Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih območij na primeru občine Trbovlje

Katja Klančišar Schneider (2014) Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih območij na primeru občine Trbovlje. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (15Mb)

  Povzetek

  Cilj magistrskega dela je ugotoviti , kateri dejavniki zavirajo izvajanje urbane prenove v Sloveniji. V delu smo določili splošne dejavnike , ki vplivajo na izvajanje urbane prenove , in izvedli njihovo problemsko analizo na primeru degradiranih industrijskih območij ( DIO) v občini Trbovlje . Metodološki pristop k problemski analizi je bil zasnovan na podlagi štu dija literature in opravljene raziskave med slovenskimi strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja . Probl emsko analizo sestavljajo tri poglavja : (1) primerjalna analiza nemške in slovenske sistemske ureditve področja , (2) analiza gospo darsko - razvojnega potencial a zasavske statistične regije in (3) analiza značilnosti izbranih degradiranih območij v o bčini Trbovlje . Za vsak sklop smo izbrali dejavnike, ki lahko ključno vplivajo na izvajanje urbane prenove , in jim pripisali kazalnike, ki so sluţili k ot temelj analize. U gotovili smo , da lastnosti obravnavanih DIO v občini Trbovlje negati vno vplivajo na izvajanje njihove prenove, da ima za savska statistična regija slab gospodarsko - razvojni potencial in s tem omejene moţnosti za izvajanje u rbane prenove ter da je v da nih zakonskih okvirih prenova DIO v občini Trbovlje ot eţena. Z akonsko določeni instrumenti niso prilagojeni niti izvajanju urbane prenove v problemskih območjih, kot je zasavska statistična regija, niti prenovi degradiranih indu strijskih območij . V zaključku dela predlagamo nekatere ukrepe , s katerimi bi lahko izboljšali delovanje sistema urbane prenove v Sloveniji . Za potrebe strateškega načrtovanja urbane prenove bi bilo potrebno z zakonodajo določiti merila za vzpost avitev lok alnega oziroma regionalnega informacijskega sistema notranjih zemljiških potencialov , opredeliti strokovne podlage za določitev in utemeljevanje lokalnim razmeram prilagojenih ukrepo v urbane prenove ter načine vključev a nja javnosti v načrtovalski proces. Z a potrebe izvajanje projektov je potrebno opredeliti finančne vire, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem urbane prenove.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: trajnostni prostorski razvoj, degradirana industrijska območja, urbana prenova, dejavniki urbane prenove, zakonska ureditev urbane prenove, Zasavje, občina Trbovlje
  Število strani: 169
  Obseg in dodatki: 169 str., pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek145Mentor
  izr. prof. dr. Anka Lisec257Somentor
  Datum in ura zagovora: 07 januar 2014
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6472033)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
  ID vnosa: 5178
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5178

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...