk in Tomaž Hojnik in Matjaž Četina (2006) Numerical simulation of debris flows triggered from the Strug rock fall source area, W Slovenia. NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, 6 (2). str. 261-270. ISSN 1561-8633

Matjaž Mikoš in Rok Fazarinc in Boštjan Pulko in Ana Petkovšek in Bojan Majes (2005) Stepwise mitigation of the Macesnik landslide, N Slovenia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5 (6). str. 947-958. ISSN 1561-8633

Matjaž Mikoš in Andrej Vidmar in Mitja Brilly (2005) Using a laser measurement system for monitoring morphological changes on the Strug rock fall, Slovenia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5 (1). str. 143-153. ISSN 1561-8633

N

Matic Novak (2013) Dinamična analiza betonske težnostne pregrade HE Moste s programskim orodjem CADAM. Diplomska naloga.

Martina Nartnik (2006) Izdelava modela Riverware za reko Savo in analiza možnosti črpanja iz akumulacije HE Medvode v akumulacijo HE Mavčiče. Diplomska naloga.

O

Klemen Ozimek (2016) Izvajanje evropske poplavne direktive. Diplomska naloga.

Irena Orožen (2016) Dreniranje netlakovanih športnih površin. Diplomska naloga.

P

Nejc Pogačnik (2016) Izgradnja visokovodnega prognostičnega in opozorilnega sistema in zagotavljanje njegove zanesljivosti in operativnosti. Magistrsko delo.

Franci Pevc (2016) Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji s programom DFLOW. Diplomska naloga.

Polona Piltaver (2015) Primerjava pretočnosti Želimeljščice med leti 1985 in 2015. Diplomska naloga.

Jaka Plečko (2015) Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Leja Plesničar (2015) Meritve in izračun izhlapevanja. Diplomska naloga.

Manca Petek in Mira Kobold in Mojca Šraj (2015) Določanje kazalnikov nizkih pretokov – prikaz na primeru vodomerne postaje Kokra I na reki Kokri. V: 20. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, 29. januar 2015, Ljubljana.

Marko Preložnik (2014) Hidravlična analiza reke Savinje skozi Laško s predlogom protipoplavnih ukrepov. Diplomska naloga.

Manca Petek (2014) Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Neža Prosen (2014) Analiza vodnega in obvodnega prostora Ljubljanske Save. Diplomska naloga.

Nejc Potočnik (2014) Kazalci za sprotno vrednotenje hidrološke suše. Diplomska naloga.

Manca Petek in Mira Kobold in Mojca Šraj (2014) Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji z uporabo programa R in paketa lfstat. Acta hydrotechnica, 27 (46). str. 13-28. ISSN 1581-0267

Klemen Pahulje (2013) Analiza sproščanja in odplavljanja zemljin s porečja. Diplomska naloga.

Anja Pugelj (2012) Analiza visokovodnih valov Save v Šentjakobu. Diplomska naloga.

Simona Pestotnik in Tomaž Hojnik in Mojca Šraj (2012) Analiza možnosti uporabe distribuiranega dvodimenzijskega modela Flo-2D za hidrološko modeliranje. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 85-103. ISSN 1581-0267

Simona Pestotnik (2011) Hidrološki model Glinščice s programom Flo - 2D. Diplomska naloga.

Sašo Petan (2010) Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal. Doktorska disertacija.

Martin Pušnik (2010) Ocena vplivov malih hidroelektrarn na vodotoke z uporabo večkriterijske analize. Diplomska naloga.

Anže Perko (2009) Snežni plazovi v Sloveniji. Diplomska naloga.

Miha Primožič (2007) Umerjanje HBV modela za porečje reke Save v Sloveniji. Diplomska naloga.

Mitja Peček (2006) Visokovodne razmere na reki Ribniščici. Diplomska naloga.

R

Rok Rošer (2016) Uporaba optičnih kablov za spremljanje propustnosti energetskih nasipov. Diplomska naloga.

Gregor Robič (2016) Hidrološka analiza poplav za porečje Ljubljanice. Magistrsko delo.

Natalija Rupreht (2015) Prehajanje rib v ribji stezi na Ambroževem trgu. Diplomska naloga.

Urban Repič (2015) Analiza hidravličnih razmer v strmi strugi na primeru ureditve struge Hotoveljščice. Diplomska naloga.

Erik Raspet (2015) Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom. Diplomska naloga.

Lea Ribič (2015) Verjetnostna analiza pretočnih volumnov s programskim orodjem HEC - SSP. Diplomska naloga.

Mateja Ribnikar (2013) Analiza karakterističnih vrednosti merjenih pretokov. Diplomska naloga.

Rudolf Rajar in Andrej Širca in Mario Krzyk in Andrej Vidmar in Matjaž Četina (2012) Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 71-84. ISSN 1581-0267

Irena Ranfl (2010) Razvejana struga Soče v Bovški kotlini. Diplomska naloga.

Miha Ranfl (2009) Idejna študija obnove male HE Kitič na Bohinjski Bistrici. Diplomska naloga.

Simon Rusjan in Mira Kobold in Matjaž Mikoš (2009) Characteristics of the extreme rainfall event and consequent flash floods in W Slovenia in September 2007. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9 (3). str. 947-956. ISSN 1561-8633

Simon Rusjan in Matjaž Mikoš (2008) Assessment of hydrological and seasonal controls over the nitrate flushing from a forested watershed using a data mining technique. Hydrology and Earth System Sciences, 12 (2). str. 645-656. ISSN 1027-5606

Simon Rusjan (2008) Hidrološke kontrole sproščanja hranil v porečjih. Doktorska disertacija.

Kristina Raspor (2007) Meritve in analiza transpiracije listnatega gozda na povodju Dragonje. Diplomska naloga.

Petra Repnik (2006) Prispevek k hidromorfološki tipizaciji slovenskih vodotokov. Diplomska naloga.

Polona Repnik (2006) Urejanje mokrišč z namenom izboljšanja kvalitete vode-primer zadrževalnik visokih voda Podutik. Diplomska naloga.

Andraž Rojnik (2006) Ureditev Selške Sore na odseku od Dermotovega jezu do Dolenčevega jezu. Diplomska naloga.

S

Andrej Sedej (2016) Možnost zmanjšanja vnosa emisij delcev v zunanji zrak z nadomestitvijo klasičnega načina gradnje z gradnjo brez izkopa pri gradnji podzemne linijske infrastrukture. Magistrsko delo.

Tomaž Svažič (2016) Analiza možnosti energetske izrabe HE Žegar na reki Zrmanji. Diplomska naloga.

Miha Sever (2016) Primerjalna analiza investicije klasične in skoraj nič energijske zidane stanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Gregor Strehar (2015) Analiza ureditev iztočnih objektov na vodnih zadrževalnikih. Diplomska naloga.

Sandi Stanjko (2015) Izračun odtoka z manjšega porečja. Diplomska naloga.

Klaudija Sapač (2014) Stroški varstva pred poplavami v Sloveniji. Diplomska naloga.

Klemen Simončič (2014) Izračun hidroenergetskega potenciala potoka Pendirjevka pri Šentjerneju. Diplomska naloga.

Anže Srebovt (2014) Izračun indeksov baznega odtoka (BFI) za vodomerne postaje državnega hidrološkega monitoringa. Diplomska naloga.

Klaudija Sapač in Katarina Zabret in Andrej Vidmar in Matej Sečnik in Mitja Brilly (2014) Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 85-102. ISSN 1581-0267

Klaudija Sapač in Mitja Brilly (2014) Stroški varstva pred poplavami v Republiki Sloveniji. Acta hydrotechnica, 27 (46). str. 57-72. ISSN 1581-0267

Matej Sečnik (2013) Razvoj hidrometričnega sistema na Ljubljanici v realnem času. Diplomska naloga.

Jošt Sodnik in Tomaž Podobnikar in Matjaž Mikoš (2012) Using lidar data for debris flow modelling. V: 12th Congress INTERPRAEVENT 2012 , 23-26 April 2012, Grenoble, France.

Matej Sila (2010) Večkriterijska analiza variant gradnje HE Učja. Diplomska naloga.

Jošt Sodnik in Matjaž Mikoš (2010) Modeling of a debris flow from the Hrenovec torrential watershed above the village of Kropa. Acta Geographica Slovenica-Geografski zbornik, 50 (1). str. 59-84. ISSN 1581-6613

Katja Sovre (2009) Hidrološka študija visokih voda Bistrice v porečju Sotle. Diplomska naloga.

Jošt Sodnik (2009) Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti. Magistrsko delo.

Vlado Savić (2009) Analiza podatkov opazovanj in optimizacija opazovalne mreže glede na različne potrebe izkoriščanja voda. Diplomska naloga.

Simon Schnabl in Igor Planinc in Goran Turk in Stanislav Srpčič (2009) Fire analysis of timber composite beams with interlayer slip. Fire Safety Journal, 44 (5). str. 770-778. ISSN 0379-7112

Simon Stušek (2008) Uporabnost satelitskih posnetkov za potrebe snežne hidrologije v slovenskem prostoru. Diplomska naloga.

Simon Schnabl in Miran Saje in Goran Turk in Igor Planinc (2007) Analytical solution of two-layer beam taking into account interlayer slip and shear deformation. Journal of Structural Engineering - ASCE, 133 (6). str. 886-894. ISSN 0733-9445

Simon Schnabl in Miran Saje in Goran Turk in Igor Planinc (2007) Locking-free two-layer Timoshenko beam element with interlayer slip. Finite Elements in Analysis and Design, 43 (9). str. 705-714. ISSN 0168-874X

Simon Schnabl in Igor Planinc in Miran Saje in Bojan Čas in Goran Turk (2006) An analytical model of layered continuous beams with partial interaction. Structural engineering and mechanics, 22 (3). str. 263-278. ISSN 1225-4568

Jošt Sodnik in Matjaž Mikoš (2006) Ocena magnitud drobirskih tokov v izbranih hudourniških območjih v Sloveniji. Acta Geographica Slovenica-Geografski zbornik, 46 (1). str. 93-123. ISSN 1581-6613

Tadej Srebrnič (2005) Časovna razporeditev padavin in pretokov v Sloveniji z analizo sezonskosti. Diplomska naloga.

Mojca Stele (2005) Predlog ureditve Grosupeljščice v urbanem območju. Diplomska naloga.

Mojca Spazzapan in Janko Petrovčič in Matjaž Mikoš (2004) Novo sledilo za monitoring dinamike premeščanja plavin v turbulentnih tokovih. Acta hydrotechnica, 22 (37). str. 135-148. ISSN 1581-0267

Š

Anton Štihec (2016) Primerjalna analiza razvojnih priložnosti ob umestitvi in gradnji hidroelektrarn na reki Muri v Avstriji in HE Hrastje Mota v Sloveniji. Magistrsko delo.

Jure Šimic (2016) Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na Srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera. Magistrsko delo.

Maja Štajdohar (2016) Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevnega območja. Magistrsko delo.

Mojca Šraj in Matevž Menih in Nejc Bezak (2016) Climate variability impact assessment on the flood risk in Slovenia. Physical Geography, 37 (1). str. 73-87. ISSN 0272-3646 (Print), 1930-0557 (Online)

Boštjan Špacapan (2014) Implementacija okvirne direktive o vodah v Sloveniji in na Švedskem. Diplomska naloga.

Matija Jože Šuklje (2013) Analiza stroškov gradnje protipoplavnih nasipov. Diplomska naloga.

Mojca Šraj in Nejc Bezak in Mitja Brilly (2013) Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcije kopula. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 37-48. ISSN 1581-0267

Mojca Šraj in Nejc Bezak in Mitja Brilly (2013) Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcije kopula. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 37-48. ISSN 1581-0267

Urša Šebenik (2012) Analiza suše s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa. Diplomska naloga.

Mojca Šraj in Nejc Bezak in Mitja Brilly (2012) Vpliv izbire metode na rezultate verjetnostnih analiz konic, volumnov in trajanj visokovodnih valov Save v Litiji. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 41-58. ISSN 1581-0267

Tomaž Šolc in Aneta Stefanovska in Trevor Hoey in Matjaž Mikoš (2011) Application of an Instrumented Tracer in an Abrasion Mill for Rock Abrasion Studies. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58 (4). str. 263-270. ISSN 0039-2480

Matjaž Šauta (2010) Hidrološka analiza hudournika Kroparica s pritoki. Diplomska naloga.

Mojca Šraj in Luka Dirnbek in Mitja Brilly (2010) The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrograph. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58 (1). str. 3-14. ISSN 0042-790X (Oddano)

Luka Štravs (2009) Razvoj modelov napovedi nizkih pretokov na vtokih v hidroelektrarne na reki Savi. Magistrsko delo.

Mojca Štrukelj (2008) Poplave v Sloveniji 18.09.2007. Diplomska naloga.

Mojca Šraj in Mitja Brilly in Matjaž Mikoš (2008) Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia. Agricultural and forest meteorology , 148 (1). str. 121-134. ISSN 0168-1923 (Oddano)

Mojca Šraj in Aleš Lah in Mitja Brilly (2008) Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju. Gozdarski vestnik, 9 (66). str. 406-416. ISSN 0017-2723

Jure Šimic (2006) Uporaba valjanih betonov za nasipe. Diplomska naloga.

Sašo Štampe (2006) Analiza nevarnosti padajočega kamenja v vasi Brezno. Diplomska naloga.

Mojca Šraj (2004) Določanje indeksa listne površine listnatega gozda na povodju Dragonje. Del 2: Rezultati in diskusija. Acta hydrotechnica, 22 (36). str. 1-15. ISSN 1581-0267

T

Ožbe Trušnovec (2016) Izračun vodne bilance z modelom SIMPEL. Diplomska naloga.

Bojana Tomc (2016) Rekreativni potenciali reke Kolpe. Diplomska naloga.

Miha Tallarini (2015) Analiza varnosti sistema pregrad Mavčiče-Medvode. Diplomska naloga.

Damir Turk (2014) Tehnike križanj predvidenih cevovodov z obstoječo infrastrukturo. Diplomska naloga.

Branka Trebušak (2014) Obnašanje vodnih pregrad v primeru izzvane obtežbe. Diplomska naloga.

Viktor Torkar (2013) Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS. Diplomska naloga.

Simon Trošt (2013) Vpliv akumulacije na dinamično obnašanje betonske pregrade Suhorka. Diplomska naloga.

Rok Tanko (2011) Poplavna varnost objekta v Grosupljem. Diplomska naloga.

Tadeja Tinta (2011) Hidrogram enote v hidroloških modelih. Diplomska naloga.

Miha Trdina (2008) Analiza poplavne škode avgusta 2005 na reki Sevnični. Diplomska naloga.

Tomi Toratti in Simon Schnabl in Goran Turk (2007) Reliability analysis of a glulam beam. Structural Safety, 29 (4). str. 279-293. ISSN 0167-4730

Marko Trampuž (2006) Ureditev Savinje v območju Luč. Diplomska naloga.

U

Matjaž Urh (2013) Tehnologija priprave abrazijsko odpornih betonov z dodatkom gume. Diplomska naloga.

V

Anja Vihar (2014) Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju Soče in Vipave. Diplomska naloga.

Rok Vogrinčič (2014) Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM. Diplomska naloga.

Matej Valenčič (2014) Protipoplavni ukrepi na objektih v naselju Miren. Diplomska naloga.

Simon Vilhar (2014) Možnosti izkoriščanja vodnega potenciala na jezu na Gruberjevem prekopu. Diplomska naloga.

Anja Vihar in Mitja Brilly in Mojca Šraj (2014) Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju rek Soče in Vipave. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 119-137. ISSN 1581-0267

Miha Vadnjal (2013) Možnosti nadvišanja pregrade Klivnik. Diplomska naloga.

Jasna Verdir (2011) Analiza sprememb nastalih pri izvajanju adaptacije poslovne stavbe v primerjavi s projektno zasnovo. Diplomska naloga.

Z

Janez Zakrajšek (2016) Izkoriščanje energetskega potenciala vodotokov s poudarkom na ohranjanju narave. Magistrsko delo.

Klemen Zimic (2015) Možnosti večnamenske izrabe vode mHE Možnica. Diplomska naloga.

Matjaž Zalokar (2015) Prečni objekti na hudournikih. Diplomska naloga.

Lenka Zalokar (2015) Analiza poplavnih valov vzdolž reke Save. Diplomska naloga.

Matic Zakotnik (2014) Pregled inženirsko bioloških metod v sonaravnem urejanju vodotokov. Diplomska naloga.

Katarina Zabret in Mitja Brilly (2014) Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 139-156. ISSN 1581-0267

Elen Zudič (2013) Požarna zaščita lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Nejc Zupančič (2013) Vpliv vegetacije na odtoke v urbanem okolju. Diplomska naloga.

Katarina Zabret (2013) Vpliv značilnosti drevesnih vrst na prestrezanje padavin. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 112-116. ISSN 1581-0267

Tomi Zgonik (2008) Sezonskost mesečnih pretokov v Sloveniji. Diplomska naloga.

Ž

Tomaž Žibert (2016) Razsoljevanje kot nov vir pitne vode. Diplomska naloga.

Marko Žugelj (2016) Izračun evapotranspiracije z uporabo Penman-Monteith-ove enačbe. Diplomska naloga.

Žiga Žibert (2016) Sodobni načini prikazovanja hidroloških meritev in napovedi. Diplomska naloga.

Špela Žnidaršič (2016) Določitev optimalne adiabatne krivulje za masivne betone na HE Brežice. Magistrsko delo.

Uroš Žagar (2016) Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov. Diplomska naloga.

Aljaž Žolnir (2014) Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem. Diplomska naloga.

Nejc Žura (2014) Poplave in premostitveni objekti. Diplomska naloga.

Petra Žnidaršič (2013) Meritve vodoodbojnosti in infiltracije tal. Diplomska naloga.

Anja Žogan (2013) Analiza nizkih pretokov vodotokov porečja Ljubljanice. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 01:54:56 CET.