Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Število enot na tem nivoju: 179.

Grega Prelovšek (2016) Dopolnjevanje in testiranje programa Vodu za račun vodnega udara v ceveh enotnega prereza. Diplomska naloga.

Marijan Gorjup (2016) Uporaba teorije grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnih omrežjih. Magistrsko delo.

Andraž Oven (2016) Vpliv vzdolžnega padca na tokovne razmere v ribji stezi. Diplomska naloga.

Žiga Ščukovt (2016) Primernost sonaravnih ukrepov za upočasnitev vodnega toka na poplavnih območjih. Diplomska naloga.

Stevan Gajić (2016) Uporaba poenostavljenih programov za račun valov vsled porušitve pregrad. Diplomska naloga.

Gregor Ivnik Dujovič (2016) Razbremenitev Pake v Velenjsko jezero. Diplomska naloga.

Luka Drole (2016) Inženirsko biološke ureditve na grajenih razbremenilnikih. Diplomska naloga.

Nina Podvornik (2016) Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje. Magistrsko delo.

Matjaž Kolenc (2016) Analiza hidravličnih razmer na odseku mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Diplomska naloga.

Aljoša Žnidar (2016) Umeščanje rekreacijskih poti v naravno okolje. Diplomska naloga.

Sandi Ražman (2016) Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Blaž Anzeljc (2016) Dopolnitev računalniškega programa za račun vodnega udara s pogojem kavitacije. Diplomska naloga.

Maja Lang (2016) Poplavna nevarnost v naselju zaradi zalednih voda. Diplomska naloga.

Amela Husić (2016) Umerjanje hidravličnega modela vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Elio Gregorič (2016) Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje. Diplomska naloga.

Kim Žigante (2016) Idejna zasnova oskrbe s pitno vodo vasi Rakitovec. Diplomska naloga.

Aja Golja (2016) Nadzor ravnanja z balastno vodo - indikativne metode. Diplomska naloga.

Anja Dobrovič (2016) Razmejitev obveznosti med Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo pri oskrbi s pitno vodo. Diplomska naloga.

Matjaž Marsič (2016) Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja. Magistrsko delo.

Domen Vertot (2016) Primerjava metod za račun obremenitev na konstrukcije v obalnem inženirstvu. Diplomska naloga.

Tanja Tofil (2016) Tehnologije vgradnje in rehabilitacije vodovodnih cevi. Magistrsko delo.

Matjaž Šercelj (2016) Primerjalna analiza možnosti energetske rabe odseka reke Kokre. Diplomska naloga.

Andrej Umek (2016) Uporaba poenostavljenih metod za račun valov vsled porušitev pregrad. Diplomska naloga.

Ingrid Grozina (2016) Analiza razpoložljivosti in uporaba vode na porečju Mirne. Diplomska naloga.

Boris Grubar (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Kostanjevice na Krki. Magistrsko delo.

Nikola Bakarič (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Naklo. Diplomska naloga.

Sara Grobljar (2016) Modeliranje odtočnih razmer na poplavnih urbanih površinah. Diplomska naloga.

Sara Ahac (2016) Volumska analiza vpliva suhih zadrževalnikov na poplavne razmere v Spodnji Savinski dolini. Diplomska naloga.

Špela Jerončič (2016) Pregled hidrantnega omrežja in požarne ogroženosti objektov v naselju. Magistrsko delo.

Jelko Gomboc (2015) Modeliranje transporta kohezivnih sedimentov z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Jan Škrk (2015) Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca. Diplomska naloga.

Jure Zevnik (2015) Dopolnitve enodimenzijskega matematičnega modela drobrskega toka in snežnih plazov. Diplomska naloga.

Ana Cvikl (2015) Vodarske strokovne podlage v načrtih zaščite in reševanja ob poplavah Bolske. Diplomska naloga.

Tadej Ostanek Jurina (2015) Primerjava modelov širjenja nafte v morju po metodah trajektorij in sledenja delcev. Diplomska naloga.

Romina Korenika (2015) Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo. Diplomska naloga.

Marko Jaćimović (2015) Vpliv metode za določanje vetrnih valov na emulzifikacijo razlite nafte. Diplomska naloga.

Jaka Sušnik (2015) Izmenjava živega srebra med sedimentom in vodo v lagunah Grado in Marano. Diplomska naloga.

Elena Terzić (2015) Modeliranje zadrževalnega časa vode v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Gregor Pogačar (2015) Variantni projekt vodovodnega sistema Besnica. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2015) Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode. Doktorska disertacija.

Mohor Gartner (2014) Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv. Diplomska naloga.

Bor Miška (2014) Analiza izhodišč za urejanje odtočnega režima reke Vipave. Diplomska naloga.

Urban Kristan (2014) Umeščanje hidroenergetskega objekta v prostor. Diplomska naloga.

Aljaž Žolnir (2014) Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem. Diplomska naloga.

Aleš Jecl (2014) Načrtovanje učinkovitega izpiranja vodovodnega sistema. Diplomska naloga.

Goran Jotanović (2014) Vpliv izhlapevanja in emulzifikacije na viskoznost razlite nafte na morju. Diplomska naloga.

Timotej Lestan (2014) Uporaba sonaravnih ukrepov pri ureditvi vodotoka. Diplomska naloga.

Anja Lešek (2014) Vpliv prostorskega povprečenja vetra na cirkulacijo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Urška Pečovnik (2014) Procesi pri transportu kohezivnih sedimentov. Diplomska naloga.

Gala Jarc (2014) Dejavniki, ki vplivajo na preživetje Escherichie coli v morskem okolju. Diplomska naloga.

Jure Gombač (2014) Sonaravna preureditev jezu na reki Reki. Diplomska naloga.

Mitja Bosnič (2014) Ranljivost slovenske obale za onesnaženje z nafto. Diplomska naloga.

Tomaž Žitek (2014) Pojavljanje nitratov in pesticidov v vodovodnem sistemu Murska Sobota. Diplomska naloga.

Janez Mejavšek (2014) Idejna zasnova malega vodnega zbiralnika v vasi Hruševo. Diplomska naloga.

Tanja Prešeren (2014) Vpliv tokovnega polja na učinkovitost usedanja trdnih delcev v usedalniku s kontinuiranim delovanjem. Doktorska disertacija.

Martin Bombač (2014) Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji. Doktorska disertacija.

Jure Červek (2014) Odvod padavin z javnih cest - dimenzioniranje objektov po slovenskih in ameriških priporočilih. Diplomska naloga.

Anja Praznik (2014) Simulacije širjenja onesnažil iz rek v Severnem Jadranu po metodi sledenja delcev. Diplomska naloga.

Maja Šaponja (2014) Modeliranje izhlapevanja nafte po metodi Fingas. Diplomska naloga.

Gregor Lovšin (2014) Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti z 2D hidravličnim modelom. Diplomska naloga.

Matjaž Tratnik in Franci Steinman in Silvana Batič in Marina Pintar (2014) Evidence in stanje gospodarske javne infrastrukture, primer zadrževalnika Vogršček. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 28-45. ISSN 0351-0271

Gašper Rak in Matej Müller in Sašo Šantl in Franci Steinman (2014) Uporaba hibridnih hidravličnih modelov v postopku načrtovanja hidroelektrarn na Spodnji Savi. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 59-70. ISSN 1581-0267

Nataša Sirnik in Gregor Vilhar in Andrej Širca in Rudolf Rajar in Dušan Žagar in Matjaž Četina (2014) Siporek: program za hitro oceno onesnaženosti vodotoka v primerih razlitij nevarnih snovi. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 117-127. ISSN 1581-0267

Sašo Šantl in Julio Alterach in Daniel Kozelj (2014) Razvoj informacijskega orodja za ugotavljanje učinkovitega hidroenergetskega potenciala. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 19-30. ISSN 1581-0267

Tadej Ostanek Jurina in Helena Šoško in Dušan Žagar (2014) Primerjava modelov širjenja nafte na morju po metodah trajektorij in koncentracij. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 43-56. ISSN 1581-0267

Vanja Ramšak (2013) Numerično modeliranje tokov onesnažil med okoljskimi segmenti. Doktorska disertacija.

Katja Tomažič (2013) Ugotavljanje razmer na javnem hidrantnem omrežju. Diplomska naloga.

Nejc Čož (2013) Okvirna ocena posledic porušitve štirih slovenskih zemeljskih pregrad. Diplomska naloga.

Elvira Džebo (2013) Simulacije valov zaradi porušitev pregrad z brezmrežno numerično metodo hidrodinamike zglajenih delcev. Doktorska disertacija.

Gašper Rak (2013) Hidravlična analiza vpliva rabe prostora na poplavnih območjih na potovanje poplavnih valov. Magistrsko delo.

Pavel Janko (2013) Izdelava dodatnih podlog v načrtih zaščite in reševanja Občine Mozirje. Diplomska naloga.

Miha Kračun (2013) Poplavne nevarnosti na območju reke Hudinje z uporabo poplavnih scenarijev. Diplomska naloga.

Špela Tomažič (2013) Izmenjava živega srebra med vodo in zrakom v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Neven Verdnik (2013) Hidravlične lastnosti Meže pri Ravnah na Koroškem. Diplomska naloga.

Luka Miklavčič (2013) Sonaravni ukrepi za upočasnitev vodnega toka. Diplomska naloga.

Tanja Tofil (2013) Vpliv parametrizacije vetrnih valov na strižne napetosti ob dnu. Diplomska naloga.

Gregor Robič (2013) Hidravlično modeliranje obratovanja črpalk na cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Barbara Novak (2013) Račun hidrodinamičnih količin v Tržaškem zalivu zaradi spremenljivih meteoroloških parametrov. Diplomska naloga.

Gregor Podkrajšek (2013) Račun masnih nihanj v vodostanih. Diplomska naloga.

Martin Jazbec (2013) Analiza razpoložljivosti in rabe vodnih virov na porečju Rižane. Diplomska naloga.

Aleksandra Aubreht (2013) Dejavniki, ki vplivajo na prisotnost metil-živega srebra v vodnem stolpcu Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Marjan Moderc (2013) Analiza občutljivosti hidravličnega modeliranja za hrapavost poplavnih površin. Diplomska naloga.

Davor Kvočka (2013) Emulzifikacija nafte in izdelava modela EMU. Diplomska naloga.

Matija Kolarič (2013) Večfrakcijski pristop k modeliranju transporta plavin. Diplomska naloga.

Dušan Žagar in Elvira Džebo in Gregor Petkovšek (2013) Primerjava modelov MIKE3 in PCFLOW3D: simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 117-133. ISSN 1581-0267

Jošt Sodnik in Anja Vrečko in Tomaž Podobnikar in Matjaž Mikoš (2012) Digitalni modeli reliefa in matematično modeliranje drobirskih tokov. Geodetski vestnik , 56 (4). str. 826-837. ISSN 0351-0271

Denis Ambruš (2012) Vpliv izgradnje kanala Donava - Sava na primarno strukturo regij Slavonije in Srema. Magistrsko delo.

Jakob Koruza (2012) Gradnja prehodov za ribe po sodobnih smernicah. Diplomska naloga.

Rok Hamzić (2012) Dopolnitev modela PCFLOW2D s k-e modelom turbulence za nestalni tok. Diplomska naloga.

Urška Oset (2012) Laboratorijsko testiranje prelivanja valov čez valobrane v pristaniščih. Diplomska naloga.

Helena Šoško (2012) Modeliranje širjenja nafte v morskem okolju po metodi trajektorij. Diplomska naloga.

Vanja Hatić (2012) Procesi toplotnega mešanja Save na območju bodočega bazena Brežice. Diplomska naloga.

Gorazd Novak (2012) Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva. Doktorska disertacija.

Katja Krebl (2012) Institucionalne ureditve Vodnega gospodarstva na porečju Savinje. Diplomska naloga.

Vesna Vidmar (2012) Simulacija gibanja kapljevin v cisterni po metodi SPH in metodi nihala. Diplomska naloga.

Tomaž Tičar (2012) Izračun hidravličnih razmer na območju izvennivojskega polnega priključka glavne ceste Škofljica - Šmarje na avtocesto. Diplomska naloga.

Mario Krzyk in Roman Klasinc in Matjaž Četina (2012) Two-Dimensional Mathematical Modelling of a Dam-Break Wave in a Narrow Steep Stream. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58 (4). str. 255-262. ISSN 0039-2480

Dušan Žagar in Vanja Ramšak in Matjaž Ličer in Boris Petelin in Vlado Malačič (2012) Uporaba numeričnih modelov ob razlitjih nafte na morju. Ujma, 24 . str. 168-174. ISSN 0353-085X

Matjaž Ličer in Dušan Žagar in Maja Jeromel in Martin Vodopivec (2012) Numerični modeli za določanje stanja morja v Jadranskem morju. Ujma, 26 . str. 164-167. ISSN 0353-085X

Elvira Džebo in Dušan Žagar in Matjaž Četina in Gregor Petkovšek (2012) Simulation of dam-break flow in channel expansion with coupled 2-D/3-D SPH model. V: 7th International SPHERIC Workshop, 29-30 May 2012, Prato, Italy.

Rudolf Rajar in Andrej Širca in Mario Krzyk in Andrej Vidmar in Matjaž Četina (2012) Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 71-84. ISSN 1581-0267

Rozalija Cvejić in Matjaž Tratnik in Jana Meljo in Aleš Bizjak in Tanja Prešeren in Karin Kompare in Franci Steinman in Kim Mezga in Janko Urbanc in Marina Pintar (2012) Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje. Geodetski vestnik , 56 (2). str. 308-324. ISSN 0351-0271

Andrea Skroza (2011) Ovrednotenje hidroenergetskega potenciala ob upoštevanju okoljskih ciljev na pohorskih vodotokih. Diplomska naloga.

Nina Volkar (2011) Termika spodnje save v času izgradnje verige hidroelektrarn. Diplomska naloga.

Sandi Hribar (2011) Študija odvoda in čiščenja vode v občini Grosuplje z zaščito potoka Grosupeljščica. Diplomska naloga.

Urška Martinčič (2011) Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Mojca Kogoj (2011) Hidravlične razmere zaradi plavja pri premostitvah. Diplomska naloga.

Iztok Pečjak (2011) Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka. Diplomska naloga.

Mateja Godnič (2011) Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža. Diplomska naloga.

Nataša Sirnik (2011) Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju. Doktorska disertacija.

Davor Rozman (2011) Testiranje programov za račun vodnega udara in uporaba na realnem primeru derivacijske hidroelektrarne. Diplomska naloga.

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

Gregor Planinšek (2011) Mala hidroelektrarna Smuk. Diplomska naloga.

Katarina Sirk (2011) Ocena nevarnosti snežnih plazov na železniškem odseku Podbrdo – Hudajužna. Diplomska naloga.

Gašper Zupančič (2011) Izdelava grafičnih podlag za načrte zaščite in reševanja ob poplavah. Diplomska naloga.

Miha Ulčar (2011) Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo. Magistrsko delo.

Maja Klančar (2011) Analiza razpoložljivosti in rabe vode na reki Krki. Diplomska naloga.

Benjamin Nučič (2011) Kvaliteta reke Krke v srednjem toku. Diplomska naloga.

Barbara Jerman (2011) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo. Diplomska naloga.

Sara Potočnik (2010) Hidravlična preveritev načrtovanih zadrževalnikov na Vzhodni Ložnici. Diplomska naloga.

Tjaša Kuclar (2010) Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih, odpadnih in rečnih voda zboralnika A6 v Ljubljani. Diplomska naloga.

Aljaž Verdev (2010) Vpliv povprečevanja vetra na hidrodinamiko Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Andreja Žerjav (2010) Račun obratovalnih valov v delni verigi HE na spodnji Savi. Diplomska naloga.

Marija Zaletelj (2010) Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice. Diplomska naloga.

Simon Mrak (2010) Večkriterijska analiza za malo hidroelektrarno Kokra. Diplomska naloga.

Bojan Jakopič (2010) Vpliv odtoka meteornih voda iz urbanih območij na spreminjanje poplavne varnosti. Diplomska naloga.

Teja Jeglič (2010) Modeliranje razlitja nafte v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Apolonija Lebeničnik (2010) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje. Diplomska naloga.

Kristina Onufrija (2010) Strokovne osnove s področja demografije za potrebe prostorskega načrtovanja na občinski ravni. Magistrsko delo.

Brigita Bijol (2010) Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Petra Čepelnik (2009) Primerjava biofiltracijskega reaktorja in ČN s podaljšano aeracijo. Diplomska naloga.

Miha Lenič (2009) Hidravlično modeliranje toka Save v Krškem v območju izgradnje športnega centra. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2009) Vpliv krajevno spremenljivega vetra na sliko tokov v Tržaškem zalivu, simulacije z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Ajda Cilenšek (2009) Uporaba podatkov pridobljenih z LIDAR tehnologijo za določanje hidrografske mreže. Diplomska naloga.

Matej Müller (2009) Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju. Diplomska naloga.

Jošt Sodnik (2009) Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti. Magistrsko delo.

Jakob Saksida (2009) Ocena vplivov valovanja morja na območju kopališča Portorož. Diplomska naloga.

Matej Uršič (2009) Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza. Doktorska disertacija.

Jernej Mazij (2009) Hidravlični prehodni pojavi v hidroelektrarnah z vgrajenimi Francis-ovimi turbinami. Diplomska naloga.

Andrej Cverle (2009) Analiza hidravličnih razmer pri bočnih prelivih. Diplomska naloga.

Metka Jereb (2008) Idejne rešitve kanalizacijskega sistema in komunalne čistilne naprave za naselje Branik. Diplomska naloga.

Metka Vojska (2008) Pomen izgradnje ZBDV na kraškem področju. Diplomska naloga.

Sandra Pranjić (2008) Hidravlična analiza na podlagi topografije Kopra, izdelane s pomočjo tehnologije LIDAR. Diplomska naloga.

Leon Gosar (2008) Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje. Doktorska disertacija.

Martin Mravlje (2008) Račun vala vsled morebitne porušitve jezovne zgradbe načrtovane hidroelektrarne krško na Savi. Diplomska naloga.

Aleš Zaviršek (2008) Preliminarna študija zaščite vodotokov na področju kanalizacijskega sistema Grosuplje - Šmarje Sap. Diplomska naloga.

Mitja Centa (2008) Modeliranje transporta hranil v Tržaškem zalivu s programom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Gašper Malovrh (2008) Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda za naselje Muljava z okolico. Diplomska naloga.

Matjaž Belca (2008) Uporaba programa AQUIFAS pri dimenzioniranju MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Pavel Debeljak (2008) Fizikalni postopki zgoščevanja in dehidracije blata na KČN. Diplomska naloga.

Elvira Dorić (2008) Primerjava modelov MIKE 3 in PCFLOW3D za simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Miha Šupek (2008) Ekstrapolacija pretočne krivulje vodomerne postaje s hidravličnim modelom HEC-RAS.. Diplomska naloga.

Tadej Markič (2008) Stabilizacijski objekti v vodotokih. Magistrsko delo.

Andreja Rutar (2008) Analiza vpliva parametrov na kakovost prelite vode in volumne zadrževalnih bazenov po standardu ATV-A 128E. Diplomska naloga.

Sašo Šantl (2007) Makrokalibracija pri hidravličnem modeliranju vodooskrbnih sistemov. Magistrsko delo.

Damjan Gerljevič (2007) Možnost uporabe blata iz komunalnih ČN na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline. Diplomska naloga.

Andraž Hladnik (2007) Matematično modeliranje toka v ribjem prehodu rečne hidroelektrarne. Diplomska naloga.

Primož Gabrijelčič (2007) Račun masnih nihanj v vodostanu načrtovane hidroelektrarne Učja. Diplomska naloga.

Marjan Zorko (2007) Dvodimenzijski račun poplavnih valov na območju predvidenih akumulacij HE Brežice in HE Mokrice. Diplomska naloga.

Anja Hrastelj (2007) Vodnogospodarske osnove in podrobnejši načrt upravljanja z vodami za porečje reke Dravinje. Diplomska naloga.

Janja Mlakar (2007) Modeliranje zadrževanja in razbremenjevanja onesnaženosti padavinskih voda na kanalizacijskih sistemih. Diplomska naloga.

Jasna Kovšca (2007) Dopolnitve modela PCFLOW3D za simulacijo tokov in širjenja polutantov. Diplomska naloga.

Marko Žibret (2006) Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest. Diplomska naloga.

Primož Banovec in Daniel Kozelj in Sašo Šantl in Franci Steinman (2006) Izbira merilnih mest v vodovodnih sistemih z genetskimi algoritmi. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (12). str. 817-834. ISSN 0039-2480

Samo Kotnik (2006) Primerjava dvodimenzijskih programov PCFLOW2D in FLO - 2D za račun drobirskih tokov. Diplomska naloga.

Miha Prislan (2006) Modeliranje in dimenzioniranje bioloških procesov na osnovi produkcije blata. Diplomska naloga.

Simon Kersnič (2006) Modelna simulacija naravnih in antropogenih vplivov na kakovost reke Krke v zgornjem toku. Diplomska naloga.

Gašper Rak (2006) Uporaba prostorskih podatkov v analizi hidravličnih lastnosti vodotokov. Diplomska naloga.

Jure Kristan (2006) Viri požarne vode za območje poselitve. Diplomska naloga.

Boštjan Pečnik (2006) Idejna zasnova kajakaške proge na reki Savi v Hrastniku. Diplomska naloga.

Darko Drev in Jože Panjan (2006) Teoretične in eksperimentalne osnove za izdelavo mehanskih izolacijskih pen. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (5). str. 323-334. ISSN 0039-2480

Vanja Ramšak (2006) Simulacija izmenjave živega srebra med vodo in zrakom s 3-D modelom PCFLOW3D v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Petra Stropnik (2006) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Miha Ulčar (2006) Meritve na vodovodnih sistemih in ocena merilne negotovosti. Diplomska naloga.

Matjaž Ličer in Dušan Žagar in Maja Jeromel in Jure Jerman (2006) Modeliranje vodostaja morja z metodo nevronskih mrež na primeru neurnega vala v Tržaškem zalivu decembra 2008. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 27-45. ISSN 1581-0267

Sebastjan Rozman (2005) Uporaba programa AQUATERRA za načrtovanje hidrotehničnih ureditev na vodotokih. Diplomska naloga.

Andrej Biro (2005) Modeliranje hidravličnega sistema Mlinščice. Diplomska naloga.

Jože Kotnik in Dušan Žagar in Rudi Rajar in Milena Horvat (2004) Modeliranje hidrodinamike in transporta živega srebra v Velenjskem jezeru. 2. del: Modeliranje in preverjanje modela. Acta hydrotechnica, 22 (37). str. 77-93. ISSN 1581-0267

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:54:41 CET.