Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Število enot na tem nivoju: 220.

Članek

Sabina Kolbl in Blaž Stres (2015) Določanje bioplinskega potenciala peletov pšenične slame na laboratorijskem modelnem merilu in njihov vpliv na proces anaerobne presnove. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 49-59. ISSN 1581-0267

Aljaž Maslo in Jože Panjan in Dušan Žagar (2014) Large-scale oil spill simulation using the lattice Boltzmann method, validation on the Lebanon oil spill case. Marine Pollution Bulletin . str. 1-25. ISSN 0025-326X

Klara Jarni in Boris Kompare in Darko Drev in Tjaša Griessler Bulc in Aleksandra Krivograd-Klemenčič (2013) Vpliv naprednih oksidacijskih procesov (AOPs) na biorazgradljivost komunalne odpadne vode za njeno ponovno uporabo v tekstilni industriji. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 1-13. ISSN 1581-0267

Sabina Kolbl in Blaž Stres (2013) Določanje bioplinskega potenciala peletov pšenične slame na laboratorijskem modelnem merilu in njihov vpliv na proces anaerobne presnove. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 49-59. ISSN 1581-0267

Klara Jarni in Boris Kompare in Tjaša Griessler Bulc in Aleksandra Krivograd Klemenčič in Darko Drev (2013) Effect of advanced oxidation processes (AOPs) on the biodegradability of municipal wastewater for its reuse in the textile industry. Acta hydrotechnica, 26 (44). str. 1-13. ISSN 1581-0267

Rudolf Rajar in Andrej Širca in Mario Krzyk in Andrej Vidmar in Matjaž Četina (2012) Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 71-84. ISSN 1581-0267

Darko Drev in Jože Panjan (2012) Učinkovito predhodno čiščenje mlekarskih odpadnih vod. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 129-140. ISSN 1581-0267

Darko Drev (2006) Izdelava politetrafluoretilenskih membran in njihovo laminiranje na tekstilne podloge. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (9). str. 613-624. ISSN 0039-2480

Darko Drev in Danijel Vrhovšek in Jože Panjan (2006) Raziskave možnosti uporabe porozne keramike kot podstave ali filtrirne snovi pri čiščenju odpadnih vod. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 52 (4). str. 250-263. ISSN 0039-2480

Darko Drev in Jože Panjan (2006) Meritve in modeliranje procesnih vplivov substratov in filter medijev na čistilnih napravah s pritrjeno biomaso. Acta hydrotechnica, 24 (40). str. 65-81. ISSN 1581-0267

Boris Kompare in Meta Levstek in Nataša Atanasova (2006) Dva pristopa k modeliranju čistilne naprave za odpadno vodo. Acta hydrotechnica, 24 (40). str. 45-64. ISSN 1581-0267

Nataša Atanasova (2006) Avtomatizirano modeliranje jezer z uporabo podatkov in ekpertnega znanja: evalvacija aplikacij. Acta hydrotechnica, 24 (40). str. 21-43. ISSN 1581-0267

Jože Panjan in Marija Bogataj in Boris Kompare (2005) Statistična analiza gospodarsko enakovrednih nalivov. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 51 (9). str. 600-611. ISSN 0039-2480

Boris Kompare in I Bratko in Franci Steinman in Sašo Džeroski (1994) Using machine learning techniques in the construction of models . 1. Introduction. Ecological modelling, 75 . str. 617-628. ISSN 0304-3800

Knjiga

Boris Kompare in Nataša Atanasova in Tjaša Griessler Bulc in Klara Jarni, eds. (2014) Course Material, 9th and 10th June 2014, Ljubljana, Slovenia. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN 978-961-6884-20-4 (pdf)

Visokošolsko delo

Zsuzsanna Engi (2016) Hidravlično modeliranje poplavne nevarnosti na izlivnih odsekih vodotokov, oprto na procese zamuljevanja. Doktorska disertacija.

Matej Müller (2016) Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu. Doktorska disertacija.

Janja Ravnikar (2016) Analiza variant odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v malih občinah na primeru Občine Škocjan. Magistrsko delo.

Miha Maučec (2016) Uporaba membranskih bioreaktorjev na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Gregor Ivnik Dujovič (2016) Razbremenitev Pake v Velenjsko jezero. Diplomska naloga.

Žiga Ščukovt (2016) Primernost sonaravnih ukrepov za upočasnitev vodnega toka na poplavnih območjih. Diplomska naloga.

Stevan Gajić (2016) Uporaba poenostavljenih programov za račun valov vsled porušitve pregrad. Diplomska naloga.

Gordana Kurmanšek (2016) Ocena vpliva zelenih streh na količino padavinskega odtoka. Magistrsko delo.

Lučka Čampa (2016) Proces odločanja in izbira tehnološko ustreznih in ekonomsko sprejemljivih rešitev o načinu odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju Šaleške doline. Magistrsko delo.

Luka Drole (2016) Inženirsko biološke ureditve na grajenih razbremenilnikih. Diplomska naloga.

Matic Žgur (2016) Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju naselja Rašica. Diplomska naloga.

Polona Lunar (2016) Obratovanje in vzdrževanje zadrževalnikov padavinske odpadne vode na območju avtocestne baze Hrušica. Diplomska naloga.

Sandi Ražman (2016) Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih. Diplomska naloga.

Aleš Zaletelj (2016) Idejna zasnova čiščenja odpadne vode na Ajdovški planoti. Diplomska naloga.

Špela Bobnar (2016) Masna bilanca kakovostnih parametrov Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Gabrijela Humerca (2016) Optimizacija oskrbe z vodo počitniške hiše na otoku Silba. Diplomska naloga.

Dragana Rakanović (2016) Raziskava optimalnega ravnanja z odpadki v gospodarski družbi X. Diplomska naloga.

Tomaž Žibert (2016) Razsoljevanje kot nov vir pitne vode. Diplomska naloga.

Lovrenc Ameršek (2016) Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sevnica. Diplomska naloga.

Maja Lang (2016) Poplavna nevarnost v naselju zaradi zalednih voda. Diplomska naloga.

Amela Husić (2016) Umerjanje hidravličnega modela vodovodnega sistema Šmartno ob Paki. Diplomska naloga.

Andreja Rener (2016) Presoja odvodnjavanja Luke Koper in predlogi izboljšav. Diplomska naloga.

Anja Dobrovič (2016) Razmejitev obveznosti med Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo pri oskrbi s pitno vodo. Diplomska naloga.

Natalija Likar Koselj (2016) Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske. Magistrsko delo.

Miljenko Hočuršćak (2016) Vodnogospodarske podlage za nadzor obratovanja in vzdrževanja manjših zadrževalnikov. Magistrsko delo.

Luka Čad (2016) Industrijska čistilna naprava odpadnih vod nastalih pri proizvodnji sladkorja. Diplomska naloga.

Jasmina Klančnik (2016) Rastlinska čistilna naprava na ekološki kmetiji Kapl. Diplomska naloga.

Andrej Biro (2016) Modeliranje vpliva površinskih vodotokov na gladino podzemne vode Prekmurskega polja. Magistrsko delo.

Primož Rodič (2016) Modelna podobnost in vpliv modelnega merila na prenos rezultatov fizičnega hidravličnega modela na prototip. Magistrsko delo.

Matjaž Šercelj (2016) Primerjalna analiza možnosti energetske rabe odseka reke Kokre. Diplomska naloga.

Tanja Tofil (2016) Tehnologije vgradnje in rehabilitacije vodovodnih cevi. Magistrsko delo.

Viktor Matjašič (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vaseh Božakovo, Želebej in Rakovec. Diplomska naloga.

Mateja Juvan (2016) Raziskava optimizacije delovanja Centralne čistilne naprave Zagorje ob Savi. Magistrsko delo.

Nejc Pogačnik (2016) Izgradnja visokovodnega prognostičnega in opozorilnega sistema in zagotavljanje njegove zanesljivosti in operativnosti. Magistrsko delo.

Aleš Strupeh (2016) Obdelava blata na čistilni napravi Sevnica in možnost njegove uporabe. Diplomska naloga.

Sašo Haberman (2016) Raziskava možnih tehnoloških procesov čiščenja izcednih vod iz deponij. Diplomska naloga.

Ingrid Grozina (2016) Analiza razpoložljivosti in uporaba vode na porečju Mirne. Diplomska naloga.

Nikola Bakarič (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Naklo. Diplomska naloga.

Matic Škrbinc (2016) Idejne rešitve odvajanja odpadlih voda za naselja Stanežiče, Dvor, Medno. Diplomska naloga.

Boris Grubar (2016) Hidravlična analiza vodovodnega sistema Kostanjevice na Krki. Magistrsko delo.

Teja Kržišnik (2016) Anaerobna presnova biološko razgradljivih substratov. Diplomska naloga.

Miha Slivar (2016) Naravni in antropogeni onesnaževalci porečja Glinščice. Diplomska naloga.

Sara Grobljar (2016) Modeliranje odtočnih razmer na poplavnih urbanih površinah. Diplomska naloga.

Martina Bakan (2016) Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Tišina. Diplomska naloga.

Tadej Kokalj (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadne vode v krajevni skupnosti Šentlambert, občina Zagorje ob Savi. Diplomska naloga.

Barbara Semen (2016) Antropogeni in naravni vplivi v porečju Kokre za občini Jezersko in Preddvor. Diplomska naloga.

Mitja Zupančič (2016) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda v vaseh Jezero, Lukovek in Dolenja Dobrava v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Aleš Mlaker (2016) Izvedba različnih sistemov odvodnje s horizontalno vodenim vrtanjem (HDD). Diplomska naloga.

Jernej Možina (2016) Naravni in antropogeni vplivi na območju akumulacij Mola in Klivnik. Diplomska naloga.

Mitja Centa (2016) Ugotavljanje koncentracij mikroplastike v slovenskih vodotokih in jezerih. Magistrsko delo.

Špela Jerončič (2016) Pregled hidrantnega omrežja in požarne ogroženosti objektov v naselju. Magistrsko delo.

Tadej Bizjak (2016) Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije. Diplomska naloga.

Matjaž Knapič (2016) Vpliv spremembe gladinskega vrtišča v akumulacijskih bazenih na obratovanje hidroelektrarn. Magistrsko delo.

Barbara Corn (2016) Idejna študija zapiranja odlagališča Ostri vrh v Logatcu. Magistrsko delo.

Petra Jesenko (2016) Antropogeni in naravni vplivi na Divje in Račevsko jezero. Diplomska naloga.

Uroš Fortun (2016) Ocena vpliva prelivajoče vode, dela kanalizacijskega sistema Črnomlja, v reko Dobličico. Diplomska naloga.

Tjaša Dolenc (2016) Amfibijska stavba na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Uroš Žagar (2016) Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov. Diplomska naloga.

Štefan Praznik (2016) Naravni in antropogeni vplivi na hidrosfero v območju Šmarjeških toplic. Diplomska naloga.

Maja Nučič (2016) Možnosti uporabe odvečnega blata iz centralne čistilne naprave Jesenice. Diplomska naloga.

Tadej Cigut (2015) Predlog sanacije vodarne Mrzlek. Diplomska naloga.

Andrej Melihen (2015) Postopek H2O2/UV za odstranjevanje površinsko aktivnih snovi iz vode. Diplomska naloga.

Aleš Preglej (2015) Prednosti in slabosti uporabe polimernih materialov v vodovodnih sistemih. Diplomska naloga.

Martina Oder (2015) Ugotavljanje intenzivnosti pritrjevanja bakterij vrste Legionella pneumophila na površine materialov za vodovodne napeljave. Doktorska disertacija.

Tanja Valcl Fifer (2015) Globinska filtracija na sistemih za obdelavo odpadnih voda. Magistrsko delo.

Rok Rojko (2015) Optimizacija tehnologij mehanske obdelave odpadkov v Cero Ajdovščina. Diplomska naloga.

Barbara Ilić (2015) Primerjava različnih sistemov odvodnje v urbanih naseljih. Diplomska naloga.

Jan Škrk (2015) Matematično modeliranje toka v ribji stezi ob HE Arto Blanca. Diplomska naloga.

Rok Korošec (2015) Modeliranje vodnega ekosistema Cerkniškega jezera s programskim orodjem Aquatox. Diplomska naloga.

Romina Korenika (2015) Procesi ob stiku razlitja nafte z morsko obalo. Diplomska naloga.

Filip Žitek (2015) Optimizacija procesa proizvodnje bioplina na Bioplinarni Nemščak s predobdelavo substrata in kombiniranjem z odpadnim blatom. Diplomska naloga.

Kaja Zgonc (2015) Raziskava upoštevanja načel HACCP pri vodooskrbnih sistemih v Sloveniji. Diplomska naloga.

Samo Miroševič (2015) Uporaba fizikalno-kemijskih postopkov za doseganje zahtevnih parametrov tehnoloških odpadnih voda pred priključevanjem na komunalni sistem. Diplomska naloga.

Kristjan Cizara (2015) Primerjava dveh variant odvodnje soseske Novo Naselje in industrijske cone v Vipavi. Diplomska naloga.

Nejc Majoranc (2015) Idejne zasnove ureditve deponije usnjarskih odpadkov Rakovnik. Diplomska naloga.

Aljaž Maslo (2015) Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode. Doktorska disertacija.

Bor Miška (2014) Analiza izhodišč za urejanje odtočnega režima reke Vipave. Diplomska naloga.

Aljaž Žolnir (2014) Primerjava dvodimenzijskih programov na primeru računa toka Bolske pri Gomilskem. Diplomska naloga.

Denis Pečečnik (2014) Primerjava med kompaktnimi, grajenimi in rastlinskimi čistilnimi napravami. Diplomska naloga.

Anamarina Ljubić (2014) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi in Dobova. Diplomska naloga.

David Pavlin (2014) Primerjava naprednih oksidacijskih procesov pri čiščenju odpadne komunalne vode. Diplomska naloga.

Daniel Kozelj (2014) Večkriterijska optimizacija umerjanja hidravličnih modelov vodooskrbnih sistemov. Doktorska disertacija.

Rok Vodopivec (2014) Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Urška Mižigoj (2014) Vpliv onesnaževalcev na vodno okolje v Krškem. Diplomska naloga.

Edo Đuvelek (2014) Zasnova in idejna rešitev kanalizacijskega sistema za območje Vnanjih in Notranjih Goric. Diplomska naloga.

Enej Skuk (2014) Problematika čiščenja odpadnih voda na Krasu. Diplomska naloga.

Anja Kitić (2014) Idejna zasnova kanalskega sistema in čistilne naprave za naselje Lucija. Diplomska naloga.

Sabina Koplan (2014) Varovanje vodnih virov v občini Črnomelj. Diplomska naloga.

Urban Jakop (2014) Postopki in vrste malih čistilnih naprav. Diplomska naloga.

Nataša Štupar (2014) Model odločanja lastnikov nepremičnin pri potresni rehabilitaciji stavb. Diplomska naloga.

Matjaž Bobnar (2014) Tveganja pri nadzoru gradbenih del. Diplomska naloga.

Matija Colja (2014) Ekološko recikliranje bioloških odpadkov iz gospodinjstva z avtomatskim kompostnikom. Diplomska naloga.

Boris Košak (2014) Optimizacija rabe vode na gorskih postojankah. Diplomska naloga.

Tomaž Žitek (2014) Pojavljanje nitratov in pesticidov v vodovodnem sistemu Murska Sobota. Diplomska naloga.

Sabina Kolbl (2014) Izboljšava anaerobne presnove blata iz komunalnih čistilnih naprav in lignoceluloznih substratov pri pridobivanju bioplina. Doktorska disertacija.

Suzana Pavlič (2014) Zasnova pretočne in recirkulacijske ribogojnice za salmonidne ribe. Diplomska naloga.

Andrej Hercog (2014) Rastlinska čistilna naprava Grborezi. Diplomska naloga.

Mojca Gantar (2014) Metode zmanjševanja padavinskega odtoka v urbanem okolju. Diplomska naloga.

Katja Žilavec (2014) Tehnologije priprave bazenske kopalne vode in ukrepi za zmanjševanje nastanka kloriranih stranskih produktov dezinfekcije (SPD) na primeru Term Sončni park Vivat. Diplomska naloga.

Svetlana Ilić (2014) Idejni načrt odvoda onesnaženih voda iz naselij Korte in Parecag. Diplomska naloga.

Gorana Romčević (2014) Adsorpcijske sposobnosti različnih adsorbentov pri razbarvanju odpadne vode. Diplomska naloga.

Gašper Kokalj (2013) Idejna rešitev kanalizacijskega sistema za naselje Puštal. Diplomska naloga.

Nika Murovec (2013) Odstranjevanje železa iz odpadne vode v livarski industriji. Diplomska naloga.

Anja Dokl (2013) Priprava pitne vode iz površinske z uporabo ultrafiltracije in reverzne osmoze. Diplomska naloga.

Urban Čepon (2013) Analiza delovanja čistilnih naprav za odpadne vode pri planinskih kočah. Diplomska naloga.

Andreja Bernjak (2013) Možnosti uporabe blata iz Centralne čistilne naprave Murska Sobota. Diplomska naloga.

Jure Mlakar (2013) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerkno. Diplomska naloga.

Anita Voh (2013) Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda za območje Ponikovske planote. Diplomska naloga.

Tadeja Zupančič (2013) Anaerobni postopki čiščenja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Marijan Gorjup (2013) Zgodovinski pregled in trenutno stanje vodopreskrbe v vodovodnem sistemu Kranj. Diplomska naloga.

Barbara Kukovec (2013) Analiza projektov preskrbe prebivalcev s pitno vodo na desnem bregu Mure-Sistem C. Diplomska naloga.

Špela Vrhovec (2013) Zatiranje legionel: termična dezinfekcija omrežja pitne vode v bolnišnici. Diplomska naloga.

Miha Žlindra (2013) Analiza količine tujih voda na območju IOC Trzin. Diplomska naloga.

Matjaž Ozbič (2013) Problematika čiščenja in dispozicija blata na Krasu. Diplomska naloga.

Miha Klemenčič (2013) Primerjava podtlačne kanalizacije z gravitacijsko kanalizacijo v naselju Ponikve. Diplomska naloga.

Mihaela Ovčjak (2013) Problematika evtrofnosti in sanacije nenaravnih jezer. Diplomska naloga.

Petra Ivančič (2013) Problemi z napihnjenim blatom na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Mojca Vrbančič (2013) Ravnanje s centratom iz obdelave blata na Centralni čistilni napravi Ljubljana. Magistrsko delo.

Miha Govejšek (2013) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Velike Lašče. Diplomska naloga.

Tjaša Šilc (2012) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Žlebič, Slatnik in Sušje. Diplomska naloga.

Tanja Hrast (2012) Osnutek smernice za projektiranje rastlinskih čistilnih naprav v Sloveniji na osnovi primerjave praks v Evropi. Diplomska naloga.

Rok Hamzić (2012) Dopolnitev modela PCFLOW2D s k-e modelom turbulence za nestalni tok. Diplomska naloga.

Miran Boštjančič (2012) Obdelava stranskih proizvodov oljarske industrije v Slovenski Istri. Diplomska naloga.

Urška Kocijančič (2012) EU zakonodaja s področja odpadnih voda in medsebojna primerjava večjih mlekarn v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Anže Podržaj (2012) Izboljšanje vodotoka višnjica z zadrževanjem onesnaženih voda na kanalizacijskem sistemu. Diplomska naloga.

Blaž Peterlin (2012) Čiščenje odpadnih voda v Triglavskem narodnem parku. Diplomska naloga.

Nejc Vesel (2011) Uporaba odvečnega blata iz občinske komunalne čistilne naprave. Diplomska naloga.

Iztok Pečjak (2011) Simulacija procesov čiščenja odpadne vode in možna idejna rešitev posodobitve CČN Škofja Loka. Diplomska naloga.

Eva Prošek (2011) Testiranje membranskega modula za ultrafiltracijo. Diplomska naloga.

Mateja Godnič (2011) Idejne rešitve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod iz naselij Spodnja Rečica, Nizka, Varpolje in del Šentjanža. Diplomska naloga.

Tomaž Balut (2011) DVODIMENZIJSKO MODELIRANJE EKSTREMNIH POPLAV SAVE V OBMOČJU NE KRŠKO. Diplomska naloga.

Blaž Čubej (2011) Idejna rešitev odvodnje in čiščenja odpadnih vod za naselje Grgar. Diplomska naloga.

Urša Vidmar (2011) Primerjava vertikalnih in horizontalnih sistemov rastlinskih čistilnih naprav. Diplomska naloga.

Benjamin Nučič (2011) Kvaliteta reke Krke v srednjem toku. Diplomska naloga.

Vid Žgajner (2011) DIMENZIONIRANJE ZADRŽEVALNIH BAZENOV DEŽEVNIH VODA PRI ZAŠČITI OBČUTLJIVIH VODOTOKOV. Diplomska naloga.

Barbara Jerman (2011) Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben, Dolnje in Gorenje Mraševo. Diplomska naloga.

Tjaša Kuclar (2010) Ocena masnih obremenitev onesnaženih padavinskih, odpadnih in rečnih voda zboralnika A6 v Ljubljani. Diplomska naloga.

Rok Avsec (2010) Idejne rešitve odvodnje odpadnih voda za naselja od Golnika do Mlake pri Kranju. Diplomska naloga.

Urška Jakin (2010) VPLIV EKOLOŠKO SPREJEMLJIVEGA PRETOKA NA POSLOVANJE MALIH HIDROELEKTRARN. Diplomska naloga.

Marija Zaletelj (2010) Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice. Diplomska naloga.

Helena Ugrin (2010) Variantne izvedbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Poletiči in Beli kamen. Diplomska naloga.

Primož Kaiser (2010) Cenilne linije za izvedbo kanalizacije. Diplomska naloga.

Apolonija Lebeničnik (2010) Idejna študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Prekopa, Stopnik in Čeplje. Diplomska naloga.

Brigita Bijol (2010) Različni načini odvodnje onesnažene vode iz naselja Dolenja vas. Diplomska naloga.

Veronika Savnik (2010) Razvoj biofilma v membranskih bioreaktorjih. Diplomska naloga.

Petra Čepelnik (2009) Primerjava biofiltracijskega reaktorja in ČN s podaljšano aeracijo. Diplomska naloga.

Matej Müller (2009) Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju. Diplomska naloga.

Matej Čehovin (2009) Uporaba UV svetlobe v zdravstveni hidrotehniki-tehnološki, tehnični in inženirski vidiki. Diplomska naloga.

Sabina Kolbl (2009) Prezračevalni sistemi na KČN in njihova primerjava na CČN Ljutomer in Murska Sobota. Diplomska naloga.

Jernej Hercog (2009) Ocena možnosti izboljšave delovanja ČN mlekarske industrije. Diplomska naloga.

Tadej Brežan (2009) Izdelava hidravličnega matematičnega modela vodovodnega sistema mesta Piran. Diplomska naloga.

Tomaž Žagar (2009) Izgradnja malih čistilnih naprav za razpršeno gradnjo v ljubljanski urbani regiji. Diplomska naloga.

Zoran Ofak (2009) Tehnična, tehnološka in cenovna primerjava lastnosti in vgradnje kanalizacijskih cevi. Diplomska naloga.

Sabina Arh (2009) Vpliv gojitvenih ribnikov na evtrofikacijo površinskih voda. Diplomska naloga.

Matej Uršič (2009) Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza. Doktorska disertacija.

Marko Berčon (2009) Ocena delovanja javnega vodovodnega sistema Golišče. Diplomska naloga.

Jerneja Čepon (2008) Hidravlični preračun vodovodnega omrežja Vodice. Diplomska naloga.

Matjaž Špacapan (2008) Izbira lokacij odlagališč komunalnih odpadkov. Diplomska naloga.

Metka Jereb (2008) Idejne rešitve kanalizacijskega sistema in komunalne čistilne naprave za naselje Branik. Diplomska naloga.

Metka Vojska (2008) Pomen izgradnje ZBDV na kraškem področju. Diplomska naloga.

Srečko Lipovšek (2008) Vzpostavitev katastra in podatkovne strukture za hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov. Diplomska naloga.

Mateja Škerjanec (2008) Primerjava simulacijskih orodij WEST in GPS-X na primeru MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Boris Plohl (2008) Priprava pitne vode iz vodnih virov na levem bregu Mure. Diplomska naloga.

Sonja Pirečnik (2008) Vodarna Grmov vrh - analiza delovanja in rekonstrukcija. Diplomska naloga.

Aleš Zaviršek (2008) Preliminarna študija zaščite vodotokov na področju kanalizacijskega sistema Grosuplje - Šmarje Sap. Diplomska naloga.

Martin Ponikvar (2008) Tehnologije odstranjevanje metana na odlagališčih. Diplomska naloga.

Mitja Centa (2008) Modeliranje transporta hranil v Tržaškem zalivu s programom PCFLOW3D. Diplomska naloga.

Domen Lajevec (2008) Analiza vplivov onesnaženih voda s soljo iz cestišč na vodno okolje in čiščenje na komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Gašper Malovrh (2008) Idejne rešitve odvodnje in čiščenja odpadnih voda za naselje Muljava z okolico. Diplomska naloga.

Ana Dragoš (2008) Certificiranje male čistilne naprave SBR. Diplomska naloga.

Matjaž Belca (2008) Uporaba programa AQUIFAS pri dimenzioniranju MBBR reaktorja. Diplomska naloga.

Pavel Debeljak (2008) Fizikalni postopki zgoščevanja in dehidracije blata na KČN. Diplomska naloga.

Andreja Rutar (2008) Analiza vpliva parametrov na kakovost prelite vode in volumne zadrževalnih bazenov po standardu ATV-A 128E. Diplomska naloga.

Damjan Gerljevič (2007) Možnost uporabe blata iz komunalnih ČN na kmetijskih površinah zgornje Vipavske doline. Diplomska naloga.

Jaka Cunk (2007) Uporava elektrofotografije za oceno kvalitete vode. Diplomska naloga.

Peter Stopar (2007) Priprava pitne vode na zajetju Jama. Diplomska naloga.

Urška Brglez Noč (2007) Sodobne metode vzdrževanja in sanacije kanalizacijskih sistemov. Diplomska naloga.

Aleš Kelhar (2007) Benchmarking metoda pri komunalnih čistilnih napravah. Diplomska naloga.

Janja Mlakar (2007) Modeliranje zadrževanja in razbremenjevanja onesnaženosti padavinskih voda na kanalizacijskih sistemih. Diplomska naloga.

Matjaž Horvat (2007) Idejna študija sanacije čistilne naprave za pitno vodo Mrzlek. Diplomska naloga.

Lara Flis (2007) Vzpostavitev strukture sistema za analizo podatkov o kvaliteti vode in zdravju prebivalstva. Diplomska naloga.

Gregor Bostič (2007) Sanacija in zapiranje odlagališč komunalnih odpadkov. Diplomska naloga.

Dejan Rep (2007) Uporaba programa SWMM in smernic ATV 128 za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov in zadrževalnih bazenov. Diplomska naloga.

Igor Bertok (2007) Denitrifikacija pitnih vod. Diplomska naloga.

Marko Žibret (2006) Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest. Diplomska naloga.

Mojca Usenik-Plečnik (2006) Idejne rešitve odvajanja odpadnih voda v naseljih Breg, Pako, Dol in Laze pri Borovnici. Diplomska naloga.

Andrej Opara (2006) Rehabilitacija primarnega cevovoda v naselju Karlovc v Škofji Loki. Diplomska naloga.

Tijana Mićić (2006) Matematični model kakovosti treh ribnikov v mariborskem Mestnem parku. Diplomska naloga.

Jernej Muhič (2006) Sanacija vaškega vodovoda Veliki Slatnik - Križe. Diplomska naloga.

Simon Kersnič (2006) Modelna simulacija naravnih in antropogenih vplivov na kakovost reke Krke v zgornjem toku. Diplomska naloga.

Miha Prislan (2006) Modeliranje in dimenzioniranje bioloških procesov na osnovi produkcije blata. Diplomska naloga.

Eva Rotar (2006) Ravnanje z vodo na obalnem in zalednem kraškem območju. Diplomska naloga.

Anže Urevc (2006) Upravljanje z jezerom - primerjava Bleda s podobnimi kraji v Avstriji. Diplomska naloga.

Blaž Ivanuša (2006) Primerjava postopkov za zmanjšanje koncentracije atrazina in nitratov na vodarni Skorba. Diplomska naloga.

Uroš Peklaj (2006) Matematični model vodovodnega omrežja Dravlje. Diplomska naloga.

Andrej Andoljšek (2006) Rekonstrukcija delovanja vodovodnega sistema v Ferarijevem vrtu v Štanjelu. Diplomska naloga.

Jana Skubic (2006) Vpliv obremenitve in morfologije jezera na kakovost jezera. Diplomska naloga.

Andrejka Gorše (2005) Idejni projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselij Veliki Slatnik in Križe. Diplomska naloga.

Katja Novak (2005) Predlog vodooskrbe v Javorniškem rovtu. Diplomska naloga.

Miha Simončič (2005) Postavitev sistema ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov v občini Šentjernej. Diplomska naloga.

Andrej Škofljanec (2005) Vpliv pojezerja na kakovost jezera - primer akumulacije Padež s Suhorko. Diplomska naloga.

Robert Grnjak (2005) Optimizacija investicijskih stroškov komunalne infrastrukture s pomočjo stroškovnega modela MONKI na primeru odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Gregor Mavrič (2005) Idejni načrt odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vasi Račice in Starod. Diplomska naloga.

Blaž Horvat (2005) Aktivna zaščita vodarne Hrastje. Diplomska naloga.

Nataša Atanasova (2005) Priprava in uporaba ekspertnega predznanja za avtomatizirano modeliranje vodnih ekosistemov. Doktorska disertacija.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:54:51 CET.