Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Inštitut za komunalno gospodarstvo (IKG)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1990
Število enot na tem nivoju: 209.

2016

Nuša Brolih (2016) Nepremičninski posredniki kot udeleženci na trgu nepremičnin. Magistrsko delo.

Samo Zupančič (2016) Uporaba metode preostanka vrednosti za potrebe vrednotenja in presojo naložb v nepremičnine. Magistrsko delo.

Samo Jakljič (2016) Kompetence in izobraževanje kadrov na področju komunalnih dejavnosti. Magistrsko delo.

Alenka Kambič (2016) Ocenjevanje vrednosti služnostne pravice na javnem dobru. Magistrsko delo.

Anton Rebol (2016) Upravljanje s tveganji in negotovostjo pri evalvaciji naložbenih odločitev v nepremičninskem sektorju. Magistrsko delo.

Jovan Frank (2016) Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v občini Izola in Piran. Diplomska naloga.

Mery Lončar Klemenčič (2016) Metodologija za določitev nezazidanih zemljišč za gradnjo stavb in instrumenti za njihovo aktivacijo. Magistrsko delo.

Borut Barlič (2016) Vrednotenje nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi tržnih smernih vrednosti zemljišč. Magistrsko delo.

Boštjan Novak (2016) Vloga upravnika pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb. Diplomska naloga.

Sandra Ivančič Katavič (2016) Analiza dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt, ko je investitor lokalna skupnost. Diplomska naloga.

Suzana Plešic (2016) Analiza stanovanjskih najemnin v Mestni občini Maribor. Diplomska naloga.

Robert Vidmar (2016) Analiza razlik med prodajnimi cenami nepremičnin in posplošenimi tržnimi vrednostmi nepremičnin v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Anton Hajdinjak (2016) Metodologija za izračun najemnine za polaganje optičnih kablov v kanalizacijo javne razsvetljave. Diplomska naloga.

Lovrenc Ameršek (2016) Idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Sevnica. Diplomska naloga.

Marko Brundula (2016) Gospodarjenje z gospodarsko javno infrastrukturo v lokalni skupnosti. Magistrsko delo.

Jana Kermolj (2016) Analiza nakupov nepremičnin tujih državljanov na Krasu. Diplomska naloga.

Anže Mrvar (2016) Uspešnost gradnje enostanovanjskih stavb na obrobju Novega mesta. Diplomska naloga.

Primož Bajc (2016) Analiza najbolj gospodarne rabe zemljišča na primeru stanovanjske stavbe v Ljubljani. Diplomska naloga.

Tomaž Kostov (2016) Analiza razvoja gradbenega projekta enostanovanjske stavbe "Hiša Bernardin". Diplomska naloga.

Mojca Hren (2016) Gospodarjenje z nepremičnim premoženjem države na primeru kompleksa Ministrstva za notranje zadeve. Magistrsko delo.

Boris Hočevar (2016) Analiza zaznavanj dejavnikov, ki vplivajo na vrednost stanovanjskih nepremičnin s poudarkom na hrupu. Diplomska naloga.

Elena Samec (2016) Analiza najemnega trga stanovanj v slovenskih mestnih občinah. Magistrsko delo.

Primož Šešok (2016) Analiza dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za industrijsko - poslovni objekt. Diplomska naloga.

Metka Škrabec Šešok (2016) Prikaz postopkov pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo industrijskega objekta. Diplomska naloga.

Aljaž Veternik (2016) Analiza stanovanjskih preferenc kot dejavnikov odločitve o stanovanjskem statusu v Sloveniji. Diplomska naloga.

Damir Knežević (2016) Analiza najemnin za stanovanja in stanovanjske hiše v slovenskih obalnih občinah. Diplomska naloga.

Boštjan Komočar (2016) Strokovne podlage za razvoj komunalne infrastrukture v občini Brežice. Diplomska naloga.

Luka Ortar (2016) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega sklada občine Kobarid. Diplomska naloga.

Matjaž Brus (2016) Vpliv podatkov registra nepremičnin na izračun posplošene tržne vrednosti nepremičnin. Diplomska naloga.

Janez Kranjc (2016) Analiza trga stanovanj v slovenskih mestnih občinah v obdobju od januarja 2007 do junija 2015. Diplomska naloga.

Marko Jarnević (2016) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občinah Črnomelj, Metlika in Semič. Diplomska naloga.

Matej Brulc (2016) Upravljanje večstanovanjskih stavb v Mestni občini Novo mesto. Diplomska naloga.

Brigita Mikulec Bizjak (2016) Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pri umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. Magistrsko delo.

Valentina Brečko Čebela (2016) Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Litija. Diplomska naloga.

Albin Rakar (2016) Izbrana dela, jubilejna monografija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. ISBN xx

2015

Petra Škulj (2015) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občini Ribnica. Diplomska naloga.

Boštjan Rogelj (2015) Kritična analiza elementov cenitvenih poročil v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Alen Anić (2015) Analiza uspešnosti investicijskega projekta stanovanjske stavbe v Koštaboni. Diplomska naloga.

Sandi Vrtar (2015) Vpliv energetskih izkaznic stavb na cene nepremičnin. Diplomska naloga.

Matjaž Zupan (2015) Analiza programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica. Diplomska naloga.

Maja Jordan (2015) Analiza stanovanjskih najemnin v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Saša Otrin (2015) Strokovne podlage za izvajanje zemljiške politike v občini Vrhnika. Diplomska naloga.

Maja Kobetič (2015) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Črnomelj. Diplomska naloga.

Sara Resnik (2015) Davek na zemljišče kot alternativni predlog obdavčitve nepremičnin. Diplomska naloga.

Samo Remic (2015) Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Gorenjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Andrej Krmelj (2015) Analiza prodajnih cen stanovanj in stanovanjskih hiš na nivoju statističnih regij Slovenije ter izbranih lokalnih skupnosti v letu 2013. Diplomska naloga.

Dejan Radešič (2015) Uporabnost podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru Mestne občine Koper, ter občine Ankaran. Diplomska naloga.

Luka Ceglar (2015) Izdelava 3D tiskalnika in preizkus mehanskih lastnosti tiskanih modelov. Diplomska naloga.

Kaja Leban (2015) Analiza pridobljenih predmetno-specifičnih kompetenc na univerzitetnem študiju Gradbeništvo - Komunalna smer. Diplomska naloga.

Petra Klinar (2015) Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v Občini Jesenice. Diplomska naloga.

Nives Fatkić (2015) Analiza virov financiranja komunalne infrastrukture v MO Velenje. Diplomska naloga.

2014

Gregor Žvokelj (2014) Analiza cen stanovanjskih hiš v izbranih slovenskih in italijanskih lokalnih skupnostih. Diplomska naloga.

Daniel Čumurdžić (2014) Analiza prosto oblikovanih najemnin v Ljubljani (Slovenija) in Celovcu (Avstrija). Diplomska naloga.

Maja Klenovšek (2014) Analiza virov financiranja izgradnje in obnove komunalne infrastrukture v Občini Sevnica. Diplomska naloga.

Anja Merljak (2014) Strokovne podlage za vrednotenje komunalne infrastrukture na osnovi podatkov zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Alen Magyar (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Pomurski statistični regiji. Diplomska naloga.

Metka Mesojedec (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Diplomska naloga.

Peter Hudej (2014) Analiza posplošene tržne vrednosti zemljišč v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Žiga Drofenik (2014) Poslovanje s stanovanjskimi nepremičninami v času recesije. Diplomska naloga.

Andrej Debelak (2014) Analiza zemljišč za gradnjo stavb v občini Prebold. Diplomska naloga.

Teja Fajfar (2014) Uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo na različnih lokacijah. Diplomska naloga.

Nik Janeš (2014) Analiza uporabnosti podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Kočevje. Diplomska naloga.

Sonja Truden (2014) Analiza razlik med prodajnimi cenami in posplošenimi tržnimi vrednostmi stanovanjskih hiš na izbranih območjih. Diplomska naloga.

Davor Krušvar (2014) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Mestni občini Koper. Diplomska naloga.

Jure Osvald (2014) Faktor prilagoditve oglaševanih na prodajne cene nepremičnin kot podlaga za oceno tržne vrednosti v času recesije. Diplomska naloga.

Uroš Kavdik (2014) Analiza posledic sprememb davka na nepremičnine na primeru dveh lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Martina Kostajnšek (2014) Spremembe na področju posredovanja nepremičnin v obdobju recesije. Diplomska naloga.

Damjan Koren (2014) Stališče domačinov o nakupu nepremičnin s strani tujih državljanov v občini Kobarid. Diplomska naloga.

Karmen Tojnko (2014) Informacijske podlage za določanje najboljše rabe zemljišč v postopku prostorskega načrtovanja. Diplomska naloga.

Borut Rostohar (2014) Faktorji, ki vplivajo na investiranje v enostanovanjske hiše v Spodnjeposavski statistični regiji. Diplomska naloga.

Tilen Košir (2014) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost stanovanjskih hiš. Diplomska naloga.

Radoslaw Cellmer in Miroslaw Belej in Sabia Zrobek in Maruška Šubic-Kovač (2014) Karte vrednosti stavbnih zemljišč: metodološki pristop. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 535-551. ISSN 0351-0271

2013

Iris Stopar (2013) Vrednotenje zemljišč v primerih stvarne služnosti. Diplomska naloga.

Matjaž Draksler (2013) Tehnično-ekonomski vidiki opremljanja stavbnih zemljišč na območju Potniškega centra Ljubljana. Diplomska naloga.

Suzana Huskić (2013) Analiza oglaševanih cen stanovanjskih nepremičnin v izbranih slovenskih in hrvaških občinah. Diplomska naloga.

Luka Dončić (2013) Faktorji prilagoditve tržne vrednosti stanovanj v Mestni občini Koper. Diplomska naloga.

Viktorija Brković (2013) Analiza uporabnosti podatkov registra nepremičnin za analizo stanovanjskega fonda na primeru občine Krško. Diplomska naloga.

Katarina Kekič (2013) Analiza cen zemljišč na različnih razvojnih stopnjah - primer občine Šentjernej. Diplomska naloga.

Vesna Dukić (2013) Razmerje med energetsko učinkovitostjo, tržno vrednostjo in stroški energetske prenove hiše v Bovcu. Diplomska naloga.

Ines Ahmić (2013) Investiranje v nepremičninske projekte v družbi PV Invest d.o.o.. Diplomska naloga.

Daša Božić (2013) Stanovanjska gradnja in varstvo kmetijskih zemljišč v občini Postojna. Diplomska naloga.

Mica Pagon (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost nepremičninskega projekta. Diplomska naloga.

Lavra Borovnik (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo v občini Mislinja. Diplomska naloga.

Natalija Novak (2013) Ocena tržne vrednosti komunalno opremljenih stavbnih zemljišč v mestni občini Slovenj Gradec. Diplomska naloga.

Nika Puc (2013) Vpliv prostorskih izvedbenih pogojev na uspešnost investiranja v enostanovanjsko hišo v občini Prevalje. Diplomska naloga.

Jasmina Šantl (2013) Zemljiška politika v občini Radlje ob Dravi. Diplomska naloga.

Nina Pečar (2013) Presoja najema enosobnega stanovanja glede na različno oddaljenost od Ljubljane. Diplomska naloga.

Alenka Mohorič (2013) Upravljanje večstanovanjskih stavb v občini Škofja Loka. Diplomska naloga.

Maja Pavlin (2013) Ocena tržne vrednosti enostanovanjske hiše na različnih lokacijah. Diplomska naloga.

Tjaša Sovič (2013) Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Mirna Peč. Diplomska naloga.

Tina Muhič (2013) Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Medvode. Diplomska naloga.

Nina Kepic (2013) Analiza razvoja cen zemljišč v Občini Ig. Diplomska naloga.

Nuša Brolih (2013) Analiza fizičnih kazalcev opremljanja stavbnih zemljišč v izbranih ureditvenih območjih. Diplomska naloga.

Zlato Bešič (2013) Razmerje med prodajno ceno in odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v občini Litija. Diplomska naloga.

Andrej Gričar (2013) Presoja finančnih posledic operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Katja Čerkez (2013) Analiza stroškov rabe vode v izbranih lokalnih skupnostih. Diplomska naloga.

Sonja Likar (2013) Analiza nakupa nepremičnin na območju Upravne enote Tolmin s strani tujih državljanov po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Magistrsko delo.

Adis Čović (2013) Spreminjanje stroškov gradnje enostanovanjskih hiš glede na lokacijo in čas gradnje. Diplomska naloga.

Danijel Taradi (2013) Trženje stanovanjskih nepremičnin. Diplomska naloga.

Petra Pergar in Matija Polajnar (2013) Odločitveni model povezovanja računovodske in tehnične evidence gospodarske javne infrastrukture. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 286-298. ISSN 0351-0271

Matija Polajnar (2013) Upravljanje večstanovanjskih stavb v različnih družbeno-ekonomskih sistemih. Magistrsko delo.

Marko Sakelšek (2013) Ocenjevanje vrednosti zemljišč v postopkih pridobivanja zemljišč za gradnjo avtocestnega omrežja. Diplomska naloga.

Tanja Strnad (2013) Racionalna raba stavbnih zemljišč v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Mitja Mavsar (2013) Zemljiška politika v občini Žužemberk. Diplomska naloga.

Monika Vitulić (2013) Analiza stanovanjske politike v Republiki Hrvaški pred in po letu 1991. Diplomska naloga.

Uroš Murn (2013) Analiza trga stavbnih zemljišč v Mestni občini Novo mesto. Diplomska naloga.

2012

Mateja Ošlak (2012) Analiza možnosti razvoja občine Vitanje glede na stanje gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Sabina Vajs (2012) Oblikovanje con za potrebe posamičnega vrednotenja stanovanj v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Eva Kotolenko (2012) Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v pogojih trajnostnega prostorskega razvoja. Diplomska naloga.

Anja Mozetič Lackovič (2012) Analiza stroškov in koristi legalizacije oziroma odstranitve nelegalno zgrajenih objektov. Magistrsko delo.

Vlasta Miklavžin (2012) Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. Magistrsko delo.

Andrej Slavec (2012) Vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti na tržno vrednost dvostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Nina Pavič (2012) Smotrnost uvedbe davka na planski dobiček na primeru Mestne občine Ljubljana. Diplomska naloga.

Boris Grubar (2012) Tržno vrednotenje stanovanjske hiše na neaktivnem trgu nepremičnin. Diplomska naloga.

Mitja Kopin (2012) Vrednotenje nepremičnin v postopku razlastitve. Diplomska naloga.

Barbara Corn (2012) Odločanje o prodaji zemljišča na različnih razvojnih stopnjah. Diplomska naloga.

Suzana Bratec (2012) Možnosti uporabe oglaševanih cen nepremičnin pri posamičnem vrednotenju nepremičnin. Diplomska naloga.

Daša Natlačen (2012) Uporaba različnih vrst podatkov za oceno tržne vrednosti enostanovanjske hiše v občini Postojna. Diplomska naloga.

Matej Petelin (2012) Tveganje in donosnost v stanovanjskih investicijah. Magistrsko delo.

Ana Nuša Žnidar (2012) Vpliv nekaterih dejavnikov na cene rabljenih stanovanj - študija primera v četrtni skupnosti Ljubljana - Vič. Diplomska naloga.

Vesna Justinek (2012) Analiza racionalne rabe stavbnih zemljišč na podlagi ocenjenega faktorja izrabe zemljišča. Diplomska naloga.

Matic Gorjup (2012) Načelo enakovrednosti dajatve in protidajatve pri obračunu komunalnega prispevka v občini Kamnik. Diplomska naloga.

Maja Lekan (2012) Analiza namenske rabe in cen zemljišč v občini Ivančna Gorica. Diplomska naloga.

2011

Katarina Dolenc (2011) Analiza razlike med oglaševano in pogodbeno ceno nepremičnine v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Alen Šabić (2011) Razmerje med neprofitno in prosto oblikovano najemnino za stanovanja v Mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

Simon Rus (2011) Ocena potrebnih površin zemljišč za gradnjo v občini Ribnica v obdobju 2010-2015. Diplomska naloga.

Gregor Požek (2011) Stroškovne posledice investiranja v komunalno infrastrukturo na ruralnih območjih. Magistrsko delo.

Andreja Lah (2011) Vpliv števila faktorjev na vrednost nepremičnin pri množičnem vrednotenju nepremičnin. Diplomska naloga.

Elena Bajc (2011) Vrednotenje kmetijskih zemljišč v postopku komasacije. Diplomska naloga.

Matej Pukšič (2011) Razvoj nepremičninskega projekta "Stanovanjski bloki Selo". Diplomska naloga.

Maja Prejac (2011) Sprememba vrednosti preostalega dela zemljišča in drugih nepremičnin zaradi gradnje v javno korist. Diplomska naloga.

Rok Tehovnik (2011) Vpliv oddaljenosti postajališča mestnega potniškega prometa na ceno stanovanj v Ljubljani. Diplomska naloga.

Erika Vrtarič (2011) Analiza trga stanovanj po statističnih regijah v Republiki Sloveniji v začetnem obdobju recesije. Diplomska naloga.

Matija Ficko (2011) Analiza vpliva dejavnikov na odločanje študentov za najem stanovanja v mestni občini Ljubljana. Diplomska naloga.

2010

Urh Klemen (2010) Oblikovanje vrednostnih con nepremičnin na podlagi evidence trga nepremičnin. Diplomska naloga.

Tjaša Majer (2010) Analiza strukture cene novozgrajenih stanovanj v obdobju 2008 – 2010 v izbranih mestnih občinah v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Andrej Pregelj (2010) Presoja finančnih posledic izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode za naselja, ki do 2017 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo. Diplomska naloga.

Boštjan Ogulin (2010) Analiza opremljenosti in ocena potrebnih vlaganj v komunalno infrastrukturo na območju občine Semič do leta 2017. Diplomska naloga.

Nuša Hozjan (2010) Analiza vpliva različnih faktorjev na ceno stanovanj in stanovanjskih hiš v Pomurski regiji. Diplomska naloga.

Primož Kaiser (2010) Cenilne linije za izvedbo kanalizacije. Diplomska naloga.

Gregor Vončina (2010) Analiza stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter - Vrtojba. Diplomska naloga.

Aleksander Kožman (2010) Ekonomska upravičenost investiranja v večstanovanjsko stavbo v času recesije. Diplomska naloga.

Vladka Mohorko (2010) Vpliv izbora najugodnejšega ponudnika na uspešnost nepremicninskega projekta. Diplomska naloga.

Jernej Merzel (2010) Primerjalna analiza cen stanovanj in zemljišč v Občini Trebnje in Mestni občini Novo mesto v obdobju 2000–2008. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Anja Vovk Hančič (2010) Analiza razlik o faktorjih pri odločanju za nakup oziroma najem nepremičnine. Diplomska naloga.

David Pečnik (2010) Izhodišča za ocenjevanje vrednosti zemljišč na primeru odseka II. tira železniške proge Ljubljana-Jesenice. Diplomska naloga.

Urška Rus (2010) Možnost uporabe registra nepremičnin v prostorskem načrtovanju. Diplomska naloga.

Albin Rakar in Andrej Mesner in Jurij Mlinar in Niko Šarlah in Maruska Šubic-Kovač (2010) Zaščita in ohranjanje vrednosti gospodarske javne infrastrukture. Geodetski vestnik , 54 (2). str. 242-252. ISSN 0351-0271

Maruška Šubic-Kovač in Albin Rakar (2010) Model vrednotenja zemljišč kategoriziranih cest za namene pravnega prometa. Geodetski vestnik , 54 (2). str. 253-266. ISSN 0351-0271

2009

Peter Lamberger (2009) Usklajenosti cenitvenih poročil z mednarodnimi standardi vrednotenja. Diplomska naloga.

Andrej Goršič (2009) Analiza programov opremljanja stavbnih zemljišč in obračuna komunalnega prispevka glede na spreminjanje pravnih predpisov v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Maja Staniša (2009) Analiza financiranja nakupa stanovanj v obdobju od 2. svetovne vojne do danes. Diplomska naloga.

Roman Viršek (2009) Upravljanje z nepremičninami s posebnim poudarkom na vzdrževanju. Diplomska naloga.

Primož Peterka (2009) Javno-zasebno partnerstvo na področju urbanističnih projektov. Diplomska naloga.

Matija Fuehrer (2009) Vpliv faktorjev na oceno stanovanj v mestni občini Celje. Diplomska naloga.

Neža Kodre (2009) Analiza primernosti in možnosti uporabe metod vrednotenja naravnih dobrin - primer: Vrednotenje podtalnice Krškega polja. Magistrsko delo.

Miha Juvan (2009) Potrebe in možnosti za uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja na ruralnih območjih. Diplomska naloga.

Nika Jereb (2009) Prostorski razvoj krajevne skupnosti Lig s poudarkom na ohranjanju in obnovi stavbne dediščine. Diplomska naloga.

Matej Kušar (2009) Razvoj večkriterijskega odločitvenega modela za izbiro ukrepov pri obnovi stavb. Magistrsko delo.

Lidija Turinek (2009) Razvojne stopnje zemljišč in njihove cene. Diplomska naloga.

Lucija Zwölf (2009) Analiza najemnin v Republiki Sloveniji - primer mestne občine Ljubljana. Diplomska naloga.

Tomaž Černe (2009) Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju. Magistrsko delo.

Dejan Lazić (2009) Analiza strukture lastne cene dveh primerljivih objektov na sosednjih lokacijah, zgrajenih leta 1999 in 2008. Diplomska naloga.

Vesna Gobec Jazbinšek (2009) Vpliv prostorskega načrtovanja na delovanje trga nepremičnin. Diplomska naloga.

2008

Asim Ahmić (2008) Zakon o denacionalizaciji skozi odločbe ustavnega sodišča in vrednotenje nepremičnin. Diplomska naloga.

Peter Sušnik (2008) Optimizacija stroškov in prihranek površin pri komunalnem opremljanju zemljišč. Diplomska naloga.

Luka Dušić (2008) Vpliv omejitev prostorskega načrtovanja na uspešnost investiranja v nepremičnine. Diplomska naloga.

Špela Petelin (2008) Uporaba metode Benchmarking na področju komunalnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Peter Selan (2008) Vpliv izvedbe komasacije stavbnih zemljišč na ekonomsko uspešnost projekta Planina jug. Diplomska naloga.

Matevž Ahlin (2008) Donosnost dolgoročne investicije na stanovanjskem trgu v glavnih mestih EU. Diplomska naloga.

Polonca Fištravec (2008) Vrednotenje kmetijskih zemljišč v postopku komasacije kmetijskih zemljišč. Diplomska naloga.

Anže Sodnik (2008) Strokovne podlage za planiranje potrebnega obsega stavbnih zemljišč in komunalne infrastrukture v Občini Železniki. Diplomska naloga.

Tina Dobnikar (2008) Analiza najboljše rabe zemljišč v procesu prostorskega načrtovanja. Diplomska naloga.

Anita Gomboc (2008) Analiza modela stanovanjskih hiš v SV delu Slovenije za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin. Diplomska naloga.

Romeo Palčič (2008) Potrebe in možnosti za uvajanje javno-zasebnega partnerstva na področju komunalnih dejavnosti. Diplomska naloga.

Jasna Dulc (2008) Razvoj nepremičninskega projekta za trg. Diplomska naloga.

2007

Tea Tušek (2007) Uporabnost podatkov o nepremičninah za analizo trga in posamično vrednotenje nepremičnin. Diplomska naloga.

Tanja Zagoršek (2007) Problematika razlaščanja zemljišč pri gradnji cestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Urška Zagožen (2007) Analiza projektnega financiranja - primer projekta gradnje večstanovanjskega objekta Metuljček v Kamniku. Diplomska naloga.

Primož Zupančič (2007) Javni potniški promet na ruralnih območjih Republike Slovenije v funkciji zadovoljevanja javnih potreb. Magistrsko delo.

Lidija Kmet (2007) Analiza financiranja opremljanja zemljišč za gradnjo od konca 2.svetovne vojne do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Magistrsko delo.

Jure Bolha (2007) Finančna analiza projekta Nova Grbina pred in po gradnji. Diplomska naloga.

Tea Hrovat (2007) Modeli organiziranosti komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Diplomska naloga.

Gregor Balažič (2007) Pridobivanje gradbenega dovoljenja za manj zahteven objekt. Diplomska naloga.

Aljoša Kokot (2007) Komunalna infrastruktura v Občini Ig v prostorskih aktih in v razvojnih programih. Diplomska naloga.

Mojca Urbanec (2007) Vzpostavitev službe za prodajo nepremičnin v gradbenem podjetju. Diplomska naloga.

Gregor Šašel (2007) Razlika med prodajno in oglaševalno ceno nepremičnine pred sklenitvijo pravnega posla. Diplomska naloga.

Sabina Vučemilović (2007) Izhodišča za trženje nepremičnin v lasti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. in javne železniške infrastrukture v lasti Republike Slovenije na območju železniškega omrežja SV Slovenije. Diplomska naloga.

2006

Aljoša Trojar (2006) Urejanje in vrednotenje stavbnega zemljišča v gospodarski coni P1 v območju Žiri. Diplomska naloga.

Ivan Marušič (2006) Uspešnost investicije na avtocestnem odseku Šentvid - Koseze.. Diplomska naloga.

Matjaž Samec (2006) Postopek pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja pri postavitvi baznih postaj. Diplomska naloga.

Nataša Žibert (2006) Strokovne podlage za obračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj. Diplomska naloga.

Marina Mlakar (2006) Vloga geodeta in geodetske službe v procesu pridobivanja dovoljenj in gradnji ter evidentiranju objektov. Diplomska naloga.

Aleš Lebar (2006) Analiza cen zemljišč v gorenjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Matija Polajnar (2006) Vpliv starosti in vzdrževanosti stavbe in stanovanja na vrednost stanovanja. Diplomska naloga.

Judita Bartolovič (2006) Od investicijske namere do vpisa v uradne evidence. Diplomska naloga.

Miha Križaj (2006) Analiza postopka javnega naročila za adaptacijo Centralne lekarne v Ljubljani. Diplomska naloga.

Miha Bogataj (2006) Razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo. Diplomska naloga.

Katja Gajser (2006) Organizacija in izvajanje zimske službe na območju Cestnega podjetja Ljubljana, d.d., Sektor vzhod. Diplomska naloga.

Anton Koprivnikar (2006) Sistem javnih financ na lokalni ravni. Diplomska naloga.

Aleš Goršek (2006) Strokovne podlage za oblikovanje cene pitne vode na območju Občine Trebnje. Diplomska naloga.

Tadeja Štern (2006) Ocena uspešnosti investiranja v poslovno - stanovanjsko stavbo v Tržiču. Diplomska naloga.

2005

Stojan-Tadej Smerkolj (2005) Komunalno opremljeno zemljišče kot predpogoj za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov. Diplomska naloga.

Petar Ziraldo (2005) Statistična analiza podatkov o stopnji kapitalizacije nepremičnin. Diplomska naloga.

Primož Uršič (2005) Od plana do gradbenega dovoljenja. Diplomska naloga.

Ines Viler (2005) Analiza obračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v izbranih občinah slovenske obale in krasa. Diplomska naloga.

Tanja Bostič (2005) Priprava gradiva za prenovo študijskih programov gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

1990

Andrej Gričar (1990) Presoja finančnih posledic operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Trebnje. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:54:49 CET.