Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 289.

A

Luka Alič (2016) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega in aktualnega katastra v k.o. Črešnjice. Diplomska naloga.

Andreja Ambrožič (2015) Preračun podatkov elaboratov preteklih katastrskih izmer za izboljšavo kakovosti ZKP. Diplomska naloga.

Aleš Anželak (2008) Interaktivna spletna karta kanalizacije. Diplomska naloga.

B

Sinja Bandelj (2016) Določanje pripadajočih zemljišč v večstanovanjskih soseskah. Diplomska naloga.

Maša Boh (2015) Analiza postopkov urejanja in registriranja nepremičnin v sistemu zemljiške administracije v Sloveniji. Magistrsko delo.

Sabina Belinc (2014) Prenova priročnika iz prostorskih analiz v orodju ArcGIS. Diplomska naloga.

Urša Bajec (2013) Analiza sprememb v prostoru v katastrski občini Postojna na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra. Diplomska naloga.

Katja Božič (2013) Možnost 3D modeliranja stavb iz katastra stavb. Diplomska naloga.

Petra Brezavšček (2012) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Švedsko z UML diagramom. Diplomska naloga.

Mateja Buh (2012) Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubjana. Diplomska naloga.

Primož Blaha (2010) Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč v poselitvenih območjih na izbranih primerih občin Maribor, Rače-Fram in Hoče-Slivnica. Diplomska naloga.

Jernej Bavdek (2009) Vklop lokalnih podatkov v Google Earth. Diplomska naloga.

Jernej Bevc (2009) Primerjava komasacijskih postopkov v Sloveniji in na Bavarskem. Diplomska naloga.

Fejzulah Bajrami (2008) Predlog ureditve ulic in hišnih številk v zaselku Bizovik. Diplomska naloga.

Petra Božnik (2008) Mobilni GIS kot pomoč pri zajemanju podatkov o telekomunikacijskem omrežju. Diplomska naloga.

Gorazd Bale (2008) Izdelava GIS baze komunalnih vod v Krajevni skupnosti Šentjanž. Diplomska naloga.

Sergej Božič (2008) Primerjava vzdrževanja zemljiškega katastra v Sloveniji in Italiji (regija Furlanija - Julijska krajina). Diplomska naloga.

Katja Bajec (2006) Modeliranje raznih postopkov v katastrih nepremičnin s pomočjo UML diagramov. Diplomska naloga.

Darko Brulc (2006) Izgradnja in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

C

Tjaša Cerar (2012) Izdelava osnovnega GIS tečaja v slovenskem jeziku za objavo na svetovnem spletu. Diplomska naloga.

Rok Cedilnik (2012) 3D modeliranje v katastru stavb. Diplomska naloga.

Tina Cimprič (2012) Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zamljišč v Sloveniji v obdobju 1979 - 2011. Diplomska naloga.

Marko Cimerman (2010) Analiza širitve povezave in namenske rabe zemljišč glede na trende urbanizacije v izbranih občinah. Diplomska naloga.

Frančiška Capuder (2009) Analiza zemljišč med avtocesto in regionalno cesto na relaciji Trojane - Želodnik. Diplomska naloga.

Matej Cemič (2008) Preizkus postopkov večkritarialnega vrednotenja v prostorskem načrtovanju - Primer občine IG. Diplomska naloga.

Č

Sabina Čović (2016) Prostorska analiza trga stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji v letih 2007-2013. Diplomska naloga.

Gregor Čurk (2016) Prenos dokumentacije telekomunikacijskega omrežja v geografski informacijski sistem. Diplomska naloga.

Ana Čampa (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Kranjsko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Marjan Čeh in Domen Smole in Tomaž Podobnikar (2013) Semantični splet in koncept globalne geo-ontologije. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 513-522. ISSN 0351-0271

Martina Črček (2012) Geološka karta v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Jure Črček (2012) Mediacija v katastrskih postopkih. Diplomska naloga.

Marjan Čeh in Domen Smole in Tomaž Podobnikar (2012) Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda. Geodetski vestnik , 56 (1). str. 70-82. ISSN 0351-0271

Marjan Čeh in Domen Smole in Tomaž Podobnikar (2012) Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda. Geodetski vestnik , 56 (1). str. 57-69. ISSN 0351-0271

Matej Čelik (2009) Način priprave tras telekomunikacijskega omrežja za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

D

Maša Dimec (2016) Primerjalna analiza poteka zemljiško-katastrskih mej in značilnih reliefnih linij. Diplomska naloga.

Petra Drobež (2016) Analiza možnosti vzpostavitve 3D katastra ob uporabi virov daljinskega zaznavanja. Doktorska disertacija.

Marko Drljepan (2014) Položaj geodeta v družbi. Diplomska naloga.

Samo Drobne in Tadej Žaucer in Mojca Foški in Alma Zavodnik Lamovšek (2014) Strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 69-102. ISSN 0351-0271

Samo Drobne (2014) Vpliv recesije na privlačnost mestnih in podeželskih območij Slovenije. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 103-139. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Tina Rajar in Anka Lisec (2013) Dinamika selitev in delovne mobilnosti v urbana središča Slovenije, 2000–2011. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 313-332. ISSN 0351-0271

Boštjan Dvornik (2012) Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne komasacije za izbrana komasacijska območja. Diplomska naloga.

Samo Drobne in Marija Bogataj (2012) Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji. Geodetski vestnik , 56 (1). str. 105-127. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Marija Bogataj (2012) Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji. Geodetski vestnik , 56 (1). str. 128-150. ISSN 0351-0271

Gašper Dimc (2011) Urejanje katastrskih mej v upravnem in sodnem postopku. Diplomska naloga.

Matej Drnovšček (2011) Možnosti predstavitve različnih prostorskih podatkov v programu Google earth. Diplomska naloga.

Samo Drobne in Miha Konjar in Anka Lisec (2010) Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 481-500. ISSN 0351-0271

Goran Denša (2009) Evidentiranje nepremičnin v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Samo Drobne in Tomaž Grilj in Anka Lisec (2009) Dejavnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000–2006. Geodetski vestnik , 53 (3). str. 561-579. ISSN 0351-0271

Samo Drobne in Tomaž Grilj in Anka Lisec (2009) Dejavnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000–2006. Geodetski vestnik , 53 (3). str. 543-560. ISSN 0351-0271

Klemen Dolinar (2008) Natančnost digitalnega katastrskega načrta nove zemljiškokatastrske izmere dela K.O. Leskovec. Diplomska naloga.

Mateja Dupin (2008) Vpis stavbe v kataster stavb z vpisom zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster. Diplomska naloga.

Janez Dular (2007) Uporaba metod večkriterijskega vrednotenja v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Jerneja Doler (2006) Nova zemljiškokatastrska izmera dela KO Petrovče. Diplomska naloga.

Marko Dolgan (2006) Mobilni način izmere katastrskih meja v postopkih ureditve parcelne meje. Diplomska naloga.

Samo Drobne in Aleš Breznikar in Urška Babič (2006) Mnenje diplomantov o učinkovitosti študija geodezije. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 270-286. ISSN 0351-0271

Đ

Barbara Đorđević (2016) Geografski informacijski sistem omrežja plinovoda v javnem podjetju Energetika Ljubljana. Diplomska naloga.

E

Jasmina Erjavec (2013) Analiza učinkov komasacij na izbranem komasacijskem območju v okolju GIS. Diplomska naloga.

F

Mojca Foški (2017) Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru. Doktorska disertacija.

Gorazd Ferk (2016) Vpis rekonstruirane lokalne ceste v zemljiški kataster. Diplomska naloga.

Marko Flis (2016) Vabljenje strank na geodetske storitve in primeri iz prakse. Diplomska naloga.

Jurij Fajdiga (2014) Evidentiranje priposestvovanega zemljišča v zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi. Diplomska naloga.

Gorazd Furlanič (2013) Vsebinska analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju Primorske. Diplomska naloga.

Borut Filipič (2009) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture s pomočjo programa GEO10. Diplomska naloga.

Miran Ferlan in Anka Lisec in Marjan Čeh in Radoš Šumrada (2009) Pridobitev lastninske pravice nad nepremičninami za javno korist. Geodetski vestnik , 53 (2). str. 276-290. ISSN 0351-0271

Miran Ferlan in Radoš Šumrada (2008) Modeliranje nepremičninskih transakcij s primeri uporabe. Geodetski vestnik , 52 (1). str. 26-38. ISSN 0351-0271

Miran Ferlan in Radoš Šumrada (2008) Modeliranje nepremičninskih transakcij s primeri uporabe. Geodetski vestnik , 52 (1). str. 13-25. ISSN 0351-0271

Dominik Fajdiga (2006) Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloških podatkov. Diplomska naloga.

Matjaž Fekonja (2006) Izdelava digitalnega modela višin Šaleške doline s programskim okoljem Manifold System. Diplomska naloga.

G

Jaka Gorišek (2016) Modeliranje funkcionalnih regij po metodi CURDS. Magistrsko delo.

Vedran Grgurić (2016) Izdelava elaborata za namene legalizacije zgradb v Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Jože Granda (2016) Identifikacija veznih točk in izboljšava položajne natančnosti zemljiško-katastrskega prikaza z membransko metodo v k.o. Črešnjice. Magistrsko delo.

József Gaál (2014) Analiza nastanka zemljiškega katastra ob državni meji z Madžarsko. Diplomska naloga.

Gregor Golob (2014) Analiza katastrske rabe v k.o. Šentrupert - od Franciscejskega katastra do danes. Diplomska naloga.

Sandra Gorčan (2013) Analiza sprememb stanja kmetijstva in rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 2000-2010. Diplomska naloga.

Mario Grdić (2013) Vpliv teritorialnih sprememb občin na oblikovanje funkcionalnih regij Slovenije v obdobju 1991-2010. Diplomska naloga.

Jože Granda (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Novo mesto. Diplomska naloga.

Matevž Groboljšek (2012) Analiza sodnih postopkov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Sevnica. Diplomska naloga.

Lea Gabršček (2011) Geodetske storitve na podlagi izvedbenih prostorskih aktov. Diplomska naloga.

Jaka Gregorič (2010) Mejna obravnava ob podpori terenskega računalnika. Diplomska naloga.

Tomaž Grilj (2009) Aktivnost nepremičninskega trga v Sloveniji v obdobju 2000 - 2006. Diplomska naloga.

Katja Gorenjak (2007) Priročnik za uporabnike geodetskih storitev. Diplomska naloga.

Helena Gregorič (2006) Raziskava uporabe digitalnega ortofota 1 . 5000 v praksi. Diplomska naloga.

H

Marko Hribar (2016) Priprava katastrskih podatkov za terensko delo s tabličnim računalnikom. Diplomska naloga.

Matjaž Horvat (2016) Analiza zemljiškega katastra in metode izmere med letoma 1918 in 2000. Diplomska naloga.

Valentin Hegediš (2015) Analiza možnosti vključitve podatkov preteklih katastrskih izmer v izboljšavo kakovosti ZKP. Diplomska naloga.

Matej Hauptman (2014) Analiza sprememb v prostoru na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra za Štajersko. Diplomska naloga.

Andreas Hendrickss in Anka Lisec (2014) Komasacije pri velikih infrastrukturnih projektih v Nemčiji. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 46-68. ISSN 0351-0271

Vasja Holc (2012) Različne možnosti vključevanja lokalnih prostorskih podatkov v Google Earth. Diplomska naloga.

Gregor Hribar (2011) Parcelacija za potrebe denacionalizacije. Diplomska naloga.

Borut Hojnik (2008) Ureditev lastniškega stanja zemljških parcel in statrusa javnega dobra za občinske ceste. Diplomska naloga.

Boštjan Hrovat (2006) Uporaba metapodatkovnega standarda ISO 19115 v geodetski praksi. Diplomska naloga.

I

Tomaž Izak (2011) Odmera lokalne ceste Ravnik - Lovranovo v občini Bloke. Diplomska naloga.

Nataša Ivanetič (2008) Določitev meje rekonstruirane državne ceste R3-620/6831 Štorje - Štanjel. Diplomska naloga.

J

Jan Jež (2016) Postopek ureditve meje v upravnem in sodnem postopku. Diplomska naloga.

Simon Janc (2016) Primerjava programskih rešitev GEOS in GeoPro na izbranih katastrskih primerih. Diplomska naloga.

Maja Jarc (2015) Usklajevanje podatkov zemljiškega katastra in državne meje na Slovensko-Italijanski meji. Diplomska naloga.

Marko Jalovec (2015) Analiza potovalnih časov delovne mobilnosti med občinami Slovenije. Diplomska naloga.

Ana Jeseničnik (2014) Analiza sprememb parcelne strukture ob državni meji v k.o. Koprivna v obdobju 1826-2014. Diplomska naloga.

Dejan Jenko (2014) Modeliranje vzorca prostorskih interakcij v geografskem informacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Blaž Javornik (2014) Analiza delovne mobilnosti v funkcionalnih regijah Slovenije in med njimi. Diplomska naloga.

Jernej Jurak (2012) Mnenje lastnikov zemljišč o postopkih upravne kosamacije za primer komasacijskih območij Dravsko polje I in II. Diplomska naloga.

Simon Jud (2008) Izdelava GIS aplikacije za potrebe vzdrževanja cest z dostopom do odprto - kodne PostgeSQL baze. Diplomska naloga.

Marija Jarc (2007) Upravni postopki na geodetski upravi. Diplomska naloga.

Klemen Jovanovič (2006) Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid. Diplomska naloga.

Uroš Jereb (2006) Postopki določitve gradbene parcele avtocestnega odseka Luka Koper - Koper. Diplomska naloga.

K

Gregor Klemenčič (2016) Študija možnosti določevanja in evidentiranja funkcionalnih enot stavbnih zemljišč za učinkovitejše izvajanje zemljiške politike. Magistrsko delo.

Boštjan Klement (2016) Vpliv bonitete zemljišč na določanje kmetijske namenske rabe. Magistrsko delo.

Anja Kranjec (2016) Uporaba katastrskih podatkov za vzpostavitev 3D-katastra. Diplomska naloga.

Maja Kariž (2016) Analiza projekta katastrskih del na mednarodnem mejnem prehodu Sočerga. Diplomska naloga.

Jasna Klobučar (2016) Analiza izdelave katastrskega elaborata v sklopu projekta "Ureditev križanj cest z železnico na odseku ... Pragersko-Hodoš". Diplomska naloga.

Tadej Kmetec (2016) Kataster stavb in vpis stavbe v solastnini do zemljiške knjige. Diplomska naloga.

Gašper Karlovšek (2016) Vplivi predhodne zakonodaje na etažno lastnino danes. Diplomska naloga.

Natali Komadina (2015) Geodetska dela pri legalizaciji nezakonito zgrajenih objektov v Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Helena Kenda (2015) Analiza arhivskih gradiv zemljiškega katastra na območju francoske izmere. Diplomska naloga.

David Klepej (2015) Primerjalna analiza sistemov prostorsko podatkovne infrastrukture v Sloveniji in na Islandiji. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh in Anka Lisec (2015) Geodetski vestnik na poti boljše mednarodne prepoznavnosti. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 289-319. ISSN 0351-0271

Mateja Kastelic (2014) Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011. Diplomska naloga.

Nataša Kastelic (2013) Problemska analiza spremljanja sprememb rabe prostora na primeru Mestne občine Novo mesto. Diplomska naloga.

Mateja Kos in Radoš Šumrada (2013) Primera izvajanja direktive INSPIRE in izvedbe sistema metapodatkov v Sloveniji in Švici. Geodetski vestnik , 57 (1). str. 25-45. ISSN 0351-0271

Urša Kralj (2012) Postopek vpisa stavbe v kataster stavb po ZVETL. Diplomska naloga.

Mateja Kos (2012) Realizacija direktive INSPIRE in sistema metapodatkov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Martina Kavčnik (2012) Preučevanje metodologije za določevanje pridelovalne sposobnosti zemljišč v zemljiškem katastru - bonitiranje. Diplomska naloga.

Matej Kališnik (2012) Analiza postopka komasacij kmetijskih zemljišč na Norveškem. Diplomska naloga.

Mojca Kosmatin Fras in Matevž Domajnko in Tomaž Podobnikar in Anka Lisec (2012) Earth Observation activities for the environment in Slovenia. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 1 (1). str. 121-142. ISSN 2241-1224

Marjeta Kos (2011) Raziskava vloge občin pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji in primerjalna analiza z Bavarsko. Diplomska naloga.

Dejan Klavs (2011) Evidentiranje GJI na primeru obrtne cone Ugar pri Ribnici. Diplomska naloga.

Tjaša Kramar (2010) Prostorska podatkovna infrastruktura pri upravljanju zemljišč v Afriki - primer Gane in Burkine Faso. Diplomska naloga.

Andrej Kmetič (2010) Vpis stavbe v nepremičninske evidence. Diplomska naloga.

Primož Kovačič (2009) Določevanje prispevnih območij površinskih voda v GIS za smotrno upravljanje zemljišč. Diplomska naloga.

Uroš Košir (2009) Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim potniškim prometom. Diplomska naloga.

Miha Konjar (2009) Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti. Diplomska naloga.

Andreja Kavčič (2009) GIS programi odprtih kod na svetovnem spletu. Diplomska naloga.

Damijan Kiderič (2008) Dostopnost prebivalstva do javnih dejavnosti z javnim potniškim prometom v Občini Trebnje. Diplomska naloga.

Alojz Knavs (2008) Vrednotenje zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Berkovci. Diplomska naloga.

Maja Kregar (2007) Geografski informacijski sistemi pri podpori ukrepanju ob klicu na 112. Diplomska naloga.

Jure Kop (2007) Spletno orodje za učenje kot uporabni GIS. Diplomska naloga.

Lian Kenda (2007) Vektorska podatkovna baza za cestni navigacijski sistem. Diplomska naloga.

Andrej Kovačič (2006) Vloga geodeta pri gradnji plinovoda. Diplomska naloga.

Mojca Kosmatin Fras in Samo Drobne in Helena Gregorič in Janez Oven (2006) Raziskava uporabe ortofota (DOF5) v praksi. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 258-269. ISSN 0351-0271

L

Alenka Lebeničnik (2016) Operativni kataster vodovoda in kanalizacije v okolju GIS. Magistrsko delo.

Petra Levičar (2014) Analiza izvornih podatkov zemljiškega katastra v izbrani katastrski občini MO Novo mesto. Diplomska naloga.

Polona Lovišček (2014) Spremljanje rabe energije javnih objektov v primorskih občinah v okolju GIS. Magistrsko delo.

Anka Lisec in Gerhard Navratil (2014) Avstrijski zemljiški kataster: od prvih začetkov do sodobnega zemljiškega informacijskega sistema. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 482-516. ISSN 0351-0271

Anka Lisec in Tomaž Primožič in Marina Pintar in Dominik Bovha in Miran Ferlan in Anton Prosen in Radoš Šumrada in Marjan Čeh (2013) Analiza stanja in izzivi na področju komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Geodetski vestnik , 57 (4). str. 673-690. ISSN 0351-0271

Maja Lavrič (2012) Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev po spolu v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Manca Likar (2012) Raziskava vloge upravnih enot pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji. Diplomska naloga.

Kristina Luzar (2011) Analiza kategorij urejenosti funkcionalnih zemljišč na primeru večstanovanjskih sosesk v Trbovljah. Diplomska naloga.

Mojca Maja Lavrič (2011) Modeliranje funkcionalnih regij Slovenije po spolu in po letih za obdobje 2000-2009. Diplomska naloga.

Matej Lavrič (2008) Denacionalizacija in vloga geodeta. Diplomska naloga.

Nevenka Logar (2008) 50 let geodetske službe v Trebnjem. Diplomska naloga.

Aleš Levstek (2008) Parcelacija dolžninskega objekta na primeru odseka avtoceste Blagovica. Diplomska naloga.

M

Dominik Mlakar (2016) Analiza podatkov nove izmere in rekonstrukcija katastrskega načrta. Diplomska naloga.

Nika Mesner (2016) Analiza možnosti uporabe samodejne klasifikacije podobe za vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk. Magistrsko delo.

Maja Mauko (2015) Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije. Diplomska naloga.

Andraž Muhič (2014) Rekonstrukcija katastrskih načrtov ob meji katastrske občine na območju MO Novo mesto. Diplomska naloga.

Alen Mangafić (2014) Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS. Diplomska naloga.

Alenka Mlinar (2014) Primerjalna analiza organizacije geodetske dejavnosti v izbranih državah. Diplomska naloga.

David Merlin (2013) Analiza sprememb v prostoru na osnovi arhivskih gradiv franciscejskega katastra za Kranjsko. Diplomska naloga.

Katjuša Majerič (2013) Uporabnost programske opreme Autodesk za potrebe Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Hana Molnar (2012) Upoštevanje stvarnih pravic v postopkih evidentiranja v zemljiškem katastru in katastru stavb. Diplomska naloga.

Kaja Marinšek (2012) Analiza ter modeliranje postopkov komasacij kmetijskih zemljišč na Finskem. Diplomska naloga.

Maja Mahne (2011) Možnosti vzpostavite 3D katastra v Sloveniji. Diplomska naloga.

Alenka Megla (2011) Raziskava vloge lastnikov zemljišč pri izvajanju upravnih komasacij v Sloveniji na primeru komasacijskega območja Ptujsko polje I ter primerjalna analiza z Avstrijo. Diplomska naloga.

Matej Mišvelj (2010) Geodetski načrti kot del geografskega informacijskega sistema. Diplomska naloga.

Matija Mlakar (2010) Uporaba odprte kode v okoljih GIS. Diplomska naloga.

Damjan Marković (2009) Možnosti uporabe mobilnega GIS. Diplomska naloga.

Peter Možina (2008) Alogaritmi za analizo geomorfoloških značilnosti pri uporabi DMR. Diplomska naloga.

Sebastijan Mušič (2008) Transformacija med ETRS89 in D48 na primeru parcelacije. Diplomska naloga.

Jorma Manfreda (2007) Obnova mej in nova katastrska izmera na primeru Grgarske gmajne. Diplomska naloga.

Iva Mihajlović (2007) Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMAP 2. Diplomska naloga.

Irena Modic (2007) Mnenje delodajalcev o študiju geodezije na FGG UL. Diplomska naloga.

Primož Melanšek (2006) Standard ISO 9001 : 2000 in geodezija. Diplomska naloga.

Miha Muck (2006) Postopki za vzdrževanje podatkov zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

N

Marko Novak (2016) Primerjava različnih metod določitve položaja pri katastrski izmeri. Diplomska naloga.

Jurij Nemanič (2013) Primerjava internetnih GIS rešitev za potrebe občinskih uprav. Diplomska naloga.

Mirjam Nučič (2010) Analiza lastništva zemljišč pod cestnimi objekti v občini Šmarješke Toplice. Diplomska naloga.

Janez Novak (2008) Zasnova GIS-baze podatkovnih objektov urbane opreme za naselje Novo mesto. Diplomska naloga.

Jana Nakrst (2007) Spletne GIS storitve ArcIMS in baza geodetskih zbirk podatkov. Diplomska naloga.

Žiga Novak (2006) Geodetska dela pri gradnji objektov na območju zazidalnega načrta TNC Lesce. Diplomska naloga.

O

Simon Obran (2016) Parcelacija na primeru odseka ceste v občini Kanal ob Soči. Diplomska naloga.

Miha Ovca (2015) Množična izboljšava zemljiškega katastra s postopkom nove izmere. Diplomska naloga.

Katarina Ostruh (2010) Urbanizacija podeželja na primeru mestne občine Velenje. Magistrsko delo.

Igor Oblak (2009) Internetna GIS aplikacija za ponazoritev urbane opreme občine. Diplomska naloga.

P

Tadeja Primožič (2016) Alternativno reševanje sporov v postopku ureditve meje. Diplomska naloga.

Alenka Pajtler (2016) Analiza organizacije in dejavnosti Geodetske uprave RS kot del javne geodetske službe. Magistrsko delo.

Urša Poglajen (2015) Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana. Magistrsko delo.

Andrej Pogačnik, geodet (2015) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Dansko. Diplomska naloga.

Toja Požun (2015) Analiza podatkovnega modela in podatkov registra nepremičnin. Magistrsko delo.

Zdravko Predovnik (2015) Imenovanje začasnega zastopnika v postopku ureditve meje. Diplomska naloga.

Dejan Paliska in Samo Drobne in Giuseppe Borruso in Massimo Gardina in Daša Fabjan (2015) Analiza tržnih območij treh letališč v zgornjejadranski regiji. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 28-41. ISSN 0351-0271

Aljaž Peklaj (2014) Evidentiranje in prostorska analiza skal na območju občine Straža. Diplomska naloga.

Anže Pregrad (2013) Modeliranje funkcionalnih regij s pomočjo podatkov gostote prometa. Diplomska naloga.

Blaž Poček (2013) Analiza pravnega okvirja ter primerjava sistemov zemljiškega katastra v Avstriji in Sloveniji. Diplomska naloga.

Sašo Poljanšek (2012) Funkcionalnosti programa GRASS za topografske analize po metodologiji sledenja vodnega toka. Diplomska naloga.

Eva Pajk (2012) Analiza postopkov pridobivanja zemljišč za državne ceste na primeru odsekov Ivančna Gorica - Muljava in Zbilje - Vodice. Diplomska naloga.

Alenka Pajtler (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Nova Gorica. Diplomska naloga.

Urša Poglajen (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju Geodetske pisarne Litija. Diplomska naloga.

Tina Pirnat (2012) Analiza sodnih primerov evidentiranja nepremičnin na območju Geodetske pisarne Ljubljana. Diplomska naloga.

Jernej Pišek (2012) Analiza spremembe rabe kmetijskih zemljišč v Pomurski statistični regiji v obdobju 2000-2011. Diplomska naloga.

Miha Požauko (2012) Analiza stanja evidentiranih nepremičnin športnih površin in objektov v lasti Mestne občine Maribor. Diplomska naloga.

Maja Peklaj (2012) Izdelava internih nepremičninskih evidenc za večje lastnike. Diplomska naloga.

Aljoša Podojsteršek (2011) Zajem in obdelava podatkov gospodarske javne infrastrukture na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Maja Parovel (2011) Primerjalna analiza kontrole urbanizacije v Sloveniji in na Švedskem. Diplomska naloga.

Blaž Pokeršnik (2010) Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture Občine Radovljica. Diplomska naloga.

Matevž Petek (2010) Izvedba katastrskih postopkov pri odmeri stanovanjske cone na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Rakovlje zahod. Diplomska naloga.

Miha Poklukar (2010) Vpliv izgradnje avtocest na mobilnost delavcev v Sloveniji v obdobju 2000 - 2008. Diplomska naloga.

Dominik Papež (2010) Določitev roba urbanih naselij s pomočjo Delaunayjeve triangulacije. Diplomska naloga.

Dejan Paliska in Rudi Čop in Daša Fabjan in Samo Drobne (2010) Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 469-480. ISSN 0351-0271

Anita Požegar (2009) Sprememba vpisa v kataster stavb na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Tomaž Potočnik (2008) Informacijski sistem zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Terezija Puhan (2005) Primerjava izvedbe nove zemljiškokatastrske izmere med Slovenijo in Hrvaško. Diplomska naloga.

R

Monika Rudolf (2016) Pravni režimi in druge omejitve na zemljiščih pri izvajanju agrarnih operacij. Magistrsko delo.

Marko Rotar (2012) Vzpostavitev enotne evidence rabe zemljišč na podlagi bonitete zemljišč. Diplomska naloga.

Tina Rajar (2012) Analiza tokov selitev in voženj na delo v središča na izbranih funkcionalnih ravneh Slovenije v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Irena Rojko (2012) Uporaba podatkov opazovanja Zemlje za družbeno korist na območju Balkana. Diplomska naloga.

Jana Rakovec (2012) Stranke v postopkih izdelave elaboratov zemljiškega katastra in katastra stavb. Diplomska naloga.

Urška Renko (2010) Prostorska analiza trga kmetijskih in nezazidanih stavbnih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007 - 2009. Diplomska naloga.

Janez Rom (2008) Analiza dostopnosti do javnih dejavnosti z javnimi prevoznimi sredstvi. Diplomska naloga.

Tina Rus (2006) Pogodbena komasacija na območju gramoznice Godič. Diplomska naloga.

S

Mirko Stamenković (2016) Možnost vzpostavitve 3D-katastra stavb na osnovi meritev brezpilotnih letal. Diplomska naloga.

Viktorija Stojčeska (2015) Primerjalna analiza sistema zemljiškega katastra v Makedoniji in Sloveniji. Diplomska naloga.

Klemen Stropnik (2013) Prostorska analiza trga kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 2007-2011. Diplomska naloga.

Andrej Senekovič (2012) Funkcionalne regije stalnih selitev v Sloveniji v letih 2000-2010. Diplomska naloga.

Simon Starček (2010) Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil. Magistrsko delo.

Tadej Srdinšek (2010) Sprememba podatkov katastra stavb in ureditev lastninskih razmerij. Diplomska naloga.

Polona Strmčnik (2008) Trajnostni razvoj podeželja 2007 - 2013 na Koroškem. Diplomska naloga.

Petra Srebrnjak (2007) Postopki do vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo. Diplomska naloga.

Vesna Setnikar (2007) Razgrnitev podatkov katastra stavb. Diplomska naloga.

Simon Sevnšek (2007) Informacijski sistem za projektni management v geodeziji. Diplomska naloga.

Š

Radoš Šumrada (2015) Slovenski, evropski in mednarodni standardi za prostorske podatke. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 42-55. ISSN 0351-0271

Klemen Špruk (2014) Uporaba odprtokodnega programa Quantum GIS. Diplomska naloga.

Tomaž Šturm (2013) Uporaba tehnologije GIS za napovedovanje pojavljanja gozdnih požarov v Sloveniji. Doktorska disertacija.

Mirjana Špalir (2013) Analiza spremembe rabe zemljišč v podravski statistični regiji in na izbranih komasacijskih območjih v obdobju 2002 - 2012. Diplomska naloga.

Radoš Šumrada (2013) Prostovoljno množično zajemanje prostorskih podatkov. Geodetski vestnik , 57 (4). str. 691-701. ISSN 0351-0271

Simona Šorn (2012) Analiza višine katastrskega dohodka v obdobju 1990 - 2012 v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Irena Škarja (2012) Analiza vsebine in sprememb grafičnega zemljiškega katastra na primeru k.o. Ivanjševci. Diplomska naloga.

Blaž Švab (2012) Identifikacija veznih točk in izboljšava položajne natančnosti zemljiško-katastrskega prikaza z membransko metodo v k.o. Žažar. Diplomska naloga.

Radoš Šumrada in Miran Ferlan in Anka Lisec (2012) Acquisition and expropriation of real property for the public benefit in Slovenia. Land Use Policy, 32 . str. 14-22. ISSN 0264-8377

Radoš Šumrada in Miran Ferlan in Anka Lisec (2012) Acquisition and expropriation of real property for the public benefit in Slovenia. Land Use Policy, 32 . str. 14-22. ISSN 0264-8377

Mateja Šeligo (2011) Primerjava komasacijskega postopka med Slovenijo in Nemčijo. Diplomska naloga.

Radoš Šumrada (2011) Prosti standardni spletni servisi OGC za prostorske podatke. Geodetski vestnik , 55 (1). str. 46-56. ISSN 0351-0271

Robert Šeligo (2010) Urejanje in evidentiranje meje ter vpis stavbe v kataster stavb. Diplomska naloga.

Alenka Šifrar (2010) Analiza izvedbe parcelacije in lastninskega stanja državnih in občinskih cest na primeru občine Medvode. Diplomska naloga.

Blaž Špiler (2009) Analiza postopkov za določanje roba urbanih naselij na štirih primerih. Diplomska naloga.

Janja Šebenik (2009) Uvedba novega koordinatnega sistema v zemljiškem katastru. Diplomska naloga.

Marko Šturm (2008) Geodetska dejavnost pri popotresni obnovi zgornjega Posočja. Diplomska naloga.

Tanja Šiško Bevec (2008) Vpis in evidentiranje stavbe v kataster stavb ter vpisi različnih pravic v zemljiško knjigo. Diplomska naloga.

Aleš Škof (2008) Določitev mej avtocestnega odseka Krška vas - Obrežje v katastrski občini 1301 Krška vas po končani gradnji. Diplomska naloga.

Petra Štepec (2008) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Vojko Štraus (2007) Organizacija prostorskih podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture v komunalnem podjetju. Diplomska naloga.

Radoš Šumrada (2006) Modeliranje nepremičninskih transakcij in UML. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 439-450. ISSN 0351-0271

T

Miha Trstenjak (2015) Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu. Diplomska naloga.

Anita Tratar (2012) Preurejanje zemljiških parcel s komasacijo v industrijski coni Sevnica. Diplomska naloga.

Vanja Tomc (2008) Postopek ureditve meje in parcelacije od leta 1974 do 2007 ter njihove primerjave. Diplomska naloga.

Katja Tič (2008) Cenovna politika za prostorske podatke v Sloveniji. Diplomska naloga.

U

Peter Urh (2016) Komasacije zemljišč na območju tradicionalne parcelne strukture. Diplomska naloga.

Marjan Uljančič (2006) Uporaba tehnologije GIS na medmrežju. Diplomska naloga.

V

Robert Vrhovnik (2016) Zasnova novega izmenjevalnega formata zapisa podatkov zemljiškega katastra z upoštevanjem smernic LandINFRA. Diplomska naloga.

Matjaž Vidmar (2016) Primerjava funkcionalnih regij stalnih selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji. Diplomska naloga.

Katarina Vidmar (2016) Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije. Diplomska naloga.

Kaja Vršec (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Štajersko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

Blaž Vičič (2014) Masovno zajemanje podatkov na prostovoljni osnovi. Diplomska naloga.

Tomaž Vošner (2014) Analiza rabe zemljišč z uporabo podatkov daljinskega zaznavanja na komasacijskem območju Vihre. Diplomska naloga.

Simona Vesel (2014) Vključevanje dodatnih meritev v postopek izboljšave kakovosti katastrskih načrtov. Diplomska naloga.

Blaž Vidmar (2013) Prikaz zemljiškega katastra in katastra stavb v Google Earth. Diplomska naloga.

Domen Verderber (2013) Študija možnosti uporabe arhivskih gradiv franciscejskega katastra za analizo sprememb v prostoru. Diplomska naloga.

Zala Vindiš (2012) Analiza sodnih postopkov evidentiranja nepremičnin na območju OGU Slovenj Gradec. Diplomska naloga.

Sandi Vidmar (2012) Analiza elaboratov katastrske izmere v k.o. Gradišče II. Diplomska naloga.

Goran Vidaković (2011) Primerjava zemljiškega katastra v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški. Diplomska naloga.

Aleksander Vučanović (2011) Mediacija v zemljiškem katastru. Diplomska naloga.

Mateja Valenčak (2011) Kontrola površin zemljišč za namen subvencij v kmetijstvu v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

France Vesel (2008) Izdelava projektne dokumentacije in projekta izvedenih del ter vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Sonja Vončina (2006) Uporaba geografskih informacijskih sistemov v prostorskem planiranju na primeru občine Dobrna. Diplomska naloga.

Z

Sebastijan Zajc (2014) Uporaba brezpilotnih plovil pri množičnem urejanju parcelnih mej. Diplomska naloga.

Špela Zmrzlikar (2014) Vpis stavbe v kataster stavb in ureditev etažne lastnine. Diplomska naloga.

Matej Zupanec (2012) Analiza števila funkcionalnih regij v Sloveniji v obdobju 2000-2010. Diplomska naloga.

Marko Zore (2011) Izdelava spletnega tematskega portala z interaktivno karto. Diplomska naloga.

Mateja Zupan (2011) Gravitacijski modeli delavcev vozačev med občinami Slovenije v obdobju 2000 - 2009. Diplomska naloga.

Tadej Zver (2010) Primeri dobrih/slabih praks pri izdelavi zemljiškokatastrskih elaboratov glede na Zakon o evidentiranju nepremičnin. Diplomska naloga.

Branka Zalar (2008) Program razvoja podeželja Notranjske. Diplomska naloga.

Petra Zajšek (2008) Analiza časovne izvedbe popisa nepremičnin. Diplomska naloga.

Marko Zore (2007) Izdelava 3D-modela mesta za spletno uporabo. Diplomska naloga.

Vladimir Zorman (2007) Postopek vzpostavitve toloploško urejenega podatkovnega sloja cest za potrebe zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Ž

Tomaž Žavbi (2016) Geodetska dela pri gradnji manj zahtevnih objektov. Diplomska naloga.

Aleš Žel (2016) Analiza postopkov komasacije kmetijskih zemljišč na primeru komasacije Juršinci. Diplomska naloga.

Urška Železnik (2011) Gravitacijski modeli stalnih selitev po izbranih državah Evrope. Diplomska naloga.

Simon Žinko (2008) Parcelacija dolžinskega objekta na praktičnem primeru. Diplomska naloga.

Miha Žagar (2007) Izdelava elaborata ureditve meje in parcelacije. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 01:54:31 CET.