Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 179.

A

Blaž Anzeljc (2016) Dopolnitev računalniškega programa za račun vodnega udara s pogojem kavitacije. Diplomska naloga.

Sara Ahac (2016) Volumska analiza vpliva suhih zadrževalnikov na poplavne razmere v Spodnji Savinski dolini. Diplomska naloga.

Aleksandra Aubreht (2013) Dejavniki, ki vplivajo na prisotnost metil-živega srebra v vodnem stolpcu Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Denis Ambruš (2012) Vpliv izgradnje kanala Donava - Sava na primarno strukturo regij Slavonije in Srema. Magistrsko delo.

B

Nikola Bakarič (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Naklo. Diplomska naloga.

Mitja Bosnič (2014) Ranljivost slovenske obale za onesnaženje z nafto. Diplomska naloga.

Martin Bombač (2014) Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji. Doktorska disertacija.

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

Brigita Bijol (2010) Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas. Diplomska naloga.

Matjaž Belca (2008) Uporaba programa AQUIFAS pri dimenzioniranju MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Primož Banovec in Daniel Kozelj in Sašo Šantl in Franci Steinman (2006) Izbira merilnih mest v vodovodnih sistemih z genetskimi algoritmi. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (12). str. 817-834. ISSN 0039-2480

Andrej Biro (2005) Modeliranje hidravličnega sistema Mlinščice. Diplomska naloga.

C

Ana Cvikl (2015) Vodarske strokovne podlage v načrtih zaščite in reševanja ob poplavah Bolske. Diplomska naloga.

Rozalija Cvejić in Matjaž Tratnik in Jana Meljo in Aleš Bizjak in Tanja Prešeren in Karin Kompare in Franci Steinman in Kim Mezga in Janko Urbanc in Marina Pintar (2012) Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje. Geodetski vestnik , 56 (2). str. 308-324. ISSN 0351-0271

Ajda Cilenšek (2009) Uporaba podatkov pridobljenih z LIDAR tehnologijo za določanje hidrografske mreže. Diplomska naloga.

Andrej Cverle (2009) Analiza hidravličnih razmer pri bočnih prelivih. Diplomska naloga.

Mitja Centa (2008) Modeliranje transporta hranil v Tržaškem zalivu s programom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Č

Jure Červek (2014) Odvod padavin z javnih cest - dimenzioniranje objektov po slovenskih in ameriških priporočilih. Diplomska naloga.

Nejc Čož (2013) Okvirna ocena posledic porušitve štirih slovenskih zemeljskih pregrad. Diplomska naloga.

Petra Čepelnik (2009) Primerjava biofiltracijskega reaktorja in ČN s podaljšano aeracijo. Diplomska naloga.

D

Luka Drole (2016) Inženirsko biološke ureditve na grajenih razbremenilnikih. Diplomska naloga.

Anja Dobrovič (2016) Razmejitev obveznosti med Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo pri oskrbi s pitno vodo. Diplomska naloga.

Elvira Džebo (2013) Simulacije valov zaradi porušitev pregrad z brezmrežno numerično metodo hidrodinamike zglajenih delcev. Doktorska disertacija.

Elvira Džebo in Dušan Žagar in Matjaž Četina in Gregor Petkovšek (2012) Simulation of dam-break flow in channel expansion with coupled 2-D/3-D SPH model. V: 7th International SPHERIC Workshop, 29-30 May 2012, Prato, Italy.

Pavel Debeljak (2008) Fizikalni postopki zgoščevanja in dehidracije blata na KČN. Diplomska naloga.

Elvira Dorić (2008) Primerjava modelov MIKE 3 in PCFLOW3D za simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Darko Drev in Jože Panjan (2006) Teoretične in eksperimentalne osnove za izdelavo mehanskih izolacijskih pen. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (5). str. 323-334. ISSN 0039-2480

G

Marijan Gorjup (2016) Uporaba teorije grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnih omrežjih. Magistrsko delo.

Stevan Gajić (2016) Uporaba poenostavljenih programov za račun valov vsled porušitve pregrad. Diplomska naloga.

Elio Gregorič (2016) Vplivi izpusta slanice iz razsoljevalnih naprav na okolje. Diplomska naloga.

Aja Golja (2016) Nadzor ravnanja z balastno vodo - indikativne metode. Diplomska naloga.

Ingrid Grozina (2016) Analiza razpoložljivosti in uporaba vode na porečju Mirne. Diplomska naloga.

Boris Grubar (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Kostanjevice na Krki. Magistrsko delo.

Sara Grobljar (2016) Modeliranje odtočnih razmer na poplavnih urbanih površinah. Diplomska naloga.

Jelko Gomboc (2015) Modeliranje transporta kohezivnih sedimentov z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Mohor Gartner (2014) Analiza valovne klime in ocena projektne višine vala za Tržaški zaliv. Diplomska naloga.

Jure Gombač (2014) Sonaravna preureditev jezu na reki Reki. Diplomska naloga.

Mateja Godnič (2011) Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža. Diplomska naloga.

Leon Gosar (2008) Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje. Doktorska disertacija.

Damjan Gerljevič (2007) Možnost uporabe blata iz komunalnih ČN na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline. Diplomska naloga.

Primož Gabrijelčič (2007) Račun masnih nihanj v vodostanu načrtovane hidroelektrarne Učja. Diplomska naloga.

H

Amela Husić (2016) Umerjanje hidravličnega modela vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Rok Hamzić (2012) Dopolnitev modela PCFLOW2D s k-e modelom turbulence za nestalni tok. Diplomska naloga.

Vanja Hatić (2012) Procesi toplotnega mešanja Save na območju bodočega bazena Brežice. Diplomska naloga.

Sandi Hribar (2011) Študija odvoda in čiščenja vode v občini Grosuplje z zaščito potoka Grosupeljščica. Diplomska naloga.

Andraž Hladnik (2007) Matematično modeliranje toka v ribjem prehodu rečne hidroelektrarne. Diplomska naloga.

Anja Hrastelj (2007) Vodnogospodarske osnove in podrobnejši načrt upravljanja z vodami za porečje reke Dravinje. Diplomska naloga.

I

Gregor Ivnik Dujovič (2016) Razbremenitev Pake v Velenjsko jezero. Diplomska naloga.

J

Špela Jerončič (2016) Pregled hidrantnega omrežja in požarne ogroženosti objektov v naselju. Magistrsko delo.

Marko Jaćimović (2015) Vpliv metode za določanje vetrnih valov na emulzifikacijo razlite nafte. Diplomska naloga.

Aleš Jecl (2014) Načrtovanje učinkovitega izpiranja vodovodnega sistema. Diplomska naloga.

Goran Jotanović (2014) Vpliv izhlapevanja in emulzifikacije na viskoznost razlite nafte na morju. Diplomska naloga.

Gala Jarc (2014) Dejavniki, ki vplivajo na preživetje Escherichie coli v morskem okolju. Diplomska naloga.

Pavel Janko (2013) Izdelava dodatnih podlog v načrtih zaščite in reševanja Občine Mozirje. Diplomska naloga.

Martin Jazbec (2013) Analiza razpoložljivosti in rabe vodnih virov na porečju Rižane. Diplomska naloga.

Barbara Jerman (2011) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo. Diplomska naloga.

Bojan Jakopič (2010) Vpliv odtoka meteornih voda iz urbanih območij na spreminjanje poplavne varnosti. Diplomska naloga.

Teja Jeglič (2010) Modeliranje razlitja nafte v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Metka Jereb (2008) Idejne rešitve kanalizacijskega sistema in komunalne čistilne naprave za naselje Branik. Diplomska naloga.

K

Matjaž Kolenc (2016) Analiza hidravličnih razmer na odseku mestne Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Diplomska naloga.

Romina Korenika (2015) Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo. Diplomska naloga.

Urban Kristan (2014) Umeščanje hidroenergetskega objekta v prostor. Diplomska naloga.

Miha Kračun (2013) Poplavne nevarnosti na območju reke Hudinje z uporabo poplavnih scenarijev. Diplomska naloga.

Davor Kvočka (2013) Emulzifikacija nafte in izdelava modela EMU. Diplomska naloga.

Matija Kolarič (2013) Večfrakcijski pristop k modeliranju transporta plavin. Diplomska naloga.

Jakob Koruza (2012) Gradnja prehodov za ribe po sodobnih smernicah. Diplomska naloga.

Katja Krebl (2012) Institucionalne ureditve Vodnega gospodarstva na porečju Savinje. Diplomska naloga.

Mario Krzyk in Roman Klasinc in Matjaž Četina (2012) Two-Dimensional Mathematical Modelling of a Dam-Break Wave in a Narrow Steep Stream. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58 (4). str. 255-262. ISSN 0039-2480

Mojca Kogoj (2011) Hidravlične razmere zaradi plavja pri premostitvah. Diplomska naloga.

Maja Klančar (2011) Analiza razpoložljivosti in rabe vode na reki Krki. Diplomska naloga.

Tjaša Kuclar (2010) Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih, odpadnih in rečnih voda zboralnika A6 v Ljubljani. Diplomska naloga.

Jasna Kovšca (2007) Dopolnitve modela PCFLOW3D za simulacijo tokov in širjenja polutantov. Diplomska naloga.

Samo Kotnik (2006) Primerjava dvodimenzijskih programov PCFLOW2D in FLO - 2D za račun drobirskih tokov. Diplomska naloga.

Simon Kersnič (2006) Modelna simulacija naravnih in antropogenih vplivov na kakovost reke Krke v zgornjem toku. Diplomska naloga.

Jure Kristan (2006) Viri požarne vode za območje poselitve. Diplomska naloga.

Jože Kotnik in Dušan Žagar in Rudi Rajar in Milena Horvat (2004) Modeliranje hidrodinamike in transporta živega srebra v Velenjskem jezeru. 2. del: Modeliranje in preverjanje modela. Acta hydrotechnica, 22 (37). str. 77-93. ISSN 1581-0267

L

Maja Lang (2016) Poplavna nevarnost v naselju zaradi zalednih voda. Diplomska naloga.

Timotej Lestan (2014) Uporaba sonaravnih ukrepov pri ureditvi vodotoka. Diplomska naloga.

Anja Lešek (2014) Vpliv prostorskega povprečenja vetra na cirkulacijo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Gregor Lovšin (2014) Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti z 2D hidravličnim modelom. Diplomska naloga.

Matjaž Ličer in Dušan Žagar in Maja Jeromel in Martin Vodopivec (2012) Numerični modeli za določanje stanja morja v Jadranskem morju. Ujma, 26 . str. 164-167. ISSN 0353-085X

Apolonija Lebeničnik (2010) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje. Diplomska naloga.

Miha Lenič (2009) Hidravlično modeliranje toka Save v Krškem v območju izgradnje športnega centra. Diplomska naloga.

Matjaž Ličer in Dušan Žagar in Maja Jeromel in Jure Jerman (2006) Modeliranje vodostaja morja z metodo nevronskih mrež na primeru neurnega vala v Tržaškem zalivu decembra 2008. Acta hydrotechnica, 24 (41). str. 27-45. ISSN 1581-0267

M

Matjaž Marsič (2016) Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja. Magistrsko delo.

Aljaž Maslo (2015) Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode. Doktorska disertacija.

Bor Miška (2014) Analiza izhodišč za urejanje odtočnega režima reke Vipave. Diplomska naloga.

Janez Mejavšek (2014) Idejna zasnova malega vodnega zbiralnika v vasi Hruševo. Diplomska naloga.

Luka Miklavčič (2013) Sonaravni ukrepi za upočasnitev vodnega toka. Diplomska naloga.

Marjan Moderc (2013) Analiza občutljivosti hidravličnega modeliranja za hrapavost poplavnih površin. Diplomska naloga.

Urška Martinčič (2011) Modeliranje izmenjave živega srebra med sedimentom in vodo v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Simon Mrak (2010) Večkriterijska analiza za malo hidroelektrarno Kokra. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2009) Vpliv krajevno spremenljivega vetra na sliko tokov v Tržaškem zalivu, simulacije z modelom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Matej Müller (2009) Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju. Diplomska naloga.

Jernej Mazij (2009) Hidravlični prehodni pojavi v hidroelektrarnah z vgrajenimi Francis-ovimi turbinami. Diplomska naloga.

Martin Mravlje (2008) Račun vala vsled morebitne porušitve jezovne zgradbe načrtovane hidroelektrarne krško na Savi. Diplomska naloga.

Gašper Malovrh (2008) Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda za naselje Muljava z okolico. Diplomska naloga.

Tadej Markič (2008) Stabilizacijski objekti v vodotokih. Magistrsko delo.

Janja Mlakar (2007) Modeliranje zadrževanja in razbremenjevanja onesnaženosti padavinskih voda na kanalizacijskih sistemih. Diplomska naloga.

N

Barbara Novak (2013) Račun hidrodinamičnih količin v Tržaškem zalivu zaradi spremenljivih meteoroloških parametrov. Diplomska naloga.

Gorazd Novak (2012) Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva. Doktorska disertacija.

Benjamin Nučič (2011) Kvaliteta reke Krke v srednjem toku. Diplomska naloga.

O

Andraž Oven (2016) Vpliv vzdolžnega padca na tokovne razmere v ribji stezi. Diplomska naloga.

Tadej Ostanek Jurina (2015) Primerjava modelov širjenja nafte v morju po metodah trajektorij in sledenja delcev. Diplomska naloga.

Tadej Ostanek Jurina in Helena Šoško in Dušan Žagar (2014) Primerjava modelov širjenja nafte na morju po metodah trajektorij in koncentracij. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 43-56. ISSN 1581-0267

Urška Oset (2012) Laboratorijsko testiranje prelivanja valov čez valobrane v pristaniščih. Diplomska naloga.

Kristina Onufrija (2010) Strokovne osnove s področja demografije za potrebe prostorskega načrtovanja na občinski ravni. Magistrsko delo.

P

Grega Prelovšek (2016) Dopolnjevanje in testiranje programa Vodu za račun vodnega udara v ceveh enotnega prereza. Diplomska naloga.

Nina Podvornik (2016) Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje. Magistrsko delo.

Gregor Pogačar (2015) Variantni projekt vodovodnega sistema Besnica. Diplomska naloga.

Urška Pečovnik (2014) Procesi pri transportu kohezivnih sedimentov. Diplomska naloga.

Tanja Prešeren (2014) Vpliv tokovnega polja na učinkovitost usedanja trdnih delcev v usedalniku s kontinuiranim delovanjem. Doktorska disertacija.

Anja Praznik (2014) Simulacije širjenja onesnažil iz rek v Severnem Jadranu po metodi sledenja delcev. Diplomska naloga.

Gregor Podkrajšek (2013) Račun masnih nihanj v vodostanih. Diplomska naloga.

Iztok Pečjak (2011) Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka. Diplomska naloga.

Gregor Planinšek (2011) Mala hidroelektrarna Smuk. Diplomska naloga.

Sara Potočnik (2010) Hidravlična preveritev načrtovanih zadrževalnikov na Vzhodni Ložnici. Diplomska naloga.

Sandra Pranjić (2008) Hidravlična analiza na podlagi topografije Kopra, izdelane s pomočjo tehnologije LIDAR. Diplomska naloga.

Miha Prislan (2006) Modeliranje in dimenzioniranje bioloških procesov na osnovi produkcije blata. Diplomska naloga.

Boštjan Pečnik (2006) Idejna zasnova kajakaške proge na reki Savi v Hrastniku. Diplomska naloga.

R

Sandi Ražman (2016) Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Gašper Rak in Matej Müller in Sašo Šantl in Franci Steinman (2014) Uporaba hibridnih hidravličnih modelov v postopku načrtovanja hidroelektrarn na Spodnji Savi. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 59-70. ISSN 1581-0267

Vanja Ramšak (2013) Numerično modeliranje tokov onesnažil med okoljskimi segmenti. Doktorska disertacija.

Gašper Rak (2013) Hidravlična analiza vpliva rabe prostora na poplavnih območjih na potovanje poplavnih valov. Magistrsko delo.

Gregor Robič (2013) Hidravlično modeliranje obratovanja črpalk na cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Rudolf Rajar in Andrej Širca in Mario Krzyk in Andrej Vidmar in Matjaž Četina (2012) Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 71-84. ISSN 1581-0267

Davor Rozman (2011) Testiranje programov za račun vodnega udara in uporaba na realnem primeru derivacijske hidroelektrarne. Diplomska naloga.

Andreja Rutar (2008) Analiza vpliva parametrov na kakovost prelite vode in volumne zadrževalnih bazenov po standardu ATV-A 128E. Diplomska naloga.

Gašper Rak (2006) Uporaba prostorskih podatkov v analizi hidravličnih lastnosti vodotokov. Diplomska naloga.

Vanja Ramšak (2006) Simulacija izmenjave živega srebra med vodo in zrakom s 3-D modelom PCFLOW3D v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Sebastjan Rozman (2005) Uporaba programa AQUATERRA za načrtovanje hidrotehničnih ureditev na vodotokih. Diplomska naloga.

S

Jaka Sušnik (2015) Izmenjava živega srebra med sedimentom in vodo v lagunah Grado in Marano. Diplomska naloga.

Nataša Sirnik in Gregor Vilhar in Andrej Širca in Rudolf Rajar in Dušan Žagar in Matjaž Četina (2014) Siporek: program za hitro oceno onesnaženosti vodotoka v primerih razlitij nevarnih snovi. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 117-127. ISSN 1581-0267

Jošt Sodnik in Anja Vrečko in Tomaž Podobnikar in Matjaž Mikoš (2012) Digitalni modeli reliefa in matematično modeliranje drobirskih tokov. Geodetski vestnik , 56 (4). str. 826-837. ISSN 0351-0271

Andrea Skroza (2011) Ovrednotenje hidroenergetskega potenciala ob upoštevanju okoljskih ciljev na pohorskih vodotokih. Diplomska naloga.

Nataša Sirnik (2011) Modeliranje hidrodinamičnih, oceanografskih in okoljskih spremenljivk ter koncentracij živega srebra v morskem okolju. Doktorska disertacija.

Katarina Sirk (2011) Ocena nevarnosti snežnih plazov na železniškem odseku Podbrdo – Hudajužna. Diplomska naloga.

Jošt Sodnik (2009) Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti. Magistrsko delo.

Jakob Saksida (2009) Ocena vplivov valovanja morja na območju kopališča Portorož. Diplomska naloga.

Petra Stropnik (2006) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Š

Žiga Ščukovt (2016) Primernost sonaravnih ukrepov za upočasnitev vodnega toka na poplavnih območjih. Diplomska naloga.

Matjaž Šercelj (2016) Primerjalna analiza možnosti energetske rabe odseka reke Kokre. Diplomska naloga.

Jan Škrk (2015) Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca. Diplomska naloga.

Maja Šaponja (2014) Modeliranje izhlapevanja nafte po metodi Fingas. Diplomska naloga.

Sašo Šantl in Julio Alterach in Daniel Kozelj (2014) Razvoj informacijskega orodja za ugotavljanje učinkovitega hidroenergetskega potenciala. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 19-30. ISSN 1581-0267

Helena Šoško (2012) Modeliranje širjenja nafte v morskem okolju po metodi trajektorij. Diplomska naloga.

Miha Šupek (2008) Ekstrapolacija pretočne krivulje vodomerne postaje s hidravličnim modelom HEC-RAS.. Diplomska naloga.

Sašo Šantl (2007) Makrokalibracija pri hidravličnem modeliranju vodooskrbnih sistemov. Magistrsko delo.

T

Tanja Tofil (2016) Tehnologije vgradnje in rehabilitacije vodovodnih cevi. Magistrsko delo.

Elena Terzić (2015) Modeliranje zadrževalnega časa vode v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Matjaž Tratnik in Franci Steinman in Silvana Batič in Marina Pintar (2014) Evidence in stanje gospodarske javne infrastrukture, primer zadrževalnika Vogršček. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 28-45. ISSN 0351-0271

Katja Tomažič (2013) Ugotavljanje razmer na javnem hidrantnem omrežju. Diplomska naloga.

Špela Tomažič (2013) Izmenjava živega srebra med vodo in zrakom v Tržaškem zalivu. Diplomska naloga.

Tanja Tofil (2013) Vpliv parametrizacije vetrnih valov na strižne napetosti ob dnu. Diplomska naloga.

Tomaž Tičar (2012) Izračun hidravličnih razmer na območju izvennivojskega polnega priključka glavne ceste Škofljica - Šmarje na avtocesto. Diplomska naloga.

U

Andrej Umek (2016) Uporaba poenostavljenih metod za račun valov vsled porušitev pregrad. Diplomska naloga.

Miha Ulčar (2011) Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo. Magistrsko delo.

Matej Uršič (2009) Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza. Doktorska disertacija.

Miha Ulčar (2006) Meritve na vodovodnih sistemih in ocena merilne negotovosti. Diplomska naloga.

V

Domen Vertot (2016) Primerjava metod za račun obremenitev na konstrukcije v obalnem inženirstvu. Diplomska naloga.

Neven Verdnik (2013) Hidravlične lastnosti Meže pri Ravnah na Koroškem. Diplomska naloga.

Vesna Vidmar (2012) Simulacija gibanja kapljevin v cisterni po metodi SPH in metodi nihala. Diplomska naloga.

Nina Volkar (2011) Termika spodnje save v času izgradnje verige hidroelektrarn. Diplomska naloga.

Aljaž Verdev (2010) Vpliv povprečevanja vetra na hidrodinamiko Sredozemskega morja. Diplomska naloga.

Metka Vojska (2008) Pomen izgradnje ZBDV na kraškem področju. Diplomska naloga.

Z

Jure Zevnik (2015) Dopolnitve enodimenzijskega matematičnega modela drobrskega toka in snežnih plazov. Diplomska naloga.

Gašper Zupančič (2011) Izdelava grafičnih podlag za načrte zaščite in reševanja ob poplavah. Diplomska naloga.

Marija Zaletelj (2010) Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice. Diplomska naloga.

Aleš Zaviršek (2008) Preliminarna študija zaščite vodotokov na področju kanalizacijskega sistema Grosuplje - Šmarje Sap. Diplomska naloga.

Marjan Zorko (2007) Dvodimenzijski račun poplavnih valov na območju predvidenih akumulacij HE Brežice in HE Mokrice. Diplomska naloga.

Ž

Aljoša Žnidar (2016) Umeščanje rekreacijskih poti v naravno okolje. Diplomska naloga.

Kim Žigante (2016) Idejna zasnova oskrbe s pitno vodo vasi Rakitovec. Diplomska naloga.

Aljaž Žolnir (2014) Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem. Diplomska naloga.

Tomaž Žitek (2014) Pojavljanje nitratov in pesticidov v vodovodnem sistemu Murska Sobota. Diplomska naloga.

Dušan Žagar in Elvira Džebo in Gregor Petkovšek (2013) Primerjava modelov MIKE3 in PCFLOW3D: simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu. Acta hydrotechnica, 26 (45). str. 117-133. ISSN 1581-0267

Dušan Žagar in Vanja Ramšak in Matjaž Ličer in Boris Petelin in Vlado Malačič (2012) Uporaba numeričnih modelov ob razlitjih nafte na morju. Ujma, 24 . str. 168-174. ISSN 0353-085X

Andreja Žerjav (2010) Račun obratovalnih valov v delni verigi HE na spodnji Savi. Diplomska naloga.

Marko Žibret (2006) Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 01:54:36 CET.