Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za mehaniko tal z laboratorijem (KMTal)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2001
Število enot na tem nivoju: 118.

2016

Jasna Smolar (2016) Prepoznavanje lastnosti in trajnostno upravljanje s sedimenti iz vodnih okolij. Doktorska disertacija.

Danijela Vulović (2016) Vpliv gradbene mehanizacije na vibracije in posledične poškodbe objektov. Diplomska naloga.

Irena Lamovšek (2016) Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. Diplomska naloga.

Nina Poznič (2016) Vpliv togosti zemljin pri majhnih deformacijah na konstrukcije armirane z geomrežami. Diplomska naloga.

Alenka Pezdirc (2016) Primerjava metod dimenzioniranja voziščnih konstrukcij po TSC in nemških smernicah ter izdelava kataloga voziščnih konstrukcij. Diplomska naloga.

Erna Gurda (2016) Primerjava tehničnih specifikacij za ceste za zemeljska dela in nevezane plasti v Sloveniji in Hrvaški. Diplomska naloga.

Sabina Granda (2016) Vpliv geološko geotehničnih razmer na gradnjo stanovanjskih hiš. Diplomska naloga.

Boštjan Volk (2016) Uporaba TBM tehnologije pri gradnje predorov in ocena vplivov na okolje. Magistrsko delo.

Mojca Ravnikar Turk (2016) Vpliv laboratorijsko simuliranega staranja bitumnov na njihove lastnosti pri nizkih temperaturah. Magistrsko delo.

Irena Orožen (2016) Dreniranje netlakovanih športnih površin. Diplomska naloga.

Jernej Vozelj (2016) Analiza napetostnega stanja okoli predora za elastično in elasto-plastično obnašanje hribine. Diplomska naloga.

Zoran Gajski (2016) Analiza možnosti ravnanja z viški zemeljskega materiala na območju slovenske Istre. Magistrsko delo.

Janez Kastigar (2016) Analiza nabrekanja temeljnih tal globokega vkopa Dragučova. Magistrsko delo.

Blaž Klinc (2016) Vpliv lastnosti temeljnih tal in togosti temeljne plošče na statični izračun objekta. Diplomska naloga.

Urban Selan (2016) Zasnova obalne konstrukcije tretjega pomola v Luki Koper. Diplomska naloga.

Matej Hafner (2016) Varovanje gradbene jame parkirno garažne hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Miha Lamovec (2016) Primerjava 2D in 3D geotehničnih analiz armiranobetonskih vodnjakov za sanacijo plazu Šmihel. Diplomska naloga.

Adriana Keleman (2016) Geostatična analiza gradbene jame Tobačna mesto. Diplomska naloga.

2015

Silva Dolenc (2015) Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. Diplomska naloga.

Jelka Helena Kodre (2015) Geotehnične analize kasete za odlaganje bagranega materiala v Luki Koper. Diplomska naloga.

Matevž Vertot (2015) Uporaba ločilnih in FILTRSKIH geosintetikov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Katja Novak (2015) Statični račun enodružinske hiše na Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

Janez Forte (2015) Geotehnične analize in idejna zasnova kolesarskega poligona na območju degradiranih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Diplomska naloga.

Nives Šelekar (2015) Vpliv stopnje prekonsolidacije in hitrosti striženja v direktnem strižnem aparatu na strižne karakteristike zemljin. Diplomska naloga.

Jure Šuler (2015) Dimenzioniranje in analiza mostnih opornikov iz armirane zemljine. Magistrsko delo.

Teja Fabjan (2015) Numerično modeliranje mehanskih lastnosti diskontinuitet v razpokani in heterogeni kamninski masi. Doktorska disertacija.

2014

Peter Dagarin (2014) Raba stranskih produktov izgorevanja premoga za zasipe kanalov in geosond. Diplomska naloga.

Jernej Plahuta (2014) Parametrična in povratna analiza gradnje predorov v anizotropnih kamninah s programom UDEC. Diplomska naloga.

Andrej Andrejaš (2014) Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Lombar (2014) Ocena ranljivosti infrastrukturnih objektov na primeru vodovoda Gora v občini Ajdovščina. Diplomska naloga.

Martin Hostnik (2014) Uporaba konvergenčne metode za načrtovanje podpornih ukrepov v predorogradnji. Diplomska naloga.

Karin Ponikvar (2014) Projekt izboljšanja tal pod nasipom na mehkih tleh na HC Koper - Dragonja. Diplomska naloga.

Martin Klun (2014) Temeljenje enodružinske stanovanjske hiše na labilnem pobočju pri Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

Gašper Šmid (2014) Temeljenje stanovanjskih objektov na mehkih tleh Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Aleš Oblak (2014) Načrt sanacije zemeljskega plazu Planina pod Golico. Diplomska naloga.

Hana Putrih Jeza (2014) Preiskave izluževanja žlindre iz TE Trbovlje v koloni s tokom vode navzgor. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo in Jože Panjan in Dušan Žagar (2014) Large-scale oil spill simulation using the lattice Boltzmann method, validation on the Lebanon oil spill case. Marine Pollution Bulletin . str. 1-25. ISSN 0025-326X

Gašper Brus (2014) Matrična metoda za obračun del pri gradnji predorov. Diplomska naloga.

Marko Andrejašič (2014) Analiza stanja veza 7 v Luki Koper s študijo možnosti poglobitve morskega dna. Diplomska naloga.

Jure Klopčič in Janko Logar (2014) Effect of relative orientation of anisotropy planes to tunnel axis on the magnitude of tunnelling displacements. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 71 . str. 235-248. ISSN 1365-1609

2013

Boštjan Končina (2013) Raba elektrofiltrskega pepela za izdelavo hidravlično vezanih plasti. Diplomska naloga.

Gregor Konjar (2013) Uporaba pasivnih sider v geotehničnih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Viktor Torkar (2013) Primerjava 2D in 3D analize hudourniške pregrade s programom Midas GTS. Diplomska naloga.

Tine Ferk (2013) Geostatična analiza gradbene jame Zeleni park v Kopru ob upoštevanju togosti tal pri majhnih deformacijah. Diplomska naloga.

Samir Ajeti Daris (2013) Uporaba armaturnih geosintetikov pri geotehničnih gradnjah. Diplomska naloga.

Rok Starc (2013) Uporaba metode globinskega mešanja v Luki Koper. Diplomska naloga.

Grega Rodman (2013) Geotehnična analiza za projekt gradbene jame v Ljubljani. Diplomska naloga.

Anej Srebovt (2013) Načrt varovanja gradbene jame v Ljubljani. Diplomska naloga.

Petra Lovšin (2013) Tehnologije izvedbe gradbene jame z vrha navzdol. Diplomska naloga.

Janez Kastigar (2013) Računske analize posedkov tal s programom Settle 3D. Diplomska naloga.

Pierre Delage, ed. (2013) Challenges and innovations in geotechnics. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Presses des Ponts, Paris. ISBN ISBN 978-2-85978-478-2 (édition complète) ISBN 978-2-85978-474-4 (vol. 1) ISBN 978-2-85978-475-1 (vol. 2) ISBN 978-2-85978-476-8 (vol. 3) ISBN 978-2-85978-477-5 (vol. 4)

Peter Vidmar (2013) Idejna zasnova ceste čez Macesnikov plaz. Diplomska naloga.

Simona Golčman Ribič (2013) Vpliv volumske deformacije pri različnih napetostnih stanjih na strižno trdnost kemične sadre. Magistrsko delo.

Bojan Bogdan (2013) Znižanje nivoja podzemne vode na primeru gradbene jame Tobačna mesto v Ljubljani. Diplomska naloga.

Katja Mikec (2013) Končna ureditev plazu Slano blato. Diplomska naloga.

Darko Čavić (2013) Uporaba ekspandiranega polistirena (EPS) pri geotehničnih gradnjah. Diplomska naloga.

2012

Žiga Likar (2012) Vpliv napetostnih poti in zrnavostne sestave na mehansko obnašanje drobljivega agregata. Diplomska naloga.

Doris Frank (2012) Obalna konstrukcija veza 12 z zagatno steno. Diplomska naloga.

Matej Maček (2012) Vpliv matrične sukcije na pomike plazu Slano blato. Doktorska disertacija.

Primož Zelenec (2012) Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2012) Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu. Diplomska naloga.

Barbara Turk (2012) Projekt temeljenja dveh stolpov v sklopu Nordijskega centra Planica 1a. faza. Diplomska naloga.

Sebastjan Kuder (2012) Primerjava anizotropnih materialnih modelov v računalniškem programu Plaxis. Magistrsko delo.

Luka Vojnović (2012) Tehnologija absorpcije toplotne energije tal z energetskimi geotehničnimi elementi. Diplomska naloga.

Lidija Avsenik (2012) Varovanje arheoloških najdišč in situ s prekrivanjem. Diplomska naloga.

Miha Erbežnik (2012) Primerjava statičnega in dinamičnega obremenilnega preizkusa testnega pilota v barjanskih tleh. Diplomska naloga.

Janko Logar (2012) Lessons learned from the construction of Port of Koper. V: 40. Výroční konference se zahraniční účastí, Brno.

2011

Boštjan Pulko in Bojan Majes in Janko Logar (2011) Reply to the discussion by Khabbazian, M., Meehan, CL, and Kaliakin, VN, on ``Geosynthetic-encased stone columns: Analytical calculation model'' [Geotextiles and Geomembranes 29(1), 2011, pp. 29-39]. Geotextiles and Geomembranes , 29 (6). str. 584-587. ISSN 0266-1144

Tadej Cotelj (2011) Preiskave mulja iz Luke Koper za načrtovanje stabilizacije z globinskim mešanjem. Diplomska naloga.

Lucijan Marodi (2011) Analiza in sanacija plazu Prapretno. Diplomska naloga.

Iztok Klemenc (2011) Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela. Doktorska disertacija.

Tjaša Škabar (2011) Geostatična analiza gradbene jame za hotel Rimske Toplice. Diplomska naloga.

Andrej Bajec (2011) Temeljenje protihrupnih ograj po evrokod standardih. Diplomska naloga.

Uroš Kulovec (2011) Primerjava variant izvedbe HC Koper - Dragonja skozi Škocjanski hrib: pokriti vkop in predor. Diplomska naloga.

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

Aleksandra Sovdat (2011) POMEN PREISKOVANJA TRENJSKE ODPORNOSTI STIKA GEOSINTETIK-ZEMLJINA ZA VARNOST ARMIRANIH BREŽIN. Diplomska naloga.

Boštjan Pulko in Bojan Majes in Janko Logar (2011) Geosynthetic-encased stone columns: analytical calculation model. Geotextiles and Geomembranes , 29 (1). str. 29-39. ISSN 0266-1144

Matjaž Mlakar (2011) Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF. Diplomska naloga.

2010

Aleš Simčič (2010) Analiza moţnosti odlaganja viškov izkopanih materialov iz trase drugega tira Divača - Koper. Diplomska naloga.

Uroš Jerič (2010) Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani po sistemu z razpornimi ploščami. Diplomska naloga.

Jasna Smolar (2010) Raziskave likvifakcije peskov z lokacije HE Brežice. Diplomska naloga.

Mario Mazurek (2010) Raziskave volumskih deformacij zemljin zaradi zmrzovanja in tajanja. Diplomska naloga.

Maja Vochl Černe (2010) Stabilnost brežin iz armirane zemljine na primeru zahodnega portala predora Markovec. Diplomska naloga.

Mojca Gramec (2010) Gradnja energetskih nasipov iz peska - študija izvedljivosti. Diplomska naloga.

Barbara Likar (2010) Napetnostno-deformacijska stanja v peščenih materialih. Diplomska naloga.

Boris Bruderman (2010) Gradnja pomola III v Luki Koper. Diplomska naloga.

Andrej Šubic (2010) Varovanje gradbene jame za prečkanje kanalizacije preko reke Kokre. Diplomska naloga.

Adnan Đulsić (2010) Načini gradnje nasipov s strmimi brežinami. Diplomska naloga.

Rok Kovačič (2010) Analiza obnašanja pokrova na odlagališču Leskovec Novo mesto (CeROD - Center za ravnanje z odpadki Dolenjske). Diplomska naloga.

2009

Polona Oražem (2009) Primerjava variant podpiranja brežine nasipa na primeru centra za ravnanje z odpadki Dolenjska. Diplomska naloga.

Gregor Vilhar (2009) Odnos med napetostmi in deformacijami za meljne peske v območjih od zelo majhnih do velikih deformacij. Doktorska disertacija.

Jure Klopčič (2009) Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v permo-karbonskih skrilavcih. Doktorska disertacija.

Matej Škrl (2009) Analiza nosilnosti pilotov, izdelanih z neskončnim svedrom, na objektu Makiš II. Diplomska naloga.

Jure Božič (2009) Ocena potresnega odziva in projektiranje armiranobetonskega nadvoza v skladu s standardom Evrokod 8/2. Diplomska naloga.

Jernej Markovič (2009) Numerično modeliranje gradnje predorov v anizotropnih mehkih skrilavih kamninah. Diplomska naloga.

Jurij Grdešič (2009) Temeljenje objektov na ploščah, podprtih s piloti. Diplomska naloga.

2008

Jure Klopčič in Tomaž Ambrožič in Aleš Marjetič in Sonja Bogatin in Boštjan Pulko in Janko Logar (2008) Use of Automatic Target Recognition System for the Displacement Measurements in a Small Diameter Tunnel Ahead of the Face of the Motorway Tunnel During Excavation. Sensors, 8 (12). str. 8139-8155. ISSN 1424-8220

Bogdan Jančič (2008) Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Polona Kogovšek (2008) Enodimenzionalna konsolidacija tal z napetostno odvisnimi materialnimi parametri. Diplomska naloga.

Franci Starbek (2008) Vpliv apna na volumsko stabilnost zemljin v spodnjem ustroju cest. Diplomska naloga.

Andrej Kovačič (2008) Avtomatizacija edometrske preiskave. Diplomska naloga.

2007

Sebastjan Grdina (2007) Analiza meritev geotehničnega opazovanja nasipov Ankaranske vpadnice. Diplomska naloga.

Mile Marin (2007) Začasno varovanje gradbene jame z "Jet grouting" piloti z dvakratnim sidranjem. Diplomska naloga.

Alenka Robas (2007) Uporaba presiometrskih meritev za napoved nosilnosti vertikalno obremenjenih pilotov. Magistrsko delo.

Elvir Muhić (2007) Projekt sanacije usada ter plazu Osilnica z varijantnimi analizami. Diplomska naloga.

2006

Miha Jakšič (2006) Verjetnostna analiza stabilnosti zemeljskih pobočij. Diplomska naloga.

Matej Maček (2006) Sukcija zemljin. Diplomska naloga.

Robert Oblak (2006) Načrtovanje, gradnja in spremljava zemeljskih del pri gradnji prometnic - nasipi in vkopi. Magistrsko delo.

Brankica Stojičević (2006) Analiza rezultatov napenjalnih preizkusov geotehničnih sider na HC Razdrto - Vipava. Diplomska naloga.

Peter Jemec (2006) Vpliv raziskovalnega rova na gradnjo dvopasovnega predora Šentvid. Diplomska naloga.

Alen Kaluža (2006) Geodetske meritve kot sestavni del Nove avstrijske metode izgradnje predorov. Diplomska naloga.

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Sonja Bogatin in Jure Klopčič in Janko Logar in Andrej Štimulak in Bojan Majes (2006) Geodetske meritve v predoru Šentvid. Geodetski vestnik , 50 (1). str. 11-24. ISSN 0351-0271

2005

Miha Šlibar (2005) Analiza merjenih pomikov v predoru Golovec. Diplomska naloga.

Goran Despotović (2005) Numerične analize predora Trojane v območju nizkega nadkritja pod poseljenim območjem s programom PHASE 2. Diplomska naloga.

Teja Melink (2005) Primerjava eno- in dvodimenzionalne analize nihanja tal pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

Urška Petje in Matjaž Mikoš in Bojan Majes (2005) Modeliranje gibanja skalnih podorov. Acta hydrotechnica, 23 (38). str. 19-38. ISSN 1581-0267

2004

I. Vaníček, ed. (2004) Geotechnical problems with man-made and man influenced grounds: Proceedings of the XIIIth European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. 13 ICSMGE 2003 Prague. The Czech Geotechnical Society, Prague. ISBN 80-86769-04-6 (zbirka)

2001

Goran Turk in Janko Logar in Bojan Majes (2001) Modelling soil behaviour in uniaxial strain conditions by neural networks. Advances in engineering software, 32 (10-11). str. 805-812. ISSN 0965-9978

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:54:46 CET.