Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo (KMFGN)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Število enot na tem nivoju: 129.

Članek

Tilen Urbančič in Božo Koler in Bojan Stopar in Mojca Kosmatin Fras (2014) Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 11-27. ISSN 0351-0271

Oskar Sterle in Bojan Stopar in Polona Pavlovčič Prešeren (2014) Metoda PPP pri statični izmeri GNSS. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 466-481. ISSN 0351-0271

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2012) The new fundamental gravimetric network of Slovenia. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 47 (3). str. 1-16. ISSN 1217-8977

Klemen Kozmus Trajkovski in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Sturdy Positioning with High Sensitivity GPS Sensors Under Adverse Conditions. Sensors, 10 (9). str. 8332-8347. ISSN 1424-8220

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Goran Turk in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Statistical Properties of Strain and Rotation Tensors in Geodetic Network. Journal of Surveying Engineering - ASCE, 136 (3). str. 102-110. ISSN 0733-9453

Miran Kuhar in Marta Okorn in Bojan Stopar (2010) Določitev odklonov navpičnic iz geoidnih višin. Geodetski vestnik , 54 (4). str. 595-605. ISSN 0351-0271

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Dušan Kogoj in Božo Koler in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Geodezija v geotehniki. Geodetski vestnik , 54 (1). str. 31-45. ISSN 0351-0271

Božo Koler in Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Oskar Sterle in Bojan Stopar in Dušan Kogoj (2010) Realizacija geodezije v geotehniki. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 450-468. ISSN 0351-0271

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Bojan Stopar in Goran Turk (2006) Determination of point displacements in the geodetic network. Journal of Surveying Engineering - ASCE, 132 (2). str. 58-63. ISSN 0733-9453

Bojan Stopar in Tomaž Ambrožič in Miran Kuhar in Goran Turk (2006) GPS-derived geoid using artificial neural network and least squares collocation. Survey Review , 38 (300). str. 513-524. ISSN 0039-6265

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2006) Project of the new gravimetric network and test survey in Slovenia. Contributions to Geophysics and Geodesy, 36 (WIGFR). str. 31-41. ISSN 1335-2806

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2006) Projekt nove gravimetrične mreže 1. reda Republike Slovenije. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 451-460. ISSN 0351-0271

Klemen Kozmus Trajkovski in Bojan Stopar (2006) Protokol Ntrip za prenos podatkov GNSS preko interneta. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 461-471. ISSN 0351-0271

Bojan Stopar in Božo Koler in Oskar Sterle in Tomaž Ambrožič in Simona Savšek in Miran Kuhar in Dalibor Radovan (2006) Geodetska dela na novi mareografski postaji Koper. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 609-619. ISSN 0351-0271

Visokošolsko delo

Marko Spreicer (2016) Optimizacija opazovanj v geodetski izmeri. Magistrsko delo.

Lucija Cigelšek (2016) Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS. Magistrsko delo.

Žan Belšak (2016) Ocena kakovosti opazovanj GNSS ob uporabi različnih anten. Diplomska naloga.

Robert Brglez (2016) Modeliranje plimovanja trdne Zemlje pri določanju 3D položaja točk kombinirane geodetske mreže. Diplomska naloga.

Blaž Petovar (2016) Primerjava geoidnih višin v testnem poligonu Krvavec. Diplomska naloga.

Matic Planinšek (2016) Primerjava višin v različnih sistemih višin v izbranem višinskem poligonu. Diplomska naloga.

Klemen Stoporko (2016) Preizkus instrumenta JAVAD TRIUMPH-LS po standardu ISO 17123-8. Diplomska naloga.

Marko Novak (2016) Primerjava različnih metod določitve položaja pri katastrski izmeri. Diplomska naloga.

Špela Žagar (2016) Mareografska opazovanja za potrebe določitve vertikalnega datuma Slovenije. Diplomska naloga.

Jure Bohanec (2016) Analiza točnosti in natančnosti zenitne troposferske refrakcije GNSS. Diplomska naloga.

Grega Vidmar (2016) Ocena kakovosti določitve koordinat v omrežju SIGNAL na večjih nadmorskih višinah. Diplomska naloga.

Fani Išić (2016) Navigacija GNSS v kopenskem prometu. Diplomska naloga.

Jakob Grahek (2016) Primerjava globalnega, evropskega in državnega modela geoida na območju Slovenije. Diplomska naloga.

Domen Kladnik (2016) Izračun konstante antene instrumenta JAVAD TRIUMPH-LS iz opazovanj GNSS. Diplomska naloga.

Leja Špiler (2016) Primerjava DTK 5 in DMV 5 na območju gozdnih cest s podatki kombinirane GNSS in klasične izmere. Diplomska naloga.

Tadeja Vok (2016) Vpliv različnih pogojev izvedbe statičnih opazovanj GNSS na določitev položaja. Diplomska naloga.

Špela Bratina (2016) Terenska izmera za oceno kakovosti državnega ortofota: delovišče pod viaduktom Verd. Diplomska naloga.

Jernej Moderc (2016) Primerjava podatkov o skupnem vzponu vzdolž posnetih GPS-sledi glede na metodo določitve. Diplomska naloga.

Valentina Ambrožič (2016) Osnove navigacije v GNSS. Diplomska naloga.

Dejan Sedej (2016) Analiza transformacije koordinat med koordinatnima sistemoma D48/GK in D96/TM na manjšem območju. Diplomska naloga.

Karmen Grudnik (2016) Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov. Diplomska naloga.

Miha Kastelic (2016) GNSS-izmera divjega odlagališča odpadkov v okolici Gmajnic. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2016) Optimizacija terestričnih geodetskih mrež namenjenih spremljanju premikov. Magistrsko delo.

Jaka Gregorič (2016) Vzpostavitev lastne stalne postaje GNSS in predstavitev rešitev za optimalno določitev položaja. Magistrsko delo.

Danijel Vinko (2015) Zmožnosti in uporabnost Topcon Hybrid Positioning sistema v detajlni izmeri in detajlni zakoličbi. Magistrsko delo.

Blaž Krevh (2015) Določitev vertikalnega gradienta težnosti v stavbi FGG. Diplomska naloga.

Oskar Sterle (2015) Časovno odvisne geodetske mreže in koordinatni sistemi. Doktorska disertacija.

Klemen Lovenjak (2015) Analiza natančnosti in uporabnosti enofrekvenčnih GNSS-senzorjev. Diplomska naloga.

Nac Ermenc (2015) Vpliv horizontalne oddaljenosti od stalne postaje GNSS na točnost določitve položaja. Diplomska naloga.

Andreja Medved (2015) Določitev kakovosti izbranih oslonilnih točk iz projekta CAS 2012-2014. Diplomska naloga.

Sabina Glavič (2015) Topografski prikaz stanja po posegu v prostor. Diplomska naloga.

Klemen Oset (2015) Uporaba satelitskih sistemov GPS in GLONASS v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Borut Žula (2015) Analiza kakovosti metod za določanje položaja v aktivnih omrežjih GNSS. Diplomska naloga.

Špela Jazbec (2015) Primerjava višin iz GNSS-višinomerstva in iz DMP-ja, izdelanega z malim brezpilotnim letalnikom. Diplomska naloga.

Miha Trstenjak (2015) Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu. Diplomska naloga.

Leon Kogelnik (2015) Izračun volumna nasipa v realnem času izmere z uporabo tehnologije GNSS. Diplomska naloga.

Domen Ovčar (2015) Ocena kakovosti določitve položaja z RTK - metode izmere na višjih nadmorskih višinah. Diplomska naloga.

Anita Anželak (2015) Terenska izmera na območju gozda za oceno kakovosti višin, določenih z laserskim skeniranjem: delovišče v Radovljici. Diplomska naloga.

Aljaž Škrabar (2015) Ocena kakovosti določitve položaja z različnimi trajanji opazovanj pri RTK-metodi izmere GNSS. Diplomska naloga.

Matic Pogačnik (2015) Določitev ploskve lokalnega geoida na območju Radovljice. Diplomska naloga.

Ana Vendramin (2015) Primerjava določitve položaja v omrežju SIGNAL pred in po vključitvi GNSS-stalne postaje v Idriji. Diplomska naloga.

Klemen Krančič (2015) GNSS - izmera z analizo stanja na izbranem melioracijskem območju. Diplomska naloga.

Tanja Kotar (2015) Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS na osnovi simultanih RTK - meritev. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2015) Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte. Magistrsko delo.

Matej Knez (2015) Uporaba virtualnega referenčnega stojišča pri statični in kinematični metodi izmere GNSS. Diplomska naloga.

Erika Brlan (2015) Analiza višin poplavne vode na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Matej Jenič (2014) Izračun koordinat stojišča v detajlni izmeri: prosto stojišče z izravnavo ali Helmertovo transformacijo. Diplomska naloga.

Gašper Antolin (2014) Analiza transformacijskih modelov med starim in novim državnim koordinatnim sistemom za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Uroš Šeme (2014) Vzpostavitev geodetske mreže za izdelavo detajlnega načrta nevarnih skal. Diplomska naloga.

Meta Možina (2014) Primerjava višin iz lidarskih podatkov in GNSS-višinomerstva na območju Prevalje pod Krimom. Diplomska naloga.

Luka Pretnar (2014) Primerjava uporabe GNSS-koordinatnih osnov različne kakovosti pri polarni metodi zakoličbe. Diplomska naloga.

Marjeta Korošec (2014) Primerjava GNSS-izmere vodostaja in simulacije vodostaja na podlagi DMR na delu Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Jan Kočila (2014) Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS ob uporabi omrežij SIGNAL in CROPOS na območju Razkrižja, Šafarskega in Gibine. Diplomska naloga.

Nejc Krašovec (2014) Obdelava geodetskih meritev v lastnem programskem okolju. Diplomska naloga.

Helena Harej (2014) Vloga satelitske geodezije pri spremljanju in evidentiranju vesoljskih odpadkov. Diplomska naloga.

Urška Drešček (2014) Primerjava metod izmere GNSS za ugotavljanje majhnih premikov. Diplomska naloga.

Matej Pogarčić (2014) Analiza različnih modelov geoida na območju Slovenije. Diplomska naloga.

Matej Stiplošek (2014) Določitev parametrov in analiza kakovosti izdelave modelov stožcev. Diplomska naloga.

Andreja Rejec (2014) Analiza določitve transformacijskih parametrov na območju Čepovanske doline. Diplomska naloga.

Gregor Bilban (2014) Analiza kakovosti določitve položaja v omrežjih postaj GNSS. Magistrsko delo.

Jernej Tekavec (2013) Razvoj in analiza metod za sestavo GPS dvojnih faznih razlik. Diplomska naloga.

Marjan Ocepek (2013) Navigacijski sistemi. Diplomska naloga.

Emina Pivać (2013) Vpliv vesoljskega vremena na GNSS. Diplomska naloga.

Teja Mikelj (2013) Analiza geometrijskih lastnosti odboja laserskega žarka od površine krogle. Diplomska naloga.

Tanja Petrin (2013) Analiza možnosti določitve premikov zemeljskega površja med in po potresih na osnovi opazovanj GNSS. Diplomska naloga.

Tina Lombar (2013) Analiza prisotnosti vodne pare v ozračju iz opazovanj GNSS. Diplomska naloga.

Dina Stober (2012) Primerjava vrednostnih ocen slovenskega, madžarskega in hrvaškega prebivalstva o trajnosti na osnovi vidne transformacije obrečnih krajin. Doktorska disertacija.

Alenka Lebeničnik (2012) Kombinirana metoda geodetske izmere. Diplomska naloga.

Marko Kučan (2012) Geodetske mreže za posebne namene. Diplomska naloga.

Peter Prijatelj (2012) Spremljanje stabilnosti odlagališča Boršt Rudnika Žirovski vrh z geodetskimi metodami. Diplomska naloga.

Blaž Švab (2012) Identifikacija veznih točk in izboljšava položajne natančnosti zemljiško-katastrskega prikaza z membransko metodo v k.o. Žažar. Diplomska naloga.

Jože Triglav (2012) Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa. Doktorska disertacija.

Maja Mohorović (2011) Metode s področja geodezije za spremljanje in proučevanje divjih živali. Diplomska naloga.

Jan Zorec (2011) Analiza uporabnosti metod geodetske izmere GNSS za potrebe spremljanja premikov. Diplomska naloga.

Albin Mencin (2011) Preizkus GNSS-RTK-instrumentov po ISO-standardu 17123-8. Diplomska naloga.

Miroslav Petrović (2011) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov. Diplomska naloga.

Martina Dornik Snoj (2011) Določitev lokalnih transformacijskih parametrov med koordinatnima sistemoma D-48 in D-96 na območju Celja. Diplomska naloga.

Mihael Drevenšek (2011) Določitev koordinat v koordinatnem sistemu D-96 na osnovi terestričnih meritev GNSS. Diplomska naloga.

Mateja Valenčak (2011) Kontrola površin zemljišč za namen subvencij v kmetijstvu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Aleš Marjetič (2011) Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah. Doktorska disertacija.

Florjan Zorenč (2010) Priprava tehnične dokumentacije za izdelavo računalniškega programa za izračun koordinat točk v geodetski mreži. Diplomska naloga.

Ignac Šilec (2010) Ocena kakovosti izmeritvene geodetske mreže za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Klemen Kozmus Trajkovski (2010) Razvoj postopkov obdelave opazovanj GNSS za navigacijo oseb v oteženih pogojih. Doktorska disertacija.

Kristina Slatinek (2010) Analiza kakovosti določitve koordinat točk s terestrično in izmero GNSS na majhnem območju. Diplomska naloga.

Peter Čadež (2010) Analiza metod Geodetske GNSS izmere. Diplomska naloga.

Klemen Kregar (2009) Analiza uporabe umetnih nevronskih mrež za potrebe klasifikacij v deformacijski analizi. Diplomska naloga.

Jure Soldo (2009) Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Munchen. Diplomska naloga.

Blaž Golob (2009) Primerjava elipsoidnih in normalnih ortometričnih višin. Diplomska naloga.

Uroš Ranfl (2009) Uporaba Kalmanovega filtra pri povezavi različnih senzorjev za določanje položaja v cestnem mobilnem kartirnem sistemu. Magistrsko delo.

Janja Šebenik (2009) Uvedba novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru. Diplomska naloga.

Borut Bogatez (2009) Analiza postopkov določitve koordinat ekscentričnim signalom v D96/TM koordinatnem sistemu. Diplomska naloga.

Marta Jakopič (2008) Določitev odklonov navpičnic iz geoidnih višin. Diplomska naloga.

Peter Golob (2008) Zasnova projekta dolgoročnega spremljanja premikov geotehničnih objektov na osnovi GNSS opazovanj. Diplomska naloga.

Klemen Medved (2008) Osnovna gravimetrična mreža Republike Slovenije. Magistrsko delo.

Simon Mansutti (2008) Modeliranje distorzij koordinatnih sistemov v geodeziji na majhnem območju. Diplomska naloga.

Janja Konečnik (2008) Integracija sistemov GPS in GLONASS v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Sebastijan Mušič (2008) Transformacija med ETRS89 in D48 na primeru parcelacije. Diplomska naloga.

Mojca Urbanč (2008) Ocena natančnosti geoidnega modela Slovenije. Diplomska naloga.

Damir Kelenc (2008) Določitev transformacijskih parametrov med koordinatnima sistemoma D48 in D96 na obmčju mesta Ormož. Diplomska naloga.

Petra Štepec (2008) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Igor Derenda (2007) Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Karmen Janet (2007) Analiza rezultatov obdelave GPS pravil, GPS simuliranih in GALILEO simuliranih opazovanj. Diplomska naloga.

Oskar Sterle (2007) Združevanje klasičnih geodetskih in GNSS opazovanj v geodinamičnih raziskavah. Magistrsko delo.

Simon Gajšek (2007) Zmožnost in uporabnost instrumenta Leica SmartStation. Diplomska naloga.

Bogdan Viler (2007) Analiza rezultatov transformacij med koordinatnima sistemoma ETRS89 in D48 na območju Slovenske obale. Diplomska naloga.

Marko Goleš (2007) GPS - višinomerstvo s pomočjo RTK - metode izmere. Diplomska naloga.

Saša Ekart (2006) Projekt zgostitve EUVN točk v Sloveniji. Diplomska naloga.

Aljoša Košorok (2006) Uporaba spletnega strežnika pri geodetski RTK GPS izmeri. Diplomska naloga.

Jernej Kocen (2006) Analiza rezultatov transformacij med ETRS89 in državnim koordinatnim sistemom na majhnem območju. Diplomska naloga.

Igor Špacapan (2006) Vzpostavitev koordinatne osnove cestnega odseka Zali log - Davča. Diplomska naloga.

Blaž Jelenc (2006) Relativnostni vplivi na GPS opazovanja. Diplomska naloga.

Jernej Knop (2006) Uporaba GPS tehnologije v zahtevnem gorskem svetu. Diplomska naloga.

Branka Buršič (2006) Vzpostavitev sodobne mareografske postaje. Diplomska naloga.

Andrej Glavica (2005) Zasnova geodinamične GPS mreže Ljubljana. Diplomska naloga.

Marko Mlinar (2005) Določitev vplivnih količin za redukcijo odčitka živosrebrnega barometra Princo 469 NOVA tm Economy model. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:54:38 CET.