Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanja (KKFDZ)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Število enot na tem nivoju: 214.

Članek

Dejan Grigillo in Samo Ozvaldič in Anja Vrečko in Mojca Kosmatin Fras (2015) Vektorizacija poteka daljnovodnih vodnikov s houghovo transformacijo iz podatkov aero- in terestričnega laserskega skeniranja. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 246-261. ISSN 0351-0271

Tilen Urbančič in Božo Koler in Bojan Stopar in Mojca Kosmatin Fras (2014) Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 11-27. ISSN 0351-0271

Jaroš Obu in Tomaž Podobnikar (2013) Algoritem za prepoznavanje kraških kotanj na podlagi digitalnega modela reliefa. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 260-270. ISSN 0351-0271

Simon Starček, in Dušan Petrovič (2013) Prostorsko-časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975–2012. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 544-560. ISSN 0351-0271

Katja Šušteršič in Tomaž Podobnikar (2013) Prostorski ETL za boljšo medopravilnost v GIS. Geodetski vestnik , 57 (4). str. 719-733. ISSN 0351-0271

Janja Avbelj in Dorota Iwaszczuk in Uwe Stilla in Krištof Oštir (2012) Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah. Geodetski vestnik , 25 (1). str. 27-40. ISSN 0351-0271

Dušan Petrovič in Tomaž Podobnikar in Dejan Grigillo in Klemen Kozmus Trajkovski in Anja Vrečko in Tilen Urbančič in Mojca Kosmatin Fras (2011) Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 304-318. ISSN 0351-0271

Dejan Grigillo in Mojca Kosmatin Fras in Dušan Petrovič (2011) Automatic extraction and building change detection from digital surface model and multispectral orthophoto. Geodetski vestnik , 55 (1). str. 28-45. ISSN 0351-0271

Klemen Kozmus Trajkovski in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Sturdy Positioning with High Sensitivity GPS Sensors Under Adverse Conditions. Sensors, 10 (9). str. 8332-8347. ISSN 1424-8220

Mihaela Triglav Čekada in Fabio Crosilla in Mojca Kosmatin Fras (2010) Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 403-416. ISSN 0351-0271

Polona Prešeren Pavlovčič in Albin Mencin in Bojan Stopar (2010) Analiza preizkusa instrumentarija GNSS-RTK po navodilih standarda ISO 17123-8. Geodetski vestnik , 54 (4). str. 607-626. ISSN 0351-0271

Luka Dobričič in Mojca Kosmatin Fras (2006) Izdelava metričnih modelov stavb z nizkocenovnim orodjem. Geodetski vestnik , 50 (1). str. 25-36. ISSN 0351-0271

Dušan Petrovič (2006) Ocena kakovosti Državne topografske karte v merilu M 1 : 50 000. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 187-200. ISSN 0351-0271

Mojca Kosmatin Fras in Samo Drobne in Helena Gregorič in Janez Oven (2006) Raziskava uporabe ortofota (DOF5) v praksi. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 258-269. ISSN 0351-0271

Dušan Petrovič (2006) Ocena kakovosti Državne topografske karte v merilu M 1 : 50 000. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 425-438. ISSN 0351-0271

Katarina Rauh in Dušan Petrovič (2006) Karte v tiskanih medijih v Sloveniji. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 632-641. ISSN 0351-0271

Slavko Zec in Dušan Petrovič (2006) Izdelava reliefne karte dela Pomurja. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 624-653. ISSN 0351-0271

Matija Klajnšček in Dalibor Radovan in Dušan Petrovič (2005) Zasnova vzpostavitve baze markiranih planinskih poti. Geodetski vestnik , 49 (1). str. 66-80. ISSN 0351-0271

Visokošolsko delo

Žana Flander (2016) Primerjava oblikovanja državnih topografskih kart merila 1 : 25 000 v Sloveniji, Španiji in na Poljskem. Magistrsko delo.

Maja Lavrič (2016) Določevanje vrst drevja v različnih valovnih dolžinah aerolaserskih podatkov. Magistrsko delo.

Špela Šega (2016) Analiza in primerjava navigacijskih programov in naprav. Diplomska naloga.

Lucija Cigelšek (2016) Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS. Magistrsko delo.

Maša Dimec (2016) Primerjalna analiza poteka zemljiško-katastrskih mej in značilnih reliefnih linij. Diplomska naloga.

Maša Arnež (2016) Izdelava kartografsko oblikovanega posterja trajnostno razvojnega cilja "Podnebni ukrepi". Diplomska naloga.

Gorazd Prašnikar (2016) Projekt skakalnice v Ljubljani - Kartografska upodobitev območja. Diplomska naloga.

Blaž Lipuš (2016) Segmentacija oblaka točk z Gaussovo sfero. Diplomska naloga.

Alen Šraj (2016) Uporaba ploskovnega ujemanja za ugotavljanje sprememb površja na melišču. Diplomska naloga.

Petra Drobež (2016) Analiza možnosti vzpostavitve 3D katastra ob uporabi virov daljinskega zaznavanja. Doktorska disertacija.

Simon Šajn (2016) Izdelava športnoturistične karte kraškega roba nad Ilirsko Bistrico. Diplomska naloga.

Nina Bončina (2016) Analiza uporabe stereoparov bližnjeslikovnih aerofotografij za izdelavo geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Mirko Stamenković (2016) Možnost vzpostavitve 3D-katastra stavb na osnovi meritev brezpilotnih letal. Diplomska naloga.

Luka Jemec (2016) Izdelava modela konstrukcij BIM na osnovi oblakov točk. Diplomska naloga.

Špela Bratina (2016) Terenska izmera za oceno kakovosti državnega ortofota: delovišče pod viaduktom Verd. Diplomska naloga.

Leja Špiler (2016) Primerjava DTK 5 in DMV 5 na območju gozdnih cest s podatki kombinirane GNSS in klasične izmere. Diplomska naloga.

Matija Uršič (2016) Raziskava stabilnosti parametrov notranje orientacije fotoaparata v brezpilotnem letalnem sistemu in njihov vpliv na položajno točnost izdelkov. Diplomska naloga.

Jernej Moderc (2016) Primerjava podatkov o skupnem vzponu vzdolž posnetih GPS-sledi glede na metodo določitve. Diplomska naloga.

Mitja Domajnko (2016) Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja. Diplomska naloga.

Miha Marolt (2016) Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka. Diplomska naloga.

Jerneja Fridl (2016) Vsebina in načela oblikovanja šolskih zemljevidov. Doktorska disertacija.

Tina Bradan (2016) Izračun in kartografski prikaz geometričnega središča Slovenije. Diplomska naloga.

Peter Žličar (2016) Izdelava aplikacije za vodenje uporabnika po planinskih poteh v Sloveniji. Diplomska naloga.

Karmen Grudnik (2016) Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov. Diplomska naloga.

Valens Frangež (2016) Analiza vpliva geometrije aerolaserskega skeniranja na kakovost določitve digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

Dinko Zelenbaba (2016) Modeliranje podatkov terestričnega laserskega skeniranja za uporabo v navidezni resničnosti. Magistrsko delo.

France Vesel (2016) Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja. Magistrsko delo.

Irena Rojko (2016) Uporaba diferencialne radarske interferometrije za opazovanje premikov površja. Magistrsko delo.

Jernej Nejc Dougan (2015) Uporaba brezpilotnega sistema za zajem prostorskih podatkov in ocena kakovosti klasifikacije fotogrametričnega oblaka točk. Magistrsko delo.

Ana Matičič (2015) Opazovanje jamskih vhodov s termalnimi satelitskimi podatki. Magistrsko delo.

Aleš Marsetič (2015) Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov. Doktorska disertacija.

Klemen Lovenjak (2015) Analiza natančnosti in uporabnosti enofrekvenčnih GNSS-senzorjev. Diplomska naloga.

Ambrož Ložar (2015) Izdelava spletne karte varnih poti za gibalno ovirane osebe na območju ožjega središča Ljubljane. Diplomska naloga.

Špela Jazbec (2015) Primerjava višin iz GNSS-višinomerstva in iz DMP-ja, izdelanega z malim brezpilotnim letalnikom. Diplomska naloga.

Miha Trstenjak (2015) Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu. Diplomska naloga.

Daša Natlačen (2015) Uporaba programa Insight3D za izdelavo 3D modela stavbe. Magistrsko delo.

Matej Majerič (2015) Samodejno iskanje talne cestne signalizacije na ortofotu. Diplomska naloga.

Klemen Krančič (2015) GNSS - izmera z analizo stanja na izbranem melioracijskem območju. Diplomska naloga.

Katja Berkopec (2015) Prilagoditev spletnih kart pregledovalnikom pametnih telefonov. Diplomska naloga.

Tjaša Gabršček (2015) Analiza geometrije objekta kulturne dediščine iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Anže Grčar (2015) Izbira in kartografski prikaz kolesarske poti EuroVelo 9 čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Bojan Dreu (2015) Izdelava spletne karte z Google Fusion Tables in integracija kart v spletno stran. Diplomska naloga.

Dani Žorž (2015) Izdelava ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov na območju krajinskega parka Sečoveljske soline. Diplomska naloga.

Rok Cedilnik (2015) Določanje temperature tal iz satelitskih posnetkov Landsat. Magistrsko delo.

Nejc Mohorič (2015) Analiza vzdolžnih padcev hudourniških strug. Magistrsko delo.

Sandra Poklukar (2015) Pregled metod aerotriangulacije in primer uporabe programa SocetSet. Diplomska naloga.

Blaž Vidmar (2014) Analiza uporabnosti fotogrametrično določenega oblaka točk za izdelavo 3D modela objekta kulturne dediščine. Diplomska naloga.

Teja Snoj (2014) Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršt. Diplomska naloga.

Medard Hergold (2014) Mobilne aplikacije za spremljanje treniranja športnikov. Diplomska naloga.

Edvard Lavrič (2014) Izdelava kartografske dokumentacije načrtovane cestne povezave med Slovenijo in Avstrijo. Diplomska naloga.

Andrej Kerin (2014) Uporaba posnetkov z brezpilotnega zračnega plovila za izdelavo digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

Tomaž Vošner (2014) Analiza rabe zemljišč z uporabo podatkov daljinskega zaznavanja na komasacijskem območju Vihre. Diplomska naloga.

Marjeta Korošec (2014) Primerjava GNSS-izmere vodostaja in simulacije vodostaja na podlagi DMR na delu Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Metka Majerič (2014) Pregled uvedbe direktive INSPIRE v topografskih bazah Nemčije in Slovenije. Diplomska naloga.

Ana Potočnik (2014) Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore. Diplomska naloga.

Jakša Bakarčić (2014) Analiza kakovosti ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Žiga Roškar (2014) Izdelava geodetskega načrta iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Sebastijan Zajc (2014) Uporaba brezpilotnih plovil pri množičnem urejanju parcelnih mej. Diplomska naloga.

Aleksandar Šašić Kežul (2014) Kartiranje poškodb fasade objekta iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Rok Slavec (2014) Analiza planinskih kart Planinske zveze Slovenije v skladu z določili redakcijskega načrta. Diplomska naloga.

Vid Jakopin (2014) Analiza tehnologij in tržišča komercialnih satelitov visokih ločljivosti za opazovanje površja Zemlje. Diplomska naloga.

Katarina Jurić (2014) Izdelava objektnega kataloga za zajem topografskih podatkov v programu SocetSet. Diplomska naloga.

Ana Lenarčič (2014) Opis prostorsko-časovne kakovosti državnih fotogrametričnih in kartografskih izdelkov. Diplomska naloga.

Petra Ahačič (2014) Izdelava turističnega spletnega portala občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Niko Fabiani (2014) Analiza položajne točnosti državnega ortofota glede na časovno obdobje njegove izdelave. Diplomska naloga.

Samo Ozvaldič (2014) Samodejen zajem daljnovodov iz podatkov terestričnega in aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Alja Jerak (2014) Vpliv urbanističnih kazalnikov na določanje kakovosti bivanja. Diplomska naloga.

Dunja Zupan Vrenko (2013) Oblikovanje kart v spletnih pregledovalnikih in spletno kartiranje. Doktorska disertacija.

Darko Pasarić (2013) Izdelava napredne spletne karte za gorsko kolesarjenje. Diplomska naloga.

Tomaž Merkun (2013) Fotogrametrični zajem kapelic in njihova predstavitev na geopediji in google zemlji. Diplomska naloga.

Luka Kocijančič (2013) Kalibracija sistema za aerolasersko skeniranje. Diplomska naloga.

Vid Balek (2013) Izdelava računalniškega programa za orientacijo stereopara. Diplomska naloga.

Marko Marko (2013) Kartografski sistem za prostorsko planiranje na morju. Diplomska naloga.

Aleksander Šašo (2013) Spremljanje stanja vegetacije na osnovi podatkov daljinskega zaznavanje. Diplomska naloga.

Jure Stramec (2013) Fotogrametrično dokumentiranje objektov kulturne dediščine lokalnega pomena - primer kmetije Sgerm. Diplomska naloga.

Matija Dragoš (2013) Objektna klasifikacija fotogrametrično določenega oblaka točk. Diplomska naloga.

Peter Lamovec (2013) Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja. Doktorska disertacija.

Klemen Škrlec (2013) Fotogrametrični zajem stavb v različnih stopnjah podrobnosti. Diplomska naloga.

Boštjan Vidmar (2013) Oblikovanje trirazsežnih kartografskih znakov za vzpostavitev abstraktne 3D upodobitve mesta Prage. Diplomska naloga.

Aleksandra Draksler (2013) Izdelava lentikularne karte dela Julijskih Alp. Diplomska naloga.

Ana Hostnik (2013) Analiza postopkov obdelave podatkov terestričnega laserskega skeniranja v programu RiSCAN PRO. Diplomska naloga.

Marjana Malnar (2013) Izdelava trirazsežnega modela mesta Kostanjevica na Krki in prikaz poplavljanja reke Krke. Diplomska naloga.

Samo Kumar (2013) Vzpostavitev in kalibracija mobilnega laserskega sistema. Diplomska naloga.

Urša Hribernik (2013) Obogatitev 3D modelov stavb z okni iz podatkov aerolaserskega skeniranja poševnega pogleda in fasadnih tekstur. Diplomska naloga.

Lavra Babič (2013) Priprava, načrtovanje in izvedba projekta za namen dokumentiranja arhitekturnih objektov. Diplomska naloga.

Kaja Kandare (2013) Ekstrakcija oblike debla drevesa iz terestričnega laserskega oblaka točk z uporabo algoritma RANSAC. Diplomska naloga.

Karla Košir (2013) Preučevanje deleža prodiranja aerolaserskih žarkov skozi vegetacijo na izbranih primerih. Diplomska naloga.

Aleš Lazar (2012) Sodobno tehnično dokumentiranje grajske arhitekture na primeru gradu Lož. Diplomska naloga.

Katja Šušteršič (2012) Vzpostavitev prostorskega podatkovnega skladišča na primeru občine Bovec za potres 2004. Diplomska naloga.

Aldo Sošić (2012) Kartografija Istre s posebnim poudarkom na razvoju kartografskega izražanja. Doktorska disertacija.

Irena Škof (2012) Analiza poselitve v GIS-u za primer okolice Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Rok Gričnik (2012) Spletna predstavitev muzejev občine Zreče v okolju Google Zemlja. Diplomska naloga.

Lucija Cigelšek (2012) Kalibracija digitalnega fotoaparata na testnem polju. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Dougan (2012) Samodejno prepoznavanje prehodov za pešce na digitalni sliki. Diplomska naloga.

Dominik Štefan (2012) Uporaba odprtokodnih programov za objektno usmerjeno analizo visoko ločljivega posnetka daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Marko Grabljevec (2012) Vulkanski pepel nad Slovenijo. Diplomska naloga.

Klemen Ritlop (2012) Določitev višin stavb iz lidarskih podatkov za namen izdelave popolnega ortofota. Diplomska naloga.

Irena Rojko (2012) Uporaba podatkov opazovanja Zemlje za družbeno korist na območju Balkana. Diplomska naloga.

Grega Šoič (2012) Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Anja Slapničar (2012) Učinkovitost zaznavanja znakovnih in fotorealističnih kartografskih upodobitev. Diplomska naloga.

Jerneja Šajn (2012) Analiza strokovnih terminov v geodeziji. Diplomska naloga.

Marlenka Fras (2012) Študija ortodrome in loksodrome na krogli, elipsoidu ter v kartografskih projekcijah. Diplomska naloga.

Marko Grm (2012) Analiza postopkov obdelave podatkov laserskega skeniranja v programu Fusion. Diplomska naloga.

Jure Tršar (2012) Priprava topografskih podlag za izgradnjo Smučarsko tekaškega centra Logatec. Diplomska naloga.

Aljaž Jaušovec (2012) Zaznavanje naravnih požarov s satelitskih posnetkov. Diplomska naloga.

Aleksander Perc (2012) Izdelava modela vasi Šentrupert iz podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Tina Damjanovič (2012) Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami. Diplomska naloga.

Matej Kocjančič (2012) Fotogrametrično dokumentiranje etnološke dediščine na primeru stavbe v Podgorju. Diplomska naloga.

Marin Riđić (2012) Izdelava in ocena kakovosti popolnega ortofota. Diplomska naloga.

Matej Višnjar (2012) Izdelava informacijskega modela Linhartove dvorane Cankarjevega doma na osnovi podatkov terestričnih laserskih skenerjev. Diplomska naloga.

Jože Triglav (2012) Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa. Doktorska disertacija.

Nataša Đurić (2011) Objektno usmerjena klasifikacija za določanje drevesnih vrst in zaznavanje japonskega dresnika. Diplomska naloga.

Marko Tomšič (2011) Uporaba laserskega skeniranja za evidentiranje kulturne dediščine na primeru gradu Kalc. Diplomska naloga.

Ana Urbas (2011) Vpliv instrumentalnih pogreškov na satelitski zajem porazdelitve antropogenih plinov v atmosferi. Diplomska naloga.

Igor Prosenik (2011) Modeliranje lokacij arheoloških najdišč z metodami GIS-a na območju Slovenjskih Goric. Diplomska naloga.

Uroš Arnež (2011) Izdelava dinamičnega kartografskega modela odseka reke Soče. Diplomska naloga.

Urban Hrvatin (2011) Izbiranje ekvivalentne kartografske projekcije za kartiranje kontinentov. Diplomska naloga.

Simona Zavec (2011) Izdelava trirazsežnega modela stavbe na primeru Plečnikove hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Maja Mohorović (2011) Metode s področja geodezije za spremljanje in proučevanje divjih živali. Diplomska naloga.

Bojan Šavrič (2011) Določitev polinomske enačbe za Naravno Zemljino kartografsko projekcijo. Diplomska naloga.

Andrej Kobler (2011) Nove metode za obdelavo podatkov letalskega laserskega skenerja za monitoring gozdnih ekosistemov. Doktorska disertacija.

Gregor Stavbar (2011) Pregled odprtokodnih programov za obdelavo lidarskih podatkov. Diplomska naloga.

Elizabeta Miklavčič (2011) Analiza uporabe širine odbojnega vala v podatkih aero laserskega skeniranja za ekstrakcijo zunanjih robov stavb. Diplomska naloga.

Primož Kambič (2011) Analiza karte Kranjske J.D.Florjančiča iz leta 1744. Diplomska naloga.

Vid Peterman (2011) Fotogrametrična določitev deformacij površine jeklenega nosilca z večslikovno metodo. Diplomska naloga.

Mateja Zalokar (2011) Trirazsežno modeliranje zgradb iz lidarskih podatkov na primeru mesta Domžale. Diplomska naloga.

Jože Bučar (2011) Izdelava časovno spremenljivega trirazsežnostnega kartografskega prikaza KO Šentjernej. Diplomska naloga.

Mateja Langus (2011) Uporaba večpredstavnostne kartografije pri pouku geografije. Magistrsko delo.

Mateja Kastelic (2010) Obdelava podatkov laserskega skeniranja v programu Geomagic na primeru Mislejevega portala. Diplomska naloga.

Simon Starček (2010) Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil. Magistrsko delo.

Janja Avbelj (2010) Koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki zaznanimi z infrardečih aero videoposnetkov. Diplomska naloga.

Mojca Tamše (2010) Pregled in primerjalna analiza digitalnih zračnih fotogrametričnih snemalnih sistemov. Diplomska naloga.

Jana Per (2010) Projekt preboja Železne in Babje jame. Diplomska naloga.

Žiga Kokalj (2010) Uporaba daljinskega zaznavanja pri modeliranju spremenljivk dinamičnega cestninjenja. Doktorska disertacija.

Dejan Grigillo (2010) Samodejno odkrivanje stavb na visokoločljivih slikovnih virih za potrebe vzdrževanja topografskih podatkov. Doktorska disertacija.

Miha Hauptman (2009) Zasnova in izdelava kolaboracijske turistične karte mesta Škofja Loka. Diplomska naloga.

Urška Kanjir (2009) Objektna klasifikacija rabe tal iz podatkov daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Gorazd Dolšek (2009) Izdelava 3R-upodobitve predvidenega železniškega koridorja. Diplomska naloga.

Lea Bauman (2009) Zasnova in izdelava tipnega atlasa držav Evropske unije za slepe in slabovidne osebe. Diplomska naloga.

Iztok Rojc (2009) Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov. Diplomska naloga.

Andraž Repanšek (2009) Kalibracija videokamere za uporabo v mobilnem kartirnem sistemu. Diplomska naloga.

Darja Vodišek (2009) Opazovanje poplav s podatki daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Jaka Kotnik (2009) Analiza kakovosti baze planinske poti. Diplomska naloga.

Luka Lesar (2009) Analiza razvoja podatkov DTK 5 in predlog prenove strukture podatkovne baze. Diplomska naloga.

Andreja Švab Lenarčič (2009) Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti. Magistrsko delo.

Mihaela Triglav Čekada (2009) Optimizacija metodologije obdelave in analiza natančnosti letalskega laserskega skeniranja pri zajemu geodetskih podatkov za lokalno prostorsko planiranje. Doktorska disertacija.

Nadja Kmetič (2008) Fotogrametrični zajem in obdelava podatkov za izdelavo 3D modela prizorišča prometne nesreče. Diplomska naloga.

Vanja Aš (2008) Vplivi metod interpolacije in glajenja na geometrično natančnost ploskev iz lidarskih podatkov. Diplomska naloga.

Daša Kotnik (2008) Izdelava 3R modela Plečnikovih propilej na ljubljanskih Žalah iz podatkov laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Teja Oman (2008) Analiza primernosti terena za turno smučanje. Diplomska naloga.

Matevž Domajnko (2008) Oblikovanje znakovnega in foto-realističnega trirazsežnostnega kartografskega prikaza. Diplomska naloga.

Aljaž Lesjak (2008) Izdelava panoramskih kart s sodobnimi programskimi orodji. Diplomska naloga.

Matjaž Škrinjar (2008) Vzpostavitev in oblikovanje spletne navigacijske karte Evrope. Diplomska naloga.

Franci Novšak (2008) Fotogrametrična izdelava 3D modelov stavb. Diplomska naloga.

Nataša Tavčar (2008) Vloga kartografije v navigacijskih sistemih za vodenje in sledenje vozil. Diplomska naloga.

Nedeljka Mataija Valh (2008) Izdelava 3R modela jadrnice s fotogrametrično metodo. Diplomska naloga.

Matic Podmenik (2008) Primerjava digitalnih modelov reliefa pridobljenih z zračnim laserskim skeniranjem in digitalno fotogrametrijo na delu Krške kotline. Diplomska naloga.

Peter Možina (2008) Alogaritmi za analizo geomorfoloških značilnosti pri uporabi DMR. Diplomska naloga.

Jože Hartman (2008) Različni pristopi k izdelavi "poplnega" ortofota. Diplomska naloga.

Uroš Bernik (2008) Zasnova in izdelava interaktivne karte občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Gašper Genorio (2008) Dopolnjevanje spletne baze GPS sledi. Diplomska naloga.

Lenka Blejec (2007) Stanje in pomen kartografije v Burkina Fasu. Diplomska naloga.

Tina Skupek (2007) Sodobni pristopi k izobraževanju fotogrametrije in primeri iz svetovnega spleta. Diplomska naloga.

Tadej Kvaternik (2007) Test stabilnosti parametrov notranje orientacije digitalnega fotoaparata. Diplomska naloga.

Blaž Kovačič (2007) Izdelava aplikacije za spletno evidentiranje popravkov topografskih kart. Diplomska naloga.

Maja Balon (2007) Analiza uporabnosti tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za metrično dokumentacijo zemeljskih plazov. Diplomska naloga.

Metka Malnar (2007) Priprava poročila "Kartografija v Slovenijji 2002 - 2006". Diplomska naloga.

Mojca Grilc (2007) Analiza karakteristik terestričnega laserskega skenerja domače izdelave. Diplomska naloga.

Maks Kvas (2007) Karte za pustolovska tekmovanja. Diplomska naloga.

Zdravko Zadravec (2007) Oblikovanje, tehnologija izdelave in reprodukcije turistične karte Sveta Trojica. Diplomska naloga.

Miroslav Antolič (2007) Zasnova in priprava turistične karte Sv. Trojica v programu GEOS. Diplomska naloga.

Jasmina Levičar (2007) Spletna kartografija in oblikovanje interaktivnih kart na podlagi zbirk ZRC SAZU. Diplomska naloga.

Iva Mihajlović (2007) Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMAP 2. Diplomska naloga.

Tine Zidarič (2007) Uporaba posnetkov senzorja MODIS - Določanje povezave med temperaturo ter normiranim diferencialnim vegetacijskim indeksom. Diplomska naloga.

Eva Perko (2007) Fotogrametrični zajem podatkov za državno topografsko karto 1 : 5000 (DTK 5). Diplomska naloga.

Petra Mitič (2007) Ocena digitalnega modela površine urbanega območja iz IKONOS-ovih stereo podob. Diplomska naloga.

Maja Bitenc (2007) Analiza podatkov in izdelkov zračnega laserskega skeniranja na projektu Neusidler See. Diplomska naloga.

Boštjan Golež (2006) Možnosti zajema in prikaza kolesarskih poti. Diplomska naloga.

Miha Verbič (2006) Zasnova in izdelava zgodovinskih kart za knjigo "Boj na Holmcu". Diplomska naloga.

Dominik Fajdiga (2006) Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloških podatkov. Diplomska naloga.

Marko Praprotnik (2006) Prepoznavanje premikov iz digitalnih slik za določitev gibanja. Diplomska naloga.

Igor Sirnik (2006) Izdelava turistične karte Albufere na osnovi podatkov lokalne topografske baze. Diplomska naloga.

Irena Kalan (2006) Zasnova turistične karte kolesarskih stez Ljubljane. Diplomska naloga.

Jernej Knop (2006) Uporaba GPS tehnologije v zahtevnem gorskem svetu. Diplomska naloga.

Urška Šorli (2006) Georeferenciranje in analiza starih kart Ljubljane. Diplomska naloga.

Peter Hari (2006) Sodobne tehnologije razmnoževanja kart. Diplomska naloga.

Saša Raspet (2006) Analiza formatov in medijev za shranjevanje geodetskih podatkov. Diplomska naloga.

Bogdan Skrbinšek (2006) Analiza potreb občine Slovenska Bistrica po topografskih podlagah. Diplomska naloga.

Matej Penič (2006) Zasnova turistične karte občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Mihaela Resnik (2006) Analiza uporabnosti CPAS metode aerotriangulacije v projektu Cikličnega aerosnemanja v Sloveniji. Diplomska naloga.

Rok Vezočnik (2006) Avtomatizacija relativne orientacije stereopara. Diplomska naloga.

Helena Gregorič (2006) Raziskava uporabe digitalnega ortofota 1 . 5000 v praksi. Diplomska naloga.

Gregor Andrejc (2006) Zasnova turistične karte Mislinjske doline. Diplomska naloga.

Primož Mavsar (2006) Izdelava 3R virtualnega modela kraške jame iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Slavko Zec (2006) Izdelava reliefne karte Pomurja. Diplomska naloga.

Katarina Rauh (2006) Analiza in uporaba časopisnih kart. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:55:05 CET.