Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Število enot na tem nivoju: 205.

Članek

Bernarda Bevc Šekoranja in Andrej Pogačnik (2014) Analiza zavarovanih območij narave na svetovni ravni ter primerjava z Evropo in Slovenijo. Geodetski vestnik , 58 (2). str. 254-273. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Tadej Žaucer in Mojca Foški in Alma Zavodnik Lamovšek (2014) Strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 69-102. ISSN 0351-0271

Andrej Pogačnik (2013) Predlog za spremembo urbanega sistema Slovenije. Geodetski vestnik , 57 (1). str. 97-111. ISSN 0351-0271

Tina Cimprič in Alma Zavodnik Lamovšek in Anka Lisec (2013) Analiza višine plačila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji po letu 1979. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 561-577. ISSN 0351-0271

Anka Lisec in Tomaž Primožič in Marina Pintar in Dominik Bovha in Miran Ferlan in Anton Prosen in Radoš Šumrada in Marjan Čeh (2013) Analiza stanja in izzivi na področju komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Geodetski vestnik , 57 (4). str. 673-690. ISSN 0351-0271

Jure Zavrtanik in Andrej Pogačnik (2012) Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja. Geodetski vestnik , 56 (2). str. 290-307. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Miha Konjar in Anka Lisec (2010) Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 481-500. ISSN 0351-0271

Matjaž Mikoš in Mitja Brilly in Mihael Ribičič (2004) Poplave in zemeljski plazovi v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 22 (37). str. 113-133. ISSN 1581-0267

Knjiga

Alma Zavodnik Lamovšek, ed. (2016) Vizija prostorskega razvoja Slovenije do 2050. Študentska prostorsko-planerska delavnica 2016. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-43-3

Darinka Maraž Kikelj in Ksenija Petrić in Rene Lisac in Jasenka Kranjčević in Saša Roškar in Ana Mrđa in Ana Potočnik in Maja Jezernik in David Klepej in Miha Trstenjak (2016) Urbanistično-arhitekturna delavnica Koprivnik 2016. UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN x

Miha Bevcer in Kristina Capuder in Jure Hafnar in Simon Lesjak in Ana Pagon in Neža Pagon in Eva Primožič in Irena Rojko in Rok Urbanija (2016) Ureditev kolesarske steze in pešpoti v Občini Šentrupert. UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN x

Alma Zavodnik Lamovšek in Romana Hudin in Polona Pavlovčič Prešeren in Majda Klobasa in Barbara Vodopivec in Maja Weiseissen in Dora Kovač, eds. (2015) FGG. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-35-8

Alma Zavodnik Lamovšek, ed. (2015) FGG. Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana.. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Alma Zavodnik Lamovšek, ed. (2015) Razvojni potenciali podeželskih območij in celovita prenova vasi - Mednarodna študentska delavnica Istra 2015. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN ISBN 978-961-6884-28-0 (pdf)

Alice Bernard in Marie Bourget-Mauger, M in Axel Chifflet in Klara Gabrovšek in Matej Gruden in Eva Kalinšek in Tadej Pavlič in Nina Savić in Charline Schoppach in Klemen Stegu in Nina Troje (2014) Koliščarji na Ljubljanskem barju. Delavnica Prostor in rekreacija 2013/2014.. Delavnica Prostor in rekreacija 2013/2014 . UL, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6823-51-7

Katarina Ponikvar in Anže Mulec in Miha Ilešič in Katarina Kejžar in Mateja Mele in Nikola Konatar in Tadej Podakar in Danijel Kavčič in Luka Fabjan in Aleš Golja (2014) Krajinski park Ljubljansko barje. Delavnica Prostor in rekreacija 2012/2013.. Delavnica Prostor in rekreacija . UL, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6823-49-4

Doris Golob in Nina Fabjančič in Aleš Golja (2014) Ureditev rekreacijskih površin na območju Občine Ljutomer. Delavnica Prostor in rekreacija 2012/2013.. Delavnica Prostor in rekreacija . UL, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6823-48-7

Alma Zavodnik Lamovšek in Simon Kušar in Andreas Dillinger in Mojca Vilfan, eds. (2013) International Student Workshop Tracking the Ljubljana Urban Region 2012/2013. Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-12-9 ; 978-961-6884-13-6 (ePub) ; 978-961-6884-14-3 (pdf)

Alenka Fikfak in Ilka Čerpes in Mojca Foški in Gašper Mrak, eds. (2013) Osredinjenje kraja Brezovica - Urbanistično arhitekturna delavnica. Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Občina Brezovica, Ljubljana. ISBN ISBN 978-961-6823-39-5 (Fakulteta za arhitekturo, pdf)

Alma Zavodnik Lamovšek, ed. (2012) Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/2012: povzetek. Občina Sevnica, Sevnica. ISBN 978-961-269-710-5

Andrej Demšar in Grega Valenčič in Jelena Čivčić in Tjaša Barič in Marta Čadež in Taja Škraban in Aleš Dolenec in Jure Mihevc in Petra Četralič in Luay Saudi (2012) Urbanistično-planerska delavnica Muta 2011/2012. Občina, Muta. ISBN 978-961-269-788-4

Alma Zavodnik Lamovšek in Mojca Foški in Alenka Fikfak, eds. (2011) Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine. Urbanistično planerska delavnica Straža 2011. Občina, Straža.

Alma Zavodnik Lamovšek in Alenka Fikfak (2010) Urejanje prostora : vaje za sodelovanje v trajnostnem prostorskem razvoju : informator za učitelje in šole. Inštitut za politike prostora, Ljubljana. ISBN 978-961-92936-2-1

Maja Simoneti in Alma Zavodnik Lamovšek (2009) Prostor za vsakdanjo rabo : širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora. Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. ISBN 978-961-6276-42-9

Visokošolsko delo

Simon Sevnšek (2016) Analiza namenske rabe zemljišč in izbranih vplivov na razvoj občine po izgradnji avtoceste. Magistrsko delo.

Peter Medved (2016) Prispevek k razvoju metode prostorskega načrtovanja za doseganje ničelne neto pozidave zemljišč. Magistrsko delo.

Gregor Klemenčič (2016) Študija možnosti določevanja in evidentiranja funkcionalnih enot stavbnih zemljišč za učinkovitejše izvajanje zemljiške politike. Magistrsko delo.

Irena Papež (2016) Odnos stroke do participacije javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja na lokalni ravni. Magistrsko delo.

Maja Brusnjak Hrastar (2016) Zagotavljanje stanovanj s prenovo malih večstanovanjskih objektov. Magistrsko delo.

Sinja Bandelj (2016) Določanje pripadajočih zemljišč v večstanovanjskih soseskah. Diplomska naloga.

Jan Kokalj (2016) Analiza degradiranega prostora izbranih občin Osrednjeslovenske statistične regije. Diplomska naloga.

Peter Urh (2016) Komasacije zemljišč na območju tradicionalne parcelne strukture. Diplomska naloga.

Boštjan Klement (2016) Vpliv bonitete zemljišč na določanje kmetijske namenske rabe. Magistrsko delo.

Mery Lončar Klemenčič (2016) Metodologija za določitev nezazidanih zemljišč za gradnjo stavb in instrumenti za njihovo aktivacijo. Magistrsko delo.

Blaž Mikl (2016) Analiza degradiranega prostora v izbranih občinah Koroške regije. Diplomska naloga.

Tatjana Marn (2016) Inducirano prometno povpraševanje kot posledica izboljšav cestne infrastrukture v Sloveniji. Magistrsko delo.

Jaka Gorišek (2016) Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS. Magistrsko delo.

Nataša Volčanjšek (2016) Pomen in vloga kulturne krajine za urejanje prostora na primeru Bizeljskega. Diplomska naloga.

Matej Polak (2016) Preučevanje zemljiške razdelitve celkov na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Monika Dolinšek (2016) Degradirana območja v Zasavski regiji. Diplomska naloga.

Uroš Sojer (2016) Vrednotenje kolesarskih povezav med naseljema Šentjakob in Podgorico ter Ljubljano. Diplomska naloga.

Ivan Kumar (2016) Metodologija zajema podatkov o dejanski rabi cest. Diplomska naloga.

Aleš Klobasa (2016) Spremljanje in napovedovanje prometne varnosti na državnih cestah. Magistrsko delo.

Saša Ban (2016) Razvoj urbanega sistema v Sloveniji. Diplomska naloga.

Meta Mlakar (2016) Analiza parcelnega vzorca na območju naselij Ihan in Buje. Diplomska naloga.

Gregor Vidovič (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Hoče-Slivnica in Kidričevo. Diplomska naloga.

Sunčica Ećimović Selak (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič. Diplomska naloga.

Vesna Muc (2016) Preobrazba javnega mestnega prostora s trajnostnim mestnim prometnim načrtovanjem na primeru Ljubljane. Magistrsko delo.

Jan Pergar (2016) Koncept kolesarskih povezav gorenjske statistične regije. Magistrsko delo.

Dejan Klavs (2016) Zasnova športnorekreacijskih površin v majhnem mestu na primeru Ribnice. Magistrsko delo.

Rok Urbanija (2016) Vzpostavitev metodologije za zajem podrobne urbane rabe prostora. Magistrsko delo.

Tilen Mavrič (2016) Analiza spreminjanja dejanske rabe na območju naselij Brdice pri Neblem, Šlovrenc in Kozarno. Diplomska naloga.

Gregor Štancar (2016) Primerjalna analiza gozdnih zemljišč na območju Menine planine določenih po metodah izločanja sestojev in določanja rabe tal. Diplomska naloga.

Dominik Zupan (2016) Analiza in vrednotenje degradiranih urbanih območij na izbranem primeru. Diplomska naloga.

Katarina Konda (2016) Deregulacija normativne ureditve urejanja prostora v Sloveniji. Magistrsko delo.

Andraž Blaznik (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerklje na Gorenjskem in Preddvor. Diplomska naloga.

Andreja Lah (2016) Vloga in pomen javnosti pri pripravi občinskega prostorskega načrta. Magistrsko delo.

Tina Črnigoj Marc (2016) Razvoj Istrskega podeželja - primer vzpostavitve razpršenega hotela in možnost obnove vasi Padna. Magistrsko delo.

Tanja Marc (2016) Umeščanje fotovoltaičnih sistemov v prostor na območju kraških vasi Kobjeglave in Tupelč. Diplomska naloga.

Gašper Okršlar (2016) Predlog kategorij dejanske rabe prostora s primerjavo mednarodnih klasifikacij. Magistrsko delo.

Sabina Zupančič (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Polzela in Dobrna. Diplomska naloga.

France Vesel (2016) Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja. Magistrsko delo.

Katarina Vidmar (2016) Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije. Diplomska naloga.

Aleksander Ulbin (2015) Analiza sprememb namenske rabe prostora v občinah Cerkno in Kobarid ter v celotni severni goriški regiji. Diplomska naloga.

Maja Jezernik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primer občin Mežica in Ravne na Koroškem. Diplomska naloga.

Mateja Bohinc Niculović (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Šenčur in Vodice. Diplomska naloga.

Žan Pavlin (2015) Predlog prostorske ureditve območja Krajevne skupnosti Velike Poljane v Občini Ribnic. Diplomska naloga.

Karin Rkman (2015) Spreminjanje rabe prostora na vinorodnih območjih. Diplomska naloga.

Tanja Elsner (2015) Predlog umestitve gorsko-kolesarskih poti v Občini Litija in Šmartno pri Litiji. Diplomska naloga.

Lejla Salihović (2015) Predlog prostorske ureditve konjeniškega šolskega športnega centra Češča vas v občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Nina Blatnik (2015) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Grosuplje in Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Anže Grčar (2015) Izbira in kartografski prikaz kolesarske poti EuroVelo 9 čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Klavdija Mohorič (2015) Predlog prostorske ureditve naselja Okroglo v občini Naklo. Diplomska naloga.

Veronika Repanšek (2015) Analiza izbranih regionalnih členitev Slovenije glede na oblike poljske razdelitve. Magistrsko delo.

Barbara Demšar (2014) Trajnostne oblike turistične ponudbe v naselju Spodnja in Zgornja Sorica. Diplomska naloga.

Sara Puž (2014) Razvoj turizma v slabše dostopnih podeželskih območjih. Diplomska naloga.

Martina Rakuša (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Diplomska naloga.

Nina Vidic (2014) Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij. Diplomska naloga.

Ana Potočnik (2014) Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore. Diplomska naloga.

Teja Vrh (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Cerknica in Loška Dolina. Diplomska naloga.

Martina Perdih (2014) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Tolmin in Kanal. Diplomska naloga.

Jožica Nose (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig. Diplomska naloga.

Primož Goršek (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Mengeš in Komenda. Diplomska naloga.

Katarina Ipavec (2014) Prostorski potenciali in omejitve za gorskokolesarski turizem v občinah Tolmin in Kobarid. Diplomska naloga.

Uroš Rozman (2014) Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi. Magistrsko delo.

Alja Jerak (2014) Vpliv urbanističnih kazalnikov na določanje kakovosti bivanja. Diplomska naloga.

Branka Gradišnik (2014) Lokacijske značilnosti slovenskih cerkva izven naselij. Magistrsko delo.

Petra Vertelj Nared (2014) Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Katja Klančišar Schneider (2014) Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih območij na primeru občine Trbovlje. Magistrsko delo.

Julijana Barkovič (2013) Urejanje kmetijskih zemljišč ob gradnji avtoceste. Magistrsko delo.

Urška Potrebuješ (2013) Analiza in usmeritev za prostorsko organizacijo vrtičkov na območju Mestne občine Ljubljana. Diplomska naloga.

Nataša Kastelic (2013) Problemska analiza spremljanja sprememb rabe prostora na primeru Mestne občine Novo mesto. Diplomska naloga.

Alen Vidervol (2013) Predlog prostorske ureditve Kočevskega jezera. Diplomska naloga.

Simona Zavec (2013) Primerjalna analiza stopnje degradacije na izbranih stanovanjskih soseskah v Mestni občini Ljubljana. Magistrsko delo.

Anita Ferlin (2013) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Novo mesto in Mirna peč. Diplomska naloga.

Žana Flander (2013) Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Urška Ivančič (2013) Analiza parcelnega vzorca "sklenjenih prog" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Luka Miklavčič (2013) Sonaravni ukrepi za upočasnitev vodnega toka. Diplomska naloga.

Tina Fink (2013) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Črenšovci, Turnišče in Tišina v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

Boštjan Okorn (2013) Prikaz stanja prostora za naselji Zgornja in Spodnja Sorica v občini Železniki. Diplomska naloga.

Jure Zavrtanik (2013) Upravljanje individualnih investitorskih pobud pri načrtovanju poselitev v razpršenem mestu. Doktorska disertacija.

Anita Tratar (2012) Preurejanje zemljiških parcel s komasacijo v industrijski coni Sevnica. Diplomska naloga.

Simona Medvešek (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Šentjernej. Diplomska naloga.

Uroš Jakin (2012) Načrtovanje turizma na podeželju na primeru občine Brda. Diplomska naloga.

Metka Harej (2012) Odnosi med mestnimi in podeželskimi območji v Sloveniji. Magistrsko delo.

Katarina Gril (2012) Predlog prostorske ureditve razpršene gradnje na območju Vinske Gore v občini Velenje. Diplomska naloga.

Anita Juvan (2012) Podrobnejši prostorski načrt za ureditev novega dela naselja Dolgo Brdo v občini Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Klavdija Prelovšek (2012) Predlog prostorske ureditve primestnega naselja Radomlje v občini Domžale. Diplomska naloga.

Nina Kerpan (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora glede na izbrane kazalnike na primeru občin Idrija in Postojna v izbranem časovnem obdobju. Diplomska naloga.

Irena Škof (2012) Analiza poselitve v GIS-u za primer okolice Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Matej Kos (2012) Predlog prostorske ureditve območja v KS Stara vas Velenje. Diplomska naloga.

Sanja Kožman (2012) Sodelovanje javnosti na področju urejanja prostora. Diplomska naloga.

Rok Urbanija (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Vransko in Prebold. Diplomska naloga.

Sabrina Buh (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Sodražica in Loški Potok. Diplomska naloga.

Ana Matičič (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Pivka in Žirovnica. Diplomska naloga.

Toja Požun (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih načrtov na primeru občine Litija in Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Maša Boh (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Trzin in Ruše. Diplomska naloga.

Ksenija Kotar (2012) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občine Bovec in občine Brda. Diplomska naloga.

Eva Primožič (2012) Analiza sprememb namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov med letoma 2003 in 2010 na primeru občin Gorenja vas - Poljane in Naklo. Diplomska naloga.

David Kodarin (2012) Uporaba ekoloških načel pri načrtovanju prostorskega razvoja naselja Labor v Mestni občini Koper. Diplomska naloga.

Tina Cimprič (2012) Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zamljišč v Sloveniji v obdobju 1979 - 2011. Diplomska naloga.

Mateja Buh (2012) Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubjana. Diplomska naloga.

Jure Radišek (2012) Vrednotenje prostorskih vplivov avtocest z vidika varstva kmetijskih zemljišč. Magistrsko delo.

Vesna Lapuh (2012) Urbana prenova in predlog za revitalizacijo starega mestnega jedra Krškega. Diplomska naloga.

Barbara Višnar (2012) Razvoj pozidave po tipih naselij in podeželja na območju Obsotelja s Kozjanskim. Diplomska naloga.

Ingrid Arh (2012) Spremembe rabe zemljišč v južni in severovzhodni Sloveniji. Diplomska naloga.

Andreja Korade (2011) Problematika prikaza stanja prostora. Diplomska naloga.

Kristina Luzar (2011) Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah. Diplomska naloga.

Brigita Mandelj (2011) Vloga javnosti pri sprejemanju državnih prostorskih načrtov na primeru obvoznice Škofljica. Diplomska naloga.

Polona Lovišček (2011) Primerjava namenske rabe prostora na območju Občine Nova Gorica med letoma 2003 in 2011 na podlagi prostorskih aktov občine. Diplomska naloga.

Ana Kalan (2011) Predlog prostorske ureditve naselja Horjul v občini Horjul. Diplomska naloga.

Katja Poljanšek (2011) Ureditev poselitvenega območja za naselje Straža pri Novem mestu. Diplomska naloga.

Monika Rudolf (2011) Predlog prostorskega razvoja Občine Straža pri Novem mestu. Diplomska naloga.

Mirjam Černivec (2011) Predlog prostorske ureditve naselja Predstruge v občini Videm - Dobrepolje. Diplomska naloga.

Tjaša Judež (2011) CEMAT - primerjava poročil analize stanja prostora v izbranih državah. Diplomska naloga.

Matjaž Gorkič (2011) PREIZKUS KONCEPTA PAMETNE RASTI NA PRIMERU TRŽAŠKE CESTE V LJUBLJANI. Diplomska naloga.

Borut Kermolj (2011) Predlog urbanistične ureditve naselja Komen na Krasu. Diplomska naloga.

Katja Prelesnik (2010) Prenova in razvoj naselja Hrovača pri Ribnici. Diplomska naloga.

Marina Madotto (2010) Vloga in pomen načrta parcelqacije pri razvoju podeželskih naselij. Diplomska naloga.

Tadej Kraker (2010) Razvoj podeželja in čezmejno sodelovanje na primeru občine Radlje ob Dravi. Diplomska naloga.

Primož Blaha (2010) Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč v poselitvenih območjih na izbranih primerih občin Maribor, Rače-Fram in Hoče-Slivnica. Diplomska naloga.

Andreja Uljan (2010) Posledice strukturnih sprememb na prostoru občine Ilirska Bistrica. Diplomska naloga.

Jožica Lužnik (2010) Določitev tipologije podeželskih območij. Diplomska naloga.

Tanja Zajc (2010) Predlog ureditve naselja Muljava v občini Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

Dominik Papež (2010) Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije. Diplomska naloga.

Katarina Ostruh (2010) Urbanizacija podeželja na primeru mestne občine Velenje. Magistrsko delo.

Ana Tivadar (2010) Koncepti urbanističnega razvoja pomembnejših naselij v občini Lendava. Diplomska naloga.

Marijana Vugrin (2010) Analiza lastninskega stanja kot del strokovne podlage za prostorsko načrtovanje. Magistrsko delo.

Patricija Žišt (2009) Umeščanje fakultete v prostor na primeru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Diplomska naloga.

Urša Gruden (2009) Nastavitev evidence nepremičnin v lasti lokalne skupnosti za potrebe prostorskega načrtovanja. Diplomska naloga.

Marko Trofenik (2009) Predlog ureditve stanovanjskega območja ob Raičevi ulici v Ormožu. Diplomska naloga.

Blaž Špiler (2009) Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih. Diplomska naloga.

Uroš Košir (2009) Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim potniškim prometom. Diplomska naloga.

Mojmir Prelog (2009) Razmerje med strateškim in normativnim vidikom v lokalnem prostorskem planu. Magistrsko delo.

Nika Kokalj (2009) Javni prostor v podeželskem naselju. Magistrsko delo.

Silva Strassberger (2009) Sonaravno urejanje voda v načrtovanju podeželskega prostora. Magistrsko delo.

Darko Šarac (2009) Vojaški kompleksi v mestu Ljubljana in njihove spremembe skozi čas. Magistrsko delo.

Jernej Bevc (2009) Primerjava komasacijskih postopkov v Sloveniji in na Bavarskem. Diplomska naloga.

Irena Šeruga (2008) Prostorska preureditev deponije odpadkov na primeru Vranovičev. Diplomska naloga.

Emil Adamič (2008) Postopek umeščanja deponije komunalnih odpadkov v proctor; na primeru Mala Gora. Diplomska naloga.

Ana Petek (2008) Umeščanje letališč in vzletišč v prostor. Diplomska naloga.

Martina Planinšec (2008) Predlog razvoja občine Mislinja. Diplomska naloga.

Janez Rom (2008) Analiza dostopnosti do javnih dejavnosti z javnimi prevoznimi sredstvi. Diplomska naloga.

Klavdija Pečnik (2008) Prostorski razvoj vinogradniških območij v Mestni občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Aleš Rob (2008) Predlog ureditve in širitve naselja Gibina z vidika razvoja turizma v občini Razkrižje. Diplomska naloga.

Branka Zalar (2008) Program razvoja podeželja Notranjske. Diplomska naloga.

Polona Strmčnik (2008) Trajnostni razvoj podeželja 2007 - 2013 na Koroškem. Diplomska naloga.

Peter Lamovec (2008) Sprejemljivost večstanovanjske gradnje v občini Žiri s preveritvijo na območju Ž - S7. Diplomska naloga.

Polona Černilec (2008) Razvoj poselitve turizma v občini Tržič. Diplomska naloga.

Damijan Kiderič (2008) Dostopnost prebivalstva do javnih dejavnosti z javnim potniškim prometom v Občini Trebnje. Diplomska naloga.

Jurij Režek (2008) Sistem kazalcev za spremljanje prostorskega razvoja v Evropski uniji in stanje v Sloveniji. Magistrsko delo.

Alojz Knavs (2008) Vrednotenje zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Berkovci. Diplomska naloga.

Mojca Sluga (2008) Predlog ureditve naselja Mojstrana z vidika razvoja turizma. Diplomska naloga.

Ana Janša Jurjevič (2008) Vzpostavitev in vzdrževanje evidence urejenosti cest in uporaba le te pri prostorskem načrtovanju. Diplomska naloga.

Nevenka Logar (2008) 50 let geodetske službe v Trebnjem. Diplomska naloga.

Angelca Borštnar (2008) Predlog spremembe izvedbe pogodbene komasacije v zakonodaji. Diplomska naloga.

Patricija Kresevič (2008) Popis nepremičnin kot metoda nabora podatkov za izdelavo strokovnih podlag za prostorsko planiranje. Diplomska naloga.

Borut Hojnik (2008) Ureditev lastniškega stanja zemljških parcel in statrusa javnega dobra za občinske ceste. Diplomska naloga.

Alma Zavodnik Lamovšek (2007) Regionalno prostorsko planiranje v razvitih informacijskih družbah. Doktorska disertacija.

Nataša Rugelj (2007) Prostorski potenciali za razvoj turizma v občini Šentrupert. Diplomska naloga.

Marija Gantar (2007) Občinski lokacijski načrt za industrijsko cono Dobje v občini Gorenja vas - Poljane. Diplomska naloga.

Julijana Barkovič (2007) Merila za določanje meje mestnih območij. Diplomska naloga.

Irena Kosič (2007) Vloga gornje Gorenjskega somestja v urbanem omrežju. Diplomska naloga.

Bojana Benko (2007) Predlog ureditve naselja Moravske toplice. Diplomska naloga.

Kristifor Pantelin (2007) Bagranje in metode ravnanja s sedimentom ter potencial bagranja pri prostorskem urejanju. Magistrsko delo.

Mojca Zupančič (2007) Razvoj turistične infrastrukture ob reki Soči. Diplomska naloga.

Nina Komidar (2007) Bilanca rabe površin kot sestavina urbanističnega načrta (na primerih v Občini Ajdovščina). Diplomska naloga.

Kristina Pirih (2007) Razvoj podeželja v strateških dokumentih Severno Primorske regije za obdobje 2007 - 2013. Diplomska naloga.

Petra Žitnik (2007) Vpliv izgradnje AC na razvoj naselij ob priključku Šmarje - Sap. Diplomska naloga.

Uroš Drobež (2007) Instrumenti celostnega razovja podeželja na Bavarskem in v Sloveniji. Diplomska naloga.

Petra Novak (2006) Priprava strokovnih podlag za strategije prostorskega razvoja poslovno industrijske cone Celje vzhod. Diplomska naloga.

Natalija Malnarič (2006) Razvoj podeželja v skladu z direktivami Evropske unije. Diplomska naloga.

Boštjan Klement (2006) Vloga srednjih in malih mest za uresničevanje policentričnega razvoja Slovenije. Diplomska naloga.

Nataša Tul (2006) Vinogradniška območja kot posebna oblika poselitve na primeru mestne občine Novo mesto. Diplomska naloga.

Petra Prešeren (2006) Invalidom prijazna Občina Ig. Diplomska naloga.

Jernej Volk (2006) Funkcionalna urbana območja in njihova vloga v policentričnem razvoju v Sloveniji. Diplomska naloga.

Peter Cafuta (2006) Prostorski razvoj naselja Grajena. Diplomska naloga.

Adrijana Ramšak (2006) Predlog ureditve načrta območja Šmartinskega jezera v mestni občini Celje. Diplomska naloga.

Marija Sajovic (2006) Varstvo kmetijskih zemljišč v strategiji prostorskega razvoja na primeru občine Hrastnik. Diplomska naloga.

Simona Lavrič (2006) Predlog ureditve Dole pri Litiji. Diplomska naloga.

Nika Belaj (2006) Ekološko pravo in kmetijska zemljišča - vpliv ZVO in ZON na kmetijska zemljišča. Diplomska naloga.

Sonja Vončina (2006) Uporaba geografskih informacijskih sistemov v prostorskem planiranju na primeru občine Dobrna. Diplomska naloga.

Miha Muck (2006) Postopki za vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Mojca Turk (2005) Problematika terminologije v prostorsko načrtovalski stroki. Diplomska naloga.

Zbornik konference

Anka Lisec in Anton Prosen in Marjan Čeh, eds. (2014) Preurejanje zemljišč kot izziv : zbornik posveta 42. geodetskega dne Preurejanje zemljišč kot izziv za razvoj geodetskega inženirstva , Ljubljana 4. 4. 2014. Zveza geodetov Slovenije, Ljubljansko geodetsko društvo, Ljubljana. ISBN 978-961-93656-0-1 (Zveza geodetov Slovenije)

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:55:04 CET.